Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | THAUM YUS IB TUG NEEG TAS SIM NEEJ

Cov Tuag Yeej Yuav Sawv Rov Los!

Cov Tuag Yeej Yuav Sawv Rov Los!

Tus niam tais Gail uas peb nyeem txog nyob sab 4, tau hais tias nws nco nws tus txiv Robert nyob qhuav siab qhawv, tiamsis nws tos ntsoov lub caij uas nws yuav rov pom Robert dua hauv Vajtswv lub ntiajteb tshiab. Gail hais tias: “Nqe Vajlugkub uas kuv nyiam tshaj yog Qhia Tshwm 21:3, 4.” Nqe ntawd hais tias: “Vajtswv yeej yuav nrog lawv nyob thiab ua lawv tus Vajtswv. Nws yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag, txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm, vim tej qub twb dua tag lawm.”

Gail hais ntxiv tias: “Lo lus cog tseg no yog lo uas yus lub siab ntshaw tshaj. Kuv hlub cov neeg uas tsis tau paub txog lo lus cog tseg no, es lawv tus neeg tau tas sim neej lawm.” Gail coj nws lub neej raws li phau Vajlugkub hais, nws thiaj niaj hnub mus tshaj tawm txog Vajtswv tej lus cog tseg kom sawvdaws paub tias muaj ib hnub “txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm.”

Ib co xav tias yeej muaj tsis tau li ntawd ib zaug li. Tiamsis cia peb kawm txog tus txivneej Yauj. Muaj ib zaug Yauj mob hnyav heev ua rau nws xav tuag. (Yauj 2:7) Nws tso siab tias Vajtswv yuav tsa tau nws sawv rov los nyob hauv ntiajteb dua. Nws thiaj hais tias: “Koj yuav hu thiab kuv yuav teb koj, koj yuav xav tau tus uas koj txhais tes tsim.” (Yauj 14:13, 15) Yauj tso siab tias nws tus Vajtswv yuav nco txog nws thiab tsa nws sawv rov los.

Tshuav tsis ntev Vajtswv yuav muab lub ntiajteb no kho ua ib lub vaj kaj siab. Nws yuav tsa Yauj thiab coob leej ntau tus sawv rov los. (Luka 23:42, 43) Nqe Vajlugkub hauv Tubtxib Tes Haujlwm 24:15 qhia tias tibneeg yeej “yuav sawv hauv qhov tuag rov los.” Yexus kuj hais tias: “Lub sijhawm tabtom los mas txhua tus uas nyob hauv qhov ntxa yuav hnov leej Tub lub suab thiab yuav tawm los.” (Yauhas 5:28, 29) Yauj yeej yuav pom lo lus cog tseg no muaj tiav. Nws yuav “rov qab muaj zog yam li thaum tseem hluas” thiab nws cev nqaij tawv yuav rov qab “mos zoo li tej menyuam mos cev nqaij.” (Yauj 33:24, 25) Txhua tus uas nco Vajtswv txiaj ntsig rau tej uas nws npaj tseg yuav tau koob hmoov ib yam li no.

Yog koj tus neeg tau tas sim neej lawd, yeej mob siab heev. Tej uas peb tham no yuav tshem tsis tau koj tej kev nyuaj siab huvsi. Tiamsis yog koj muab phau Vajlugkub tej lus cog tseg ua zoo xav, koj yuav muaj kev cia siab thiab muaj zog thev dhau.​—1 Thexalaunika 4:13.

Puas muaj lwm yam los pab cov uas quaj ntsuag thiab? Yeej muaj! Mus saib peb lub vej xaij jw.org. Peb lub vej xaij kuj teb tau lo lus nug no: Vim li cas Vajtswv ho cia muaj kev limhiam txom nyem? Nyeem seb phau Vajlugkub qhia li cas. Cov lus teb yuav nplig tau siab heev.