Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Ua Cas Peb Thiaj Sib Txoos Pe Hawm Vajtswv Ua Ke?

Ua Cas Peb Thiaj Sib Txoos Pe Hawm Vajtswv Ua Ke?

“Peb cia li ua tib zoo saib . . . tsis txhob tseg qhov uas tuaj txoos ua ke.”HENPLAIS 10:24, 25.

ZAJ NKAUJ: 20, 27

1-3. (1) Tej kev sib txoos tseem ceeb npaum li cas rau cov Khixatia? (Saib daim duab ntawm sab no.) (2) Hauv zaj no peb yuav kawm txog dabtsi?

THAUM Corinna [khau·li·nas] muaj 17 xyoo, nws niam raug ntes coj mus kaw hauv ib lub yeej lawm. Tom qab ntawd, luag kuj ntes Corinna mus nrauj zoo puag tebchaws Siberia [xai·npe·lias] mus ua qhev hauv ib daim teb. Tej thaud no heev thiab tsis muaj ris tsho tuab hnav li los, nws tseem raug quab mus ua haujlwm nraum zoov. Txawm nyuaj npaum li no los, Corinna thiab ib tug muam tseem txiav txim siab tias nkawd yuav nyiag kev mus koom kev sib txoos.

2 Corinna hais tias: “Thaum tsaus ntuj, wb cia li nyiag kev mus rau tom chaw tos tsheb nqaj. Wb mus li 25 kilumev (15 mais) mam mus txog. Thaum 2 teev sawv ntxov lub tsheb nqaj tuaj txog. Wb caij tsheb nqaj mus li 6 txoos teev thiab tseem taug kev li 10 kilumev (6 mais) ntxiv thiaj mus txog kev sib txoos.” Corinna zoo siab tshaj plaws li uas nws mus  txog lawm. Nws hais tias: “Thaum wb mus txog, peb kawm Phau Tsom Faj thiab hu nkauj ua ke. Txhawb tau wb lub zog thiab wb txojkev ntseeg heev.” Ob tug muam ntawd mus tau 3 hnub nkaus mam rov los txog tsev, tiamsis tus tswv teb twb tsis paub li.

3 Yehauvas cov tibneeg yeej ib txwm nyiam sib txoos ua ke. Xws li nyob thawj 100 xyoo, cov Khixatia yeej kub siab lug mus sib txoos kawm txog Yehauvas thiab pe hawm nws. (Tubtxib Tes Haujlwm 2:42) Peb kuj nyiam mus koom tej kev sib txoos thiab, puas yog? Tiamsis tej thaud tsis yoojyim rau peb mus txhua txhua zaus vim muaj haujlwm ntau ua, muaj ub muaj no tab kaum, lossis peb sab dhau lawm. Yuav ua li cas peb thiaj mus koom tau tej kev sib txoos tsis tu ncua? [1] (Saib cov lus qhia rau zaj no.) Peb yuav txhawb cov uas peb qhia Vajlugkub rau thiab cov kwvtij nkauj muam li cas kom lawv thiaj mus kev sib txoos tsis tu ncua? Hauv zaj no, peb yuav kawm seb thaum peb mus kev sib txoos (1) pab tau peb li cas? (2) pab tau lwm tus li cas? thiab (3) Yehauvas ho xav li cas? [2]—Saib cov lus qhia rau zaj no.

TEJ KEV SIB TXOOS PAB TAU PEB

4. Peb tej kev sib txoos muaj kev kawm li cas kom peb yimhuab paub Yehauvas zoo?

4 Tej kev sib txoos cob qhia peb. Tej kev sib txoos qhia kom peb yimhuab paub Yehauvas zoo. Tamsim no peb kawm Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? rau Lub Koom Txoos Kev Kawm Vajlugkub. Thaum peb kawm txog Yehauvas thiab hnov peb cov kwvtij tham txog Nws, puas ua rau koj yimhuab hlub Yehauvas ntxiv? Peb tej kev sib txoos muaj lus qhuab qhia, muaj cov ua qauv qhia, thiab muaj cov uas nyeem Vajlugkub rau sawvdaws mloog. Yog peb ua tib zoo mloog ces peb yuav kawm tau ntau yam txog phau Vajlugkub. (Nehemi 8:8) Tsis tas li ntawd xwb, xav txog tej nqe Vajlugkub uas peb nyeem txhua lub lim tiam. Yog peb ua zoo npaj peb cov lus teb thiab ua zoo mloog lwm tus tej lus teb, peb yuav kawm tau ntau yam.

5. Tej kev sib txoos pab tau koj li cas hauv koj lub neej thiab thaum mus tshaj tawm?

5 Tej kev sib txoos qhia kom peb paub muab tej uas peb kawm coj los siv ua neej. (1 Thexalaunika 4:9, 10) Thaum peb kawm Phau Tsom Faj puas muaj tej zaj uas pab tau koj hajyam txawj thov Vajtswv, paub zam txim rau luag lwm tus, thiab xav ua Yehauvas tes haujlwm ntxiv? Hmo uas peb kawm phau Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Khixatia pab kom peb txawj mus tshaj tawm txoj xov zoo thiab txawj qhia lwm tus los paub qhov tseeb txog phau Vajlugkub.Mathai 28:19, 20.

6. Tej kev sib txoos txhawb tau peb lub zog thiab pab tau peb li cas?

6 Tej kev sib txoos txhawb tau peb. Xatas siv nws lub qab ntuj no los txo peb txojkev ntseeg thiab ua rau peb ntxhov siab hnyo xwb. Tiamsis peb tej kev sib txoos txhawb tau peb lub zog thiab pab kom peb rau siab ntso teev tiam Yehauvas tsis tseg. (Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 15:30-32.) Thaum peb kawm txog tej lus faj lem hauv phau Vajlugkub uas twb muaj tiav lawd, peb yimhuab cia siab tias Yehauvas tej lus cog tseg  rau yav tom hauv ntej yeej yuav muaj tiav thiab. Thaum peb cov kwvtij nkauj muam hu nkauj qhuas Yehauvas, tsa tes teb, thiab tham saum sam thiaj, yeej txhawb tau peb lub zog heev. (1 Khaulee 14:26) Tsis tas li ntawd xwb, yog peb nrog sawvdaws tham pem ua ntej thiab tom qab kev sib txoos kuj txhawb tau peb zog thiab. Yog peb ua li no, peb yuav pom tias peb muaj tej phoojywg zoo uas hlub tshua peb heev.1 Khaulee 16:17, 18.

7. Vim li cas tseem ceeb ua luaj rau peb mus tej kev sib txoos?

7 Thaum peb mus kev sib txoos, peb tau Vajtswv lub hwj huam dawb huv. Yexus muab lub hwj huam dawb huv los coj cov koom txoos. Nws hais tias “cia li mloog tej uas [lub hwj huam] hais rau cov pawg ntseeg.” (Qhia Tshwm 2:7) Lub hwj huam dawb huv pab kom peb txhob qaug rau tej kev sim siab thiab pab kom peb ua siab loj siab tuab tshaj tawm txoj xov zoo. Lub hwj huam dawb huv kuj pab kom peb paub txiav txim zoo thiab. Twb yog vim li no peb yuav tau mus koom tej kev sib txoos peb thiaj tau txais Vajtswv lub hwj huam dawb huv.

THAUM MUS KEV SIB TXOOS PEB PAB TAU LWM TUS

8. Thaum peb cov kwvtij pom peb tuaj sib txoos es hnov peb teb thiab hu nkauj, txhawb tau lawv zog li cas? (Saib lub ntsiab me “ Nws Zoo Siab Tias Nws Mus Kev Sib Txoos.”)

8 Thaum peb mus kev sib txoos, peb txhawb tau peb cov kwvtij lub zog thiab qhia tias peb hlub lawv. Muaj coob leej ntau tus hauv peb lub koom txoos tabtom raug kev nyuaj siab ntxhov plawv. Tus tubtxib Povlauj hais tias: “Cia li ua tib zoo saib yuav ua li cas ib leeg thiaj txhawb tau ib leeg.” (Henplais 10:24, 25) Yog peb hlub peb cov kwvtij, peb yuav nrog lawv sib txoos ua ke los txhawb lawv lub zog. Thaum peb mus koom tej kev sib txoos qhia tias peb xav pom lawv thiab xav paub seb lawv puas noj qab nyob zoo. Thaum peb tsa tes teb thiab muaj siab hu nkauj kuj txhawb tau peb cov kwvtij nkauj muam thiab.Khaulauxi 3:16.

9, 10. (1) Raws li Yexus cov lus hauv Yauhas 10:16, vim li cas ho tseem ceeb rau peb mus tej kev sib txoos? (2) Yog peb mus tej kev sib txoos tsis tu ncua, peb yuav pab tau leejtwg?

 9 Tej kev sib txoos pab tau sawvdaws sib koom siab. (Nyeem Yauhas 10:16.) Yexus hais tias nws zoo li tus tswv yaj thiab peb yog nws pab yaj. Muab ua piv txwv li no: Yog koj pom 2 tug yaj nyob saum roob, 2 tug nyob hauv tiaj, thiab 1 tug ho nyob rau lwm qhov, koj yeej tsis suav tias cov yaj ntawd yog ib pab yaj, puas yog? Ib pab yaj yeej nyob ua ke raws nraim tus tswv yaj xwb. Ib yam li ntawd, yog peb tsis mus kev sib txoos thiab peb pheej nyiam ua twm zeej xwb, ces peb yuav koom tsis tau ib tug tswv yaj. Yog li ntawd, peb yuav tsum mus kev sib txoos tsis tu ncua peb thiaj yog ib paj yaj koom ib tug tswv.

10 Peb tej kev sib txoos pab tau peb koom ib lub siab thiab sib hlub sib pab li ib tse neeg. (Ntawv Nkauj 133:1) Hauv lub koom txoos, muaj ib txhia uas lawv niam lawv txiv thiab tej kwvtij neej tsa huvsi tau muab lawv tso pov tseg. Tiamsis Yexus cog lus tias nws yuav muab dua ib tse neeg rau lawv uas yuav hlub thiab pab lawv tiag tiag. (Malakau 10:29, 30) Yog peb mus tej kev sib txoos tsis tu ncua, peb yuav ua lawv niam lawv txiv, ua lawv kwv lawv tij. Peb yeej xav li ntawd peb thiaj mus txhua txojkev sib txoos tsis tu ncua, puas yog?

PEB YUAV UA HAUM YEHAUVAS SIAB

11. Thaum peb mus tej kev sib txoos, yog peb mus ua dabtsi?

11 Thaum peb mus tej kev sib txoos, twb yog peb mus pe hawm Yehauvas. Vim Yehauvas yog tus tsim peb, yeej  tsim nyog peb hwm nws, qhuas nws, thiab nco nws txiaj ntsig. (Nyeem Qhia Tshwm 7:12.) Peb ua tau li no thaum peb mus koom tej kev sib txoos es thov Yehauvas, hu nkauj qhuas nws, thiab piav txog nws. Txhua zaus peb mus pe hawm Yehauvas yeej yog ib qho koob hmoov zoo kawg li, puas yog?

12. Thaum peb mloog Yehauvas lus es mus tej kev sib txoos, nws puas txaus siab rau peb?

12 Yehauvas yog tus tsim peb, yog li ntawd peb yuav tsum mloog nws lus. Nws yog tus uas sam hwm kom peb mus sib txoos ua ke. Tseem ceeb rau peb yimhuab mus kev sib txoos vim hnub kawg los ze heev lawm. Yog peb mloog Yehauvas lo lus sam hwm no ces nws yuav txaus siab heev rau peb. (1 Yauhas 3:22) Nws paub tias peb yeej muaj siab xav mus tej kev sib txoos tiag thiab nws pom tias peb yeej peem heev kawg peb thiaj mus tau.Henplais 6:10.

13, 14. Vim li cas peb tej kev sib txoos ho pab tau peb txav ze rau Yehauvas thiab Yexus?

13 Thaum peb mus tej kev sib txoos, Yehauvas pom tias peb xav txav ze rau nws thiab nws tus Tub. Thaum peb mus kev sib txoos, peb kawm Vajlugkub thiab kawm seb Yehauvas xav kom peb coj peb lub neej zoo li cas. (Yaxaya 30:20, 21) Thaum cov uas tsis teev tiam Yehauvas tuaj koom peb tej kev sib txoos, lawv pom tias Vajtswv yeej yog tus coj peb tiag. (1 Khaulee 14:23-25) Yehauvas siv nws lub hwj huam dawb huv los coj peb tej kev sib txoos, thiab tej uas peb kawm yeej yog Yehauvas ua tus qhia. Yog li ntawd, thaum peb mus kev sib txoos mus mloog Yehauvas tej lus qhuab qhia, peb yuav pom tias nws yeej hlub peb heev ces peb yuav txav ze rau nws.

14 Yexus yog lub taubhau rau lub koom txoos. Nws thiaj hais tias yog “muaj ob leeg peb leeg tuaj ua ke hauv kuv lub npe, kuv nyob hauv lawv nruab nrab qhov ntawd.” (Mathai 18:20) Phau Vajlugkub kuj hais ntxiv tias Yexus “mus mus los los” hauv cov koom txoos. (Qhia Tshwm 1:20–2:1) Yog li ntawd, Yehauvas thiab Yexus nkawd yeej nrog nraim peb thiab txhawb peb thaum peb mus tej kev sib txoos. Yehauvas txaus siab heev thaum nws pom tias peb yeej ua npaum li peb ua tau los txav ze rau Nws thiab Nws tus Tub Yexus.

15. Thaum peb mus tej kev sib txoos, Yehauvas pom li cas xwb?

15 Thaum peb mus tej kev sib txoos, Yehauvas pom tias peb yeej xav mloog nws lus. Yehauvas yeej tsis yuam kom peb ua raws li nws hais. (Yaxaya 43:23) Yog li ntawd, thaum peb zoo siab hlo mus tej kev sib txoos li nws tau sam hwm, nws pom tias peb yeej hlub nws tiag thiab lees tias nws yog tus muaj cai hais peb. (Loos 6:17) Yog peb tus lospav kom peb ua haujlwm ntau dhau es mus tsis tau txhua txojkev sib txoos, peb puas yuav mloog? Yog tej nom tswv hem tias cov uas mus kev sib txoos yuav raug nplua, raug kaw, lossis raug tsim txom, peb yuav ua li cas? Yog muaj tej thaud peb ho xav mus ua si es tsis xav mus kev sib txoos, peb yuav yeem ua qhovtwg? Peb txhua leej txhua tus, nyias yuav tau txiav txim siab rau nyias tus kheej. (Tubtxib Tes Haujlwm 5:29) Tiamsis txhua zaus uas peb ua raws li Yehauvas hais, ua rau nws zoo siab heev.Paj Lug 27:11.

 TSIS TXHOB TSEG QHOV UAS SIB TXOOS UA KE

16, 17. (1) Ua cas peb ho paub tias tej kev sib txoos tseem ceeb heev rau cov Khixatia nyob thawj 100 xyoo? (2) Kwvtij George Gangas tau hais li cas txog tej kev sib txoos?

16 Tom qab hnub Pheethekhoxate xyoo 33, cov Khixatia txawm pib sib txoos los pe hawm Yehauvas tsis tu ncua. Lawv “rau siab ntso mloog cov tubtxib qhia thiab koom ua ib lub siab sib raug zoo.” (Tubtxib Tes Haujlwm 2:42) Txawm cov nom tswv Loos thiab cov thawj coj Yudai tsim txom lawv heev los, lawv yeej mus sib txoos tsis tseg li. Txawm tsis yoojyim li los, lawv yeej peem mus koom kom tau tej kev sib txoos.

17 Niaj hnub nimno los, Yehauvas cov tibneeg yeej zoo siab xyiv fab mus sib txoos ua ke. George Gangas [ntsauj nkee·nkam] tau ua ib tug hauv Pab Uas Ntaus Thawj tau 22 lub xyoos ntau. Nws hais tias: “Thaum kuv mus sib txoos nrog cov kwvtij mas txhawb tau kuv lub zog heev, tsis muaj ib yam dabtsi zoo tshaj tej kev sib txoos. Kuv nyiam ua tus xub mus txog tom Tsev Nceeg Vaj thiab tus nyob lig tshaj. Thaum kuv nrog lawv ua ke, twb yog kuv nrog kuv tsev neeg ntawm sab kev ntseeg ntag. Ua rau kuv zoo siab tshaj plaws li.” Nws hais ntxiv tias: “Qhov uas kuv lub siab ntshaw tshaj yog mus tej kev sib txoos.”

18. (1) Koj xav li cas txog tej kev sib txoos? (2) Peb yuav tsum rau siab ntso ua dabtsi?

18 Koj puas nyiam mus pe hawm Yehauvas ib yam li kwvtij George thiab? Txawm tej thaud nyuaj heev los, rau siab ntso mus sib txoos nrog koj cov kwvtij nkauj muam. Yog koj ua li no, Yehauvas yuav pom tias koj kuj xav ib yam li Vajntxwv Davi thiab. Nws hais tias: “Au [Yehauvas], kuv nyiam lub tsev uas koj nyob.”Ntawv Nkauj 26:8.

^ [1] (nqe 3) Peb cov kwvtij nkauj muam ib txhia tuaj sib txoos tsis tau vim muaj mob muaj nkeeg, lossis muaj lwm yam ti tes ti taw los tab kaum lawv. Yehauvas yeej pom tias lawv ua npaum li lawv ua tau thiab siv zog teev tiam nws kawg li. Yehauvas yeej txaus siab rau lawv heev. Yog muaj cov zoo li no hauv lub koom txoos, cov txwj laus pab tau kom lawv hu xov tooj tuaj mloog kev sib txoos, lossis kaw tej kev sib txoos mus rau cov ntawd mloog hauv tsev.

^ [2] (nqe 3) Saib lub ntsiab me “ Mus Sib Txoos Ua Dabtsi?