Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 4 Hlis Xyoo 2016

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm lub 5 Hlis tim 30 txog lub 6 Hli tim 26, 2016.

Vajtswv Foom Koob Hmoov Rau Cov Uas Muab Siab Npuab Nws

Cov Khixatia kawm tau li cas los ntawm tus qauv uas Yetha thiab nws tus ntxhais tseg?

“Ua Siab Ntev Thev Kom Tiav”

Thaum koj raug sim siab koj yuav tsum muab siab npuab Yehauvas li cas? Cov qauv twg yuav pab tau koj ua siab ntev thev?

Ua Cas Peb Thiaj Sib Txoos Pe Hawm Vajtswv Ua Ke?

Tej kev sib txoos uas koj mus yuav pab tau koj li cas? Pab tau lwm tus li cas? Thiab ua rau Yehauvas zoo siab npaum li cas?

Peb Tsis Tuaj Ib Roog Nom Tswv Twg Tog

Muaj 4 yam uas yuav pab peb npaj teb luag thaum luag xav kom peb koom nrog kev nom kev tswv.

KUV LUB NEEJ

Ib Co Leej Phauj Los Paub Qhov Tseeb

Ua cas cov leej phauj no ho tso txojcai Kav Tos Liv tseg thiab tawm hauv tej tsev leej phauj mus lawm?

Koj Tes Haujlwm Puas Laj Siab Li Lwg Dej?

Cia peb hais lus mos lus muag thiab ua zoo qhia kom raug tibneeg siab thiaj pab tau lawv los paub qhov tseeb.