Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 5 Hlis Xyoo 2016

Yuav Ua Li Cas Sawvdaws Thiaj Nyob Sib Haum Xeeb?

Yuav Ua Li Cas Sawvdaws Thiaj Nyob Sib Haum Xeeb?

‘Nej cia li . . . nyob sib haum.’MALAKAU 9:50.

ZAJ NKAUJ: 39, 35

1, 2. (1) Phau Chiv Keeb muaj cov qauv zoo li cas? (2) Vim li cas zoo rau peb kawm txog cov qauv no?

KOJ puas tau ua zoo xav txog cov teeb meem uas muaj nyob hauv phau Vajlugkub? Yog koj nyeem Chiv Keeb tshooj 1 txog 16, koj twb pom tias Khayee tau muab Anpee tua (Chiv Keeb 4:3-8); Lame tau muab ib tug tub hluas tua vim nws ntaus Lame (Chiv Keeb 4:23); Aplahas cov tub yug yaj nrog Lauj cov sib cav sib ceg (Chiv Keeb 13:5-7); Haka ua saib tsis taus Xala, Xala thiaj chim rau Aplahas (Chiv Keeb 16:3-6); thiab Yisama-ee tawm tsam sawvdaws lawv thiaj tawm tsam nws.Chiv Keeb 16:12.

2 Vim li cas thiaj sau tej teeb meem no cia hauv phau Vajlugkub? Vim tej qauv no yeej pab tau peb txhua tus. Lawv yog neeg txhaum muaj kev nyuaj siab li peb thiab. Thaum peb kawm txog lawv lub neej yuav pab tau peb tu peb tej teeb meem thiab yuav pab kom peb ua neeg xyuam xim. (Loos 15:4) Tej no yuav pab peb nrog sawvdaws nyob sib haum xeeb.

3. Hauv zaj no peb yuav kawm txog dabtsi?

3 Hauv zaj no peb yuav kawm seb yuav tu teeb meem li cas thiab vim li cas ho tseem ceeb rau peb ua li ntawd. Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav kawm txog phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus uas  pab daws peb tej teeb meem. Cov ntsiab lus ntawd yuav txhawb peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas thiab lwm leej lwm tus.

VIM LI CAS PEB YUAV TSUM TU PEB TEJ TEEB MEEM?

4. (1) Xatas xev tswvyim li cas? (2) Vim coob leej ntau tus muaj Xatas lub tswvyim, lub qab ntuj no thiaj phem li cas?

4 Xatas txhob txwm tsim teeb meem kom neeg tawg ua pab ua pawg. Xatas hais hauv lub vaj Edee tias tsis tas neeg mloog Vajtswv lus, lawv ua ywj siab li cas los tau. (Chiv Keeb 3:1-5) Tiamsis lub tswvyim no tsuas tsim teeb meem nkaus xwb. Thoob qab ntuj, feem coob xav ua ywj siab txiav txim seb yam twg zoo yam twg phem. Lawv thiaj ua neeg khav theeb, cuaj khaum, sib txeeb sib tw, tsis ntshai leejtwg tu siab. Tus cwj pwm no tsuas ua rau sawvdaws sib chim sib ntxub xwb. Phau Vajlugkub thiaj ntuas tias yog yus ua neeg siab heev ces yuav tsis nrog luag nyob sib haum xeeb, tseem coj yus mus ua txhaum loj los muaj thiab.Paj Lug 29:22.

5. Yexus qhia li cas rau nws cov thwjtim?

5 Thaum Yexus cev zaj lus qhuab qhia saum roob, nws qhia kom cov thwjtim ua siab zoo rau lwm tus, txhob ua siab heev, thiab yog muaj teeb meem los cia li kho tamsid. Tsis tas li ntawd xwb, nws qhia kom lawv hlub lawv tej yeeb ncuab. Txawm lwm tus ua siab lawv lossis rhuav lawv ntsej muag, zoo rau lawv muaj lub siab zam xeeb kom txhob tsim teeb meem.Mathai 5:5, 9, 22, 25, 44.

6, 7. (1) Vim li cas tseem ceeb rau peb tu teeb meem sai? (2) Zoo rau Yehauvas cov tibneeg ua zoo xav txog cov lus nug twg?

6 Thaum peb thov Vajtswv, mus tshaj tawm, thiab mus kev sib txoos, yeej yog peb pe hawm Yehauvas. Tiamsis yog peb tsis muaj kev sib haum xeeb nrog peb cov kwvtij ces Yehauvas yuav tsis txaus siab rau peb. (Malakau 11:25) Yuav kom peb nrog tau Yehauvas sib raug zoo, peb yuav tsum zam peb cov kwvtij nkauj muam tej kev txhaum.Nyeem Luka 11:4; Efexau 4:32.

7 Yehauvas xav kom nws cov tub qhe nyob sib haum xeeb, ib leeg zam txim rau ib leeg. Peb yuav tsum xav txog cov lus nug no: ‘Thaum kuv tus kwvtij ua txhaum, kuv puas zam tau nws? Los kuv muab khaws chim tsis kam nrog nws ua ke lawd?’ Yog tias nyuaj rau yus zam txim rau yus cov kwvtij nkauj muam, ces cia li thov Vajtswv pab kom yus hloov tau. Thaum peb txo hwjchim li no, Yehauvas yuav mloog peb tej lus thov.1 Yauhas 5:14, 15.

KOJ PUAS ZAM TAU LUAG LWM TUS?

8, 9. Peb yuav coj li cas thaum luag ua rau peb tu siab?

8 Peb sawvdaws yog neeg txhaum, yog li ntawd yuav muaj tej lub sijhawm uas lwm tus ua rau peb tu siab. (Laj Lim Tswvyim 7:20; Mathai 18:7) Thaum muaj li ntawd peb yuav coj li cas? Cia peb ua tib zoo xav txog tus qauv no: Muaj ib tug muam mus koom ib roog noj thiab nws pom ob tug kwvtij. Nws fim nkawd ob leeg tibsi, tiamsis ib tug tsis tshua nyiam nws tus cwj pwm. Thaum tus muam ntawd dhau lawm, tus kwvtij txawm yws txog nws. Tiamsis tus uas tsis yws daws tias tus muam ntawd raug ntau yam kev nyuaj siab los nws tsis tso Yehauvas tseg. Tus muam twb teev tiam Yehauvas tau 40 xyoo lawm. Tsis yog nws txhob txwm saib tsis taus tus kwvtij ntawd. Tus kwvtij uas yws thiaj pom tias nws hais tsis yog lawm, nws thiaj tso tseg tsis yws lawm.

9 Tus qauv no qhia li cas? Qhia tias thaum luag ua rau peb tu siab, peb yuav tsum xav seb peb yuav zam los tsis zam. Tus uas muaj lub siab hlub luag yeej zam txim tau rau luag. (Nyeem Paj Lug 10:12; 1 Petus 4:8.) Thaum peb zam “tej uas luag ua txhaum,” Yehauvas yuav txaus siab rau peb. (Paj Lug 19:11; Laj Lim Tswvyim 7:9) Yog li ntawd,  lwm zaus luag ua siab koj, ces xav li no: ‘Kuv zam puas tau qhov uas nws ua ntawd? Puas tsim nyog kuv muab khaws chim?’

10. (1) Thaum xub thawj, Lug xav li cas xwb thaum nws hnov luag tej taug xaiv txog nws? (2) Cov nqe Vajlugkub twg pab tau Lug rov zoo siab?

10 Thaum peb hnov luag hais tsis zoo txog peb, yeej ua rau peb tu siab mentsis thiab. Cia peb kawm txog ib tug tho kev hu ua Lug. [1] (Saib cov lus qhia rau zaj no.) Nws hnov ib txhia hauv lub koom txoos taug xaiv tias nws tsis tshua txawj qhia Vajlugkub thiab nws lam mus kom tau sijhawm xwb. Tej uas lawv hais ua rau nws tu siab heev. Nws thiaj nrog ib co kwvtij paub tab tham txog qhov no. Cov kwvtij ntawd muab Vajlugkub los txhawb nws lub zog, kom nws txhob xav ntau yam txog tej lus xaiv ntawd. Nws yuav tsum xav rau Yehauvas xwb. Mathai 6:1-4 (nyeem) txhawb tau nws lub zog heev. Cov nqe ntawd pab nws pom tias qhov tseem ceeb dua ntais yog ua haum Yehauvas siab. Lug thiaj txiav txim siab tias nws yuav zam cov uas taug xaiv txog nws. Txawm lawv yuav hais li cas los xij, nws paub tias nws twb ua npaum li nws ua tau los qhuas Yehauvas lawm.

THAUM KOJ YUAV TAU HAIS KOJ TUS KWVTIJ

11, 12. (1) Yog ib tug kwvtij tu siab rau yus lawd, yus yuav tau ua li cas? (2) Aplahas tseg qauv li cas rau peb? (Saib daim duab ntawm sab 8.)

11 “Peb txhua tus ua yuam kev ntau yam.” (Yakaunpau 3:2) Yog yus hnov tias yus ua rau ib tug kwvtij tu siab lawm, yus yuav tsum ua li cas? Yexus qhia tias: “Vim li no yog koj tabtom muab qhov txhia chaw xyeem rau ntawm lub thaj es nco tau tias koj kwvtij tseem muaj kev tu siab rau koj, koj cia li muab tej uas yuav muab xyeem ntawd tso rau ntawm lub thaj ib sab es rov mus nrog tus kwvtij ntawd hais [haum] sib raug zoo tso mam li tuaj muab xyeem.” (Mathai 5:23, 24) Raws li Yexus tau hais, zoo rau yus mus nrog tus kwvtij ntawd tham. Thaum yus nrog nws tham tsis yog yuav sib cav kom yeej swb. Tiamsis yus lees tias yus ua txhaum rau nws lawm thiab kho kom rov sib haum xwb. Tsis muaj ib yam tseem ceeb npaum li qhov uas peb cov kwvtij nkauj muam nyob sib haum xeeb.

12 Phau Vajlugkub qhia txog thaum Vajtswv cov tub qhe tsis sib haum, lawv tu teeb meem li cas. Zoo li Aplahas thiab Lauj, nkawd ob leeg muaj tub qhe thiab tsiaj txhu coob heev. Thaum tshav zaub tsis txaus rau tej tsiaj noj lawm, nkawd cov tub yug tsiaj txawm sib cav sib ceg. Aplahas tsis xav kom muaj kev tu siab, nws thiaj cia Lauj mus nyob thaj av uas zoo tshaj. (Chiv Keeb 13:1, 2, 5-9) Aplahas tseg tau qauv zoo heev rau peb xyaum. Vim Aplahas cia Lauj xaiv thaj av zoo, Yehauvas thiaj cog lus tias Nws yuav foom koob hmoov ntxiv rau Aplahas. (Chiv Keeb 13:14-17) Zaj no qhia peb li cas? Cia peb yeem ua tus swb tsuav yog peb tau nrog peb cov kwvtij sib haum xeeb xwb. Yog peb hlub peb cov kwvtij li ntawd, Yehauvas yuav foom koob hmoov nplua mias rau peb. [2]—Saib cov lus qhia rau zaj no.

13. (1) Vam Lwm ua li cas xwb thaum Txhiaj Kuam cem nws? (2) Tus qauv no pab tau peb li cas?

13 Cia peb kawm txog ib tug qauv ntxiv. Muaj ib tug txwj laus hu ua Vam Lwm tau los tuav haujlwm saib xyuas ib chav thaum muaj rooj sib txoos 3 hnub. Nws hu xov tooj mus nug seb Txhiaj Kuam puas kam pab nws leg num thiab. Txhiaj Kuam cia li cem Vam Lwm thiab muab xov tooj khwb kiag. Vam Lwm tsis tu siab tiamsis nws xav tias nws yuav tau hais Txhiaj Kuam. Nws thiaj tos ib txoos teev nws mam li rov hu mus nug seb Txhiaj Kuam puas kam tham tim ntsej tim muag. Lub lim tiam tom qab, nkawd thiaj sib ntsib hauv lub Tsev Nceeg Vaj. Nkawd thov Yehauvas tas,  nkawd mam li tham tau 1 txoos teev. Txhiaj Kuam piav tias twb yog nws chim rau tus txwj laus uas tuav haujlwm ua ntej, nws thiaj hais tau hnyav zog lawm xwb. Vam Lwm ua tib zoo mloog thiab nyeem ob peb nqes Vajlugkub ua ke. Thaum kawg nkawd thiaj tham haum thiab zoo siab sib pab tuav haujlwm tom lub rooj sib txoos 3 hnub. Txhiaj Kuam zoo siab heev uas Vam Lwm ua siab ntev daws qhov teeb meem.

PUAS TSIM NYOG MUS CUAG COV TXWJ LAUS?

14, 15. (1) Thaum twg thiaj zoo rau peb ua raws li Mathai 18:15-17? (2) Yexus qhia kom ua 3 yam twg? (3) Vim li cas zoo rau peb xyaum raws li Yexus cov lus qhia?

14 Thaum 2 tug Khixatia muaj tej teeb meem me, tsis tas nkawd yuav coj mus rau cov txwj laus tu txhua zaus. Tiamsis yog tias muaj tej teeb meem xws li kev iab hiam lossis kev dag noj dag haus ne? Zoo rau nkawd coj raws li Mathai 18:15-17. (Nyeem.) Hauv cov nqe ntawd Yexus hais tias yog tus ua yuam kev tsis mloog yus hais, tsis mloog tus uas yus coj mus ua timkhawv hais, thiab tsis mloog cov txwj laus hais, ces nws yuav raug rho tawm hauv lub koom txoos mus. Tiamsis cov nqe ntawd tsis yog hais rau tej kev txhaum loj, xws li txivneej deev txivneej, pojniam deev pojniam, deev luag poj luag txiv, fav xeeb rau Yehauvas, thiab teev dab teev mlom. Tej kev txhaum loj li no, yuav tsum coj mus rau cov txwj laus tu xwb.

Tej zaum yus yuav tau nrog yus tus kwvtij tham ob peb lwm mam li tu tau qhov teeb meem (Saib nqe 15)

15 Ua cas Yexus thiaj qhia kom nws cov thwjtim tu teeb meem li no? Vim nws xav kom lawv txawj sib hlub sib pab. (Mathai 18:12-14) Peb yuav coj raws li Yexus cov lus no li cas? (1) Yog yus muaj teeb meem nrog ib tug twg, ces mus nrog nws tu twjywm xwb. Tej zaum yus yuav tau mus hais ob peb lwm. Yog nws tsis mloog ne? (2) Coj ib tug uas paub txog qhov teeb meem ntawd nrog yus mus. Yog tsis tau muaj leejtwg paub txog  qhov teeb meem ntawd, ces coj ib tug uas paub qab hau nrog yus mus. Yog tu tau qhov teeb meem, ces yus yuav pab tau yus tus kwvtij rov los. Tiamsis yog yus twb nrog nws tham ob peb lwm los tsis sib haum li ces (3) mam li mus cuag cov txwj laus.

16. Ua cas ho zoo rau peb ua raws li Yexus hais?

16 Ntau zaus thaum peb ua raws li thawj 2 yam hauv Mathai 18:15-17 ces yeej tu tau qhov teeb meem, rau qhov tus txhaum twb pom nws lub txim thiab twb nrhiav kev hloov lawm. Tsis tas yuav muab nws rho tawm hauv lub koom txoos mus. Tsis tas li ntawd xwb, thaum nws hloov lawd, zoo rau tus tsis txhaum zam nws lub txim kom thiaj muaj kev sib haum xeeb. Zoo li Yexus hais ntawd, peb tsis tas yuav maj nroos coj peb tej teeb meem mus rau cov txwj laus tu. Tiamsis yog peb twb ua raws li thawj 2 yam uas Yexus qhia ntawd los tus txhaum tsis hloov thiab muaj pov thawj qhia tias nws yeej tau ua txhaum lawm tiag, ces thaum ntawd mam li coj mus rau cov txwj laus tu.

17. Yog peb nrhiav kev los kho kom sawvdaws nyob sib haum xeeb, Vajtswv yuav foom koob hmoov rau peb li cas?

17 Peb sawvdaws yog neeg txhaum yog li ntawd peb ib leeg yeej yuav ua txhaum ib leeg. Yakaunpau sau tias: “Peb txhua tus ua yuam kev ntau yam. Yog leejtwg tsis tau hais lus yuam kev li tus ntawd kuj yog tus uas zoo kawg nkaus thiab tswj tau nws lub cev huvsi.” (Yakaunpau 3:2) Yog peb xav kho teeb meem peb yuav tsum “nrhiav kev [haum] xeeb thiab caum kom cuag.” (Ntawv Nkauj 34:14) Yog peb nrhiav kev kho kom peb nyob sib haum xeeb, ces peb sawvdaws yuav sib raug zoo thiab koom tau ib lub siab. (Ntawv Nkauj 133:1-3) Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav nrog Yehauvas uas yog tus “Vajtswv uas pub txojkev siab tus” sib raug zoo. (Loos 15:33) Tsis muaj ib yam tseem ceeb tshaj ntawd. Yog peb hlub peb cov kwvtij es ua tib zoo tu tej teeb meem uas peb muaj, ces Yehauvas yuav foom koob hmoov rau peb li hais tas los no.

^ [1] (nqe 10) Tau muab cov npe hauv zaj no ib txhia hloov lawm.

^ [2] (nqe 12) Kuj muaj lwm cov uas paub tu teeb meem zoo heev: Yakhauj tu teeb meem nrog Exau (Chiv Keeb 27:41-45; 33:1-11); Yauxej tu teeb meem nrog nws cov kwvtij (Chiv Keeb 45:1-15); Kide-oo tu teeb meem nrog cov Efa-i (Cov Thawj 8:1-3). Koj puas paub lwm cov uas tau tu teeb meem zoo heev thiab?