Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Peb Tsis Tuaj Ib Roog Nom Tswv Twg Tog

Peb Tsis Tuaj Ib Roog Nom Tswv Twg Tog

“Yam uas yog Vajtswv li cia li muab rau Vajtswv.”MATHAI 22:21.

ZAJ NKAUJ: 33, 137

1. Peb mloog Vajtswv lus thiab mloog nom tswv lus li cas?

PHAU Vajlugkub qhia tias peb yuav tsum nyob hauv tej nom tswv qab kev tswjhwm, tiamsis peb yuav tsum mloog Vajtswv lus heev dua. (Tubtxib Tes Haujlwm 5:29; Titau 3:1) Peb yuav ua li no li cas? Yexus hais tias “yam uas yog Xixa li cia li muab rau Xixa, yam uas yog Vajtswv li cia li muab rau Vajtswv.” [1] (Saib cov lus qhia rau zaj no.) (Mathai 22:21) Peb yuav ua li cas muab Xixa li rau Xixa? Peb yuav tau coj raws li nom tswv tej kevcai, hwm lawv, thiab them se. (Loos 13:7) Tiamsis yog lawv kom peb ua tej yam uas hla Vajtswv txoj kevcai, peb yuav ua tib zoo qhia rau lawv tias peb tsis kam ua.

2. Peb yuav ua li cas qhia tias peb tsis koom tes nrog kev nom kev tswv?

2 Peb yuav ua li cas muab Vajtswv li rau Vajtswv? Peb yeej tsis txhawb ib roog nom tswv twg. (Yaxaya 2:4) Vim Yehauvas tseem cia tibneeg ua nom ua tswv kav, peb yeej tsis tawm tsam lawv. Tiamsis peb tsis txhawb lossis qhuas lub tebchaws uas peb nyob. (Loos 13:1, 2) Peb tsis nrog luag ntaus tswvyim  hloov nom hloov tswv lossis txhawb ib lub tseem fwv twg, thiab peb tsis mus nrog luag pov ntawv xaiv nom xaiv tswv lossis nrog luag sib tw ua nom ua tswv.

3. Vim li cas peb ho tsis txhawb ib roog nom tswv twg li?

3 Vim li cas Vajtswv thiaj tsis xav kom peb txhawb ib roog nom tswv twg? Vim peb “tsis yog ntiajteb li” ib yam li Yexus tsis yog ntiajteb li. Yexus yeej tsis tuaj ib roog nom tswv twg tog thiab nws kuj tsis nrog luag koom tes ua tsov ua rog. (Yauhas 6:15; 17:16) Tsis tas li ntawd xwb, peb twb tuaj Vajtswv lub Nceeg Vaj tog lawm. Yog peb ho tuaj ib roog nom tswv twg tog, peb yuav txaj muag tshaj tawm tias Vajtswv lub Nceeg Vaj thiaj kho tau noob neej tej teeb meem. Tej kev ntseeg cuav yeej txhawb kev nom kev tswv thiaj ua rau laj mej pejxeem tawg ua pab ua pawg. Tiamsis vim peb tsis tuaj leejtwg tog, peb cov kwvtij nkauj muam thoob qab ntuj thiaj koom tau ua ib lub siab.1 Petus 2:17.

4. (1) Vim li cas peb thiaj paub tias lwm hnub luag yuav hajyam ua nyuaj rau peb? (2) Vim li cas peb yuav tsum npaj tamsim no?

4 Peb ib txhia muaj kev ywj pheej hauv lub tebchaws uas peb nyob. Tsis muaj leejtwg yuam kom peb txhawb ib roog nom tswv twg. Tiamsis nco ntsoov tias hnub kawg los ze heev lawm. Tamsim no tibneeg twb tsis sib haum thiab lawv “ua siab heev” kawg li. Lwm hnub laj mej pejxeem tseem yuav hajyam ua heev tshaj no. Thaum ntawd yuav nyuaj rau peb muab siab npuab Yehauvas. (2 Timaute 3:3, 4) Nyob rau tej lub tebchaws, peb cov kwvtij ib txhia twb ntsib tej no lawm. Tib pliag ntshis xwb, lawv lub tebchaws hloov hlo thiab txwv kiag peb tes haujlwm. Yog li ntawd, peb txhua tus yuav tsum npaj tamsim no, xwv peb thiaj muab siab npuab Yehauvas thaum peb raug tawm tsam. Cia peb kawm txog 4 yam uas yuav pab peb ua li ntawd.

XAV LI YEHAUVAS XAV

5. Yehauvas saib tej nom tswv hauv qab ntuj no zoo li cas?

5 Thawj yam uas yuav pab kom peb txhob txhawb ib roog nom tswv twg yog dabtsi? Peb yuav tsum xub cob peb lub siab kom xav li Yehauvas xav. Yehauvas saib tej nom tswv hauv qab ntuj no zoo li cas xwb? Thaum Yehauvas tsim tibneeg, nws tsis tau tsim kom ib leeg kav ib leeg. (Yelemi 10:23) Nws tsim tibneeg los ua tib tse xwb. Tiamsis lub qab ntuj no tej tseem fwv tau muab tibneeg cais ua pab ua pawg, vim lawv khav tias lawv lub tebchaws zoo dua lwm lub. Txawm tias muaj tej lub tseem fwv kav tau zoo dua los, lawv yeej kho tsis tau tibneeg tej teeb meem txhua nrho. Tsis tas li ntawd xwb, lawv ua yeeb ncuab rau Vajtswv vim lawv tsis xam pom tias nws lub Nceeg Vaj twb kav txij xyoo 1914 los lawm. Tsis ntev tom ntej no, Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav muab tibneeg tej tseem fwv rhuav tshem tibsi.Nyeem Ntawv Nkauj 2:2, 7-9.

6. Peb yuav tsum coj li cas nrog tej nom tswv?

6 Ua cas Vajtswv ho cia tibneeg ua nom ua tswv kav tamsim no? Nws cia lawv kav xwv lawv thiaj tsa tau tej kevcai los pab kom tebchaws nyob tiaj tus. Tej kevcai ntawd qheb kev rau peb tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj. (Loos 13:3, 4) Tsis tas li ntawd xwb, phau Vajlugkub kuj qhia kom peb thov Vajtswv pab kom tej nom tswv tso cai rau peb teev tiam Yehauvas. (1 Timaute 2:1, 2) Vim muaj tej nom tswv ntawd, peb tau kev pab thaum luag ua phem rau peb. Thaum ub nom tswv  kuj tau tiv thaiv Povlauj li ntawd. (Tubtxib Tes Haujlwm 25:11) Phau Vajlugkub yeej qhia tias Ntxwg Nyoog yog tus kav tibneeg tej tseem fwv. Tiamsis tsis yog Ntxwg Nyoog yuav tswj hlo txhua tus thawj coj. (Luka 4:5, 6) Yog li ntawd, tsis zoo rau peb liam tias Ntxwg Nyoog tswj ib tug nom tswv twg. Phau Vajlugkub qhia tias peb yuav tsum txhob hais lus saib tsis taus ib tug twg.Titau 3:1, 2.

7. Hauv peb lub siab peb yuav tsum txhob xav li cas?

7 Tej zaum muaj tej tug nom lossis tej pab pawg uas kuj muaj tswvyim zoo thiab xav tsa tej kevcai lij choj los pab peb. Tiamsis yog peb mloog Vajtswv lus, peb yuav tsis nrhiav kev los txhawb lawv. Tej zaum tsis yoojyim ua li no. Muab xav li no, muaj ib lub tseem fwv uas ua rau laj mej pejxeem sawvdaws thiab Yehauvas Cov Timkhawv txom nyem heev. Ib txhia pejxeem thiaj sawv tawm tsam nom tswv. Peb yeej tsis lam koom tes nrog lawv tiamsis hauv peb lub siab, peb ho xav li cas xwb? Peb puas muaj ib nplooj siab xib rau lawv? (Efexau 2:2) Yog peb tsis tuaj leejtwg tog, ces hauv peb lub siab los peb yuav tsis xav kom ib tog twg yeej los swb. Tej lus uas peb hais, tej uas peb ua, thiab tej uas peb xav hauv nruab siab yuav tsum qhia meej tias peb tsuas npuab siab rau Yehauvas tib leeg xwb.

UA NEEG “XYUAM XIM” THIAB “SIAB DAWB”

8. Thaum luag xav kom peb txhawb ib roog nom tswv twg, peb yuav coj raws li Mathai 10:16, 17 li cas?

8 Yam 2 uas yuav pab kom peb txhob tuaj ib roog nom tswv twg tog, yog qhov uas peb “ua neeg xyuam xim” li nab thiab “ua siab dawb” lossis dawb huv li nquab. (Nyeem Mathai 10:16, 17, NN. *) (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Tus uas “xyuam xim” ua tib zoo faj txog tej kev nyuaj siab uas yuav los raug nws yav tom hauv ntej. Thiab txawm luag ua nyuaj npaum li cas los, tus uas dawb huv yeej tsis txhawb ib roog nom tswv twg li. Cia peb kawm ntxiv txog qhov no.

9. Peb yuav tsum ua tib zoo xaiv peb cov lus li cas?

9 Tej lus uas peb hais. Thaum luag tham lossis sib cav txog kev nom kev tswv, peb tsis txhob nrog luag hais. Xws li thaum peb tab tom qhia lwm tus txog Vajtswv lub Nceeg Vaj, tsis zoo rau peb thuam ib tug nom tswv twg. Thaum peb mus qhia Vajlugkub, tsis zoo rau peb tham txog tibneeg tej tswvyim kho teeb meem. Tiamsis peb yuav tsum qhia tias tsuas yog Vajtswv lub Nceeg Vaj xwb thiaj kho tau tej teeb meem hauv lub qab ntuj no. Tej zaum yuav muaj tej tug tswv tsev uas xav sib cav txog tej kevcai lij choj uas tso cai rau pojniam rho menyuam, lossis pojniam yuav pojniam txivneej yuav txivneej. Tiamsis peb yuav tau muab Vajlugkub los teb xwb, thiab qhia tias peb xav coj peb lub neej raws li phau Vajlugkub hais. Yog luag tej hais tias tsim nyog nom tswv hloov ib txoj kevcai twg, peb tsis txhob txhawb ib tog twg li. Kuj tsis zoo rau peb nrog lawv sib cav, kom lawv xav li peb xav thiab.

10. Thaum peb saib lossis mloog tej xov xwm peb yuav tsum ceev faj li cas?

10 Tej xov xwm. Thaum peb mloog xov tooj cua lossis saib luag tshaj xov xwm  hauv this vis tej zaum tus uas tshaj xo yuav txhawb ib tug nom tswv twg lub tswvyim dua, lossis txhawb roog nom tswv hauv lub tebchaws ntawd dua. Nyob hauv tej lub tebchaws lawv coj li ntawd vim nom tswv tswj tej xov tooj cua thiab this vis. Yog peb tsis ceev faj ces peb yuav pib xav raws li lawv tshaj tawm thiab. Muab xav li no: ‘Kuv nyiam mloog tus neeg tshaj tawm xov xwm twg xwb? Puas yog kuv nyiam tus uas tham txog tej kev nom kev tswv uas haum kuv siab?’ Peb yuav tsum ceev faj tsis txhob saib lossis mloog tej zaj xov xwm uas txhawb ib tug nom tswv twg. Zoo rau peb mloog tej xov xwm uas tsis txhawb ib tog twg li. Nco ntsoov tias txhua yam uas koj mloog thiab koj saib yuav tsum mus raws li “tej lus qhia raug cai” hauv phau Vajlugkub.2 Timaute 1:13.

11. Yog tias peb tej qhov txhia chaw muaj nqes heev rau peb, ces yuav nyuaj rau peb ua dabtsi?

11 Ntshaw tej qhov txhia chaw. Yog peb saib tej qhov txhia chaw rau nqe heev ces yuav nyuaj rau peb muab siab npuab Yehauvas ib leeg xwb. Tom qab xyoo 1970 coob tus Timkhawv hauv tebchaws Malawi [ma·la·vis] tsis kam koom tes nrog ib pab nom tswv hauv lawv tebchaws, lawv thiaj poob vaj tse txhua yam huvsi. Tiamsis muaj ib txhia Timkhawv tsis kam tso lawv tej qhov txhia chaw tseg. Ib tug muam hu ua Ruth [luv] hais tias: “Ib txhia kuj nrog peb khiav tiamsis tom qab no lawv tsis xav nyob txom nyem ntsuav hauv tej yeej tawg rog, lawv thiaj thim rov qab mus koom nrog pab nom tswv hauv peb qub teb qub chaw, mus nyob lawv qub vaj qub tse.” Vajtswv cov tibneeg feem coob yeej tsis kam ua li ntawd. Txawm lawv poob txhua tsav txhua yam los, lawv yeej tsis kam txhawb ib roog nom tswv twg li.Henplais 10:34.

12, 13. (1) Yehauvas xav li cas txog tibneeg? (2) Yuav ua li cas peb thiaj paub tias peb khav txog peb tebchaws lawd?

12 Khav theeb. Feem coob nyiam khav txog lawv xeem, lawv haiv neeg, lawv lub zej lub zos, thiab lawv lub teb lub chaw. Tiamsis Yehauvas saib peb sawvdaws zoo ib yam xwb, ib tug zoo tsis tshaj ib tug. Yehauvas tsim kom peb sawvdaws nyias zoo txawv nyias. Thaum peb pom txhua hom neeg uas Yehauvas tau tsim yeej ua rau peb xav tsis thoob li. Yehauvas yeej tsis xav kom peb tso peb tej kev coj noj coj ua tseg. Tiamsis nws kuj tsis xav kom peb khav txog peb haiv neeg thiab.Loos 10:12.

13 Cia peb tsis txhob khav tias peb lub tebchaws lossis peb haiv neeg zoo dua. Yog peb khav li ntawd, tej zaum peb yuav ua tau tej yam uas txhawb peb haiv neeg thiab. Nyob thawj 100 xyoo, ib txhia kwvtij Henplais tau ua li ntawd. Lawv thiaj tsis faib zaub mov rau cov poj ntsuam Kili noj. (Tubtxib Tes Haujlwm 6:1) Yuav ua li cas peb thiaj paub tias peb khav theeb li ntawd? Xav seb yog ib tug kwvtij lossis ib tug muam uas yog neeg txawv tebchaws ho ntuas koj, koj puas kam mloog nws hais? Koj puas xav tias hauv koj lub tebchaws nej tseem paub tshaj? Yog koj xav li ntawd, ces nco ntsoov cov lus ntuas no: “Txo hwjchim xam pom lwm tus zoo dua yus.”Filipi 2:3.

YEHAUVAS YUAV PAB KOJ

14. (1) Thaum peb thov Vajtswv pab tau peb li cas? (2) Raws li Tubtxib Tes Haujlwm 4:27-31 kev thov Vajtswv pab puas tau peb tiag?

14 Yam 3 uas yuav pab kom peb txhob txhawb ib roog nom tswv twg yog dabtsi?  Peb yuav tsum tso siab plhuav rau Yehauvas. Thov Vajtswv pub nws lub hwj huam dawb huv rau peb, xwv peb thiaj ua tau siab ntev thev thiab tswj tau peb tus kheej. Peb thiaj paub coj yog tej nom tswv ua tsis ncaj rau peb. Peb kuj thov kom Yehauvas pub tswvyim rau peb, xwv peb thiaj paub txiav txim thaum peb raug sim. (Yakaunpau 1:5) Vim peb muab siab npuab Yehauvas, tej zaum peb yuav raug txim lossis raug kaw. Yog muaj li ntawd, cia peb thov Yehauvas pab kom peb ua siab tawv qhawv piav rau lwm tus tias, vim li cas peb thiaj tsis txhawb ib roog nom tswv twg. Yehauvas yeej yuav pab peb thev dhau txhua yam kev tawm tsam.Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 4:27-31.

15. Phau Vajlugkub pab kom peb muab siab npuab Yehauvas li cas? (Saib lub ntsiab me “ Vajtswv Txojlus Txhawb Lawv Txojkev Ntseeg.”)

15 Yehauvas muab phau Vajlugkub los txhawb peb lub zog. Muaj tej nqe Vajlugkub uas yuav txhawb kom peb muab siab npuab Yehauvas, es tsis koom nrog tej kev nom kev tswv hauv lub qab ntuj no. Zoo rau peb ua tib zoo xav txog cov nqe ntawd thiab muab cim cia rau nruab siab. Lwm hnub yog luag ho txeeb peb phau Vajlugkub mus lawm los, peb thiaj nco tau tej nqe Vajlugkub ntawd los txhawb peb lub zog. Phau Vajlugkub pab kom peb muaj kev cia siab rau Vajtswv tej lus cog tseg rau yav tom hauv ntej. Tej lus cog tseg ntawd yuav pab peb thev dhau kev tsim txom. (Loos 8:25) Xaiv cov nqe Vajlugkub uas piav txog tej uas koj xav ua hauv lub qab ntuj tshiab, koj thiaj ua taus siab ntev thev.

YEHAUVAS COV TUB QHE NCAJ NCEES PAB TAU PEB

16, 17. Peb kawm tau li cas los ntawm Vajtswv cov tub qhe ncaj ncees? (Saib daim duab ntawm sab 21.)

16 Yam 4 uas yuav pab kom peb tsis txhawb ib roog nom tswv twg yog dabtsi? Peb yuav tsum kawm txog Yehauvas cov tub qhe ncaj ncees. Hauv phau Vajlugkub, muaj coob tus tau ua siab tawv qhawv npuab siab rau Yehauvas thiab lawv tsis txhawb ib roog nom tswv twg. Xav txog Salab, Mesa thiab Anpenekau tus qauv. Lawv tsis kam pe tus mlom kub uas piv txog Npanpiloo lub tseem fwv. (Nyeem Daniyee 3:16-18.) Zaj ntawd pab kom cov Timkhawv niaj hnub no ua tau siab tawv qhawv, tsis hawm tus chij hauv lawv lub tebchaws. Thaum Yexus los hauv ntiajteb no, nws yeej tsis kam raus tes nrog kev nom kev tswv lossis lwm yam plaub ntug uas cov pejxeem muaj. Nws xav tseg tus qauv zoo los pab nws cov thwjtim. Nws  thiaj hais tias: “Nej cia li ua siab tuab. Kuv twb kov yeej ntiajteb lawm.”Yauhas 16:33.

17 Cov Timkhawv coob tus nyob rau tiam no tsis kam txhawb ib roog nom tswv twg li. Ib txhia raug tsim txom, raug kaw, thiab raug tua pov tseg vim lawv muab siab npuab Yehauvas tuag nthi. Lawv tus qauv txhawb kom peb ua siab tawv qhawv. Ib tug kwvtij nyob tebchaws Turkey [rhaw·ki] hais tias: “Franz Reiter [fa·la lai·taws] yog ib tug tub hluas uas tsis kam koom Hitler [hij·lawm] pab tub rog, nws thiaj raug tua pov tseg lawm. Hmo ua ntej nws raug tua, nws sau ib tsab ntawv mus rau nws niam. Thaum kuv nyeem tsab ntawv ntawd kuv pom tias nws muaj kev ntseeg loj kawg li thiab tso siab plhuav rau Yehauvas. Yog kuv raug tsim txom, kuv xav kom kuv muaj kev ntseeg npaum li ntawd thiab.” [2]—Saib cov lus qhia rau zaj no.

18, 19. (1) Cov kwvtij nkauj muam hauv koj lub koom txoos yuav pab koj npuab siab rau Yehauvas li cas? (2) Koj txiav txim siab tias koj yuav ua li cas?

18 Thaum luag xav kom koj koom nrog kev nom kev tswv, cov kwvtij nkauj muam hauv koj lub koom txoos yuav pab tau koj muab siab npuab Yehauvas. Yog koj ntsib li no qhia rau koj cov txwj laus paub, lawv thiaj paub muab tej nqe Vajlugkub los txhawb koj lub zog. Tsis tas li ntawd xwb, yog lwm cov hauv koj lub koom txoos paub txog koj qhov teeb meem, ces lawv yuav paub txhawb koj lub zog. Hais kom lawv thov Vajtswv pab koj thiab. Kuj zoo rau koj nrhiav kev los txhawb koj cov kwvtij thiab thov Yehauvas pab lawv. (Mathai 7:12) Cov kwvtij ib txhia raug kaw vim lawv tsis kam txhawb tej nom tswv hauv lawv tebchaws. Yog koj paub lawv cov npe ces tuav lawv npe thaum koj thov Yehauvas. Thov kom Vajtswv pab lawv ua siab tawv qhawv xwv lawv thiaj tuav kev ntseeg ruaj nreeg.Efexau 6:19, 20.

19 Hnub kawg los ze heev lawm. Tej nom tswv yuav hajyam nrhiav kev los tawm tsam kom peb txhob npuab siab rau Yehauvas. Twb yog vim li ntawd tseem ceeb heev rau peb npaj tamsim no, xwv peb thiaj tsis txhawb ib roog nom tswv twg hauv lub qab ntuj no!

^ nqe 8 Mathai 10:16, 17 (NN): “‘Kuv xa nej xws li ib co yaj mus nyob hauv nruab nrab ib co hma. Mas nej ua neeg xyuam xim xws li nab, ua siab dawb xws li nquab.’ Nej ceev faj txog neeg: lawv yuav mus kom nej rau cov rooj txwj laus txiav txim, lawv yuav nplawm nej hauv cov tsev txoos.”

^ [1] (nqe 1) Thaum Yexus hais txog Xixa, twb yog nws hais txog tej nom tswv. Lub caij ntawd, Xixa yog tus nom uas loj tshaj plaws.

^ [2] (nqe 17) Saib phau ntawv Askiv Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom, sab 662, thiab lub ntsiab me, “He Died for God’s Honor” hauv phau ntawv Askiv God’s Kingdom Rules! ntawm tshooj 14.