“Nej yuav tsum ua siab ntev thev kom tiav xwv nej thiaj ua tau neeg zoo kawg nkaus muaj txhua yam zoo txhij zog tsis tu ncua ib yam dabtsi li.”YAKAUNPAU 1:4.

ZAJ NKAUJ: 24, 139

1, 2. (1) Kide-oo thiab nws 300 leej tub rog ua siab ntev thev li cas? (Saib daim duab ntawm sab no.) (2) Raws li Luka 21:19, vim li cas peb yuav tsum ua siab ntev thev?

THAUM ub Kide-oo thiab nws pab tub rog nrog cov Midee sib tua hnyav heev. Lawv caum cov yeeb ncuab ib hmos kaj ntug plaws! Lawv caum mus deb li 20 mais kev (32 kilumev) diam. Phau Vajlugkub hais tias thaum “Kide-oo thiab peb puas leej uas nrog nws kuj tuaj txog ntawm tus dej Yaladee thiab hla mus rau sab tid. . . . Lawv tsaug leeg heev.” Tiamsis tseem tshuav 15,000 tug yeeb ncuab uas lawv yuav tsum muab tua. Cov Midee caij tsuj lawv tau ntau xyoo. Yog li ntawd, Kide-oo pab tub rog yuav tsum ntaus kom yeej lawv xwb xwb li. Twb yog lawv ua siab ntev tawm tsam tiag, thaum kawg lawv thiaj yeej kiag ntsuj rog ntawd!Cov Thawj 7:22; 8:4, 10, 28.

2 Niaj hnub no peb tab tom ntaus ib ntsuj rog hnyav heev thiab. Peb cov yeeb ncuab yog Xatas thiab lub qab ntuj phem no. Tsis tas li ntawd xwb, peb niaj hnub tawm tsam peb lub siab uas ntxias peb mus ua txhaum. Tej zaum tej no ua rau peb “tsaug leeg heev.” Tej zaum ib txhia kuj ceeblaj tos hnub kawg los txog. Twb yog muaj Yehauvas pab, peb thiaj thev taus.  Tiamsis Yexus hais tias tseem yuav muaj kev tsim txom loj heev nyob rau tiam kawg no. Txawm li ntawd los, nws cog lus tias yog peb ua siab ntev mus txog thaum kawg, peb yuav kov yeej xwb xwb li. (Nyeem Luka 21:19.) Qhov uas peb ua siab ntev thev yog li cas tiag? Tej yam twg yuav pab peb ua tiag thev? Muaj cov qauv twg los pab peb? Thiab peb yuav “ua siab ntev thev kom tiav” li cas?Yakaunpau 1:4.

UA SIAB NTEV THEV LI CAS?

3. Qhov uas peb muaj lub siab ntev thev yog li cas?

3 Pom tias ib txhia tiv ntau yam kev txom nyem, tiamsis lawv ua lub neej lwj siab ntsuav tsis pom qab cia siab rau leejtwg. Puas yog phau Vajlugkub qhia kom peb ua siab ntev thev li ntawd? Tsis yog. Raws li phau Vajlugkub qhia, tus uas muaj lub siab ntev thev ua taus siab loj siab tuab thiab tuav kev ntseeg ruaj nreeg. Ib phau ntawv qhia tias yog peb muaj lub siab ntev thev ces peb yeej tsis poob siab li. Peb muaj chaw vam khom rau yav tom hauv ntej. Txawm peb yuav raug teeb meem loj npaum li cas los, peb yuav sawv khov kho. Peb tau hau ntsoov rau peb lub hom phiaj tsis yog xav txog peb tej kev nyuaj siab xwb. Thaum kawg peb thiaj peem dhau tej kev nyuaj siab ntawd.

4. Kev hlub pab kom peb muaj lub siab ntev thev li cas?

4 Kev hlub yuav pab peb muaj lub siab ntev thev. (Nyeem 1 Khaulee 13:4, 7.) Tej zaum Vajtswv yuav cia tej yam nyuaj heev los raug peb. Tiamsis yog peb hlub Vajtswv, peb yuav ua siab ntev thev tiag. (Luka 22:41, 42) Yog peb cov kwvtij tau ua txhaum rau peb, kev hlub yuav pab peb zam taus lawv lub txim. (1 Petus 4:8) Thiab phau Vajlugkub qhia tias txhua nkawm niam txiv yuav “muaj kev ntxhov siab hauv lub neej.” Tiamsis yog nkawd sib hlub ces nkawd yuav thev taus tej kev ntxhov siab ntawd.1 Khaulee 7:28.

YUAV UA LI CAS PEB THIAJ MUAJ LUB SIAB NTEV THEV?

5. Ua cas Yehauvas tib leeg xwb thiaj muaj peevxwm pab tau peb?

5 Thov Yehauvas pub dag zog rau koj. Yehauvas yog tus Vajtswv uas “pub peb muaj lub siab ntev thev taus thiab txhawb peb lub zog.” (Loos 15:5) Nws tib leeg thiaj paub tej uas peb lub siab ntshaw thiab tej uas peb nyuaj siab txog xwb. Nws kuj paub zoo txog peb lub neej. Yog li ntawd, Yehauvas paub tias yam twg yuav pab tau kom peb ua siab ntev thev. Phau Vajlugkub hais tias: “Nws pub rau txhua tus uas hwm thiab paub ntshai nws raws li lawv lub siab xav, thiab nws mloog lawv lub suab quaj thov thiab cawm lawv dim.” (Ntawv Nkauj 145:19) Yog li, Vajtswv yuav teb peb tej lus thov li cas?

6. Yehauvas yuav “qheb kev” rau peb li cas?

6 Thaum peb raug kev nyuaj siab, yog peb thov kom Yehauvas pab peb muaj lub siab ntev thev, nws yuav “qheb kev” rau peb. (Nyeem 1 Khaulee 10:13.) Nws qheb kev rau peb li cas? Muaj tej zaug, Yehauvas yuav daws kiag qhov teeb meem rau peb. Tiamsis ntau zaus, Yehauvas yuav pab kom peb muaj zog “ua siab ntev rau txhua yam thiab muaj siab xyiv fab.” (Khaulauxi 1:11) Yehauvas paub peb zoo heev. Nws paub tej uas peb muaj peevxwm ua tau thiab ua tsis tau. Yog li ntawd, nws yuav tsis pub peb raug kev sim siab dhau qhov uas peb yuav thev tsis taus.

7. Vim li cas peb yuav tsum noj zaub mov ntawm sab kev ntseeg?

7 Noj tej zaub mov ntawm sab kev  ntseeg. Vim li cas tseem ceeb ua luaj rau peb noj tej zaub mov ntawm sab kev ntseeg? Muab ua piv txwv li no: Cov neeg nyiam nce tej roob tsuas siab heev, yuav tau noj zaub noj mov ntau heev txhua txhua hnub lawv thiaj muaj zog nce. Noj ntau npaum li cas diam? Ib hnub tus neeg uas nce roob tsuas yuav tsum noj ntau npaum li nws noj peb plaub hnub, nws thiaj muaj zog nce mus txog saum ncov roob. Ib yam li ntawd, yuav kom peb muaj zog peem dhau tiam kawg no, peb yuav tsum noj tej zaub mov ntau heev ntawm sab kev ntseeg txhua txhua hnub, peb thiaj thev taus mus txog thaum kawg. Peb yuav tsum lauj sijhawm los kawm Vajlugkub hauv tsev, thiab mus kev sib txoos tsis tu ncua, peb thiaj muaj kev ntseeg ruaj khov.Yauhas 6:27.

8, 9. (1) Raws li Yauj 2:4, 5, thaum peb raug kev nyuaj siab peb yuav tsum muab siab npuab leejtwg? (2) Thaum koj raug kev nyuaj siab nco ntsoov li cas?

8 Nco ntsoov npuab siab rau Vajtswv. Thaum peb raug kev nyuaj siab, tej uas peb ua yuav qhia seb peb puas muab siab npuab Vajtswv thiab zwm rau nws txojkev kav tiag. Xatas uas yog Vajtswv tus yeeb ncuab, twv tias noob neej tsis hlub Vajtswv tiag, tiamsis neeg tsuas teev tiam Vajtswv kom lawv tau zoo xwb. Xatas hais tias: “Tawv nqaij pauv tawv nqaij. Neeg yeem muab txhua yam uas nws muaj pauv nws txojsia.” Nws kuj kom Yauj rau Vajtswv tias: “Koj cia li cev tes kov nws tej pob txha thiab nws cev nqaij, mas nws yuav tsawm foom koj tab meeg koj.” (Yauj 2:4, 5) Puag tom qab no, thaum Xatas raug ntiab saum ntuj los, nws tseem thuam qees Vajtswv cov tibneeg. (Qhia Tshwm 12:10) Niaj hnub no Xatas tseem liam tibneeg li qub. Xatas xav kom peb txhua tus tawm tsam Vajtswv txojkev kav thiab kom peb tso Vajtswv tseg.

9 Thaum koj raug kev nyuaj siab, nco ntsoov tias Xatas thiab nws cov dab nyob ib cag ntsia seb koj puas yuav hla Vajtswv txoj kevcai. Tiamsis Yehauvas thiab Yexus Khetos, cov xaiv tseg uas twb mus saum ntuj lawm, thiab cov tubtxib saum ntuj puavleej tuaj koj tog txhawb koj. Lawv yeej pom tias nyuaj npaum li cas rau koj ua siab ntev thev. Tiamsis lawv zoo siab kawg li uas koj tseem npuab siab rau Yehauvas tsis tseg. Zoo ib yam li Yehauvas hais cov lus no rau koj: “Kuv tubʹe, cia li ntse thiab ua rau kuv zoo siab, xwv kuv thiaj li teb tau cov neeg uas thuam kuv.”Paj Lug 27:11.

10. Thaum peb raug kev nyuaj siab peb yuav xyaum Yexus tus qauv li cas?

10 Xav ntsoov txog tus nqe zog uas Vajtswv cog tseg. Muab ua piv txwv li no: Koj yuav mus ib txojkev deb heev. Koj yuav tau taug kev ib hmos kaj ntug thiaj mus txog chaw. Thaum ib tag hmo lawd, koj ntsia qhovtwg los tsaus ntuj nti xwb. Txawm li ntawd los, koj tau hau ntsoov txojkev ntawd, rau qhov koj paub tias thaum kaj ntug koj yuav mus txog chaw. Lub neej no zoo ib yam li ntawd. Muaj ntau yam kev ntxhov siab ua rau yus xav tias yus thev tsis taus ntxiv lawm. Tiamsis nco ntsoov tias tej kev nyuaj siab ntawd tsuas yog ib vuag dua xwb. Thaum Yexus los hauv ntiajteb no, tej zaum nws kuj xav li ntawd thiab. Luag muab Yexus tsim txom thiab tua txom nyem ntsuav saum tus ncej ntoo. Tej zaum Yexus tsis tau raug mob sab npaum li ntawd ib zaug li! Ua cas Yexus thiaj thev dhau? Phau Vajlugkub hais tias nws ntsia ntsoov “txojkev  zoo siab uas nyob tom nws hauv ntej.” (Henplais 12:2, 3) Yexus xav ntsoov rau Vajtswv lub npe thiab nws xav txhawb Vajtswv txojkev kav. Nws paub tias nws tsuas raug kev nyuaj siab ib nyuag ntu xwb. Tiamsis tus nqe zog uas Vajtswv cog tseg rau nws saum ntuj, yuav nyob mus ib txhis. Niaj hnub no, yog koj raug kev nyuaj siab nco ntsoov Yexus tus qauv.

“COV UAS UA SIAB NTEV THEV”

11. Vim li cas zoo rau peb kawm txog “cov uas ua siab ntev thev”?

11 Tsis yog yus ib leeg thiaj raug kev txom nyem xwb. Petus txhawb cov Khixatia li no: “Nej yuav tsum muab siab rau ntseeg thiab tawmtsam dab Ntxwgnyoog rau qhov nej twb paub lawm hais tias cov kwvtij ntseeg uas nyob thoob plaws hauv qab ntuj no, lawv tabtom raug kev tsim txom ib yam li nej raug thiab.” (1 Petus 5:9, TMZ) Thaum peb kawm txog “cov uas ua siab ntev thev,” ces yuav pab kom peb muab siab npuab Yehauvas. Lawv ua qauv qhia tias peb yeej thev taus tej kev nyuaj siab uas los raug peb, thiab yog peb npuab siab rau Vajtswv ces nws yuav foom koob hmoov rau peb. (Yakaunpau 5:11) Cia peb kawm txog 3 tug qauv. [1]—Saib cov lus qhia rau zaj no.

12. Cov khelunpee tso tau tus qauv zoo li cas rau peb xyaum?

12 Cov khelunpee yog cov tubtxib saum ntuj uas tuav haujlwm siab heev. Thaum Adas thiab Eva poob kev txhaum lawd, phau Vajlugkub hais tias Yehauvas “tsa cov Khelunpee nyob ntawm lub vaj Edee sab hnub tuaj thiab tsa ib rab ntaj nplaim taws uas txawj tig rau txhua fab zov txojkev uas nkag rau ntawm tsob ntoo uas pub txojsia.” [2] (Saib cov lus qhia rau zaj no.) (Chiv Keeb 3:24) Tes haujlwm uas Yehauvas muab rau lawv txawv heev ntawm lawv tes haujlwm saum ntuj ceeb tsheej. Txawm li ntawd los lawv yeej ua raws li Yehauvas tau sam hwm. Lawv tsis lam tso lawv tes haujlwm tseg, lossis yws tias tes haujlwm ntawd qes dhau lawm. Tej zaum cov khelunpee zov lub vaj ntawd ntev tshaj li 1,600 xyoo, txog ntua thaum dej dag nyab ntiajteb. Yog Yehauvas muab ib teg haujlwm uas nyuaj heev rau peb ua, cia peb xyaum cov khelunpee tus qauv es ua siab ntev ua tiag.

13. Ua cas Yauj thiaj thev dhau kev nyuaj siab?

13 Tus tub qhe Yauj. Tej thaum yus tsev neeg lossis yus cov kwvtij nkauj muam ib tug twg lam tau lam hais tej lo ua rau yus tu siab. Tej zaum yus kuj muaj mob muaj nkeeg lossis ib tug txheeb ze tau tas sim neej lawm, ua rau yus nyuaj siab heev. Txawm li cas los, nco ntsoov txog Yauj tus qauv. (Yauj 1:18, 19; 2:7, 9; 19:1-3) Yauj raug kev nyuaj siab ntau yam tiamsis nws tsis tag kev cia siab. Vim li cas Yauj ho thev  dhau? Vim nws hlub Yehauvas thiab tsis xav kom Yehauvas tu siab. (Yauj 1:1) Yauj xav ua li Yehauvas lub siab nyiam txhua lub sijhawm, tsis hais thaum nws tau zoo lossis thaum nws raug kev txom nyem. Tsis tas li ntawd xwb, Yehauvas pab Yauj pom tias Nws yog tus muaj hwjchim loj kawg nkaus thiab yog tus uas tsim ib puas tsav yam. Yauj thiaj tso siab tias Yehauvas yuav tshem nws tej kev nyuaj siab mus. (Yauj 42:1, 2) Yehauvas puas pab Yauj tiag? Phau Vajlugkub qhia tias Yehauvas “pub Yauj rov tau lub neej zoo. [Yehauvas] pub Yauj muaj ntau dua qub ob npaug.” Thaum kawg Yauj txaus siab kawg li rau nws lub neej, thiab nws “tuag rau thaum hnub nyoog nchav thiab laus heev lawm.”Yauj 42:10, 17.

14. Raws li 2 Khaulee 1:6, Povlauj tus qauv pab tau lwm tus li cas?

14 Tus tubtxib Povlauj. Ib txhia raug lwm tus tawm tsam lossis tsim txom hnyav heev. Muaj cov txwj laus thiab cov uas saib xyuas thaj tsam uas ntxhov siab vim muaj haujlwm ntau heev ua tsis yeej li. Puas yog koj tabtom ntsib kev nyuaj siab li no thiab? Yog koj ntsib li no, ces nco ntsoov tus tubtxib Povlauj tus qauv. Povlauj raug luag tsim txom hnyav heev. Nws tseem txhawj cov kwvtij nkauj muam hauv cov koom txoos thiab. (2 Khaulee 11:23-29) Txawm li ntawd los, Povlauj tau hau ntsoov ua nws tes haujlwm tsis tseg. Nws tus qauv thiaj txhawb tau coob leej ntau tus. (Nyeem 2 Khaulee 1:6.) Yog koj ua siab ntev thev, koj yuav txhawb tau lwm tus lub zog thiab.

KOJ PUAS “UA SIAB NTEV THEV KOM TIAV”?

15, 16. (1) Qhov uas ib tug Khixatia “ua siab ntev thev kom tiav” pab tau nws li cas? (2) Piav seb ib tug Khixatia yuav “ua siab ntev thev kom tiav” li cas.

15 Yehauvas tshoov Yakaunpau sau li no: “Nej yuav tsum ua siab ntev thev kom tiav xwv nej thiaj ua tau neeg zoo kawg nkaus  muaj txhua yam zoo txhij zog tsis tu ncua ib yam dabtsi li.” (Yakaunpau 1:4) Qhov uas ib tug Khixatia “ua siab ntev thev kom tiav” pab tau nws li cas? Thaum ib tug Khixatia tsis tau raug kev sim siab, nws tsis paub tias nws tu ncua yam twg. Tiamsis thaum nws raug sim, nws mam li pom tias nws yuav tau ua siab ntev, paub nco luag txiaj ntsig, thiab paub hlub lwm tus. Nws thiaj hloov los coj li ntawd. Thaum dhau kev sim siab lawd, nws “ua tau neeg zoo kawg nkaus muaj txhua yam zoo txhij zog tsis tu ncua ib yam dabtsi li.”

Thaum peb ua siab ntev thev, yuav pab kom peb hajyam coj tus cwj pwm zoo (Saib nqe 15, 16)

16 Raws li peb tau kawm, yog ib tug Khixatia ua siab ntev thev ces yuav pab kom nws hajyam coj tau zoo. Yuav muaj tej lub sijhawm uas yus tsis xav ua siab ntev thev, tiamsis txhob hla Yehauvas txoj kevcai kom yus dim txojkev sim siab xwb. Muab xav li no, yog ib tug Khixatia pheej xav txog tej yam qias tsis huv, nws yuav tsum thov Yehauvas pab nws. Yog nws ua li no, nws yuav hajyam tswj tau nws lub siab. Lossis tej zaum muaj ib tug Khixatia uas raug tsev neeg tawm tsam heev. Nws yuav tsum peem tiag, tsis txhob tso Yehauvas tseg. Yog nws txiav txim siab teev tiam Yehauvas tuag nthi, thaum kawg nws yuav hajyam tso siab rau Yehauvas. Nco ntsoov tias yog peb xav kom Vajtswv txaus siab rau peb, ces peb yuav tsum ua siab ntev thev.Loos 5:3-5; Yakaunpau 1:12.

17, 18. (1) Piav seb vim li cas ho tseem ceeb rau peb thev mus txog thaum kawg. (2) Nyob tiam kawg no, peb tso siab tias Yehauvas yuav pab peb li cas?

17 Peb yuav tsum ua siab ntev thev mus txog thaum kawg. Muab piv li lub nkoj uas tabtom tog. Yog cov neeg caij nkoj xav dim, lawv yuav tsum ua luam dej mus rau tim ntug. Tus uas tsis kam ua luam dej yeej yuav poob deg xwb xwb li. Tus uas qaug zog ua ntej txog tim ntug los kuj yuav poob deg thiab. Lub qab ntuj no zoo li lub nkoj uas tog ntawd. Yog peb xav mus nyob hauv lub qab ntuj tshiab, peb yuav tau ua siab ntev thev kam tiag. Ib yam li Povlauj tau hais, tsis txhob “poob siab” lossis tso tseg ua ntej hnub kawg los.2 Khaulee 4:1, 16.

18 Peb yeej tso siab plhuav tias Yehauvas yuav pab peb ua siab ntev thev mus txog thaum kawg. Povlauj sau tias: “Tiamsis hauv txhua yam xwm txheej no peb kov yeej kiag vim yog muaj tus uas hlub peb kawg. Rau qhov kuv ruaj siab tias txawm yog kev tuag lossis txojsia lossis cov tubtxib saum ntuj lossis tej timtswv lossis tej xwm txheej tiam no lossis tiam tom ntej lossis tej hwjchim, lossis qhov uas siab kawg lossis qhov uas tob kawg lossis ib yam dabtsi uas tau tsim los no yuav cais tsis tau peb ntawm Vajtswv txojkev hlub uas muaj hauv peb tus Tswv Yexus Khetos kiag li.” (Loos 8:37-39) Muaj qee zaus peb yeej qaug zog kawg li. Tiamsis cia peb xyaum Kide-oo thiab nws pab tub rog. Lawv yeej tsaug leeg heev tiamsis lawv tsis tso tseg. Lawv “tseem caum” lawv cov yeeb ncuab mus txog thaum lawv ntaus yeej kiag!Cov Thawj 8:4.

^ [1] (nqe 11) Siv sijhawm los kawm seb nyob rau tiam no Vajtswv cov tibneeg tau ua siab ntev thev kev txom nyem li cas. Saib phau Yearbook xyoo 1992, 1999, thiab 2008, uas qhia txog peb cov kwvtij hauv tebchaws Ethi-aupia, Malawi, thiab Russia.

^ [2] (nqe 12) Phau Vajlugkub tsis qhia meej tias Yehauvas txib pes tsawg tus khelunpee los ua tes haujlwm no.