Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 KUV LUB NEEJ

Ib Co Leej Phauj Los Paub Qhov Tseeb

Ib Co Leej Phauj Los Paub Qhov Tseeb

Felisa hais tias: “Thaum ub kuv tus niam hluas Araceli cem kuv tias: ‘Txhob nrog kuv tham txog koj txojkev ntseeg. Mob hlwb dhau lawm. Ua cas kuv yuav ntxub koj ua luaj li!’ Txawm kuv twb muaj 91 xyoos lawm los nws cov lus tseem chob kuv siab. Tiamsis zoo li Laj Lim Tswvyim 7:8 tau hais: ‘Qhov uas xaus zoo dua li qhov uas pib.’”

Felisa [fa·li·xas]: Kuv loj hlob hauv lub tebchaws Xapee. Peb coj kevcai Kav Tos Liv nruj heev. Peb cov txheeb ze muaj 13 leeg tau ua txiv plig los yog leg num rau lub tsev teev ntuj. Kuv ib tug dab laug ua txiv plig qhia ntawv hauv lub tsev kawm ntawv Kav Tos Liv. Tom qab nws tas sim neej lawd, tus Thawj Txiv Plig John Paul II [ntsos phos] tuaj muab nws tsa ua ib tug dawb huv. Peb tsev neeg ib txwm tsis muaj ntau. Kuv txiv yog ib tug kws hlau thiab kuv niam ua liaj ua teb. Peb cov menyuam muaj 8 leej thiab kuv yog tus uas hlob kiag.

Thaum kuv muaj 12 xyoos, cov pejxeem hauv Xapee sawv rov sib tua. Tom qab ntsuj rog ntawd, nom tswv tsis nyiam tej uas kuv txiv qhia txog kev nom kev tswv, lawv thiaj muab nws ntes kaw. Tsis yoojyim rau kuv niam khwv rau peb noj, nws thiaj xa kuv 3 tug niam hluas Araceli [a·la·xe·li], Lauri [lau·li], thiab Ramoni [la·mau·nis] mus rau ib lub tsev leej phauj hauv lub nroog Bilbao [npi·npaus] saib xyuas.

Araceli: Thaum kuv niam xa peb mus, kuv muaj 14 xyoos, Lauri muaj 12 xyoos, thiab Ramoni muaj 10 xyoo. Peb nco peb tsev neeg heev. Hauv lub tsev leej phauj, peb ua haujlwm tu tsev. Tom qab peb nyob ntawd tau 2 lub xyoos, lawv xa peb mus nyob ib lub tsev leej phauj loj heev hauv Zaragoza [xa·la·nkau·xas] uas tu cov laus. Peb tu chav ua zaub mov mas sab kawg li.

Felisa: Muaj ib tug tub hluas nyiam nyiam kuv, kuv niam thiab kuv dab laug uas yog ib tug txiv plig hauv peb lub zos thiaj muab kuv xa mus nrog kuv cov niam hluas nyob hauv Zaragoza. Kuv zoo siab mus rau qhov kuv hlub Vajtswv heev. Kuv niaj hnub mus hauv lub tsev teev ntuj, thiab kuv xav mus ua haujlwm rau Vajtswv txawv tebchaws ib yam li kuv tus nus npawg tau mus ua hauv Afika teb.

Sab laug: Lub tsev leej phauj hauv Zaragoza, Xapee; sab xis: Phau Vajlugkub uas Nácar-Colunga txhais

Muaj ntau yam uas kuv xav ua tiamsis lub tsev leej phauj txwv tsis pub kuv ua. Cov leej phauj tsis txhawb kuv mus ua Vajtswv tes haujlwm nyob txawv  tebchaws. Yog li ntawd, 1 xyoos tom qab kuv thiaj khiav rov mus tsev mus tu kuv dab laug uas yog tus txiv plig. Kuv tu nws lub tsev thiab txhua hmo wb siv txoj saw Mab Liab los thov ua ke. Kuv nyiam mus tu cov paj hauv lub tsev teev ntuj thiab tu tus mlom Mab Liab thiab cov mlom “dawb huv.”

Araceli: Thaum kuv nyob hauv Zaragoza, yog thawj zaug uas kuv cog lus ua ib tug leej phauj. Tom qab ntawd cov leej phauj muab peb cais nyias mus nyob nyias ib lub tsev leej phauj. Lawv xa kuv mus nyob hauv Madrid [ma·nrij], Lauri mus nyob hauv Valencia [va·lee·xias], tiamsis tseg Ramoni nyob Zaragoza. Hauv Madrid, kuv rov qab cog lus ua ib tug leej phauj. Muaj cov tub kawm ntawv thiab cov laus coob heev tuaj nyob hauv lub tsev leej phauj, thiaj muaj haujlwm ntau heev rau kuv ua. Kuv ua haujlwm hauv chav kho mob.

Kuv yeej zoo siab ua ib tug leej phauj. Kuv xav tias kuv yuav muaj sijhawm ntau heev los nyeem thiab tshawb nrhiav phau Vajlugkub. Tiamsis ua cas tsis muaj leejtwg siv phau Vajlugkub lossis tham txog Vajtswv thiab Yexus li. Peb tsuas ua haujlwm khwv tas zog li xwb. Kuv kuj kawm mentsis lus Latee, kawm txog cov Kav Tos Liv uas “dawb huv,” thiab pe hawm Mab Liab.

Ntev mus ntev tuaj kuv pib nyuaj siab. Kuv xav tias tsim nyog kuv khwv los yug kuv tsev neeg, tsis yog khwv kom luag nplua nuj. Kuv qhia tej no rau tus leej phauj hlob thiab hais rau nws tias kuv xav tawm. Tiamsis nws cia li muab kuv kaw rau hauv ib chav kom kuv hloov siab txhob tawm mus.

Thaum cov leej phauj muab kuv tso, lawv pom tias kuv tsis hloov siab, lawv thiaj rov muab kuv kaw. Lawv ua li no 3 zaug, lawv mam li hais rau kuv tias yog kuv xav mus ces kuv yuav tsum sau ib daim ntawv lees li no: “Kuv xav tawm vim kuv yeem teev tiam Xatas es tsis teev tiam Vajtswv.” Tej uas lawv ua ntawd ua rau kuv tsis paub xav li. Kuv yeej xav tawm tiamsis kuv tsis kam sau cov lus ntawd. Thaum kawg kuv thiaj thov mus cuag ib tug txiv plig. Nws mam li thov cai ntawm tus thawj uas saib xyuas cheeb tsam ntawd thiab muab kuv xa rov mus nyob lub tsev leej phauj hauv Zaragoza. Ob peb hlis tom qab ntawd lawv mam tso kuv tawm mus. Tsis ntev xwb Lauri thiab Ramoni nkawd kuj tawm lawm thiab.

PHAU NTAWV UAS CAIS PEB

Felisa

Felisa: Tom qab no thaum kuv mus yuav txiv lawd, wb thiaj mus nyob rau lub xeev Cantabria [khaa·tha·nplias]. Kuv tseem mus tsev teev ntuj li qub. Muaj ib hnub tus txiv plig tshaj tawm npau taws vog tias, “Saib phau ntawv ntawm no!” Nws txawm muab phau ntawv The Truth That Leads to Eternal Life tsa rau sawvdaws saib thiab hais tias: “Yog leejtwg tau muab phau ntawv no rau koj ces nqa los rau kuv lossis muab pov tseg!”

 Kuv tsis muaj phau ntawv ntawd, tiamsis kuv xav tau ib phau. Ob peb hnub tom qab, muaj 2 tug pojniam txawm tuaj khob kuv qhov rooj. Nkawd yog Yehauvas Cov Timkhawv thiab nkawd muab tau ib phau rau kuv nyeem. Hmo ntawd kuv muab nyeem thoob plaws. Thaum nkawd rov tuaj saib kuv, nkawd nug seb kuv puas xav kawm Vajlugkub. Kuv thiaj teb tias kuv xav kawm.

Phau ntawv Truth

Kuv ib txwm xav ua haum Vajtswv siab. Thaum kuv paub qhov tseeb txog Yehauvas lawd, ua rau kuv hlub Nws heev. Kuv xav qhia kom sawvdaws paub txog Yehauvas thiab. Xyoo 1973, kuv thiaj ua kevcai raus dej. Kuv niaj hnub nrhiav sijhawm los qhia kuv tsev neeg txog Yehauvas. Tiamsis lawv xav tias kuv ntseeg yuam kev lawm. Tus uas tawm tsam kuv tshaj yog kuv tus niam hluas Araceli.

Araceli: Vim cov leej phauj tau ua phem heev rau kuv, kuv thiaj npau taws thiab tsis nyiam kuv txojkev ntseeg li lawm. Txawm li ntawd los, kuv tseem mus tsev teev ntuj txhua lub liam tiam, thiab kuv niaj hnub siv txoj saw Mab Liab los thov. Kuv tseem xav paub phau Vajlugkub, kuv thiaj thov Vajtswv pab kuv. Tom qab ntawd, ua ciav Felisa txawm qhia kuv txog tej uas nws tau kawm ntawm cov Timkhawv. Nws zoo siab heev, ua rau kuv xav tias ntshe nws vwm lawm. Kuv tsis ntseeg tej uas nws hais.

Araceli

Tom qab no, kuv rov mus ua haujlwm hauv Madrid. Lub sijhawm ntawd kuv mam li mus yuav txiv. Ua cas ib xyoos tas ib xyoos tuaj, kuv pom tias cov neeg uas niaj hnub mus tsev teev ntuj tsis coj lawv lub neej raws li Yexus tej lus qhia. Kuv thiaj ua ib siab tsis mus lawm. Peb ib txwm kawm tias muaj cov neeg dawb huv, muaj ntuj tawg, thiab cov txiv plig los kuj zam tau neeg lub txim. Tiamsis kuv tsis ntseeg tej ntawd lawm. Kuv muab tej mlom uas kuv hawm hauv tsev tshem tawm huvsi mus. Kuv tsis paub xyov kuv ua yog los tsis yog. Kuv tu siab heev tiamsis kuv niaj hnub thov Vajtswv tias: “Kuv xav paub koj. Thov pab kuv!” Kuv nco ntsoov tias Yehauvas Cov Timkhawv twb tuaj khob kuv qhov rooj ntau zaus, tiamsis kuv tsis kam qheb li. Kuv tsis tso siab rau ib txojkev ntseeg twg li lawm.

Lauri khiav mus nyob Fab Kis teb lawm, tiamsis Ramoni tseem nyob hauv Xapee. Xyoo 1980, nkawd txawm pib kawm Vajlugkub nrog Yehauvas Cov Timkhawv. Kuv xav tias ua cas nkawd tseem mus kawm tej  lus dag uas Felisa kawm lawm thiab. Muaj ib hnub kuv txawm ntsib ib tug pojniam uas nyob ze kuv hu ua Angelines [aa·ntsa·li·ne]. Wb sib raug zoo heev. Angelines thiab nws tus txiv kuj yog Yehauvas Cov Timkhawv thiab. Nkawd niaj hnub caw kuv mus nrog nkawd kawm Vajlugkub. Nkawd pom tias txawm kuv tsis quav ntsej tej kev ntseeg lawm los, kuv yeej xav paub Vajlugkub heev. Thaum kawg kuv thiaj hais rau nkawd tias: “Kuv mam li kawm, tiamsis kuv tsuas kam siv kuv phau Vajlugkub los kawm xwb!” Thaum ntawd kuv siv phau Vajlugkub uas yog Nácar-Colunga [na·kha khau·lu·nkas] txhais.

PHAU VAJLUGKUB RUB PEB ROV LOS UA KE

Felisa: Thaum kuv ua kevcai raus dej xyoo 1973, tsuas muaj 70 tus Timkhawv hauv lub tuam ceeb nroog Santander [xaa·tha·ntes], xeev Cantabria xwb. Lub xeev ntawd muaj ntau pua lub zos. Peb thiaj caij npav caij tsheb mus qhia ib lub zos rau ib lub. Peb mus kev deb heev mam li qhia thoob.

Kuv tau kawm Vajlugkub nrog coob leej ntau tus. Kuv pab tau 11 leeg los ua kevcai raus dej. Cov neeg uas kuv qhia feem coob yog Kav Tos Liv. Kuv ua siab ntev heev qhia lawv, vim lawv zoo ib yam li kuv. Yuav tsum siv sijhawm ntev loo lawv mam li pom tias lawv ntseeg yuam kev lawm. Tsuas yog phau Vajlugkub thiab Yehauvas lub hwj huam dawb huv xwb thiaj hloov tau tibneeg lub siab thiab pab tau lawv los paub qhov tseeb. (Henplais 4:12) Kuv tus txiv hu ua Bienvenido [npee·ve·ni·daus]. Yav tas los nws yog ib tug tub ceev xwm, tiamsis xyoo 1979 nws tau ua kevcai raus dej. Kuv niam kuj tau los kawm Vajlugkub ua ntej nws tas sim neej thiab.

Araceli: Thaum kuv xub kawm Vajlugkub nrog Yehauvas Cov Timkhawv, kuv tsis ntseeg lawv siab. Tiamsis ntev mus ntev tuaj, kuv mam hloov siab. Kuv pom tias cov Timkhawv siv phau Vajlugkub los qhia kuv xwb, thiab lawv yeej coj raws nkaus li phau Vajlugkub qhia. Kuv thiaj ntseeg Yehauvas thiab phau Vajlugkub zuj zus ntxiv, ua rau kuv hajyam muaj kev zoo siab. Cov neeg hauv kuv zej kuv zos kuj pom tias kuv kaj siab lawm ntau, lawv thiaj txhawb kuv li no: “Araceli rau siab ntso taug txojkev ko ntag!”

Kuv nco tias thaum ntawd kuv thov Yehauvas li no: “Ua koj tsaug Yehauvas, uas koj tsis tso kuv tseg. Koj qheb kev rau kuv los nrhiav tau yam uas kuv lub siab ntshaw tshaj, uas yog los paub qhov tseeb hauv phau Vajlugkub.” Kuv kuj thov txim ntawm kuv tus niam laus Felisa, uas kuv tau cem nws hnyav heev. Txij thaum ntawd los wb tsis siv cav li lawm, tiamsis wb niaj hnub tham Vajlugkub ua ke xwb. Xyoo 1989, thaum kuv muaj 61 xyoos, kuv mam li ua kevcai raus dej.

Felisa: Nimno kuv muaj 91 xyoos. Kuv tus txiv twb tag sim neej lawm. Kuv ua tsis tau ntau npaum li yav tas los, tiamsis kuv tseem niaj hnub nyeem Vajlugkub. Kuv kuj mus kev sib txoos thiab mus tshaj tawm npaum li kuv mus tau.

Araceli: Yav thaum ub kuv tau ua ib tug leej phauj los lawm, kuv thiaj nyiam qhia Yehauvas rau tej txiv plig thiab tej leej phauj uas kuv ntsib. Lawv coob tus kuj nyiam nrog kuv tham, thiab lawv kuj txais peb cov ntaub ntawv mus nyeem. Kuv nco muaj ib zaug kuv nrog ib tug txiv plig tham Vajlugkub. Tom qab kuv nrog nws tham ob peb zaug lawd, nws kuj pom tias peb qhia yog lawm. Tiamsis nws hais tias: “Kuv twb laus heev lawm, kuv yuav ua li cas hloov tau? Kuv cov tswv cuab yuav xav li cas rau kuv? Kuv tsev neeg yuav xav li cas thiab?” Kuv thiaj teb nws tias: “Ua li Vajtswv ne, Nws yuav xav li cas?” Nws pom tias kuv hais yog lawm. Ua rau nws tu siab heev vim nws tsis muaj siab tawv los ua raws li Vajtswv hais.

Kuv tseem nco ntsoov thaum kuv tus txiv qhia kuv tias nws xav nrog kuv mus kev sib txoos. Thaum nws tuaj sib txoos thawj zaug, nws twb muaj 80 tawm xyoo lawm. Tom qab ntawd nws mus sib txoos tsis tu ncua. Nws pib kawm Vajlugkub thiab nws kuj mus tshaj tawm txoj xov zoo. Kuv nco txog lub sijhawm uas wb tau mus qhia Vajlugkub ua ke. Nws tau tag sim neej 2 lub hlis ua ntej nws teem ua kevcai raus dej.

Felisa: Thaum kuv pib teev tiam Yehauvas, kuv 3 tug niam hluas tawm tsam kuv heev. Tiamsis tom qab no lawv kuj los paub qhov tseeb lawm thiab. Hauv kuv lub neej, tsis muaj ib qho koob hmoov zoo tshaj no. Thaum lawv los paub qhov tseeb peb siv sijhawm ntau heev los tham txog Vajtswv Yehauvas thiab nws Txojlus! Nimno peb sawvdaws tau pe hawm Yehauvas ua ke lawm tiag. *

^ nqe 29 Araceli muaj 87 xyoo, Felisa muaj 91 xyoos, Ramoni muaj 83 xyoos. Lawv puavleej tseem teev tiam Yehauvas. Lauri tuag xyoo 1990, nws npuab siab rau Yehauvas mus txog hnub uas nws tag sim neej kiag.