Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 5 Hlis Xyoo 2016 | Thaum Yus Ib Tug Neeg Tas Sim Neej

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm lub 6 Hli tim 27 txog lub 7 Hli tim 31, 2016.

THAWJ ZAJ

Thaum Yus Ib Tug Neeg Tas Sim Neej

Yuav ua li cas peb thiaj uv dhau kev quaj ntsuag? Cov tuag puas tseem muaj kev vam kev cia siab?

THAWJ ZAJ

Yuav Quaj Ntsuag Txog Thaum Twg?

Yog lwm tus xav tias ua cas yus yuav quaj ntsuag ntev ua luaj, yus yuav tsum nco ntsoov li cas?

THAWJ ZAJ

Yuav Ua Li Cas Thiaj Uv Taus?

Phau Vajlugkub muaj tej ntsiab lus uas yuav nplig tau peb siab.

THAWJ ZAJ

Nplig Cov Uas Quaj Ntsuag

Txawm tej phoojywg zoo los twb tsis pom qab txhawb cov uas quaj ntsuag.

THAWJ ZAJ

Cov Tuag Yeej Yuav Sawv Rov Los!

Puas yuav muaj raws li phau Vajlugkub hais tiag?

Yuav Ua Li Cas Sawvdaws Thiaj Nyob Sib Haum Xeeb?

Yog koj muaj teeb meem koj yuav tsum muaj lub hom phiaj twg? Puas yog yus yuav sib cav kom yeej swb? Los yog kho kom sib haum xeeb?

“Cia Li Mus Coj Txhua Haiv Neeg Los Ua Kuv Li Thwjtim”

Kawm txog 4 yam uas qhia tias txojkev ntseeg twg thiaj ua raws li Yexus zaj lus faj lem.

Koj Yuav Txiav Txim Siab Li Cas?

Yog tsis muaj txoj kevcai qhia tsi ntsees rau yam uas yus xav ua, yus yuav txiav txim siab li cas thiaj zoo?

Phau Vajlugkub Puas Tseem Hloov Koj Lub Neej?

Ib tug Timkhawv tau muab lub neej twv nyiaj twv txiaj, quav yeeb quav tshuaj, quav dej quav cawv tso tseg xwv nws thiaj ua tau kevcai raus dej. Tiamsis nws pom tias tseem nyuaj tshaj rau nws hloov nws tus cwj pwm los ua ib tug neeg siab ntev.

Kawm Txhua Yam Uas Yehauvas Tau Pub Rau Peb

Yog peb xav tias muaj tej ntaub ntawv pab tsis tau peb, ces peb yuav tu ncua tej ntsiab lus uas zoo kawg nkaus li.