“Cia li mus coj txhua haiv neeg los ua kuv li thwjtim, thiab muab lawv ua kevcai raus dej . . . , thiab qhia kom lawv tuav rawv txhua yam uas kuv tau qhia rau nej lawd.”MATHAI 28:19, 20.

ZAJ NKAUJ: 141, 17

1, 2. Yexus cov lus hauv Mathai 24:14 ua rau sawvdaws xav paub li cas?

YEXUS tau qhia tias nyob rau tiam kawg, nws cov thwjtim yuav tshaj tawm txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj rau txhua haiv neeg. (Mathai 24:14) Thoob ntiajteb sawvdaws yeej paub tias Yehauvas Cov Timkhawv yog cov uas pheej mus tshaj tawm txoj xov zoo. Ib txhia nyiam txoj xov uas peb tshaj tawm, ib txhia tsis nyiam. Txawm cov uas tsis nyiam los, ib txhia kuj saib taus peb tes haujlwm. Peb yeej lees hlo tias peb yog cov uas ua Yexus tes haujlwm. Puas tsim nyog peb hais li ntawd? Ua li cas peb thiaj paub tias peb yeej ua tes haujlwm uas Yexus hais tseg?

2 Muaj ntau txojkev ntseeg tau lees tias lawv tshaj tawm Yexus txoj xov. Tiamsis lawv tsuas tshaj tawm hauv lawv tej tsev teev ntuj, hauv this vis thiab hauv Is Taws Nej xwb. Muaj ib txhia tsuas qhia tias lawv los paub Yexus li cas. Muaj dua ib co xav tias qhov uas lawv mus pab kho mob lossis mus pab qhia ntawv, twb yog lawv mus tshaj tawm txoj xov zoo lawm. Tiamsis tej haujlwm no puas yog tej uas Yexus sam hwm kom nws cov thwjtim ua?

3. Lo lus sam hwm hauv Mathai 28:19, 20 qhia kom cov Khixatia ua dabtsi?

 3 Puas yog Yexus xav kom nws cov thwjtim nyob tos tibneeg tuaj cuag lawv? Tsis yog! Tom qab Yexus sawv rov los lawd, nws sam hwm rau nws cov thwjtim coob leej tias: “Nej cia li mus coj txhua haiv neeg los ua kuv li thwjtim, thiab muab lawv ua kevcai raus dej . . . , thiab qhia kom lawv tuav rawv txhua yam uas kuv tau qhia rau nej lawd.” (Mathai 28:19, 20) Yog li ntawd, peb yuav tsum mus coj tibneeg los ua Yexus cov thwjtim, muab lawv ua kevcai raus dej, thiab cob qhia lawv. Tiamsis ua ntej peb ua tau li ntawd, peb yuav tsum xub tawm mus nrhiav lawv. Ib tug tshawb fawb Vajlugkub thiaj hais tias: “Txhua tus ntseeg yuav tsum tawm ‘mus’ tshaj tawm txoj xov zoo. Tsis hais hla kev mus tshaj tawm hauv yus zej zos, los yog hla dej hiavtxwv mus tshaj tawm txawv tebchaws.”Mathai 10:7; Luka 10:3.

4. Yexus cov thwjtim yuav mus “npo neeg ib yam li npo ntses” li cas?

4 Yexus xav kom nws cov thwjtim tshaj tawm li cas? Yexus qhia tias thaum lawv mus tshaj tawm ces zoo ib yam li lawv mus puav ntses. Nws hais tias: “Npo neeg ib yam li npo ntses.” (Nyeem Mathai 4:18-22.) Thaum lawv siv vas mus puav ntses, yuav tsum yog ob peb leeg sib pab thiaj npo tau ntses los. Tsis zoo li thaum mus nuv ntses ib leeg xwb, es tos kom ntses los noj kab. (Luka 5:1-11) Ib yam li ntawd, thaum lawv mus tshaj tawm txoj xov zoo, lawv yuav tsum sib pab thiab koom tes tshaj tawm ua ke, lawv thiaj pab tau “txhua haiv neeg” los paub txog nws. Tsis yog lawv nyias mus qhia ywj nyias siab xwb.

5. Peb yuav teb 4 lo lus nug twg, thiab vim li cas tseem ceeb rau peb kawm txog tej no?

5 Yog peb xav paub seb pab twg tshaj tawm txoj xov zoo niaj hnub nimno, peb yuav tsum teb 4 lo lus nug no:

  • Yexus hais kom nws cov thwjtim tshaj tawm txoj xov twg?

  • Vim li cas Yexus cov thwjtim thiaj muaj siab tshaj tawm txoj xov zoo?

  • Yexus cov thwjtim tshaj tawm rau txojke twg xwb?

  • Cov thwjtim yuav tshaj tawm hov deb thiab yuav tshaj tawm txog thaum twg?

Yog peb teb 4 lo lus nug no ces peb yuav paub tseeb tias pab twg ua tes haujlwm uas Yexus tau hais tseg, thiab yuav txhawb kom peb yimhuab muaj siab tshaj tawm txoj xov zoo ntxiv xwb.1 Timaute 4:16.

YUAV TSHAJ TAWM TXOJ XOV TWG?

6. Ua li cas koj thiaj paub tseeb tias Yehauvas Cov Timkhawv yog cov uas tshaj tawm txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj?

6 Nyeem Luka 4:43. Yexus tshaj tawm “txoj xov zoo hais txog Vajtswv lub tebchaws” lossis lub Nceeg Vaj. Nws kuj xav kom nws cov thwjtim tshaj tawm txoj xov ntawd thiab. Txojkev ntseeg twg thiaj ua li ntawd? Tsuas yog Yehauvas Cov Timkhawv xwb! Txawm cov uas tsis nyiam peb los yeej pom tias tsuas yog peb thiaj qhia txog lub Nceeg Vaj xwb. Xav txog tus qauv no: Muaj ib tug xibhwb uas tau mus nyob ntau lub tebchaws. Nws hais rau ib tug Timkhawv tias txhua lub tebchaws uas nws tau mus, nws nug Yehauvas Cov Timkhawv seb lawv tshaj tawm txog dabtsi. Nws hais tias, “Ua cas cov Timkhawv yuav ruam ua luaj li. Txawm lub tebchaws twg los, lawv puavleej teb ib yam nkaus tias lawv tshaj tawm txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj.” Tus xibhwb ntawd tsis paub, tiamsis nws tej lus qhia tias peb tsis ruam. Peb yog cov tseem Khixatia uas koom siab tshaj tawm tib txoj xov zoo. (1 Khaulee 1:10) Phau Tsom Faj lub ntsiab kuj yog los tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj thiab. Peb twb muab Phau Tsom Faj txhais ua 254 yam lus lawm, thiab ib phau twg tau muab luam txog 59 plhom phau rau tibneeg nyeem. Yog phau ntawv uas muab tseb ntau tshaj plaws thoob lub ntiajteb!

7. Ua cas peb thiaj paub tseeb tias tej tshawj Khixatia qhia yuam kev lawm?

 7 Tej tshawj lossis tej tsev teev ntuj Khixatia cov thawj coj tsis tshaj tawm txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Yog lawv tham txog lub Nceeg Vaj ces lawv tsuas qhia tias lub Nceeg Vaj nyob hauv neeg lub siab xwb. (Luka 17:21) Lawv tsis qhia tias lub Nceeg Vaj yog ib lub tseem fwv saum ntuj uas Yexus kav. Lawv tsuas tham txog Yexus thaum ua kevcai Christmas los yog Easter xwb. Lawv tsis qhia tias lub Nceeg Vaj yuav kho tej teeb meem uas raug noob neej niaj hnub nimno, thiab tsis ntev yuav muab tej kev limhiam tshem tawm hauv lub ntiajteb no mus. (Qhia Tshwm 19:11-21) Cov thawj coj ntawd yeej tsis paub tias thaum Yexus kav lub Nceeg Vaj, nws yuav ua dabtsi. Lawv tsis nkag siab txoj xov uas Yexus qhia, lawv thiaj tsis paub tias vim li cas lawv yuav tsum tshaj tawm txoj xov zoo.

VIM LI CAS PEB THIAJ UA TES HAUJLWM NO?

8. Tsis zoo rau cov uas lees ua Khixatia coj li cas?

8 Tsis zoo rau Yexus cov thwjtim mus tshaj tawm yuav nyiaj, lossis tsa tej tsev loj zoo zoo nkauj rau luag qhuas. Yexus qhia nws cov thwjtim tias: “Nej tau dawb dawb, cia li pub dawb dawb xwb.” (Mathai 10:8) Yog li ntawd, txhob muab tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo ua lag ua luam. (2 Khaulee 2:17) Tsis tsim nyog Yexus cov thwjtim hais kom luag ntiav lawv mus tshaj tawm txoj xov zoo. (Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 20:33-35.) Yexus yeej qhia meej txog tej no, tiamsis tej tshawj feem coob tsuas xav txog nyiaj txiag xwb. Lawv tas zog sau nyiaj ntawm lawv cov tswv cuab los yug lawv tej thawj coj thiab tej neeg ua haujlwm. Twb yog vim li ntawd lawv cov thawj coj coob tus thiaj nplua nuj heev.Qhia Tshwm 17:4, 5.

9. Ua cas peb thiaj paub tias Yehauvas Cov Timkhawv tshaj tawm txoj xov zoo vim lawv hlub Yehauvas thiab hlub tibneeg?

9 Yehauvas Cov Timkhawv puas sau nyiaj hauv tej Tsev Nceeg Vaj lossis hauv tej rooj sib txoos 3 hnub? Lawv yeej tsis ua li ntawd! Sawvdaws pub nyiaj siab dawb los txhawb lawv tes haujlwm xwb. (2 Khaulee 9:7) Tsaib no Yehauvas Cov Timkhawv siv txog li 2,000 plhom (2 billion) txoos teev mus tshaj tawm txoj xov zoo thiab ib lub hlis twg lawv kawm Vajlugkub nrog 9 plhom leej. Leejtwg ntiav lawv mus qhia Vajlugkub? Tsis muaj leejtwg ntiav. Lawv zoo siab hlo siv lawv tej nyiaj mus ua tes haujlwm ntawd. Ib tug neeg uas tshawb fawb txog Yehauvas Cov Timkhawv thiaj hais tias: “Lawv lub hom phiaj yog los mus tshaj tawm thiab qhia txoj xov zoo xwb.” Nws kuj hais tias Yehauvas Cov Timkhawv tseg tau  nyiaj vim lawv tsis ntiav ib pab thawj coj. Tej no qhia tias tsis yog cov Timkhawv mus tshaj tawm kom lawv tau nyiaj, tiamsis lawv tshaj tawm vim lawv hlub Yehauvas thiab hlub tibneeg. Qhov no thiaj muaj raws li zaj lus faj lem hauv Ntawv Nkauj 110:3. (Nyeem.)

YUAV TSHAJ TAWM LI CAS?

Peb mus tshaj tawm rau txhua qhov chaw uas muaj tibneeg (Saib nqe 10)

10. Yexus thiab nws cov thwjtim tshaj tawm li cas?

10 Yexus thiab nws cov thwjtim mus tshaj tawm li cas xwb? Lawv mus qhia ntawm tej kev, hauv tej kiab tej khw, thiab txhua qhov chaw uas muaj tibneeg nyob. Lawv kuj mus qhia hauv tibneeg tej vaj tej tsev. (Mathai 10:11; Luka 8:1; Tubtxib Tes Haujlwm 5:42; 20:20) Lawv mus qhia ib lub tsev rau ib lub xwv thiaj ntsib txhua yam neeg.

11, 12. Yehauvas Cov Timkhawv tshaj tawm txoj xov zoo txawv li cas ntawm lwm txojkev ntseeg Khixatia?

11 Cov tshawj Khixatia nimno puas mus tshaj tawm txoj xov zoo li Yexus? Feem ntau lawv them cov thawj coj qhia lawv cov tswv cuab xwb. Cov thawj coj tsis mus nrhiav tibneeg tshiab los ua Yexus cov thwjtim, tiamsis lawv tsuas qhia kom cov tswv cuab txhob tawm mus lwm qhov xwb. Tej thaud lawv kuj txhawb kom lawv cov tswv cuab mus tshaj tawm. Zoo li xyoo 2001, tus Thawj Txiv Plig John Paul II [ntsos phos] sau ib tsab ntawv txhawb nws cov tswv cuab kom kub siab mus tshaj tawm Yexus txoj xov zoo ib yam li tus tubtxib Povlauj uas hais tias: “Yog kuv tsis piav txoj xov zoo kuv kuj raug txom nyem.” Tus txiv plig hais ntxiv tias tsis yog qee tus mus xwb, tiamsis txhua tus Kav Tos Liv yuav tsum mus. Tiamsis tsawg tsawg tus thiaj ua li nws hais xwb.

12 Ua li Yehauvas Cov Timkhawv ne? Tsuas yog Yehauvas Cov Timkhawv xwb thiaj tshaj tawm tias Yexus twb sawv ua Vajntxwv xyoo 1914 lawm. Lawv ua raws li Yexus cov lus sam hwm, lawv thiaj muab tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo tso ua ntej txhua yam. (Malakau 13:10) Muaj ib phau ntawv uas piav txog tej kev ntseeg tau hais tias Yehauvas Cov Timkhawv saib tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo tseem ceeb heev. Thaum lawv pom cov uas tsis muaj noj muaj haus, cov nyuaj siab, lossis muaj mob muaj nkeeg, lawv kuj nqes tes pab thiab. Tiamsis lawv lub hom phiaj yog tshaj tawm txog hnub kawg thiab lawv qhia tibneeg seb yuav ua li cas thiaj dim (Pillars of Faith—American Congregations and Their Partners). Yehauvas Cov Timkhawv tseem tau hau ntsoov tshaj tawm txoj xov zoo ntawd, thiab lawv tshaj tawm ib yam li Yexus thiab nws cov thwjtim tau ua yav thaum ub.

PEB YUAV TSHAJ TAWM DEB LI CAS THIAB TXOG THAUM TWG?

13. Txoj xov zoo yuav tsum nrov ncha deb li cas?

13 Yexus hais tias nws cov thwjtim yuav mus tshaj tawm thiab qhia txoj xov zoo kom “thoob plaws lub ntiajteb.” Lawv yuav tsum “coj txhua haiv neeg” los ua Yexus cov thwjtim. (Mathai 24:14; 28:19, 20) Yog li ntawd, txoj xov zoo yuav tsum nrov ncha thoob plaws lub qab ntuj no.

14, 15. Yehauvas Cov Timkhawv tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo muaj raws nraim li Yexus zaj lus faj lem li cas? (Saib daim duab ntawm sab 13.)

14 Tsuas yog Yehauvas Cov Timkhawv xwb thiaj tshaj tawm txoj xov zoo thoob qab ntuj li Yexus tau hais. Ua cas thiaj hais tau li ntawd? Hauv tebchaws U.S.A., tej tshawj Khixatia muaj 600,000 tus pab tuav haujlwm coj, tiamsis Yehauvas Cov Timkhawv muaj 1,200,000 tus tshaj tawm txoj xov zoo. Thoob qab ntuj tsuas muaj 400,000 tus txiv plig Kav Tos Liv xwb, tiamsis Yehauvas Cov Timkhawv muaj tshaj li 8 plhom tus tshaj tawm txoj xov zoo nyob 240 lub tebchaws diam. Tej no ua pov thawj tias Yehauvas Cov Timkhawv yog pab uas tshaj tawm txoj xov zoo thoob lub qab ntuj khwb los qhuas Vajtswv Yehauvas!Ntawv Nkauj 34:1; 51:15.

 15 Peb uas yog Yehauvas Cov Timkhawv lub hom phiaj yog los mus tshaj tawm txoj xov zoo rau coob leej ntau tus ua ntej hnub kawg los txog. Yuav kom peb ua tau tes haujlwm no, peb tau muab tej ntaub ntawv Vajlugkub thiab tej ntawv caw txhais ua 700 tawm yam lus. Peb muab tej ntaub ntawv no pub dawb rau tibneeg xwb. Tsaib no peb luam txog 4,500 plhom (4.5 billion) phau ntawv mus tseb rau tibneeg nyeem. Peb luam tau tshaj li 200 plhom phau Vajlugkub Askiv New World Translation of the Holy Scriptures ua 130 yam lus. Peb kuj tau muab peb lub vej xaij txhais ua 750 yam lus. Tsuas yog Yehauvas Cov Timkhawv xwb thiaj ua tes haujlwm tshwj xeeb no.

16. Ua cas peb thiaj paub tias Vajtswv pub nws lub hwj huam rau Yehauvas Cov Timkhawv?

16 Peb yuav tshaj tawm txoj xov zoo txog thaum twg? Yexus hais tias yuav tsum tshaj tawm txoj xov zoo mus txog ntua hnub kawg. Twb yog muaj Yehauvas lub hwj huam dawb huv pab, Yehauvas Cov Timkhawv thiaj ua taus siab ntev tshaj tawm txoj xov zoo rau lub caij kawg no. (Tubtxib Tes Haujlwm 1:8; 1 Petus 4:14) Muaj lwm txojkev ntseeg hais tias lawv kuj tau Vajtswv lub hwj huam thiab. Tiamsis lawv puas tshaj tawm txoj xov zoo rau lub caij kawg no? Ib co xyaum Yehauvas Cov Timkhawv mus qhia Vajlugkub tiamsis thaum kawg mus tsis taus. Muaj dua tej co kev ntseeg kuj mus tshaj tawm, tiamsis lawv tsuas qhia ob peb xyoos xwb. Ib txhia tshaj tawm ib lub tsev rau ib lub, tiamsis lawv ho tsis tshaj tawm txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Yog li ntawd, tes haujlwm uas lawv ua ntawd txawv Yexus tes.

LEEJTWG TSHAJ TAWM TXOJ XOV ZOO NIMNO?

17, 18. (1) Ua cas peb thiaj paub tseeb tias Yehauvas Cov Timkhawv yog cov uas tshaj tawm txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj niaj hnub nimno? (2) Ua cas peb thiaj ua tau tes haujlwm li no?

17 Niaj hnub nimno txojkev ntseeg twg thiaj tshaj tawm txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj? Tsuas yog Yehauvas Cov Timkhawv xwb! Ua cas peb thiaj paub li ntawd? Rau qhov cov Timkhawv yog cov uas qhia txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj. Lawv yog cov uas mus nrhiav tibneeg qhia ib yam li Yexus thiab nws cov thwjtim tau ua thaum ub. Lawv mus tshaj tawm txoj xov zoo vim lawv hlub Yehauvas thiab hlub tibneeg. Lawv yog cov uas tshaj tawm txoj xov zoo deb tshaj, vim lawv qhia rau txhua haiv neeg ua ntau yam lus. Thiab lawv yuav tau hau ntsoov tshaj tawm txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj kom mus txog hnub kawg kiag!

18 Tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo uas Yehauvas cov tibneeg ua rau lub caij kawg no yeej ua rau sawvdaws xav tsis thoob li. Ua cas peb thiaj ua tau tes haujlwm no? Povlauj hais tias: “Rau qhov Vajtswv ua haujlwm rau hauv nej kom nej muaj lub siab xav thiab muaj peevxwm ua raws li nws lub siab nyiam.” (Filipi 2:13) Thov kom Yehauvas txhawb peb ntxiv rau yav tom hauv ntej, xwv peb thiaj muaj lub dag lub zog mus tshaj tawm txoj xov zoo.2 Timaute 4:5.