Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Kawm Txhua Yam Uas Yehauvas Tau Pub Rau Peb

Kawm Txhua Yam Uas Yehauvas Tau Pub Rau Peb

“Kuv yog [Yehauvas], yog nej tus Vajtswv, kuv qhuab qhia tej uas muaj nuj nqes rau nej.”YAXAYA 48:17.

ZAJ NKAUJ: 20, 37

1, 2. (1) Yehauvas Cov Timkhawv puas nyiam phau Vajlugkub? (2) Puas muaj tej phau ntawv hauv phau Vajlugkub uas koj nyiam?

YEHAUVAS COV TIMKHAWV nyiam phau Vajlugkub heev. Vim li cas? Vim phau Vajlugkub txhawb tau peb lub zog thiab pab tau peb muaj kev cia siab. Peb yeej tso siab tau rau phau Vajlugkub. (Loos 15:4) Tsis tas li ntawd xwb, phau Vajlugkub tsis yog neeg txojlus, tiamsis “yog Vajtswv txojlus.”1 Thexalaunika 2:13.

2 Phau Vajlugkub muaj ntau phau ntawv nyob rau hauv. Ib txhia nyiam phau ntawv Mathai, Malakau, Luka, thiab Yauhas dua cov, vim 4 phau no qhia txog Yexus. Thaum lawv kawm txog Yexus, lawv kuj kawm tau ntau yam txog Yehauvas thiab. (Yauhas 14:9) Lwm cov nyiam tej lus faj lem xws li phau Qhia Tshwm. (Qhia Tshwm 1:1) Muaj dua lwm cov nyiam phau Ntawv Nkauj vim txhawb tau lawv zog heev. Ib txhia nyiam phau Paj Lug vim pab tau lawv ua neej. Phau Vajlugkub yeej pab tau txhua leej txhua tus tiag.

3, 4. (1) Peb xav li cas txog peb tej ntaub ntawv? (2) Peb cov ntaub ntawv yog sau rau leejtwg nyeem?

3 Peb kuj nyiam tej ntaub ntawv uas Yehauvas tau muab pub rau peb thiab. Tej ntaub ntawv no, tsis hais ntawv loj ntawv me, yog sau los pab kom peb yimhuab to taub phau Vajlugkub. Tej ntaub ntawv no pab kom peb txav ze rau Vajtswv thiab pab kom peb txojkev ntseeg ruaj khov.Titau 2:2.

 4 Peb cov ntaub ntawv feem ntau yog sau rau Yehauvas Cov Timkhawv txhua tus. Tiamsis muaj tej phau yog sau tsi ntsees rau cov hluas lossis cov niam txiv. Hauv peb lub vej xaij kuj muaj tej zaj kawm thiab tej yeeb yaj kiab uas yog npaj rau cov uas tsis yog Yehauvas Cov Timkhawv. Yehauvas yeej ua raws li nws tau cog tseg tias, nws yuav npaj zaub mov ntawm sab kev ntseeg rau ib tsoom neeg tau noj tsau npo.Yaxaya 25:6.

5. Yehauvas zoo siab thaum nws pom peb ua dabtsi?

5 Peb yeej xav kom peb nyeem tau phau Vajlugkub thiab peb tej ntaub ntawv huvsi. Txawm peb ua tsis tau li ntawd los, yog peb luj peb lub sijhawm los nyeem npaum li peb nyeem tau, Yehauvas yuav txaus siab heev. (Efexau 5:15, 16) Tiamsis muaj ib yam uas peb yuav tsum nco ntsoov txog.

6. Peb yuav tsum nco ntsoov txhob xav li cas?

6 Tej zaum yuav muaj tej tshooj Vajlugkub uas ntxim zoo li tsis phim peb. Kuj muaj tej ntaub ntawv uas sau tsi ntsees rau cov hluas lossis ib pab neeg twg xwb. Yog peb xav tias tej ntawd tsis phim peb, es peb lam nyeem kom tas kevcai xwb, ces yuav pab tsis tau peb. Tej zaum peb yuav tsis nyeem kiag li los kuj muaj thiab. Yuav ua li cas peb thiaj tsis xav yuam kev li ntawd? Peb yuav tsum pom tias Yehauvas yog tus pub tej ntawv ntawd rau peb. Phau Vajlugkub hais tias: “Kuv yog [Yehauvas], yog nej tus Vajtswv, kuv qhuab qhia tej uas muaj nuj nqes rau nej thiab coj nej taug txojkev uas tsim nyog mus.” (Yaxaya 48:17) Hauv zaj no, peb yuav kawm txog 3 yam uas yuav pab peb kawm tej ntaub ntawv uas Yehauvas tau pub rau peb.

YUAV NYEEM PHAU VAJLUGKUB LI CAS THIAJ PAB TAU PEB

7. Vim li cas peb yuav tsum muaj lub siab nthuav ntxeev kawm tej yam tshiab?

7 Muaj lub siab nthuav ntxeev kawm. Yeej muaj tej tshooj Vajlugkub uas yog sau tsi ntsees rau ib tug neeg lossis ib pab neeg twg xwb, tiamsis tseem pab tau peb niaj hnub nimno. Phau Vajlugkub qhia tias, “Vajtswv txojlus txhua nqe yog tawm hauv Vajtswv lub qhov ncauj los thiab siv tau qhuab qhia.” (2 Timaute 3:16) Yog li ntawd, thaum peb nyeem phau Vajlugkub, peb yuav tsum muaj lub siab nthuav ntxeev kawm. Muaj ib tug kwvtij hais tias thaum nws nyeem ib zaj twg hauv phau Vajlugkub, nws paub tias nws yuav kawm tau ntau yam. Nws thiaj muab zaj ntawd ua tib zoo xav kom nws khaws tau tej ntsiab lus tob tob nyob rau hauv. Ua ntej peb nyeem phau Vajlugkub, cia peb thov kom Yehauvas pab peb muaj lub siab nthuav ntxeev kawm, thiab kom peb nkag siab tej uas Yehauvas xav qhia peb.Exala 7:10, NW; nyeem Yakaunpau 1:5.

Koj puas cia phau Vajlugkub pab koj lub neej tiag tiag? (Saib nqe 7)

8, 9. (1) Thaum peb nyeem phau Vajlugkub, zoo rau peb xav txog cov lus nug twg? (2) Yehauvas tej lus cob qhia rau cov txwj laus qhia peb li cas txog Nws?

8 Xav txog tej uas koj kawm. Thaum peb nyeem phau Vajlugkub zoo rau peb xav txog cov lus nug no: ‘Cov nqe no qhia li cas txog Yehauvas? Kuv yuav xyaum raws li cov nqe no li cas? Kuv yuav muab cov nqe no coj mus pab lwm tus li cas?’ Thaum peb xav txog cov lus nug no, peb yuav pom tias phau Vajlugkub yeej pab tau peb tiag. Muab xav li no: Hauv 1 Timaute 3:2-7 (nyeem) phau Vajlugkub qhia tias cov txwj laus yuav tsum coj li cas. Puas yog cov nqe Vajlugkub ntawd tsuas pab tau cov txwj laus xwb? Tsis yog, kuj pab tau sawvdaws thiab. Cia peb xav txog 3 lo lus nug saum no, seb 1 Timaute 3:2-7 pab tau txhua leej txhua tus li cas.

9 “Cov nqe no qhia li cas txog Yehauvas?” Ib Timaute 3:2-7 qhia tias Yehauvas yeej hlub lub koom txoos heev nws thiaj cob qhia kom cov txwj laus paub coj. Phau Vajlugkub qhia tias Yehauvas “muab nws tus Tub cov ntshav” los txhiv lub koom txoos. (Tubtxib Tes Haujlwm 20:28) Yog li ntawd, Yehauvas  thiaj sam hwm kom cov txwj laus ua zoo saib xyuas lub koom txoos. Nws yuav txiav txim rau cov txwj laus raws li lawv tes haujlwm. Nws xav kom lawv tso tus qauv zoo rau lub koom txoos xyaum. Tsis tas li ntawd xwb, Yehauvas xav kom lawv muaj lub siab mos siab muag tu pab yaj xwv pab yaj thiaj tsis ntshai mus cuag lawv. (Yaxaya 32:1, 2) Tej no qhia meej rau peb tias Yehauvas yeej hlub peb tiag tiag li.

10, 11. (1) Peb sawvdaws yuav xyaum Yehauvas tej lus cob qhia nrog cov txwj laus li cas? (2) Peb yuav muab 1 Timaute 3:2-7 coj mus pab lwm tus li cas?

10 “Kuv yuav xyaum raws li cov nqe no li cas?” Yog koj twb yog ib tug txwj laus lawd, zoo rau koj muab 1 Timaute 3:2-7 coj los ua zoo xav, koj thiaj hajyam paub tuav koj tes haujlwm. Yog koj xav ua “tes haujlwm uas saib xyuas pawg ntseeg,” kuj zoo rau koj xyaum raws li cov nqe no thiab. (1 Timaute 3:1) Ua li, puas yog cov nqe no thiaj pab tau cov kwvtij xwb? Tsis yog. Yehauvas xav kom txhua leej txhua tus, tsis hais pojniam txivneej, xyaum coj tus cwj pwm li hauv nqe no. Cov nqe no txhawb kom cov txwj laus muaj lub siab zam xeeb thiab txawj xav. Tiamsis Yehauvas kuj xav kom peb txhua tus coj li ntawd thiab. (Yakaunpau 3:17; 1 Petus 4:7) Thaum cov txwj laus “ua yam ntxwv rau pab yaj xyaum” ces peb yuav “yoog raws li lawv txojkev ntseeg.”1 Petus 5:3; Henplais 13:7.

11 “Kuv yuav muab cov nqe no coj mus pab lwm tus li cas?” Ib Timaute 3:2-7 kuj pab kom cov uas peb qhia Vajlugkub rau, thiab cov uas xav paub qhov tseeb pom tias peb cov txwj laus coj txawv ntawm tej thawj coj uas nyob lwm txojkev ntseeg. Cov nqe ntawd kuj pab kom peb nco ntsoov tias cov txwj laus khwv npaum li cas hauv lub koom txoos. Yog peb nco li ntawd ces peb yuav hwm lawv. (1 Thexalaunika 5:12) Yog peb yimhuab saib taus cov txwj laus ces lawv yimhuab zoo siab tuav haujlwm.Henplais 13:17.

12, 13. (1) Thaum peb nyeem Vajlugkub, zoo rau peb tshawb nrhiav tej yam twg? (2) Yog peb ua zoo tshawb nrhiav Exekhee 14:13, 14, pab tau peb li cas?

12 Tshawb nrhiav tej uas koj nyeem. Thaum peb kawm phau Vajlugkub, zoo rau peb tshawb nrhiav cov lus nug no:

  • Leejtwg yog tus sau zaj no?

  • Zaj no yog sau rau lub sijhawm twg thiab sau rau lub tebchaws twg?

  • Zaj no qhia txog tej xwm txheej twg?

Yog peb lam tau lam nyeem, ces peb yuav to taub ntiav ntiav xwb. Tiamsis yog peb tshawb nrhiav cov lus nug no, peb yuav kawm tau tej ntsiab lus tob tob hauv phau Vajlugkub.

13 Cia peb ua tib zoo tshawb nrhiav Exekhee 14:13, 14 ua ke. Nqe ntawd hais tias: “Neeg tus tub, yog lub tebchaws twg fav xeeb ua txhaum rau kuv, es kuv tsa kuv txhais tes tawm tsam lub tebchaws ntawd thiab txiav nws tej zaub mov noj kom tu nrho, thiab tso kev tshaib nqhis los rau nws, thiab rhuav tshem tej neeg thiab tej tsiaj txhu hauv lub tebchaws ntawd, mas txawm yog peb tug neeg no, uas yog Nau-a, Daniyee thiab Yauj, nyob rau hauv lub tebchaws ntawd, los qhov uas lawv ua ncaj ncees tsuas yog pab tau lawv txojsia dim xwb. Vajtswv [Yehauvas] hais li no.” Yog peb ua tib zoo tshawb nrhiav nqe no, peb yuav nrhiav tau dabtsi? Exekhee sau cov lus no kwvlam xyoo 612 U.Nt.Y. Thaum nws sau cov lus no, Nau-a thiab Yauj twb tuag tau ntau pua xyoo lawm. Tiamsis ua cas Yehauvas tseem nco ntsoov tias nkawd yog neeg ncaj ncees thiab! Lub sijhawm uas Exekhee sau nqe no, Daniyee muaj li 20 xyoo xwb. Txawm Daniyee yog ib tug hluas xwb los, Yehauvas suav tias nws ncaj ncees ib yam li Nau-a thiab Yauj nkawd. Qhov no qhia tias Yehauvas saib nws cov tub qhe uas ncaj ncees, tsis hais tus laus tus hluas rau nqe heev.Ntawv Nkauj 148:12-14.

 NTAU HOM NTAUB NTAWV UAS PAB TAU PEB

14. (1) Cov ntawv uas sau rau cov hluas, pab tau lawv li cas? (2) Cov ntawv uas sau rau cov hluas pab tau txhua leej txhua tus li cas? (Saib daim duab ntawm sab 28.)

14 Tej ntaub ntawv sau rau cov hluas. Peb twb kawm lawm tias txhua nqe Vajlugkub yeej pab tau peb. Peb tej ntaub ntawv los kuj pab tau peb ib yam li ntawd thiab. Tau ob peb xyoos no Yehauvas tau pub ntau yam los pab cov hluas. [1] (Saib cov lus qhia rau zaj no.) Tej ntawd pab kom cov hluas paub coj thaum lawv nyob tom tsev kawm ntawv es lawv cov npoj yaum lawv mus ua tej yam tsis zoo. Kuj muaj tej zaj uas cob qhia lawv ua neej. Txawm tias tej zaj zoo li no yog sau rau cov hluas xwb los, yog peb nyeem, peb yuav paub txhawb cov hluas lub zog.

15. Vim li cas cov Khixatia uas tiav niam tiav txiv lawd yuav tsum nyeem tej ntaub ntawv uas sau rau cov hluas thiab?

15 Cov Khixatia uas twb tiav niam tiav txiv lawd yuav tsum tsis txhob xav tias tej ntaub ntawv uas sau rau cov hluas pab tsis tau lawv. Cov ntawv ntawd qhia txog tej teeb meem uas raug cov laus cov hluas tibsi. Ib yam li cov hluas, cov laus yuav tsum paub teb cov uas tawm tsam lawv, thiab paub tswj lawv lub siab. Cov laus los, kuj raug lawv cov npoj yaum mus ua phem thiab. Tsis tas li ntawd xwb, lawv yuav tsum ceev faj txhob ntaus phoojywg nrog cov neeg uas tsis hlub Yehauvas lossis mus koom tej kev lomzem tsis zoo. Yog li ntawd, twb yog tej ntaub ntawv no muaj phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus thiaj pab tau cov laus cov hluas tibsi.

16. Cov ntawv uas sau rau cov hluas pab tau lawv li cas ntxiv?

16 Cov ntawv uas sau rau cov hluas pab tau lawv nrog Yehauvas sib raug zoo. (Nyeem Laj Lim Tswvyim 12:1, 13.) Thiab kuj pab tau cov uas tiav niam tiav txiv lawm. Muaj ib zaj hauv phau Awake! lub 4 Hlis 2009 sau los pab kom cov hluas xav nyeem Vajlugkub ntxiv (“Young People Ask . . . How Can I Make Bible Reading Enjoyable?”). Zaj no muaj ib lub ntsiab me pab kom txawj nyeem phau Vajlugkub, uas zoo muab los txiav khaws cia. Muaj ib leej niam tau hais tias yeej ib txwm nyuaj heev rau nws nyeem phau Vajlugkub. Tiamsis zaj ntawd pab tau nws pom tias cov ntawv Vajlugkub ib phau sau los txhawb ib phau, thiab muaj tib lub ntsiab zoo heev thoob plaws. Nimno nws tos tsis taus txog lub sijhawm uas nws nyeem Vajlugkub. Nws hais tias: “Tsis tau muaj ib zaug uas kuv yuav nyiam nyeem Vajlugkub npaum li no.”

17, 18. Muab ua lus piv txwv seb yog peb nyeem cov ntawv uas sau los tseb tawm yuav pab tau peb li cas?

 17 Cov ntawv uas peb tseb tawm. Txij xyoo 2008 los, tau muab Phau Tsom Faj Askiv faib ua 2 phau. Ib phau yog sau rau lub koom txoos, ib phau yog sau los tseb tawm. Phau uas sau los tseb tawm qhia txog tej ntsiab lus uas cov Timkhawv twb hnov dua lawm, tej ntawd puas tseem pab tau peb thiab? Yeej pab tau. Muab piv txwv li no: Koj caw ib tug neeg tshiab tuaj kev sib txoos ua rau koj zoo siab heev. Tus kwvtij uas cev lus qhuab qhia hnub ntawd, piav ib lub ntsiab uas koj twb hnov dua los lawm. Txawm li ntawd los koj paub tias tus uas tuaj tshiab tsis tau hnov dua ib zaug li. Yog nws coj raws li zaj ntawd ces yuav hloov tau nws lub neej. Thaum koj muab xav li no, lub ntsiab ntawd txawm raug koj siab tshaj li yav tas los.

18 Thaum peb nyeem tej ntaub ntawv uas sau los tseb tawm yeej raug peb siab ib yam li ntawd. Phau Tsom Faj uas sau los tseb tawm thiab tej zaj kawm hauv jw.org, feem ntau qhia txog tej ntsiab lus uas peb twb tau hnov dua los lawd. Tiamsis tej zaj kawm ntawd ua tib zoo piav tej ntsiab lus kom yoojyim rau sawvdaws nkag siab. Thaum peb nyeem tej zaj kawm zoo li ntawd, ua rau peb yimhuab paub Vajlugkub. Tseem pab kom peb hajyam muaj tswvyim piav tej ntsiab ntawd thaum peb mus qhia lwm tus. Tsis tas li ntawd xwb, phau Awake! pab kom peb hajyam ntseeg tias muaj ib tug tswv tsim tiag. Yog peb nyeem phau ntawd ces peb yuav paub teb tej lus nug uas luag muaj txog peb txojkev ntseeg.Nyeem 1 Petus 3:15.

19. Peb yuav qhia li cas tias peb nco Yehauvas txiag ntsig?

19 Yehauvas tau pub ntaub ntawv nplua mias los pab peb sawvdaws. (Luka 11:28) Cia peb rau siab ntso nyeem thiab tshawb nrhiav tej ntaub ntawv no thiaj pab tau peb lub neej. Yog peb ua li ntawd, ces yuav qhia tias peb nco Yehauvas txiag ntsig uas nws tau pub tej no rau peb.Yaxaya 48:17.

^ [1] (nqe 14) Muaj tej ntaub ntawv Askiv zoo li Questions Young People Ask—Answers That Work, Volumes 1 thiab 2, thiab tej zaj kawm hu ua “Young People Ask,” uas tsuas tawm hauv peb lub vej xaij xwb, uas yog npaj rau cov hluas.