“Thov Vajtswv . . . pab kom nej nyob sib haumxeeb, nej thiaj yuav muaj tus yamntxwv ib yam li Yexus Khetos.”​—LOOS 15:5, TMZ.

ZAJ NKAUJ: 25, 5

1, 2. (1) Thaum cov kwvtij nkauj muam cia lub hwj huam dawb huv coj lawv txoj hau kev, pab tau lawv li cas? (2) Peb yuav kawm txog cov lus nug tseem ceeb twg?

IB TUG muam nyob tebchaws Kanada (Canada) hais tias vim nws cia lub hwj huam dawb huv coj nws txoj hau kev, pab tau nws muaj kev zoo siab thiab daws nws tej teeb meem. Muaj ib tug kwvtij nyob tebchaws Nplaxi (Brazil) uas yuav pojniam tau 23 xyoos lawm hais tias qhov uas nkawd cia lub hwj huam dawb huv coj nkawd txoj hau kev, pab tau nkawd muaj kev zoo siab. Muaj dua ib tug kwvtij uas nyob tebchaws Fis Liv Pis (Philippines) hais tias qhov uas nws cia lub hwj huam dawb huv coj nws txoj hau kev kuj pab tau nws nyob kaj siab lug, thiab muaj kev sib raug zoo nrog cov kwvtij nkauj muam uas yog lwm haiv neeg.

2 Cov qauv no ua povthawj tias thaum peb cia lub hwj huam dawb huv coj peb txoj hau kev, peb yuav tau lub neej zoo. Yuav ua li cas peb thiaj tau lub neej zoo li ntawd thiab? Peb yuav tsum siv sijhawm los kawm txog tej qauv zoo hauv phau Vajlugkub. Phau  Vajlugkub qhia txog coob tus uas tau cia lub hwj huam dawb huv coj lawv txoj hau kev, lawv thiaj muaj lub siab xav li Yehauvas xav. Cia peb kawm txog 3 lo lus nug tseem ceeb no: (1) Tus uas cia lub hwj huam coj nws txoj hau kev zoo li cas? (2) Tej qauv twg yuav pab kom peb yimhuab muaj Yehauvas txojkev xav? (3) Qhov uas peb muaj “Khetos lub siab” yuav pab peb coj raws li lub hwj huam dawb huv li cas?

TUS UAS CIA LUB HWJ HUAM COJ NWS TXOJ HAU KEV ZOO LI CAS?

3. Cov uas coj raws li lub hwj huam dawb huv txawv cov uas coj raws li cev nqaij tawv ntshaw li cas?

3 Tus tubtxib Povlauj qhia tias cov uas cia lub hwj huam dawb huv coj lawv txoj hau kev txawv ntawm cov uas coj raws li cev nqaij tawv ntshaw. (Nyeem 1 Khaulee 2:14-16, NW. *) (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Cov uas coj raws li cev nqaij tawv nshaw “tsis kam txais yuav tej uas yog lub hwj huam dawb huv li, rau qhov lawv xam pom tias tej ntawd tsis muaj qab hau thiab lawv tsis nkag siab tej ntawd.” Tiamsis cov uas cia lub hwj huam dawb huv coj lawv txoj hau kev “txawj tshuaj saib txhua yam” thiab “muaj Khetos lub siab.” Qhov no txhais li cas? Txhais tias lawv xav ib yam li Khetos xav. Povlauj txhawb kom peb cia lub hwj huam dawb huv coj peb txoj hau kev. Cia peb kawm ntxiv seb cov uas coj raws li lub hwj huam dawb huv thiab cov uas coj raws li cev nqaij tawv ntshaw txawv li cas.

4, 5. Tus uas coj raws li cev nqaij tawv ntshaw zoo li cas?

4 Tus uas coj raws li cev nqaij tawv ntshaw xav li cas xwb? Nws xav li lub qab ntuj thiab tsuas xam pom nws tus kheej xwb. Povlauj hais tias tus cwj pwm no “ua haujlwm rau hauv cov uas tsis mloog lus rau lub sijhawm no.” (Efexau 2:2) Tus cwj pwm no ua rau tibneeg ib leeg caum ib leeg mus ua raws li lawv lub siab xav xwb. Lawv tsis quav ntsej Vajtswv tej kevcai. Nws thiaj ntshaw meej mom thiab nyiaj txiag heev dua lwm yam. Thiab nws tsuas nrhiav kev los daws nws zaj tas zog xwb.

5 Phau Vajlugkub qhia tias tus uas coj raws li cev nqaij tawv ntshaw nyiam ua “nqaij tawv li haujlwm.” (Kalatia 5:19-21) Hauv thawj tsab ntawv uas Povlauj sau mus rau cov Khixatia hauv Khaulee, nws qhia tias cov uas coj raws li cev nqaij tawv ntshaw ua tej kev phem zoo li cas. Lawv tsis sib haum xeeb, tawg ua pab ua pawg, txhawb ib leeg tawm tsam ib leeg, ua plaub ua ntug, tsis hwm lub taubhau, thiab muab txojkev ua noj ua haus saib hlob. Tus uas ua raws li cev nqaij tawv ntshaw, tswj tsis tau nws lub siab thaum luag ntxias nws mus ua txhaum. (Paj Lug 7:21, 22) Yuda sau tias yog lawv tsis ceev faj ces Yehauvas yuav txiav tsis pub nws lub hwj huam dawb huv rau lawv lawm.​—Yuda 18, 19.

6. Tus uas cia lub hwj huam dawb huv coj nws txoj hau kev zoo li cas?

6 Cia peb kawm seb tus uas cia lub hwj huam dawb huv coj nws txoj hau kev ho txawv li cas. Nws saib nws txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas rau nqe. Nws xav xyaum Yehauvas tus qauv. (Efexau 5:1) Nws xav paub Vajtswv lub siab thiab nws ntseeg tias muaj Vajtswv tiag. Nws thiaj coj raws li Yehauvas tej kevcai txhua lub sijhawm. (Ntawv Nkauj 119:33; 143:10) Nws tsis xav xyaum “nqaij tawv li haujlwm” tiamsis nws xav txi txiv raws li lub hwj huam dawb huv. (Kalatia 5:22, 23) Tus uas saib kev pe hawm Yehauvas rau nqe, yog tus uas cia lub hwj huam dawb huv coj nws txoj hau kev.

7. Phau Vajlugkub qhia li cas txog cov uas cia lub hwj huam coj lawv kev?

 7 Yexus qhia tias cov uas cia lub hwj huam dawb huv coj lawv txoj hau kev yog cov uas muaj kev zoo siab. Mathai 5:3 hais tias: “Cov uas paub tias lawv cheem tsum Vajtswv tau nyob kaj siab lug, rau qhov Vajtswv lub Nceeg Vaj yog lawv tug lawm.” (NW) Loos 8:6 qhia tias: “Qhov uas muab lub siab rau rau nqaij tawv kuj yog kev tuag. Qhov uas muab lub siab rau rau [lub hwj huam dawb huv] yog txojsia thiab nyob kaj siab lug.” Raws li nqe no, yog peb xav tau txojsia peb yuav tsum muaj Yehauvas txojkev xav. Yog tias peb cia nws lub hwj huam dawb huv coj peb txoj hau kev, peb yuav nyob kaj siab lug tamsim no thiab muaj kev cia siab nyob mus ib txhis.

8. Vim li cas tsis yoojyim rau peb cia Vajtswv lub hwj huam coj peb txoj hau kev?

8 Lub qab ntuj no muaj ntau tsav ntau yam los rub tau peb yuam kev. Tibneeg feem coob tsis hlub Vajtswv thiab tsis xav li Vajtswv xav. Yog li ntawd, peb yuav tsum tswj nrees peb txojkev xav. Yog peb tsis xav li Yehauvas xav ces peb yeej yuav xav li lub qab ntuj xav es coj raws li cev nqaij tawv ntshaw. Ua li, peb yuav ceev peb txojkev xav li cas? Yuav ua li cas peb thiaj hajyam paub coj raws li lub hwj huam dawb huv?

KAWM COV QAUV ZOO

9. (1) Peb yuav tsum ua li cas peb thiaj txav ze Yehauvas? (2) Peb yuav kawm txog 3 tug qauv zoo twg?

9 Tej menyuam yaus ib txwm xyaum ntawm leej niam leej txiv tus qauv zoo. Ib yam li ntawd, peb yuav tsum xyaum ntawm cov uas nrog Yehauvas sib raug zoo. Yog peb ua li ntawd ces peb yuav txav ze Yehauvas thiab muaj lub siab xav li nws xav. Peb kuj kawm tau los ntawm tej qauv phem uas coj raws li nqaij tawv ntshaw thiab. Tej qauv phem pab kom peb ceev faj. (1 Khaulee 3:1-4) Phau Vajlugkub qhia txog tej qauv zoo qauv phem tibsi. Cia peb kawm txog 3 tug qauv zoo: Yakhauj, Maivliag, thiab Yexus.

Yakhauj ua qauv li cas rau peb sawvdaws? (Saib nqe 10)

10. Yakhauj puas cia lub hwj huam dawb huv coj nws txoj hau kev?

 10 Cia peb xub kawm txog Yakhauj. Ib yam li peb sawvdaws, Yakhauj tsis tau lub neej yoojyim. Nws tus tijlaug Exau xav txov nws txojsia. Thaum nws yuav pojniam los, nws tseem raug nws yawm txiv dag tas zog. Txawm cov neeg puag ncig Yakhauj coj raws li lawv lub siab nyiam xwb los, Yakhauj tsis coj li lawv. Nws cia Vajtswv lub hwj huam coj nws txoj hau kev thiab nws xav ua raws li Yehauvas lub siab nyiam xwb. Nws xav ntsoov txog Yehauvas lo lus cog tseg rau Aplahas. Yakhauj paub tseeb tias Yehauvas yuav siv nws tsev neeg los pab kom lo lus cog tseg ntawd muaj tiav. Yakhauj thiaj saib xyuas nws tsev neeg zoo heev. (Chiv Keeb 28:10-15) Muaj ib zaug Yakhauj ntshai tsam nws tus tijlaug ua phem rau nws tsev neeg, nws thiaj li taij thov Yehauvas li no: “Koj twb hais cia lawm tias koj yuav ua zoo rau kuv thiab pab kom kuv caj ces zoo yam nkaus li tej xuab zeb ntawm ntug hiavtxwv suav tsis txheeb.” (Chiv Keeb 32:6-12) Yakhauj muaj kev ntseeg heev, puas yog? Nws lub neej ua pov thawj tias nws yeej tso siab plhuav rau Yehauvas tej lus cog tseg tiag.

Maivliag ua qauv li cas rau peb sawvdaws? (Saib nqe 11)

11. Vim li cas peb ho paub tias Maivliag coj nws lub neej raws li lub hwj huam dawb huv?

11 Zaum no cia peb kawm txog Maivliag. Yehauvas xaiv Maivliag los ua Yexus niam vim nws paub tias Maivliag yeej coj nws lub neej raws li lub hwj huam dawb huv. Siv sijhawm los nyeem seb Maivliag tau hais li cas rau nws cov nruab ze Xekhaliya thiab Elixanpe. (Nyeem Luka 1:46-55.) Tej uas Maivliag hais qhia tias nws nyiam Vajtswv Txojlus kawg li, nws thiaj paub cov nqe Vajlugkub Henplais zoo heev. (Chiv Keeb 30:13; 1 Xamuyee 2:1-10; Malakhi 3:12) Dhau ntawd, thaum Maivliag thiab Yauxej nkawd sib yuav lawm los, nkawd tsis pw ua ke li niam txiv mus txog thaum yug Yexus lawm. Nkawd tes haujlwm rau Vajtswv tseem ceeb dua tej uas nkawd lub siab ntshaw. (Mathai 1:25) Tom qab yug Yexus lawm los, Maivliag  tseem soj ntsuam seb Yexus loj hlob ua neej li cas. Maivliag ua tib zoo mloog txhua yam uas Yexus qhia thiab nws “khaws tej xwm txheej no huvsi cia rau hauv nruab siab.” (Luka 2:51) Maivliag yeej xav paub seb Vajtswv tej lus cog tseg txog tus Mexiyas yuav muaj tiav li cas. Cia peb xyaum Maivliag tus qauv es ua txhua yam kom haum Vajtswv siab.

12. (1) Yexus xyaum nws txiv Yehauvas li cas? (2) Peb yuav xyaum Yexus tus qauv li cas? (Saib daim duab sab 16.)

12 Yexus yog tus qauv uas zoo tshaj rau peb xyaum. Yexus ua txhua yam raws li lub hwj huam dawb huv coj. Thaum Yexus nyob hauv ntiajteb no, nws lub neej thiab nws tes haujlwm qhia tias nws saib taus Yehauvas tej kevcai, nws xav ua haum Yehauvas siab, thiab nws coj ib yam li Yehauvas. (Yauhas 8:29; 14:9; 15:10) Xav txog cov lus uas Yaxaya tau sau txog Yehauvas. Nws hais tias Yehauvas muaj lub siab khuvleej nws haivneeg. Thaum Malakau sau txog Yexus los, nws hais tias Yexus muaj lub siab khuvleej ib yam li Yehauvas thiab. (Nyeem Yaxaya 63:9; Malakau 6:34.) Ua li peb puas xyaum li Yexus thiab? Peb puas khuvleej tibneeg thiab? Peb puas mob siab tshaj tawm thiab qhia lwm tus txog txoj xov zoo ib yam li Yexus? (Luka 4:43) Yog peb cia lub hwj huam dawb huv coj peb lub neej ces peb yeej yuav paub khuvleej tibneeg thiab nqes tes pab lawv.

13, 14. (1) Peb yuav xyaum cov uas cia lub hwj huam coj lawv txoj hau kev li cas? (2) Piav txog ib tug qauv zoo.

13 Niaj hnub no muaj cov kwvtij nkauj muam coob tus uas cia lub hwj huam dawb huv coj lawv txoj hau kev. Tej zaum koj pom lawv kub siab mus tshaj tawm txoj xov zoo, nquag tos txais qhua, thiab muaj lub siab khuvleej luag lwm tus. Lawv yog neeg txhaum, tiamsis lawv niaj hnub xyaum kom lawv coj tau tus cwj pwm zoo thiab ua haum Yehauvas siab. Ib tug muam hu ua Lachee (Rachel) nyob tebchaws Nplaxi hais tias: “Yav thaud kuv nyiam hnav tej tsoos uas lub qab ntuj no tsim tshiab. Kuv thiaj hnav tej khaubncaws uas tsis raug muag pes tsawg. Tiamsis thaum kuv paub qhov tseeb lawm, kuv pib xav txog kuv txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas seb nws nyiam li cas. Tsis yoojyim hloov kiag li tiamsis thaum kuv hloov lawm, kuv pom tias kuv lub neej muaj hauv paus hauv ntsis thiab muaj kev zoo siab dua.”

14 Ib tug muam hu ua Lelees (Reylene) nyob tebchaws Fiv Lis Pis muaj dua lwm yam teeb meem. Nws twb los paub qhov tseeb lawm los, nws tas zog mus kawm ntawv qeb siab thiab nrhiav haujlwm zoo ua xwb. Ntev mus ntev tuaj, nws saib Yehauvas tes haujlwm tsis tseem ceeb lawm. Thaum kawg nws mam ras dheev li no: “Kuv pom tias txawm kuv muaj ib txoj haujlwm zoo ua los kuv tu ncua ib yam tseem ceeb kawg li.” Nws thiaj hloov nws lub neej thiab rov qab los muab Yehauvas tes haujlwm tso ua ntej. Nimno nws pom tias muaj tseeb raws li Yehauvas lo lus cog tseg hauv Mathai 6:33, 34 lawm. Nws hais tias: “Kuv paub tseeb lawm tias Yehauvas yuav saib xyuas kuv!” Tej zaum yeej muaj cov kwvtij nkauj muam uas tso tau tus qauv zoo hauv koj lub koom txoos thiab. Thaum koj pom lawv kub siab lug xyaum Yexus tus qauv, cia li xyaum lawv thiab.​—1 Khaulee 11:1; 2 Thexalaunika 3:7.

MUAJ “KHETOS LUB SIAB”

15, 16. (1) Peb yuav xyaum Yexus tus qauv li cas? (2) Yuav ua li cas peb thiaj paub “Khetos lub siab”?

15 Peb yuav xyaum Yexus tus qauv li cas? Ib Khaulee 2:16 hais tias peb yuav tsum muaj “Khetos lub siab.” Loos 15:5 qhia tias peb yuav tsum “muaj tus yamntxwv ib yam li Yexus Khetos.” (TMZ) Yog li ntawd, peb yuav tsum ua tib zoo kawm seb Yexus muaj lub siab xav li cas thiab tej uas nws tau ua yog li cas tiag. Yexus  muab nws txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas saib hlob dua txhua yam. Yog peb xyaum coj li Yexus ces twb yog peb xyaum coj li Yehauvas ntag. Yog li ntawd, tseem ceeb heev rau peb muaj lub siab xav li Yexus xav.

16 Yuav ua li cas peb thiaj muaj lub siab xav li Yexus? Yexus cov thwjtim yeej pom nws ua txujci tseem ceeb, lawv mloog nws qhia Vajtswv Txojlus, pom nws hlub thiab khuvleej txhua leej txhua tus, thiab pom tias nws ua raws li Yehauvas lub siab nyiam. Lawv thiaj hais tau tias: “Peb ua timkhawv txog tej haujlwm huvsi uas nws ua.” (Tubtxib Tes Haujlwm 10:39) Niaj hnub no peb tsis pom Yexus tim ntsej tim muag, tiamsis peb muaj txoj xov zoo hauv phau Vajlugkub uas qhia txog Yexus lub neej. Yog peb nyeem thiab ua tib zoo xav txog phau ntawv Mathai, Malakau, Luka, thiab Yauhas, peb yuav pom tias Yexus yog ib tug neeg zoo li cas tiag. Qhov no yuav pab peb “taug raws nws tus [hneev] taw” kom peb thiaj muaj “lub siab xav” ib yam li Yexus.​—1 Petus 2:21; 4:1.

17. Yog peb muaj lub siab xav li Khetos yuav pab tau peb li cas?

17 Yog peb muaj lub siab xav li Khetos yuav pab tau peb li cas? Muab ua piv txwv li no, thaum peb noj tej zaub mov zoo ua rau peb lub cev muaj zog tuaj. Ib yam li ntawd, thaum peb muaj Khetos lub siab xav ces peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas yuav muaj zog thiab. Peb yuav hajyam paub coj peb lub neej raws li lub hwj huam dawb huv. Qhov ntawd yuav tsav tswvyim rau peb kom peb txawj txiav txim rau txhua lub sijhawm. Thaum peb txiav txim haum Vajtswv siab ces peb lub siab yuav tsis nkaug peb. Yog li, yeej tsim nyog peb “muab tus Tswv Yexus Khetos los hnav,” puas yog?​—Loos 13:14.

18. Hauv zaj no, koj kawm tau li cas txog tus neeg uas cia lub hwj huam dawb huv coj nws txoj hau ke?

18 Zaj kawm no pab kom peb xyaum coj peb lub neej raws li lub hwj huam dawb huv. Peb kawm tau ntau yam los ntawm tej qauv zoo hauv phau Vajlugkub. Peb kuj kawm tau tias yog peb muaj “Khetos lub siab” yuav pab tau peb nrog Yehauvas sib raug zoo, thiab xav ib yam li nws xav. Tiamsis tseem tshuav ntau yam rau peb kawm. Xav seb: Peb puas coj peb lub neej raws li lub hwj huam dawb huv tiag? Peb yuav tsum xyaum li cas ntxiv peb thiaj yimhuab muaj Yehauvas txojkev xav? Thaum peb nrog Yehauvas sib raug zoo, pab tau peb lub neej li cas? Peb yuav kawm txog qhov no rau lwm zaj.

^ nqe 3 1 Khaulee 2:14-16 (NW): “Tiamsis cov uas coj raws li cev nqaij tawv ntshaw tsis kam txais yuav tej uas yog lub hwj huam dawb huv li, rau qhov lawv xam pom tias tej ntawd tsis muaj qab hau thiab lawv tsis nkag siab tej ntawd rau qhov tsuas yog tus uas coj raws li lub hwj huam dawb huv thiaj tshuaj tau xwb. Tus uas coj raws li lub hwj huam dawb huv txawj tshuaj saib txhua yam, tiamsis tsis muaj leejtwg tshuaj tau nws. ‘Leejtwg thiaj paub Yehauvas lub siab thiab qhia tau nws?’ Tiamsis peb muaj Khetos lub siab lawm.”