Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 3 Hlis Xyoo 2016

 THAWJ ZAJ | VIM LI CAS YEXUS THIAJ RAUG TSIM TXOM THIAB RAUG TUA?

Puas Muaj Tiag?

Puas Muaj Tiag?

Lub caij nplooj ntoos hlav, xyoo 33 T.Q.Y. Yexus uas yog neeg Naxale raug ntsia rau saum ib tug ncej ntoo. Luag kom tias nws ntxeev siab rau tebchaws, lawv thiaj muab nws tsim txom thiab teem txim tuag txom nyem kawg li. Tiamsis Vajtswv tsa nws sawv rov los, ces 40 hnub tom qab ntawd nws mus saum ntuj ceeb tsheej lawm.

Zaj no muaj nyob rau hauv phau ntawv Mathai, Malakau, Luka thiab Yauhas. Plaub phau no nyob hauv cov Nqe Lus Kili lossis Phau Tshiab. Ua li zaj no puas muaj tseeb tiag? Yog tias zaj no tsuas yog dab neeg xwb, ces tej lus cog tseg hauv phau Vajlugkub kuj lam cia siab qhuav xwb. (1 Khaulee 15:14) Tiamsis yog zaj no muaj tseeb tiag, ces noob neej yeej yuav tau txais koob hmoov ntau heev rau yav tom hauv ntej. Koj kuj yuav tau tej koob hmoov ntawd thiab. Yog li, cia peb kawm seb zaj no puas muaj tseeb tiag.

KEEB KWM QHIA LI CAS?

Phau Mathai, Malakau, Luka, thiab Yauhas tsis zoo li tej dab neeg uas tsis muaj qab muaj hau. Cov ntawv no qhia txog tej zej zog uas tseem muaj nyob los txog niaj hnub nimno. Muaj tej nqe kuj qhia txog cov tibneeg txheej thaum ub. Cov neeg tshawb keeb kwm tshawb pom tias cov neeg ntawd yeej muaj nyob los lawm tiag.Luka 3:1, 2, 23.

 Cov neeg sau keeb kwm uas nyob rau thawj 100 thiab 200 xyoo tau sau txog Yexus. * Nyob tiam ntawd cov Loos yeej muab cov neeg raug txim tua raws li phau Vajlugkub hais. Tsis tas li ntawd xwb, cov uas sau phau Mathai, Malakau, Luka, thiab Yauhas tsuas sau tej uas muaj tseeb xwb. Lawv tsis npog lawv tej kev txhaum tiamsis lawv yeej qhia hlo tej uas lawv tau ua yuam kev huvsi. (Mathai 26:56; Luka 22:24-26; Yauhas 18:10, 11) Qhov no qhia tias tej uas lawv sau txog Yexus yeej muaj tseeb tiag.

YEXUS PUAS TAU SAWV ROV LOS LAWM TIAG?

Feem coob yeej ntseeg tias muaj Yexus tiag, tiamsis lawv tsis ntseeg tias Vajtswv twb tsa nws sawv hauv qhov tuag rov los lawm. Thaum Yexus cov tubtxib hnov xov tias Yexus sawv rov los lawd, lawv twb tsis ntseeg thiab. (Luka 24:11) Tiamsis thaum cov tubtxib thiab cov thwjtim ib txhia pom kiag Yexus tim ntsej tim muag, lawv mam li ntseeg. Muaj ib zaug Yexus kuj tshwm rau 500 tawm leej pom thiab.1 Khaulee 15:6.

Yexus cov thwjtim yeej ntseeg tias Vajtswv tau tsa Yexus sawv hauv qhov tuag rov los lawm tiag. Lawv thiaj tshaj tawm qhov no rau txhua leej txhua tus. Lawv tseem mus qhia rau cov uas muab Yexus tua pov tseg thiab. Lawv yeej tsis ntshai tsam lawv raug ntes raug tua li. (Tubtxib Tes Haujlwm 4:1-3, 10, 19, 20; 5:27-32) Cov Khixatia niaj hnub nimno los yeej ntseeg tias Yexus twb sawv rov los lawm tiag, lawv thiaj kub siab tshaj tawm txoj xov zoo thiab huam vam thoob ntiajteb lawm.

Zaj uas peb nyeem txog Yexus hauv phau ntawv Mathai, Malakau, Luka, thiab Yauhas yeej muaj tseeb raws li tej keeb kwm. Yog koj ua tib zoo nyeem 4 phau ntawv no, koj yuav pom tias qhov uas Yexus tuag thiab sawv rov los yeej muaj tshwm sim tiag. Tiamsis ua cas Yexus thiaj tuag li no? Lo lus teb yuav txhawb tau koj txojkev ntseeg ntxiv. Zaj tom ntej yuav teb lo lus nug ntawd.

^ nqe 7 Tacitus uas yug kwvlam xyoo 55 T.Q.Y. tau sau li no: “Tus Khetos uas coj cov Khixatia, raug lub txim hnyav tshaj thaum Thinpeli-au kav tebchaws. Tus uas teem txim rau nws yog tus tswv xeev Phauthi-au Philaj.” Cov tshawb keeb kwm Seutonius thiab Josephus uas nyob thawj 100 xyoo, thiab tus tswv xeev Pliny the Younger uas kav Npithinia nyob thawj 200 xyoo, kuj puavleej sau txog Yexus thiab.