Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | THAUM YUS IB TUG NEEG TAS SIM NEEJ

Nplig Cov Uas Quaj Ntsuag

Nplig Cov Uas Quaj Ntsuag

Puas tau muaj ib zaug uas koj tsis pom qab yuav txhawb ib tug quaj ntsuag li? Ib txhia tsis paub xyov yuav nplig nws li cas, lawv thiaj tsis hais ib los li. Ua li peb yuav nqes tes pab cov quaj ntsuag li cas?

Cov quaj ntsuag xav paub tias peb nrog lawv mob siab lawv tus neeg. Ntau haiv neeg nyias muaj nyias kevcai, tiamsis yog peb khawm lawv xub pwg lossis plhws lawv taubhau ces qhia tias peb hlub tshua lawv. Thaum lawv qhia siab rau peb, zoo rau peb nyob twjywm mloog. Yam zoo tshaj yog qhov uas peb nqes tes mus pab lawv tsev neeg tu tsev, pab zov menyuam, lossis npaj zaub mov nqa mus rau tsev neeg noj. Yog lawv cheem tsum, peb kuj pab lawv npaj lub ntees thiab. Yog li ntawd, yog peb tsis pom qab hais li cas rau lawv los, qhov uas peb nqes tes pab lawv yeej txhawb tau lawv lub zog lawm ntau.

Tom qab ib nyuag ntu, kuj zoo rau peb rov tham txog tus neeg uas tau tas sim neej lawm. Zoo rau peb tham txog tej yam zoo uas nws tau ua thaum nws tseem nyob. Yog peb tham li ntawd, tej zaum yuav ua rau nws tsev neeg zoo siab uas peb tseem nco txog nws. Xav txog ib tug pojniam hu ua Pam [phaa] uas nws tus txiv Ian [i·yees] tuag tau 6 xyoo lawm. Nws hais tias: “Muaj tej lub sijhawm luag qhia kuv txog tej yam zoo uas Ian tau ua, uas kuv twb tsis tau paub txog li, ua rau kuv zoo siab heev.”

Cov neeg uas tshawb fawb txog cov uas quaj ntsuag pom tias thaum xub thawj tej phoojywg sawvdaws yeej taug qab seb tsev neeg nyob li cas. Tiamsis ib nyuag ntu xwb, sawvdaws nyias muaj nyias haujlwm ces tsis muaj neeg nug txog tsev neeg lawm. Yog peb xav pab ib tug uas quaj ntsuag, cia peb nco ntsoov taug qab seb nws nyob li cas noj li cas. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Cov uas quaj ntsuag zoo siab kawg li thaum muaj neeg nug txog lawv, lawv thiaj pom qab qhia siab rau lwm tus.

Muaj ib tug ntxhais Nyiv Pooj hu ua Kaori [khai·au·li], uas nyuaj siab heev vim nws niam tuag lawm. Kaum tsib lub hlis tom qab ntawd xwb nws tus niam laus txawm tuag lawm thiab. Twb yog muaj phoojywg txhawb, nws thiaj peem taus. Ib tug niam tais hu ua Ritsuko [li·txu·kaum] nrhiav kev los nrog nws ua ke. Kaori hais tias: “Hais tseeb tiag, thaum ntej kuv tsis nyiam nws ua li ntawd. Kuv tsis xav kom lwm tus los hloov kuv niam chaw, thiab kuv ntseeg tias tsis muaj leejtwg yuav nyob tau kuv niam chaw. Tiamsis Tais Ritsuko ua zoo kawg li rau kuv, kuv thiaj ncawg nws zuj zus. Txhua lub lim tiam nws nrog kuv mus tshaj tawm thiab mus sib txoos ua ke. Nws caw kuv mus haus tea (tshuaj tsau dej) hauv nws tsev, nws ua mov tuaj rau kuv noj, thiab nws sau ntau tsab ntawv tuaj txhawb kuv. Tais Ritsuko muaj tus cwj pwm zoo thiaj pab tau kuv heev.”

Nimno Kaori niam twb tuag tau 12 xyoos lawm. Nws thiab nws tus txiv niaj hnub mus qhia Vajlugkub ua ke. Kaori hais tias: “Tais Ritsuko tseem nug txog kuv tas zog. Thaum kuv rov mus tsev, kuv yeej mus xyuas nws thiab nrog nws tham pem sib txhawb zog.”

Muaj dua ib tug pojniam hu ua Poli [pho·lis] uas yog Yehauvas ib tug Timkhawv nyob koog pov txwv Xaipla. Poli tus txiv hu ua Sozos [xo·zaus]. Sozos yog ib tug Khixatia zoo heev uas niaj hnub tos txais tej menyuam ntsuag thiab poj ntsuam tuaj noj mov tham pem hauv nkawd tsev. (Yakaunpau 1:27) Tiamsis thaum Sozos muaj 53 xyoos, nws lub hlwb txawm hlav ua qog ces nws tag sim neej lawm. Poli hais tias: “Wb sib sau ua neej tau 33 lub xyoos, nimno kuv tus txiv uas nrog nraim kuv, tso kuv tseg lawm.”

Tom qab lawv muab lawv txiv zais tas, Poli thiab nws tus tub Daniel [da·nyaum] uas muaj 15 xyoos, txawm khiav mus nyob tebchaws Canada [ka·na·da]. Nkawd mus koom Yehauvas Cov Timkhawv ib  lub koom txoos nyob tsis deb nkawd. Poli hais tias: “Cov phoojywg hauv lub koom txoos tshiab tsis paub txog wb ob niam tub thiab tsis paub wb tej kev nyuaj siab. Txawm li ntawd los lawv yeej los nrog wb tham thiab hais lus zoo txhawb wb lub zog. Lawv kuj nrhiav kev los pab wb thiab. Lub caij ntawd kuv tus tub tsis muaj ib leej txiv los saib xyuas nws. Yog li ntawd, zoo heev uas muaj lawv cev tes pab wb! Cov uas saib xyuas lub koom txoos siv sijhawm ntau heev los txhawb Daniel. Muaj ib tug kuj nco ntsoov caw Daniel thaum lawv sib sau ua ke lossis mus ncaws pob ua si.” Nkawd ob niam tub ua tau zoo heev txog niaj hnub nimno.

Cov qauv no qhia tias muaj ntau yam uas peb ua tau los pab thiab nplig cov uas quaj ntsuag. Phau Vajlugkub kuj muaj tej lus cog tseg zoo kawg li rau yav tom hauv ntej, uas txhawb tau peb lub zog thiab.

^ nqe 6 Ib txhia muab hnub uas tus neeg tau tas sim neej sau cia. Thaum rov txog lub caij ntawd lawv thiaj nco hu lossis sau ntawv mus txhawb nws tsev neeg.