Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 4 Hlis Xyoo 2016

Vajtswv Foom Koob Hmoov Rau Cov Uas Muab Siab Npuab Nws

Vajtswv Foom Koob Hmoov Rau Cov Uas Muab Siab Npuab Nws

“Xyaum raws li cov uas muaj kev ntseeg thiab ua siab ntev thev thiaj tau tej uas cog lus cia.”HENPLAIS 6:12.

ZAJ NKAUJ: 3, 54

1, 2. Tsis yoojyim rau Yetha thiab nws tus ntxhais ua dabtsi?

IB TUG ntxhais hluas dhia tawm tuaj tos nws txiv. Nws npuaj nruas seev cev zoo siab kawg li rau qhov nws txiv twb ntaus rog yeej los txog tsev lawm. Tiamsis thaum leej txiv pom dheev nws, leej txiv txawm dua rhe nws lub tsho thiab hais tias, ‘Au mentxhaisʹe, koj ua rau kuv nyuaj siab heev.’ Leej txiv nyuaj siab heev rau qhov cov lus uas nws fiv rau Yehauvas yuav hloov nws tus ntxhais lub neej. Nimno nws tus ntxhais yuav tsis tau txiv ces yuav tsis nrog luag muaj tub muaj ki. Thaum tus ntxhais paub li no, nws xav li cas xwb? Nws xav kom nws txiv ua raws li nws tau cog tseg rau Yehauvas lawm. Tus ntxhais tso siab tias yog nws mloog Yehauvas lus ces nws yeej yuav tau zoo. (Cov Thawj 11:34-37) Tus ntxhais ntawd muab siab npuab Yehauvas tuag nthi, ua rau leej txiv zoo siab kawg li. Leej txiv paub tias Yehauvas txaus siab heev rau nws tus ntxhais.

2 Zaj no yog hais txog Yetha thiab nws tus ntxhais.  Nkawd tso siab plhuav rau Yehauvas es ua txhua yam raws li Nws pom zoo, txawm tias tsis yoojyim kiag li. Nkawd paub tias tsis muaj ib yam tseem ceeb npaum li qhov uas ua haum Yehauvas siab.

3. Tus qauv uas Yetha thiab nws tus ntxhais tseg cia pab tau peb li cas niaj hnub nimno?

3 Muaj tej lub sijhawm yuav nyuaj heev rau peb mloog Yehauvas lus. Phau Vajlugkub thiaj hais kom peb peem tiag, “tsis txhob pub leejtwg rhuav txojkev ntseeg” uas peb muaj. (Yuda 3, VTL) Cia peb kawm txog Yetha thiab nws tus ntxhais seb nkawd nyiaj dhau nkawd tej kev nyuaj siab li cas. Tus qauv uas nkawd tseg cia yuav pab kom peb muab siab npuab Vajtswv niaj hnub nimno.

ZAM LUB QAB NTUJ NO TUS CWJ PWM

4, 5. (1) Thaum cov Yixayee mus txog tebchaws Khana-as, Yehauvas tau sam hwm kom lawv ua dabtsi? (2) Raws li Ntawv Nkauj 106, ua li cas rau cov Yixayee thaum lawv tsis mloog Vajtswv lus?

4 Yuav luag 300 xyoo ua ntej Yetha tiam, Yehauvas twb sam hwm kom cov Yixayee muab cov neeg uas teev dab hauv tebchaws Khana-as tua pov tseg. Tiamsis cov Yixayee tsis mloog Yehauvas lus. Thaum txog Yetha tiam, cov neeg tsis ntseeg Vajtswv thiaj nrog cov Yixayee nyob sib chab sib chaws ua ke. (Kevcai 7:1-4) Cov Yixayee ib txhia thiaj pib teev dab thiab ua nkauj ua nraug ib yam li cov neeg ntawd.Nyeem Ntawv Nkauj 106:34-39.

5 Vim cov Yixayee tsis mloog lus, Yehauvas thiaj tsis tiv thaiv lawv ntawm lawv cov yeeb ncuab. (Cov Thawj 2:1-3, 11-15; Ntawv Nkauj 106:40-43) Txawm tias lub sijhawm ntawd tsis yoojyim muab siab npuab Yehauvas los, yeej muaj cov uas zoo li Yetha thiab nws tus ntxhais, Eekhana, Hana, thiab Xamuyee uas txiav txim siab tuag nthi tias lawv yuav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam.1 Xamuyee 1:20-28; 2:26.

6. Tiam no tibneeg nyiam coj li cas xwb thiab peb yuav tsum ceev faj li cas?

6 Tiam peb nyob no, tibneeg coj ib yam li cov Khana-as. Lawv tsuas huas ntshis kev lomzem, kev nkauj kev nraug, thiab kev khwv nyiaj khwv txiaj xwb. Lawv nyiam ua nruj ua tsiv, sib ntaus sib tua. Tiamsis Yehauvas tiv thaiv peb nws thiaj ceeb toom peb kom txhob coj li ntawd, ib yam li nws tau ceeb toom nws haiv neeg thaum ub. Peb puas yuav mloog Vajtswv lus, los peb yuav tawv li cov Yixayee thaum ub? (1 Khaulee 10:6-11) Cia peb txhua tus ceev faj lub qab ntuj no tus cwj pwm.Loos 12:2.

YETHA MUAB SIAB NPUAB YEHAUVAS TUAG NTHI

7. (1) Yetha cov kwvtij coj li cas? (2) Yetha ho coj li cas xwb?

7 Nyob Yetha tiam cov Yixayee tsis mloog Yehauvas lus, lawv thiaj raug cov Filixatee thiab cov Asmoo quab yuam caij tsuj. (Cov Thawj 10:7, 8) Rau lub caij ntawd, Yetha cov kwvtij thiab cov txwj laus tsim teeb meem ntau heev rau nws. Nws cov kwvtij khib nws heev lawv thiaj muab nws ntiab tawm kom nws txhob muaj feem nrog lawv txais lawv txiv tej qub txeeg qub teg. (Cov Thawj 11:1-3) Txawm lawv ntxub nws npaum li ntawd los nws tsis tu siab rau lawv. Peb paub li ntawd rau qhov tom  qab no, thaum cov txwj laus thov kom Yetha rov los ua lawv tus thawj coj, Yetha zoo siab hlo nqes tes pab lawv. (Cov Thawj 11:4-11) Ua cas Yetha ho coj tau li ntawd?

8, 9. (1) Mauxe Txoj Kevcai pab tau Yetha li cas? (2) Yetha pom yam twg tseem ceeb dua ntais?

8 Yetha yog ib tug tub rog uas siab loj siab tuab, thiab nws kuj paub cov Yixayee tej keeb kwm thiab Mauxe Txoj Kevcai zoo heev. Nws paub zoo tias Yehauvas tau coj cov Yixayee li cas. (Cov Thawj 11:12-27) Nws thiaj paub tias Yehauvas tsis xav kom nws haiv neeg khaws chim es ua phem pauj phem. Tiamsis Vajtswv Yehauvas xav kom lawv sib hlub sib pab. Tsis tas li ntawd xwb, Mauxe Txoj Kevcai pab kom Yetha hlub nws cov kwvtij thiab cov uas ntxub nws. (Nyeem Khiav Dim 23:5; Levi Tej Kevcai 19:17, 18.) Vim Yetha paub txog tej no, nws thiaj coj tau haum Vajtswv siab.

9 Yauxej tseg tau ib tug qauv zoo heev. Txawm Yauxej cov kwvtij ntxub nws heev los, thaum kawg nws kuj zam txim rau lawv. (Chiv Keeb 37:4; 45:4, 5) Tej zaum Yauxej tus qauv no tau pab Yetha kom nws txhob khaws chim thaum nws cov kwvtij ua limhiam rau nws. Txawm Yetha cov kwvtij ua rau nws tu siab heev los, nws pom tias qhov uas nws txhawb nqa Yehauvas lub npe thiab tiv thaiv Yehauvas cov tibneeg, yog qhov tseem ceeb dua ntais. (Cov Thawj 11:9) Yetha muab siab npuab Yehauvas tuag nthi. Thaum kawg Yehauvas thiaj foom koob hmoov rau nws thiab rau cov Yixayee.Henplais 11:32, 33.

10. Phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus pab tau peb li cas?

10 Thaum peb cov kwvtij nkauj muam Khixatia ua rau peb tu siab, peb puas yuav khaws chim? Yog luag ua mob peb siab, peb puas yuav tso Yehauvas tseg? Cia peb xyaum Yetha es nco ntsoov phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus. Peb yuav tsum muab siab npuab Yehauvas thiab mloog nws lus xwb. Rau siab ntso mus kev sib txoos thiab nrog nraim cov kwvtij nkauj muam. Yog peb ua li ntawd, ces peb yuav tiv dhau txhua yam kev nyuaj siab thiab yuav tso tau ib tug qauv zoo rau lwm tus xyaum.Loos 12:20, 21; Khaulauxi 3:13.

ZOO SIAB PUB RAU YEHAUVAS

11, 12. Yetha fiv li cas rau Yehauvas thiab nws cov lus txhais li cas?

11 Yetha paub tias yog tsis muaj Yehauvas pab ces cov Yixayee yuav ntaus tsis yeej cov Asmoo. Nws thiaj fiv rau Yehauvas tias, yog Yehauvas pab lawv ntaus yeej rog, ces thawj tug uas tawm hauv tsev tuaj tos nws, nws yuav muab ua “kevcai hlawv xyeem” pub rau Yehauvas. (Cov Thawj 11:30, 31) Puas yog Yetha yuav muab ib tug neeg tua xyeem pub rau Yehauvas tiag?

12 Peb paub tias tsis yog Yetha yuav muab ib tug neeg tua xyeem rau Yehauvas, rau qhov Yehauvas txwv tsis pub muab tibneeg tua fij li ntawd. (Kevcai 18:9, 10) Raws li Mauxe Txoj Kevcai, thaum ua kevcai hlawv xyeem, cov Yixayee muab tus tsiaj hlawv kheej rau Yehauvas, tsis nqa ib qho mus tsev li. Yog li ntawd, Yetha cov lus txhais tias tus uas xub tawm hauv tsev tuaj tos nws  yuav yog Yehauvas li. Tus ntawd yuav mus ua haujlwm hauv Yehauvas lub tsev ntaub mus tas nws lub neej. Yehauvas yeej hnov cov lus uas Yetha fiv, nws thiaj pab Yetha ntaus yeej rog. (Cov Thawj 11:32, 33) Ua li, leejtwg tawm hauv Yetha tsev tuaj tos nws?

13, 14. Raws li Yetha cov lus hauv Cov Thawj 11:35, nws puas muab siab npuab Yehauvas tiag?

13 Thaum Yetha ntaus rog rov los, nws tus ntxhais tawm tuaj tos nws. Zaum no Yetha puas yuav ua raws li nws tau cog lus tseg rau Yehauvas lawd? Yetha tsuas muaj tib tug menyuam ntawd xwb, nws puas yuav pub nws tus ntxhais mus ua haujlwm hauv Yehauvas lub tsev ntaub mus tas nws lub neej tiag?

14 Tej zaum Yetha nco txog cov lus hauv Khiav Dim 23:19 uas hais kom Vajtswv cov tibneeg muab yam zoo tshaj plaws pub rau Yehauvas. Mauxe Txoj Kevcai kuj sam hwm tias tus uas cog lus rau Yehauvas lawd, “tsis txhob rhuav tej lus uas nws cog tseg ntawd, nws yuav tsum ua raws li nws lub qhov ncauj tau hais lawd huvsi.” (Xwm Txheej Taug Kev 30:2) Thaum Yetha xav txog tej hauv paus ntsiab lus ntawd, thiaj pab tau nws ua raws li nws tau cog tseg rau Yehauvas lawm. Tsis tas li ntawd xwb, tej zaum Hana kuj nyob rau Yetha tiam thiab. Yetha yuav tau pub nws tus menyuam rau Yehauvas mus ua haujlwm hauv lub tsev ntaub ib yam li Hana tau pub. Yog li ntawd, Yetha yuav tsis muaj ib tug xeeb ntxwv los txais nws tej qub txeeg qub teg thiab los tuav nws lub npe. (Cov Thawj 11:34) Txawm li ntawd los, Yetha hais tias: “Kuv tau tsa ncauj fiv rau [Yehauvas] lawm, yuav thim tsis tau tej lus ntawd.” (Cov Thawj 11:35) Yeej nyuaj heev rau Yetha ua raws li nws tau cog tseg, tiamsis thaum kawg  Yehauvas foom koob hmoov rau Yetha. Yog koj ne, koj puas yuav muab siab npuab Yehauvas li ntawd?

15. Peb coob tus twb cog lus li cas lawm, thiab peb yuav ua raws li peb tau cog tseg li cas?

15 Thaum peb muab peb lub neej cob rau Yehauvas, peb cog lus tias peb yuav ua txhua yam raws li Nws siab nyiam. Yog Yehauvas txib kom peb mus ua tej yam uas peb tsis nyiam ua, peb ho xav li cas xwb? Tej thaud yuav tsis yoojyim mloog Yehauvas lus. Tiamsis yog peb mloog Vajtswv lus ces yuav qhia tias peb ua raws li peb tau cog lus tseg. Tej uas peb pub rau Yehauvas, yeej piv tsis tau tej koob hmoov uas Yehauvas pub rau peb. (Malakhi 3:10) Cia peb ho kawm seb Yetha tus ntxhais xav li cas txog nws txiv lo lus cog tseg.

Peb yuav ua li cas thiaj qhia tias peb muab siab npuab Vajtswv ib yam li Yetha thiab nws tus ntxhais? (Saib nqe 16, 17)

16. Yetha tus ntxhais xav li cas txog nws txiv lo lus cog tseg? (Saib daim duab ntawm sab 3.)

16 Yetha lo lus cog tseg txawv Hana lo. Hana muab nws tus tub Xamuyee pub rau Yehauvas ua ib tug Naxi. (1 Xamuyee 1:11) Mauxe Txoj Kevcai tso cai rau cov Naxi muaj txij nkawm thiab muaj tub muaj ki. Tiamsis Yetha muab nws tus ntxhais pub rau Yehauvas ua “kevcai hlawv xyeem.” Yog li ntawd, nws tus ntxhais yuav tsis tau txiv lawm thiab yuav tsis muaj tub muaj ki. (Cov Thawj 11:37-40) Ntshe Yetha tus ntxhais nyuaj siab kawg li! Yetha twb yog cov Yixayee tus thawj coj. Yog li ntawd, Yetha tus ntxhais yeej yuav tau ib tug tub tsim txiaj los yuav. Tiamsis nimno Yetha tus ntxhais yuav mus ua ib tug ntxhais qhev hauv lub tsev ntaub lawm xwb. Txawm li ntawd los nws hais rau nws txiv tias: “Cia li ua rau kuv raws li koj cog lus ntawd.” (Cov Thawj 11:36) Yetha tus ntxhais yeej xav muaj neej li luag tej thiab, tiamsis nws muab tej uas nws lub siab ntshaw tso tseg kom nws thiaj ua tau Yehauvas tes haujlwm. Peb yuav xyaum Yetha tus ntxhais li cas?

17. (1) Coob tus tau xyaum Yetha thiab nws tus ntxhais li cas? (2) Cov lus hauv Henplais 6:10-12 txhawb tau peb li cas?

17 Muaj ntau txhiab tus kwvtij nkauj muam Khixatia tau txiav txim siab tsis yuav txij nkawm lossis yuav metub menyuam kom lawv thiaj ua tau Yehauvas tes haujlwm ntau ntxiv. Kuj muaj cov laus uas siv lawv lub dag lub zog los ua Yehauvas tes haujlwm, lawv thiaj tsis tau nrog lawv tej xeeb leej xeeb ntxwv ua ke npaum li lawv lub siab ntshaw. Lawv ib txhia mus pab tsa Tsev Nceeg Vaj, ib co ho mus Kev Kawm Rau Cov Qhia Lub Nceeg Vaj, thiab muaj  lwm cov kuj mus pab lwm lub koom txoos. Kuj muaj dua ib txhia lauj sijhawm mus tshaj tawm txoj xov zoo ntxiv rau lub caij uas ua kevcai nco txog Yexus. Yehauvas yeej nco ntsoov txhua yam uas lawv tau tso tseg lawd, xwv lawv thiaj ua tau nws tes haujlwm ntau ntxiv. (Nyeem Henplais 6:10-12.) Ua li koj ne, koj puas kam muab tej uas koj ntshaw tso tseg los ua Yehauvas tes haujlwm thiab?

PEB KAWM TAU LI CAS?

18, 19. (1) Tus qauv uas Yetha thiab nws tus ntxhais tseg qhia peb li cas? (2) Peb yuav xyaum nkawd li cas?

18 Ua cas Yetha thiaj tiv dhau tej kev nyuaj siab? Twb yog Yetha cia Yehauvas coj nws txoj hau ke. Nws tsis coj raws li tej neeg nyob puag ncig nws. Txawm tias nws cov kwvtij ua rau nws tu siab los, nws muab siab npuab Yehauvas tsis tseg. Yetha nkawd ob txiv tub tau tso ntau yam tseg los ua Yehauvas tes haujlwm. Yehauvas thiaj foom koob hmoov rau nkawd thiab siv nkawd los txhawb kev pe hawm tseeb. Txawm luag tej tsis muab siab npuab Vajtswv lawm los, Yetha thiab nws tus ntxhais tseem muab siab npuab Yehauvas tuag nthi.

19 Phau Vajlugkub hais tias: “Xyaum raws li cov uas muaj kev ntseeg thiab ua siab ntev thev thiaj tau tej uas cog lus cia lawd ua lawv tug.” (Henplais 6:12) Cia peb xyaum Yetha thiab nws tus ntxhais. Yog peb muab siab npuab Yehauvas ces nws yeej yuav foom koob hmoov rau peb xwb.