“No yog txojkev ntag, cia li taug txojkev no.”YAXAYA 30:21.

ZAJ NKAUJ: 32, 48

1, 2. (1) Muaj lus ceeb toom li cas ntawm tej kev? (Saib daim duab ntawm sab no.) (2) Vajtswv cob qhia nws cov tibneeg li cas?

“NRES, SAIB, MLOOG.” Thaum ub ntau lub tebchaws muab 3 lo lus no rhais ntawm tej kev uas tshuam kev tsheb nqaj. Ua cas lawv ho sau cov lus ntawd? Lawv sau los ceeb toom cov neeg tsav tsheb, xwv tsheb nqaj thiaj tsis nrau lawv. Vim coob tus mloog cov lus ntawd, thiaj cawm tau lawv txojsia.

2 Yehauvas tej lus cob qhia tseem zoo tshaj tej lus ceeb toom uas luag rhais ntawm tej kev. Nws cov lus cob qhia yuav pab kom peb zam dhau teeb meem, thiab thaum kawg peb yuav tau txojsia mus ib txhis. Yehauvas zoo ib yam li tus tswv yug yaj uas tiv thaiv thiab coj nws pab yaj, tsis pub lawv taug tej kev uas yuav ua rau lawv raug mob raug nkeeg.Nyeem Yaxaya 30:20, 21.

YEHAUVAS IB TXWM COJ NWS COV TIBNEEG

3. Ua cas noob neej thiaj raug kev ploj kev tuag?

3 Txij thaum Yehauvas tsim noob neej los, nws yeej cob qhia nws cov tibneeg. Hauv lub vaj Edee, Yehauvas yeej qhia seb  Adas thiab Eva yuav ua li cas noob neej thiaj muaj kev zoo siab thiab tau txojsia mus ib txhis. (Chiv Keeb 2:15-17) Tiamsis nkawd tsis mloog nkawd Txiv lus. Eva mus mloog tej lus dag uas Ntxwg Nyoog siv tus nab los hais rau nws. Tom qab ntawd Adas tseem mloog Eva lus thiab. Vim nkawd hla Yehauvas txojcai nkawd thiaj raug kev ploj kev tuag. Yehauvas yuav tsis tsa nkawd sawv rov qab los lawm. Kev ploj kev tuag kuj los raug nkawd tej xeeb leej xeeb ntxwv thiab.

4. (1) Tom qab dej dag nyab ntiajteb, ua cas Yehauvas ho muab lus sam hwm ntxiv rau tibneeg? (2) Cov kevcai tshiab ntawd qhia li cas txog Yehauvas?

4 Nyob rau Nau-a tiam los, Yehauvas kuj cob qhia Nau-a tias yuav ua li cas noob neej thiaj dim. Tom qab dej dag nyab ntiajteb, Yehauvas tso cai rau tibneeg tua tsiaj noj. Vim hloov li ntawd lawd, Yehauvas thiaj tsa kevcai tshiab rau lawv coj. Nws txwv tsis pub tibneeg noj lossis haus ntshav. Nws hais tias: “Tsis txhob noj cov nqaij nrog cov ntshav uas yog nws txojsia.” (Chiv Keeb 9:1-4) Vajtswv saib txojsia muaj nqes heev nws thiaj nkaw lus li no rau lawv. Nws yog tus Tswv Tsim thiab yog tus pub txojsia rau peb sawvdaws, yog li ntawd nws yeej muaj cai sam hwm li ntawd rau peb. Nws kuj sam hwm ntxiv tias “leejtwg tua neeg los ntshav, tus ntawd yuav raug neeg tua” thiab. Tej kevcai no qhia tias Vajtswv saib txojsia thiab ntshav rau nqe heev. Nws yuav rau txim rau txhua tus uas saib tsis taus txojsia.Chiv Keeb 9:5, 6.

5. Hauv zaj no peb yuav kawm txog dabtsi thiab yuav pab peb li cas?

5 Tom qab Nau-a tiam, Vajtswv tseem cob qhia nws cov tibneeg ntxiv thiab. Hauv zaj no peb yuav kawm seb Yehauvas cob qhia lawv li cas. Zaj no yuav pab kom peb hajyam xav mloog Yehauvas tej lus cob qhia tamsim no thiab hauv lub qab ntuj tshiab.

HAIV NEEG TSHIAB TXAIS TXOJ KEVCAI TSHIAB

6. (1) Ua cas Yehauvas thiaj muab ib txojcai tshiab rau cov Yixayee coj? (2) Vim li cas zoo rau cov Yixayee mloog txojcai ntawd?

6 Nyob rau Mauxe tiam, cov neeg Yixayee twb nyob hauv Iyi teb tau 200 tawm xyoo lawm. Lawv tau nrog cov neeg uas teev dab teev mlom nyob sib chab sib chaws. Cov tibneeg hawm cov tuag thiab ua ntau yam uas tsis haum Vajtswv siab. Tiamsis thaum Vajtswv tso cov Yixayee tawm hauv Iyi mus, lawv yuav tau los ua nws haiv neeg. Nws thiaj muab ib txojcai tshiab rau lawv coj uas yog Mauxe Txoj Kevcai. Muaj tej phau ntawv piav tias lo lus Henplais “kevcai” kuj txhais tau tias “cob qhia, coj, lossis qhuab ntuas.” Txoj Kevcai ntawd yuav tiv thaiv cov Yixayee kom lawv tsis txhob ua phem ua qias thiab teev dab teev mlom li lwm haiv neeg uas nyob ib ncig lawv. Thaum lawv mloog Vajtswv lus, Vajtswv foom koob hmoov rau lawv. Tiamsis thaum lawv hla nws tej kevcai, lawv raug ntau yam kev nyuaj siab.Nyeem Kevcai 28:1, 2, 15.

7. (1) Mauxe Txoj Kevcai pab tau cov Yixayee li cas ntxiv? (2) Ua cas txoj Kevcai ho zoo li “tus uas kav” cov Yixayee?

7 Tsis yog Vajtswv muab Mauxe Txoj Kevcai los tiv thaiv cov Yixayee xwb. Txoj Kevcai pab kom cov Yixayee npaj tos txais tus Mexiyas uas yog Yexus Khetos. Tus Mexiyas ntawd yuav pab kom muaj tiav raws li Vajtswv lub ntsiab. Txoj Kevcai ua rau lawv nco ntsoov tias lawv yog noob txaug neeg txhaum. Lawv yuav  tsum muaj ib tug neeg zoo kawg nkaus uas tsis muaj txim los txhiv lawv, thiaj yuav zam tau lawv lub txim txhaum. (Kalatia 3:19; Henplais 10:1-10) Tsis tas li ntawd xwb, txoj Kevcai tsom kwm tus caj ces uas yuav yug tus Mexiyas, thiab yuav pab kom cov Yixayee paub tseeb tias tus Mexiyas yog leejtwg tiag. Yog li ntawd, txoj Kevcai zoo li “tus uas kav” lawv lossis tus uas qhia lawv mus txog thaum tus Mexiyas los.Kalatia 3:23, 24.

8. Mauxe Txoj Kevcai tseem pab tau peb li cas?

8 Niaj hnub no peb tsis coj Mauxe Txoj Kevcai lawm. Txawm li ntawd los, tej kevcai ntawd tseem pab tau cov Khixatia. Tej kevcai ntawd ncau los ntawm tej hauv paus ntsiab lus tseem ceeb kawg li. Cov ntsiab lus ntawd tsav tswvyim rau peb thiab pab kom peb paub pe hawm Yehauvas. Yehauvas thiaj muab tej kevcai ntawd sau cia hauv phau Vajlugkub xwv peb thiaj tau nyeem thiab khaws tej ntsiab lus nyob rau hauv. Tsis tas li ntawd xwb, peb zoo siab tias Yexus qhia ib txojcai tshiab uas zoo dua txoj Kevcai ntawd rau peb coj. Yexus hais tias: “Nej twb hnov tej lus uas qhia hais tias, ‘Tsis txhob deev luag poj luag txiv.’ Tiamsis kuv hais rau nej tias, txhua tus uas saib ib tug pojniam twg thiab xav ntxias nws mas twb deev tus pojniam ntawd hauv lub siab lawm.” Yog li ntawd, Mauxe Txoj Kevcai qhia kom txhob deev luag poj luag txiv, tiamsis Yexus tseem qhia tob tshaj ntawd thiab. Nws piav tias peb yuav tsum tswj peb lub siab kom txhob xav txog kev nkauj kev nraug.Mathai 5:27, 28.

9. Ua cas Yehauvas thiaj muab kevcai tshiab rau cov Khixatia?

9 Thaum Yexus los ua tus Mexiyas, Yehauvas muab kevcai tshiab rau cov Khixatia thiab qhia lawv paub ntxiv txog Nws lub ntsiab. Ua cas Yehauvas ho ua li no? Twb yog vim xyoo 33, Yehauvas tsis yuav cov Yixayee ua nws haiv neeg ntxiv lawm. Nws xaiv lub koom txoos Khixatia los ua nws haiv neeg hloov lawv chaw. Yehauvas thiaj muab kevcai tshiab rau lawv.

COB QHIA COV YIXAYEE NTAWM SAB KEV NTSEEG

10. (1) Vim li cas Vajtswv thiaj muab lus cob qhia ntxiv rau lub koom txoos Khixatia? (2) Cov lus cob qhia ntawd txawv li cas ntawm Mauxe Txoj Kevcai?

10 Peb tau kawm tias Yehauvas muab Mauxe Txoj Kevcai rau haiv neeg Yixayee coj. Tiamsis nyob rau thawj 100 xyoo Vajtswv cov tibneeg tsis yog ib haiv neeg lawm xwb, lawv yog ntau haiv neeg uas sau nthwv los pe hawm Yehauvas ua ke. Yehauvas thiaj muab lus cob qhia ntxiv rau lawv kom lawv paub ua neej thiab teev tiam nws. Lawv tau los ua lub koom txoos Khixatia uas muaj feem nrog lo lus cog tseg tshiab. Lub koom txoos ntawd tau los ua Vajtswv haiv neeg Yixayee ntawm sab kev ntseeg. Yehauvas tsis xaiv leejtwg ntsej muag, tiamsis nws yuav txhua tus uas paub ntshai nws. (Tubtxib Tes Haujlwm 10:34, 35) Tsis tas li ntawd xwb, lawv kuj coj raws li “Khetos txoj kevcai.” Txoj kevcai no yog tej hauv paus ntsiab lus uas Yexus tau qhia rau nws cov thwjtim. Txoj kevcai ntawd tsis yog sau rau ntawm tej txiag zeb li Mauxe Txoj Kevcai, tiamsis yog sau rau hauv tibneeg lub siab. Txawm cov Khixatia nyob lub tebchaws twg los xij, lawv puavleej coj raws li txoj kevcai ntawd.Kalatia 6:2.

11. Cov uas coj “Khetos txoj kevcai” yuav tsum ua raws li 2 lo lus sam hwm twg?

11 Yehauvas tau txib Yexus los cob qhia haiv neeg Yixayee ntawm sab kev ntseeg  txog ntau yam. Ua ntej lo lus cog tseg tshiab pib muaj tiav, Yexus tau muab 2 lo lus sam hwm tseem ceeb heev rau cov Khixatia. Yexus tau sam hwm kom lawv mus tshaj tawm txoj xov zoo thiab kom lawv ib leeg hlub ib leeg tiag tiag. Ob lo lus sam hwm ntawd yog hais rau cov Khixatia txhua tus. Yog li ntawd, peb sawvdaws, tsis hais cov xaiv tseg los cov uas yuav nyob hauv ntiajteb no, yuav tsum coj raws li 2 lo lus sam hwm ntawd thiab.

12. Tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo tau hloov li cas?

12 Yav tas los, yog lwm haiv neeg xav teev tiam Yehauvas, lawv yuav tsum mus rau tebchaws Yixayee. (1 Vajntxwv 8:41-43) Tiamsis thaum txog Yexus tiam, Yexus sam hwm kom nws cov thwjtim cia li “mus” qhia txhua leej txhua tus. (Nyeem Mathai 28:19, 20.) Thaum txog hnub Pheethekhoxate xyoo 33, Yehauvas tau ua txujci qhia tias nws xav kom txoj xov zoo nrov ncha mus thoob ntiajteb. Nws thiaj pub nws lub hwj huam rau 120 leej hauv lub koom txoos Khixatia, ces lawv txawm paub hais lwm haiv neeg tej lus. Lawv thiaj qhia tau cov Yudai thiab lwm haiv neeg uas tau los coj kevcai Yudai. (Tubtxib Tes Haujlwm 2:4-11) Tom qab ntawd, Yehauvas qheb kev rau lawv mus tshaj tawm rau cov Xamali. Thaum txog xyoo 36, lawv kuj mus qhia rau lwm haiv neeg lawm thiab. Yog li  ntawd, cov Khixatia yuav tsum mus tshaj tawm txoj xov zoo kom thoob lub qab ntuj khwb!

13, 14. (1) Yexus “txoj kevcai tshiab” qhia tias peb yuav tsum sib hlub npaum li cas? (2) Yexus tus qauv qhia peb li cas?

13 Yexus kuj muab “txoj kevcai tshiab” tias cov Khixatia ib leeg yuav tsum hlub ib leeg tiag tiag. (Nyeem Yauhas 13:34, 35.) Peb yuav tsum sib hlub npaum li cas? Peb yuav tsum yeem muab peb txojsia los this peb cov kwvtij. Mauxe Txoj Kevcai twb tsis hais kom cov Yixayee sib hlub npaum li ntawd.Mathai 22:39; 1 Yauhas 3:16.

14 Yexus tso tau tus qauv zoo heev rau peb sawvdaws xyaum. Nws yeej tsis xav txog nws tus kheej ua ntej. Nws hlub nws cov thwjtim heev, nws thiaj zoo siab hlo tuag this lawv. Nws xav kom nws cov thwjtim sib hlub ib yam li ntawd. Yog li ntawd, peb yuav tsum zoo siab hlo tiv kev txom nyem rau peb cov kwvtij thiab muab peb txojsia los this lawv.1 Thexalaunika 2:8.

KEV COB QHIA NIAJ HNUB NO THIAB YAV TOM HAUV NTEJ

15, 16. (1) Vajtswv siv leejtwg los cob qhia peb? (2) Tiam uas peb nyob no hloov li cas lawm xwb?

15 Yexus tau tsa “tus qhev ncaj thiab ntse” los faib zaub faib mov ntawm sab kev ntseeg rau nws cov thwjtim “noj raws sijhawm.” (Mathai 24:45-47) Cov zaub mov no kuj yog tej lus cob qhia tshiab uas Vajtswv muab rau nws cov tibneeg. Peb cheem tsum tej kev cob qhia no rau qhov tiam no tau hloov lawm ntau. Hloov li cas xwb?

16 Peb nyob rau “tiam kawg” lawm. Phau Vajlugkub qhia tias Xatas thiab nws cov dab twb raug muab pov saum ntuj los rau hauv ntiajteb lawm. Lawv tsim ntau yam kev kub ntxhov rau noob neej. (Qhia Tshwm 12:9, 12) Tsis tas li ntawd xwb, Yehauvas cov tibneeg tabtom tshaj tawm txoj xov zoo ua ntau pua yam lus thoob ntiajteb li Yexus tau sam hwm tseg. Thiab peb paub tias twb yuav txog lub caij muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li uas “tsis tau txeev muaj dua li ntawd thiab yuav tsis muaj ntxiv li lawm.”2 Timaute 3:1; Malakau 13:19.

17, 18. Thaum Yehauvas cob qhia peb, peb yuav tsum ua li cas?

17 Vajtswv lub koom haum tau npaj ntau yam twj los pab peb tshaj tawm txoj xov zoo. Peb puas siv tej uas lawv tau npaj ntawd? Thaum peb mus kev sib txoos, cov kwvtij kuj cob qhia kom peb txawj siv tej twj ntawd. Peb puas xam pom tias tej no twb yog Vajtswv cob qhia peb?

18 Yog peb xav tau Vajtswv tej koob hmoov, peb yuav tsum cuab pob ntseg mloog tej lus cob qhia hauv lub koom txoos. Yog peb mloog lus tamsim no, ces peb kuj yuav mloog lus thaum lub caij muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li los txog. Thaum ntawd Xatas lub qab ntuj phem no yuav raug rhuav tshem mus. (Mathai 24:21) Tom qab ntawd los, Yehauvas tseem yuav cob qhia kom peb paub ua neej hauv lub qab ntuj tshiab. Yuav tsis muaj Xatas los dag ntxias noob neej rau lub sijhawm ntawd.

Yuav muaj tej ntawv tshiab nthuav los cob qhia peb ua neej hauv lub Vaj Kaj Siab (Saib nqe 19, 20)

19, 20. Hauv lub Vaj Kaj Siab yuav muaj cov ntawv tshiab twg thiab cov ntawv ntawd yuav qhia peb li cas?

19 Nyob rau Mauxe tiam, Vajtswv muab Mauxe Txoj Kevcai rau haiv neeg Yixayee coj. Nyob rau thawj 100 xyoo, lub koom txoos Khixatia coj “Khetos txoj kevcai.” Thaum txog lub qab ntuj tshiab, Vajtswv  kuj yuav pub kevcai tshiab rau peb coj thiab. Phau Vajlugkub qhia tias thaum ntawd yuav muaj ‘tej phau ntawv raug muab nthuav.’ (Nyeem Qhia Tshwm 20:12.) Tej zaum peb yuav kawm seb Vajtswv Yehauvas xav kom peb coj li cas rau lub caij ntawd. Thaum ntawd cov uas sawv rov los yuav nrog peb kawm cov ntawv tshiab kom sawvdaws thiaj ua tau haum Vajtswv siab. Peb yuav hajyam paub Yehauvas zoo dua ntxiv. Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav paub phau Vajlugkub zoo tshaj nimno. Yog li ntawd, txhua leej txhua tus hauv lub Vaj Kaj Siab yuav txawj sib hlub sib hwm. (Yaxaya 26:9) Thaum Yexus Khetos ua Vajntxwv kav ib puas tsav yam lawd, peb yuav kawm tau ntau yam thiab yuav muab tej ntawd qhia rau lwm leej lwm tus!

20 Yog peb coj raws li cov ntawv tshiab thiab muab siab npuab Yehauvas thaum raug sim zaum kawg nkaus, ces Vajtswv yuav muab peb cov npe sau cia rau hauv “phau ntawv txojsia.” Thaum ntawd peb yuav tau txojsia ntev dhawv mus ib txhis tsis kawg! Yog li ntawd, cia peb xyaum ua raws li cov lus tom hauv paus. NRES es lauj sijhawm los nyeem phau Vajlugkub tsis tseg, thaum koj nyeem ua zoo SAIB seb tej hauv paus ntsiab lus pab tau koj li cas, ces cia li MLOOG tej lus cob qhia uas Vajtswv muab rau koj. Yog peb ua li ntawd tamsim no, ces peb yeej yuav dim lub caij muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li. Tom qab ntawd peb yuav zoo siab hlo kawm ntxiv txog peb tus Vajtswv Yehauvas mus ib txhiab ib txhis.Laj Lim Tswvyim 3:11; Loos 11:33.