Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Kev Xyiv Fab​—Yog Vajtswv Ua Tus Pub

Kev Xyiv Fab​—Yog Vajtswv Ua Tus Pub

TIBNEEG yeej xav tau kev zoo siab xyiv fab xwb. Tiamsis nyob rau tiam kawg no coob leej ntau tus ntsib kev “txom nyem nyuaj siab kawg.” (2 Timaute 3:1) Lawv tsis muaj kev zoo siab xyiv fab vim lawv ntsib tej kev tsis ncaj ncees thiab lawv muaj mob muaj nkees, poob haujlwm, lossis lawv ib tug neeg tau tas sim neej lawm. Ib txhia kuj tsis muaj kev kaj siab li, vim muaj ntau yam ua rau lawv ntxhov siab. Tab txawm Yehauvas Cov Timkhawv los, kuj ntsib li no thiab. Yog koj ua neej tsaus ntuj nti xwb, dabtsi thiaj yuav pab tau koj rov muaj kev xyiv fab?

Cia peb kawm seb kev xyiv fab yog li cas tiag, thiab coob tus tau ua li cas lawv thiaj muaj tau kev xyiv fab rau thaum lawv ntsib ntau yam teeb meem ua ke. Peb yuav kawm tias peb yuav tsum ua li cas peb thiaj muaj tau kev xyiv fab zuj zus ntxiv.

KEV XYIV FAB YOG LI CAS?

Kev xyiv fab txawv kev zoo siab li cas? Muab xav li no: Ib tug neeg qaug cawv pheej luag nyuj nyav. Tiamsis thaum nws zoo cawv lawm, nws tsis luag li qub lawm. Tej zaum nws tseem hajyam muaj kev ntxhov siab xwb. Nws tsuas zoo siab ib nyuag pliag xwb, qhov ntawd tsis yog kev xyiv fab tiag tiag.​—Paj Lug 14:13.

Tus uas muaj kev xyiv fab txawv deb heev. Nws lub siab puv npo vim nws paub tias nws yuav tau tej yam uas zoo. Txawm nws lub neej yuav zoo li cas los xij, nws yeej zoo siab. (1 Thexalaunika 1:6) Txawm nws muaj kev nyuaj siab los nws yeej xyiv fab taus. Nws zoo li cov tubtxib thaum ub uas tshaj tawm txoj xov zoo txog Yexus. Lawv raug luag ntaus los lawv “zoo siab heev rau qhov Vajtswv suav tias lawv tsim txiaj uas yuav poob koob vim yog Yexus lub npe.” (Tubtxib Tes Haujlwm 5:41) Tsis yog lawv raug ntaus lawv thiaj zoo siab, tiamsis twb yog vim lawv muab siab npuab Vajtswv lawv thiaj muaj kev xyiv fab.

Tsis yog neeg muaj kev xyiv fab thaum nruab thiab los. Vim li cas thiaj hais li no? Vim tias yog Vajtswv lub hwj huam dawb huv ua rau neeg muaj kev zoo siab xyiv fab tiag tiag xwb. Vajtswv lub hwj huam pab kom peb “muab tus neeg tshiab los hnav.” (Efexau 4:24; Kalatia 5:22) Tus neeg tshiab ntawd thiaj yog tus uas muaj kev xyiv fab xwb. Yog peb muaj kev zoo siab xyiv fab, peb yuav thev taus tej kev ntxhov siab.

XYAUM LEEJTWG TUS QAUV?

Yehauvas yeej tsis xav kom peb raug kev ntxhov siab li niaj hnub nimno. Nws xav kom muaj kev thaj yeeb xwb. Txawm tibneeg coj tau phem kawg li los, Yehauvas tsis qaug zog tiamsis nws tseem muaj kev xyiv fab. Phau Vajlugkub hais tias: “Lub zog thiab kev xyiv fab nyob hauv nws lub chaw nyob.” (1 Vaj Keeb Kwm 16:27) Tsis tas li ntawd xwb, thaum Yehauvas pom nws cov tub qhe coj tau zoo, ua rau nws zoo siab xyiv fab thiab.​—Paj Lug 27:11.

Yog tsis muaj raws li peb lub siab ntshaw, cia peb xyaum li Yehauvas es txhob tu siab. Cia li xyiv fab thiab xav txog tej yam zoo uas koj muaj hauv koj lub neej tamsim no. Ua siab ntev tos tej yam zoo uas tseem yuav muaj rau yav tom hauv ntej. *​—Saib cov lus hauv qab taw qhia.

 Nyob hauv phau Vajlugkub coob tus raug teeb meem ntau yam los lawv tseem muaj kev xyiv fab. Aplahas yog ib tug uas tau raug li no. Txawm muaj neeg xav txov Aplahas txojsia, thiab tsim ntau yam teeb meem rau nws los, nws tseem muaj kev zoo siab xyiv fab. (Chiv Keeb 12:10-20; 14:8-16; 16:4, 5; 20:1-18; 21:8, 9) Vim li cas nws ho muaj taus kev xyiv fab? Vim nws tos rawv lub ntiajteb tshiab uas tus Mexiyas yuav kav tom hauv ntej. (Chiv Keeb 22:15-18; Henplais 11:10) Yexus hais tias: “Nej txiv Aplahas zoo siab uas yuav tau pom kuv hnub.” (Yauhas 8:56) Yog peb tos rawv txojkev xyiv fab uas peb yuav tau yav tom hauv ntej, peb yuav tsum xyaum li Aplahas thiab.​—Loos 8:21.

Povlauj thiab Xila muaj kev ntseeg heev. Txawm nkawd raug ntau yam kev tawm tsam los, nkawd tuav rawv kev ntseeg thiab muaj kev zoo siab xyiv fab. Txawm nkawd raug nplawm thiab raug kaw rau hauv tsev loj cuj los, nkawd tseem “thov Vajtswv thiab hu nkauj qhuas Vajtswv.” (Tubtxib Tes Haujlwm 16:23-25) Nkawd thev dhau tej kev nyuaj siab vim nkawd xav ntsoov txog Vajtswv tej lus cog tseg. Nkawd muaj kev xyiv fab rau qhov nkawd raug tsim txom vim nkawd ua Khetos tes haujlwm. Yog peb nco ntsoov tej koob hmoov uas Vajtswv npaj tseg rau cov uas teev tiam nws ruaj nreeg ces peb yuav xyaum tau Povlauj thiab Xila nkawd.​—Filipi 1:12-14.

Niaj hnub no cov kwvtij nkauj muam coob leej raug ntau yam teeb meem, los lawv tseem muaj kev zoo siab xyiv fab. Nyob rau lub 11 Hlis xyoo 2013 tau muaj cua daj cua dub hlob heev los raug tebchaws Fis Liv Pis (Philippines). Tshaj li 1,000 tus Timkhawv tej vaj tse raug puam tsuaj tas. Ib tug kwvtij hu ua Ntsauj (George) nyob lub nroog Takalaunpam (Tacloban) nws lub tsev kuj raug puam tsuaj tas lawm thiab tiamsis nws hais li no: “Txawm peb raug tej kev ntxhov siab no los cov kwvtij tseem muaj kev xyiv fab. Kuv piav tsis tawm tias ua cas peb ho muaj taus kev xyiv fab ua luaj.” Thaum peb xav txog tej uas Yehauvas tau ua rau peb mas peb yeej nco nws txiaj ntsig heev. Thiab txawm peb raug kev ntxhov siab loj npaum li cas los xij, peb yeej muaj taus kev xyiv fab. Yehauvas muab dabtsi rau peb es peb thiaj muaj kev xyiv fab ua luaj?

PEB TXOJKEV ZOO SIAB XYIV FAB

Vim li cas peb thiaj muaj kev zoo siab xyiv fab? Vim peb nrog Yehauvas sib raug zoo. Peb paub tias nws yeej yog tus Vajtswv uas nyob saum ntuj, nws yog peb Leej Txiv thiab peb tus Phoojywg zoo!​—Ntawv Nkauj 71:17, 18.

Peb kuj zoo siab uas Yehauvas tau muab txojsia rau peb, thiab cob qhia peb ua neej. (Laj Lim Tswvyim 3:12, 13) Twb yog vim nws caw peb los nrog nws sib raug zoo peb thiaj paub ua raws li nws siab nyiam, thiab paub tab peb lub neej. (Khaulauxi 1:9, 10) Feem coob tsis paub tias tibneeg yug los ua neej muaj qab hau dabtsi. Povlauj thiaj sau tias: “‘Yam uas qhov muag tsis pom qhov ntsej tsis tau hnov, thiab neeg lub siab xav tsis txog, yog yam uas Vajtswv npaj cia rau cov uas hlub Vajtswv,’ mas Vajtswv kom [lub hwj huam] qhia yam ntawd rau peb.” (1 Khaulee 2:9, 10) Peb muaj kev xyiv fab rau qhov peb nkag siab Yehauvas lub ntsiab rau noob neej.

Yehauvas tseem pub ib yam ntxiv rau peb thiab. Nws twb daws peb lub txim mus lawm. (1 Yauhas 2:12) Nws qhia peb txog lub ntiajteb tshiab uas yuav los sai sai tom ntej no, peb thiaj muaj kev vam kev cia siab. (Loos 12:12) Tsis tas li ntawd xwb, Yehauvas tau pub tej phoojywg zoo kawg li rau peb, nrog peb pe hawm Nws ua ke. (Ntawv Nkauj 133:1) Vajtswv tseem tiv thaiv tsis pub Xatas thiab cov dab ua phem rau peb. (Ntawv Nkauj 91:11) Yog peb xav ntsoov txog tej yam zoo uas Yehauvas tau pub rau peb ces peb yuav yimhuab muaj kev zoo siab xyiv fab xwb.​—Filipi 4:4.

NRHIAV KOM TAU KEV XYIV FAB LOS NTXIV

Ib tug Khixatia uas twb muaj kev xyiv fab lawm, puas tseem nrhiav tau kev xyiv fab los ntxiv thiab? Yexus hais tias: “Kuv hais tej no rau nej lawm xwv kuv txojkev xyiv fab thiaj nyob hauv nej thiab nej thiaj muaj txojkev xyiv fab puv npo.” (Yauhas  15:11) Yexus cov lus qhia tias peb muaj tau. Kev xyiv fab zoo ib yam li cub hluavtaws. Yog peb xav kom cub hluavtaws hlob tuaj, peb yuav tsum tsij taws rau. Nco ntsoov tias lub hwj huam dawb huv pab tau peb yimhuab muaj kev xyiv fab ntxiv. Yog li ntawd, yuav kom peb yimhuab muaj kev xyiv fab, peb yuav tsum yimhuab thov Vajtswv pub lub hwj huam pab peb kom muaj kev xyiv fab. Peb kuj ua tib zoo xav txog tej nqe Vajlugkub uas lub hwj huam tshoov neeg sau.​—Ntawv Nkauj 1:1, 2; Luka 11:13.

Yog peb nco ntsoov ua tej uas haum Yehauvas siab, peb kuj yuav muaj kev xyiv fab thiab. (Ntawv Nkauj 35:27; 112:1) Vim li cas? Vim phau Vajlugkub hais tias: “Cia li hwm thiab paub ntshai Vajtswv thiab tuav rawv nws tej lus nkaw, vim qhov no yog txhua yam uas neeg yuav tsum ua.” (Laj Lim Tswvyim 12:13) Yog li ntawd, Vajtswv tsim peb los ua raws li nws lub siab nyiam. Tsis muaj ib yam dabtsi yuav ua rau peb xyiv fab npaum li peb teev tiam Yehauvas. *​—Saib cov lus hauv qab taw qhia.

KEV XYIV FAB ZOO UA DABTSI?

Thaum peb yim muaj kev xyiv fab, peb yim tau txais koob hmoov. Yehauvas yuav txaus siab pub koob hmoov rau peb vim peb xyiv fab hlo teev tiam nws, txawm peb muaj teeb meem dabtsi los xij. (Kevcai 16:15; 1 Thexalaunika 5:16-18) Tsis tas li ntawd xwb, thaum peb muaj kev xyiv fab, peb yuav tsis ntshaw tej qhov txhia chaw hauv lub qab ntuj no lawm. Peb tsuas muaj xav tso ib puas tsav yam tseg thiab ua haujlwm rau Vajtswv lub Nceeg Vaj xwb. (Mathai 13:44) Thaum peb ua haujlwm ntxiv rau Yehauvas es nws foom koob hmoov nplua mias rau peb ces peb yuav yimhuab muaj kev xyiv fab. Thaum peb muaj kev xyiv fab peb yuav txhawb tau kom lwm tus muaj kev xyiv fab thiab.​—Tubtxib Tes Haujlwm 20:35; Filipi 1:3-5.

Yog peb muaj kev xyiv fab peb yuav noj qab nyob zoo thiab. Phau Vajlugkub hais tias: “Lub siab xyiv fab yog cov tshuaj zoo.” (Paj Lug 17:22) Ib tug uas tshawb fawb txog kev noj qab haus huv hauv tebchaws U.S.A. tau hais li nqe Vajlugkub saum no hais thiab. Nws hais tias: “Yog koj niaj hnub ua lub neej kaj siab lug ces thaum koj laus koj yuav tsis muaj mob muaj nkeeg heev.”

Txawm peb nyob rau lub caij uas muaj kev ntxhov siab ntau yam los, yog peb thov Vajtswv, ua tib zoo nyeem thiab kawm nws Txojlus ces peb yuav tau Vajtswv lub hwj huam dawb huv. Lub hwj huam ntawd yuav ua rau peb muaj kev xyiv fab tiag tiag. Yog peb xyaum lwm tus txojkev ntseeg, nco ntsoov txog tej yam zoo uas Yehauvas niaj hnub muab pub rau peb, thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam ces peb yimhuab muaj kev xyiv fab ntxiv. Peb yuav zoo li tus uas hais hauv Ntawv Nkauj 64:10: “Cia cov neeg ncaj ncees zoo siab xyiv fab rau hauv [Yehauvas], thiab cawm siav rau hauv nws. Cia txhua tus uas siab ncaj qhuas nws.”

^ nqe 10 Nyob rau lwm zaj peb tseem yuav kawm tias lub hwj huam dawb huv pab kom peb ua taus siab ntev li cas.

^ nqe 20 Yog xav paub tias nrhiav kom tau kev xyiv fab los ntxiv li cas, mus saib lub ntsiab me: “ Yuav Nrhiav Kev Xyiv Fab Li Cas Ntxiv?