Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Koj Tes Haujlwm Puas Laj Siab Li Lwg Dej?

Koj Tes Haujlwm Puas Laj Siab Li Lwg Dej?

PEB tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo tseem ceeb kawg li. Tiamsis cov neeg uas peb qhia coob tus tsis pom li ntawd. Ib txhia yeej xav paub ntxiv, tiamsis lawv tsis xav nrog peb kawm Vajlugkub.

Ib tug txiv neej hu ua Gavin [nka·vees] tau ua li ntawd. Nws mus tej kev sib txoos, tiamsis nws tsis kam kawm Vajlugkub. Gavin hais tias nws txaj muag kawm tsam luag tej ho paub tias nws tsis paub Vajlugkub zoo. Nws ntshai tsam peb ho yuam nws los koom peb txojkev ntseeg, thiab nws tsis xav raug ntxias. Koj xav li cas txog Gavin xwb? Puas muaj dabtsi yuav pab tau nws? Vajtswv Txojlus yeej pab tau! Yehauvas twb hais li no rau nws haiv neeg Yixayee: “Cia kuv tej lus poob los yam li lwg nias, thiab yam nkaus li nag tshauv los rau saum tej nroj tsuag.” (Kevcai 31:19, 30; 32:2) Cia peb muab peb tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo piv rau tej lwg dej xwv peb thiaj pab tau “ib tsoom neeg sawvdaws” los paub qhov tseeb.1 Timaute 2:3, 4.

 PEB TES HAUJLWM LAJ SIAB LI LWG DEJ LI CAS?

Lwg dej ntsu saum tej nroj tsuag. Tej lwg dej tsis poob li tej kob nag tiamsis ntsu rau saum tej nroj tsuag xwb. Yehauvas cov lus zoo li tej lwg dej ntawd. Nws tsis hais lus hnyav tiamsis nws hais lus mos lus muag rau nws haiv neeg xwb. Yog peb xyaum Yehauvas ces thaum peb mus tshaj tawm, peb yuav hais tau lus mos lus muag thiab. Peb tsis lam hais tej lo uas saib tsis taus luag txojkev ntseeg. Peb tsuas txhawb kom lawv muab Vajlugkub los ua tib zoo xav xwb. Lawv mam li xaiv seb lawv yuav coj li cas. Thaum peb tus cwj pwm qhia tias peb xav pab lawv tiag, lawv kheev mloog peb hais dua, thiab peb yuav pab tau lawv los paub txog Yehauvas.

Lwg dej laj siab heev. Yog peb txawj siv tswvyim los qhia txoj xov zoo, ces peb tes haujlwm yuav zoo li tej lwg dej uas ua rau tibneeg laj siab heev. Ib tug kwvtij hu ua Chris [khij] tau nug seb Gavin puas xav kawm Vajlugkub. Chris tsis yuam nws, tiamsis nws nrhiav kev los nrog Gavin tham txog Vajlugkub kom nws swm ua ntej tso. Chris qhia Gavin tias phau Vajlugkub tsuas muaj tib lub ntsiab thoob plaws xwb. Yog Gavin paub lub ntsiab ntawd zoo, ces nws yuav hajyam to taub cov lus qhia tom kev sib txoos. Tom qab ntawd Chris piav tias tej lus faj lem ua pov thawj rau nws tias phau Vajlugkub muaj tseeb tiag. Chris thiab Gavin nkawd thiaj tham ntau zaj lus faj lem ua ke. Tej uas nkawd tham raug Gavin siab, zoo li tej lwg dej uas laj siab heev. Gavin thiaj pib kawm Vajlugkub.

Lwg dej ua rau nroj tsuag hlob mos nyoos. Lub caij ntuj so hauv tebchaws Yixayee kub heev, tsheej lub hli los yeej tsis muaj nag li. Yog tsis muaj lwg dej ntsu rau saum tej nroj tsuag, ces tej nroj tsuag yeej ciaj tsis taus li. Yehauvas hais tias nyob rau tiam kawg no tej tebchaws yuav nyob qhuav nkig nkuav. Tibneeg yuav “tshaib nqhis [Yehauvas] tej lus” heev. (Amau 8:11) Yehauvas cog lus tias cov xaiv tseg yuav zoo li tej lwg dej uas los ntawm Yehauvas los vim lawv yog cov uas tshaj tawm txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj. Lwm pab yaj kuj pab lawv tshaj tawm thiab. (Mikha 5:7; Yauhas 10:16) Txoj xov uas peb tshaj tawm zoo li cov dej cawm siav uas Yehauvas pub rau cov uas “nqhis” qhov tseeb. Peb puas saib txoj xov zoo rau nqe li ntawd?

Lwg dej yog Yehauvas tej koob hmoov. (Kevcai 33:13) Cov uas txais yuav txoj xov zoo pom tias peb tes haujlwm yeej yog ib qho koob hmoov. Gavin tau pom li ntawd. Vim nws kawm Vajlugkub, thiaj teb tau nws tej lus nug huvsi. Tsis ntev xwb nws tau ua kevcai raus dej. Tamsim no nws niaj hnub mus tshaj tawm txoj xov zoo nrog nws tus pojniam, Joyce [ntsua·xis].

Yehauvas Cov Timkhawv mus tshaj tawm txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj thoob plaws ntiajteb

SAIB KOJ TES HAUJLWM RAU NQE

Peb txhua tus tes haujlwm tshaj tawm yeej muaj nqes heev. Muab piv rau tej lwg dej, yog ib lub lwg dej xwb yeej ua tsis tau rau av noo, tiamsis yog muaj qas txhiab qas vam lub ua ke, av yuav noo taus. Ib yam li ntawd, yog yus ib leeg xwb, yuav tshaj tsis tau txoj xov zoo mus deb npaum twg. Tiamsis yog muaj tsheej plhom leej ces yuav tshaj tau txoj xov zoo mus thoob “ib tsoom tebchaws.” (Mathai 24:14) Yog li ntawd, cia peb siv tej lus mos lus muag thiab ua zoo qhia kom raug neeg siab thiaj pab tau lawv los paub qhov tseeb. Yog peb ua li ntawd, peb tes haujlwm yuav laj siab li tej lwg dej.