“Cov neeg phem tsis to taub txojkev ua ncaj, tiamsis cov uas nrhiav [Yehauvas] mas to taub huvsi.”​—PAJ LUG 28:5.

ZAJ NKAUJ: 43, 49

1-3. (1) Nyob tiam kawg no peb yuav ua li cas thiaj tuav tau kev ntseeg ruaj nreeg? (2) Hauv zaj no, peb yuav kawm txog 3 lo lus nug twg?

HNUB kawg los ze heev lawm tiag, peb thiaj pom cov neeg limhiam nyob qhov txhua qhov chaw. Lawv zoo yam li “tej nroj tsuag” uas hlav mos nyoos puag ncig peb. (Ntawv Nkauj 92:7) Thiaj muaj coob leej ntau tus tsis mloog Vajtswv lus. Povlauj qhia cov Khixatia li no: “Qhov uas ua phem cia li ua menyuam mos, qhov uas xav, cia li xav li tus neeg laus.” (1 Khaulee 14:20) Yuav ua li cas peb thiaj xav li tus neeg laus?

2 Peb yuav xav li tus neeg laus yog peb ua tib zoo kawm lub ntsiab hauv Paj Lug 28:5. Nqe ntawd hais tias: “Cov uas nrhiav [Yehauvas] mas to taub huvsi.” Lawv to taub txog dabtsi? Lawv to taub tias lawv yuav tsum coj li cas thiaj haum Vajtswv siab. Paj Lug 2:7, 9 qhia tias Yehauvas pub tswvyim rau cov uas nyiam  coj ncaj. Vajtswv lub tswvyim pab kom lawv “paub txojkev ncaj ncees thiab kev txiav txim ncaj thiab ua ncaj nruab nrab thiab paub ua qhov zoo rau txhua fab.”

3 Nau-a, Daniyee, thiab Yauj lawv muaj Vajtswv lub tswvyim. (Exekhee 14:14) Vajtswv cov tibneeg niaj hnub no los kuj muaj Vajtswv lub tswvyim thiab. Ua li koj puas muaj Vajtswv lub tswvyim? Yuav kom koj ua tau haum Yehauvas siab koj yuav tsum paub nws zoo. Hauv zaj no peb yuav kawm txog 3 lo lus nug no: (1) Ua li cas Nau-a, Daniyee, thiab Yauj lawv ho paub Yehauvas zoo ua luaj? (2) Qhov uas lawv paub Yehauvas zoo pab tau lawv li cas? (3) Yuav ua li cas peb thiaj muaj kev ntseeg li lawv?

NAU-A NROG NRAIM VAJTSWV HAUV LUB QAB NTUJ PHEM

4. (1) Nau-a tau los paub Yehauvas li cas? (2) Thaum Nau-a paub Yehauvas zoo pab tau nws li cas?

Nau-a saib tej uas Vajtswv tau tsim nws thiaj paub Yehauvas zoo

4 Nau-a tau los paub Yehauvas li cas? Txij thaum Adas thiab Eva nkawd chiv ua neej los, muaj 3 txojkev uas pab tibneeg los paub Yehauvas: (1) thaum tibneeg saib tej uas Yehauvas tau tsim, (2) thaum tibneeg xyaum Yehauvas cov tub qhe, thiab (3) thaum lawv mloog Yehauvas lus lawv tau txais nws tej koob hmoov. (Yaxaya 48:18) Thaum Nau-a saib tej uas Yehauvas tau tsim nws pom tias muaj Vajtswv tiag, thiab pom tias Yehauvas yog ib tug Vajtswv zoo kawg li. Nau-a thiaj paub tseeb tias Yehauvas muaj hwjchim loj kawg nkaus thiab nws tibleeg xwb thiaj yog tus tseem Vajtswv. (Loos 1:20) Yog li ntawd, tej no txhawb Nau-a muaj kev ntseeg ruaj rau Yehauvas.

5. Nau-a tau los paub txog Vajtswv lub ntsiab rau noob neej li cas?

5 Loos 10:17 qhia tias: “Txojkev ntseeg tshwm los ntawm qhov uas tau hnov.” Nqe no txhais tias tej uas peb hnov txhawb tau peb txojkev ntseeg. Tej zaum Nau-a tau hnov nws cov nruab ze tham txog Yehauvas, nws thiaj muaj kev ntseeg. Nws txiv yog Lame. Lame yug rau lub caij uas Adas tseem nyob thiab nws muaj kev ntseeg rau Vajtswv. (Saib daim duab ntawm sab 9.) Nau-a yawg yog Methuxela thiab nws yawg koob yog Yale. Thaum Yale tuag, Nau-a twb muaj 366 xyoo lawm. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) (Luka 3:36, 37) Tej zaum lawv yog cov uas qhia Nau-a txog Yehauvas thiab qhia tias Yehauvas yog tus tsim noob neej. Tej zaum lawv kuj qhia ntxiv tias Yehauvas sam hwm kom tibneeg muaj tub muaj ki puv lub ntiajteb thiab kom lawv teev tiam Nws. Lawv yuav tsum yog cov uas qhia Nau-a tias tim Adas thiab Eva hla Vajtswv txoj kevcai, noob neej thiaj raug kev ploj kev tuag. (Chiv Keeb 1:28; 3:16-19, 24) Nau-a txaus siab heev rau tej uas nws kawm paub lawd, nws thiaj muaj siab xav teev tiam Yehauvas.​—Chiv Keeb 6:9.

6, 7. Kev cia siab txhawb tau Nau-a txojkev ntseeg li cas?

6 Yog peb muaj kev cia siab yuav txhawb  tau peb txojkev ntseeg. Nau-a lub npe txhais tias “so” lossis nplig siab. Thaum Nau-a paub li ntawd, tej zaum kuj ua rau nws muaj kev cia siab, thiaj txhawb tau nws txojkev ntseeg. (Chiv Keeb 5:29, hauv qab taw qhia) Yehauvas tau tshoov Lame hais li no txog nws tus tub Nau-a: “Tus no yuav coj txojkev tau so ntawm peb tej haujlwm thiab tau so ntawm tej uas peb txhais tes ua khwv khwv li hauv cov av uas raug [Yehauvas] foom tsis zoo lawm.” Yog li ntawd, Nau-a cia siab tias Vajtswv yuav rov kho ib puas tsav yam tshiab. Ib yam li Anpee thiab Enauj nkawd, Nau-a ntseeg tias yuav muaj ib tug xeeb ntxwv uas yog tus pojniam “caj ces” los tsoo nab taubhau kom ntsoog.​—Chiv Keeb 3:15.

7 Thaum ntawd Nau-a paub tsis meej txog Vajtswv lo lus cog tseg hauv Chiv Keeb 3:15. Tiamsis Nau-a paub tias lo lus faj lem ntawd yuav pab noob neej muaj kev cia siab rau yav tom hauv ntej. Enauj kuj tshaj tawm tib txoj xov ntawd thiab. Nws qhia tias Yehauvas yuav muab cov limhiam rhuav tshem. (Yuda 14, 15) Enauj txoj xov yuav muaj tiav rau thaum Amakedoo. Txoj xov ntawd pab kom Nau-a yimhuab ntseeg Yehauvas thiab cia siab rau yav tom hauv ntej.

Kev ntseeg thiab Vajtswv lub tswvyim yuav tiv thaiv peb ntawm Xatas tej lus haub ntxias

8. Thaum Nau-a paub tseeb txog Yehauvas pab tau nws li cas?

8 Qhov uas Nau-a paub tseeb txog Yehauvas pab tau nws li cas? Thaum Nau-a paub tseeb txog Yehauvas pab tau nws muaj kev ntseeg thiab muaj Vajtswv lub tswvyim. Nau-a thiaj tsis ua tej yam uas yuav ua rau Yehauvas tu siab. Nws tsis kam poo cov uas tawm tsam Yehauvas, vim nws xav nrog Yehauvas ntaus phoojywg. Nau-a kuj tsis qaug rau cov tubtxib phem uas nqes los hauv ntiajteb tej lus dag. Rau qhov tiam Nau-a nyob, lawv tau ua ntau yam los haub ntxias tibneeg thiab tej zaum cov tibneeg los kuj teev hawm cov dab ntawd thiab. (Chiv Keeb 6:1-4, 9) Nau-a paub tseeb tias Yehauvas tsim kom tibneeg muaj tub muaj ki puv nkaus lub ntiajteb xwb. (Chiv Keeb 1:27, 28) Yog li ntawd, Nau-a yeej paub tias txhaum rau cov tubtxib saum ntuj txia los yuav neeg ntiajteb tej ntxhais es muaj metub menyuam. Yehauvas thiaj qhia Nau-a tias nws yuav tso dej los nyab lub ntiajteb thiab rhuav tshem cov neeg limhiam huvsi. Nau-a ntseeg tias Yehauvas yeej yuav ua raws li tej lus ceeb toom ntawd, nws thiaj txua lub nkoj. Thaum kawg thiaj cawm tau nws thiab nws tsev neeg dim.​—Henplais 11:7.

9, 10. Yuav ua li cas peb thiaj muaj kev ntseeg li Nau-a?

9 Yuav ua li cas peb thiaj muaj kev ntseeg li Nau-a? Peb yuav tsum ua tib zoo kawm Vajtswv Txojlus, thiab saib tej uas peb kawm ntawd rau nqe. Muab tej ntawd coj los siv hauv peb lub neej, thiab thaum peb txiav txim siab ua ib yam twg, xav txog tej ntsiab uas peb tau kawm lawd. (1 Petus 1:13-15) Kev ntseeg thiab Vajtswv lub tswvyim yuav pab peb ceev faj Xatas tej tswvyim dag, xwv peb thiaj tsis qaug rau lub qab ntuj tej kev haub  ntxias. (2 Khaulee 2:11) Lub qab ntuj nyiam ua kev nkauj kev nraug, ua nruj ua tsiv, thiab qaug rau tej uas lawv lub siab ntshaw. (1 Yauhas 2:15, 16) Hnub kawg twb los ze ze lawm, lawv tsis quav ntsej li. Yog peb tsis tuav kev ntseeg ruaj peb yuav coj li ntawd thiab. Nco ntsoov, Yexus muab tiam kawg piv rau tiam Nau-a nyob. Nws tsis tham txog tej kev nkauj kev nraug thiab kev ua nruj ua tsiv uas tau tshwm sim. Tiamsis Yexus ceeb toom kom peb tsis txhob cia ib yam dabtsi los tab kaum peb txojkev teev tiam Vajtswv.​—Nyeem Mathai 24:36-39.

10 Xav seb: ‘Kuv lub neej puas qhia tias kuv hlub Yehauvas tiag? Kuv txojkev ntseeg puas txhawb kom kuv muaj lub siab kub lug ua qhov ncaj raws li Vajtswv pom zoo, thiab mus pab lwm tus los paub Yehauvas?’ Ua zoo xav txog cov lus nug no, koj thiaj paub tseeb seb koj puas nrog nraim Vajtswv li Nau-a.

DANIYEE MUAJ VAJTSWV LUB TSWVYIM HAUV NPANPILOO

11. (1) Qhov uas Daniyee paub Yehauvas qhia peb li cas txog nws niam thiab nws txiv? (2) Koj xav xyaum Daniyee li cas?

11 Daniyee tau los paub Yehauvas li cas? Tej zaum Daniyee niam thiab txiv twb cob nws thaum yau lawm, nws thiaj paub hlub Yehauvas thiab nyiam Vajtswv Txojlus. Daniyee thiaj ua li ntawd mus tas nws lub neej. Txawm nws laus lawm los nws tseem ua tib zoo kawm Vajtswv Txojlus. (Daniyee 9:1, 2) Hauv Daniyee 9:3-19, Daniyee txo hwjchim thiab ua siab dawb paug thov Vajtswv. Thaum koj nyeem cov lus no, koj yeej pom tias Daniyee paub Yehauvas zoo heev thiab nws nco ntsoov txhua yam uas Yehauvas tau pab cov Yixayee lawd. Ua tib zoo xav txog Daniyee cov lus thov seb qhia koj li cas txog Daniyee.

12-14. (1) Daniyee qhia tias nws muaj Vajtswv lub tswvyim li cas? (2) Vim Daniyee muaj lub siab tawv npuab Yehauvas nws tau txais koob hmoov dabtsi?

12 Qhov uas Daniyee paub Yehauvas zoo pab tau nws li cas? Hauv tebchaws Npanpiloo, tsis yoojyim rau cov Yudai teev tiam Yehauvas. Thaum lawv mus nyob tebchaws ntawd, Yehauvas hais li no rau lawv: “Cia li pab kom lub nroog uas kuv ntiab nej mus poob tebchaws ntawd noj qab nyob zoo.” (Yelemi 29:7) Tiamsis Yehauvas kuj sam hwm kom lawv teev tiam Nws tibleeg kawg siab kawg ntsws. (Khiav Dim 34:14) Daniyee yuav coj raws li 2 nqe lus sam hwm no li cas? Vajtswv lub tswvyim pab kom Daniyee pom tias nws yuav tsum hwm tej nom tswv, tiamsis nws yuav tsum mloog Yehauvas lus ua ntej. Ntau pua xyoo tom qab no, Yexus kuj qhia kom nws cov thwjtim xub mloog Yehauvas lus ua ntej thiab.​—Luka 20:25.

13 Muaj ib zaug luag tau rhawv ib tsab cai los txwv tsis pub leejtwg thov lwm tus vajtswv lossis lwm tus tibneeg mus rau 30 hnub. (Nyeem Daniyee 6:7-10.) Daniyee coj li cas xwb? Nws kuj hais tau tias, ncua 30 hnub xwb, tsis ua cas. Tiamsis Daniyee tsis ua li ntawd. Nws yeej tsis cia tibneeg tej cai los txiav nws txojkev pe hawm Vajtswv. Yog nws mus nrhiav qhov chaw nraim thov Vajtswv los kuj tau tiamsis nws tsis ua li ntawd thiab. Vim li cas? Vim muaj neeg coob ib txwm pom Daniyee thov Vajtswv txhua hnub. Yog li, txawm txaus ntshai heev los, Daniyee yeej ua siab tawv thov Vajtswv tabmeeg ib yam li txhua zaus, sawvdaws thiaj tsis xav yuam kev tias nws tso Yehauvas tseg lawm.

14 Vim Daniyee ua siab tawv thov Yehauvas tsis tseg, thaum kawg Yehauvas thiaj foom koob hmoov rau nws. Vajtswv thiaj cawm Daniyee dim hauv lub qhov tsov ntxhuav.  Thaum kawg, tibneeg thoob tebchaws Midia thiab Pawxia thiaj hnov txog Yehauvas.​—Daniyee 6:25-27.

15. Yuav ua li cas peb thiaj muaj kev ntseeg li Daniyee?

15 Yuav ua li cas peb thiaj muaj kev ntseeg li Daniyee? Yuav kom peb muaj kev ntseeg ruaj tsis yog peb lam nyeem Vajtswv Txojlus xwb. Tej uas peb nyeem yuav tsum poob rau nruab siab. (Mathai 13:23) Peb yuav tsum ua tib zoo xav txog tej uas peb nyeem, peb thiaj paub Yehauvas lub siab nyiam li cas tiag. Tseem ceeb heev rau peb thov Vajtswv tsis tu ncua, thiab yimhuab thov thaum peb raug kev nyuaj siab. Yog peb thov Yehauvas peb yeej tso siab tau tias nws yuav pub tswvyim thiab dag zog rau peb.​—Yakaunpau 1:5.

YAUJ SIV VAJTSWV TEJ HAUV PAUS NTSIAB LUS TXHUA LUB SIJHAWM

16, 17. Yauj tau los paub Yehauvas li cas?

16 Yauj tau los paub Yehauvas li cas? Yauj tsis yog neeg Yixayee tiamsis Aplahas, Yiha,  thiab Yakhauj lawv yog nws cov kwvtij uas kem deb heev lawm. Yehauvas tau qhia lawv cov no los paub txog nws thiab nws lub ntsiab rau noob neej. Peb tsis paub tseeb tias leejtwg yog tus qhia Yauj txog Yehauvas, tiamsis Yauj kuj tau los paub txog Yehauvas thiab. (Yauj 23:12) Yauj hais rau Yehauvas tias: “Kuv lub qhov ntsej txeev hnov txog koj.” (Yauj 42:5) Yehauvas kuj hais tias Yauj yog ib tug uas qhia qhov tseeb rau lwm tus thiab.​—Yauj 42:7, 8.

Thaum peb saib tej uas Yehauvas tau tsim thiab kawm txog nws ua rau peb txojkev ntseeg ruaj khov (Saib nqe 17)

17 Thaum Yauj saib tej uas Yehauvas tau tsim tseg, nws kawm tau ntau yam txog Yehauvas. (Yauj 12:7-9, 13) Elihu thiab Yehauvas nkawd muab tej uas Yehauvas tau tsim los ua pivtxwv qhia Yauj kom Yauj pom tias Vajtswv muaj hwjchim loj tshaj tibneeg. (Yauj 37:14; 38:1-4) Yehauvas tej lus ua rau Yauj hais li no: “Kuv paub tias koj ua tau txhua yam, thiab tej uas koj xav tseg lawd tsis muaj ib [qho] yuav ua tsis tiav.” Nws kuj hais ntxiv tias: “Kuv nyob hauv tej hmoov av thiab tej [plua] tshauv ntxeev dua siab.”​—Yauj 42:2, 6.

18, 19. Yauj qhia li cas tias nws paub Yehauvas zoo?

18 Qhov uas Yauj paub Yehauvas zoo pab tau nws li cas? Yauj paub Vajtswv tej hauv paus ntsiab lus zoo heev. Qhov uas nws paub Yehauvas zoo pab kom nws ua qhov ncaj qhov yog xwb. Yauj paub tias yog nws tsis ua zoo rau lwm tus ces kuj yog nws tsis hlub Vajtswv tiag. (Yauj 6:14) Nws tsis tsab loj dua lwm tus. Txawm tus muaj tus pluag los nws yeej hlub thiab saib taus ib yam. Yauj hais tias: “Tus uas tsim kuv rau hauv lub plab tsis tau tsim lawv thiab lov?” (Yauj 31:13-22) Txawm Yauj muaj txiag nplua nuj thiab muaj koob muaj npe los, nws tsis muab luag tej saib qes dua nws tus kheej. Nws coj txawv tej neeg muaj txiag nplua nuj, muaj koob muaj npe niaj hnub no.

19 Yauj tsis muab tej ub tej no hauv lub neej los tso ua ntej Yehauvas. Nws paub tseeb tias yog nws ua li ntawd, nws yuav fav xeeb rau “Vajtswv uas nyob saum ntuj.” (Nyeem Yauj 31:24-28.) Thiab Yauj kuj saib kev txij nkawm tshwj xeeb heev. Nws tau cog lus tias nws yuav tsis ntsia tej hluas nkauj mus rau yam uas tsis zoo. (Yauj 31:1) Nws tso tau tus qauv zoo heev vim Yauj nyob rau tiam uas Yehauvas cia cov txivneej yuav niam hlob niam yau. Yog Yauj xav yuav niam yau los yeej tau. Tiamsis Yauj yeej paub tias Yehauvas tsuas pub ib tug pojniam rau thawj tug txivneej yuav xwb. Yauj thiaj coj li ntawd. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) (Chiv Keeb 2:18, 24) Ib txhiab rau pua xyoo tom qab Yauj tiad, Yexus tseem qhia tib lub hauv paus ntsiab lus no tias kev txij nkawm tsuas pub ib tug txiv yuav ib tug pojniam xwb.​—Mathai 5:28; 19:4, 5.

20. Thaum peb paub Yehauvas thiab nws tej kevcai zoo, peb yuav xaiv tej phoojywg thiab tej kev lom zem zoo li cas?

20 Yuav ua li cas peb thiaj muaj kev ntseeg li Yauj? Peb yuav tsum paub Yehauvas zoo thiab khaws nws lub tswvyim los siv hauv peb lub neej. Cia peb xyaum ua li ntawd. Xav txog ob nqe Vajlugkub hauv Ntawv Nkauj 11:5 thiab 26:4. Hauv ob nqe ntawd Yehauvas qhia kom peb “ntxub cov uas nyiam ua limhiam ntais ntuj,” thiab kom txhob ntaus phoojywg nrog cov uas lam ua txuj lees qhov tseeb. (Nyeem Ntawv Nkauj 11:5; 26:4.) Muab xav li no: ‘Ob nqe Vajlugkub no qhia kuv li cas txog Yehauvas? Kuv  muab yam twg saib hlob tshaj hauv kuv lub neej? Kuv puas saib tej yam tsis zoo hauv Is Taws Nej? Kuv puas paub xaiv tej phoojywg zoo? Kuv puas xaiv tej kev lomzem uas huv xwb?’ Ua zoo tshuaj koj lub siab seb koj puas paub Yehauvas zoo tiag. Qhov no yuav pab koj ceev faj lub qab ntuj tej tswvyim haub ntxias. Peb yuav tsum “txawj cais tias yam twg zoo yam twg phem,” thiaj yog peb khaws Yehauvas lub tswvyim los siv tiag.​—Henplais 5:14; Efexau 5:15.

21. Yuav ua li cas peb thiaj “nkag siab txhua yam” kom ua tau haum Vajtswv siab?

21 Nau-a, Daniyee, thiab Yauj kub siab kawm txog Yehauvas, Nws thiaj pab lawv “nkag siab txhua yam” kom lawv paub ua haum Nws siab. Lawv cov qauv qhia tseeb rau peb pom tias lub neej uas haum Vajtswv siab yog lub zoo tshaj plaws. (Ntawv Nkauj 1:1-3) Ua li koj ne? Koj puas paub Yehauvas zoo li Nau-a, Daniyee, thiab Yauj lawv? Niaj hnub no, peb tseem paub Yehauvas zoo tshaj nws cov tub qhe txheej thaum ub lawm thiab. Vim li cas? Vim Yehauvas tau qhia peb ntau tshaj li nws tau qhia lawv. (Paj Lug 4:18) Yog li ntawd, cia peb ua tib zoo kawm phau Vajlugkub, muab tej ntawd ua tib zoo xav, thiab thov kom Yehauvas pub nws lub hwj huam dawb huv rau peb. Yog koj ua li no ces yuav pab tiv thaiv koj ntawm lub qab ntuj phem no. Koj yuav muaj Yehauvas tswvyim thiab koj yuav hajyam muaj kev sib raug zoo nrog koj Leej Txiv uas nyob saum ntuj.​—Paj Lug 2:4-7.

^ nqe 5 Nau-a yawg suab hu ua Enauj nws “nrog nraim Vajtswv.” (Chiv Keeb 5:23, 24) Tiamsis Enauj tuag 69 xyoos ua ntej yug Nau-a.

^ nqe 19 Nau-a coj ib yam li Yauj thiab. Tom qab Adas thiab Eva nkawd tsis mloog Vajtswv lus, ib txhia pib yuav niam hlob niam yau tiamsis Nau-a tsuas yuav ib tug pojniam xwb.​—Chiv Keeb 4:19.