Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 5 Hlis Xyoo 2016

 THAWJ ZAJ | THAUM YUS IB TUG NEEG TAS SIM NEEJ

Yuav Quaj Ntsuag Txog Thaum Twg?

Yuav Quaj Ntsuag Txog Thaum Twg?

Xav txog yav tas los thaum koj raug khaub thuas, tej zaum koj twb tsis nco qab tias koj nkees npaum li cas. Tiamsis kev quaj ntsuag tsis thooj li ntawd. Alan Wolfelt [a·leem vau·fauj] yog ib tug kws pab cov neeg nyuaj siab thaum muaj ib siab ob qeg. Nws sau tias: ‘Tsis yog nyob nyob es cia li tseg tsis quaj ntsuag lawm. Tiamsis vim muaj lwm tus txhawb, ntev mus yus lub siab mam li ntaug zuj zus’ (Healing a Spouse’s Grieving Heart).

Phau Vajlugkub qhia tias thaum Aplahas tus pojniam Xala tuag lawm, nws “quaj quaj nco nco” heev. Yog li ntawd, tsis yog nws quaj ib ntus xwb, nws yeej quaj ntsuag nws tus pojniam ntev kawg li. * Thaum Yakhauj cov tub dag nws tias tsiaj qus muab Yauxej tom tuag lawm, Yakhauj ntseeg lawv nws thiaj quaj ntsuag “tau ntau hnub.” Tsis muaj leejtwg nplig tau nws li. Tau ntau xyoo tom qab no los nws tseem quaj ntsuag Yauxej qees.Chiv Keeb 23:2; 37:34, 35; 42:36; 45:28.

Niaj hnub no thaum peb muaj ib tug neeg tas sim neej lawd, peb yeej quaj ntsuag ib yam li ntawd thiab. Cia peb tham txog 2 tug qauv.

  • Ib tug niam tais hu ua Gail [nke·yau] muaj 60 xyoo hais tias: “Kuv tus txiv Robert [lov·npawm] tau tas sim neej, hnub tim 9 lub 7 Hli xyoo 2008. Hnub uas nws mus raug xwm txheej, nws ua ib yam li txhua hnub. Txhua hnub thaum wb noj tshais tas, es nws yuav sawv kev mus ua haujlwm, nws khawm nkaus kuv hnia ib pas thiab hais tias ‘kuv hlub koj,’ nws mam mus. Twb tau 6 lub xyoos lawm, tiamsis kuv tseem nyob qhuav siab qhawv. Xyov kuv yuav nco Robert mus txog hnub twg.”

  • Ib tug yawm txiv hu ua Etienne [es·tis·yees] uas muaj 84 xyoos hais tias: “Kuv tus pojniam twb ncaim kuv mus tau 18 lub xyoos lawm tiamsis kuv tseem nco nws dai siab dhuam. Thaum kuv pom tej me nroj tsuag zoo nkauj heev, ua rau kuv nco dheev txog nws. Yog nws nyob ntawd, ntshe nws yuav nyiam heev.”

Thaum yus tus neeg tas sim neej lawd, yus yeej nco dhuj dheev txog nws. Tiamsis ib tug tsis zoo li ib tug, yog li tsis zoo rau leejtwg lam thuam lwm tus tias ua cas nws pheej nyob mluas mlob tas li xwb. Yog koj pheej nyob ib tug ntshaus ntsho xwb, tsis txhob tu siab rau koj tus kheej. Yuav ua li cas koj thiaj uv taus kev quaj ntsuag?

^ nqe 4 Aplahas tus tub Yiha kuj quaj ntsuag nws niam tau ntev loo thiab. Phau Vajlugkub qhia tias txawm Xala twb tuag tau 3 xyoos lawm los, Yiha tseem nyuaj siab heev.Chiv Keeb 24:67.