“Vim muaj Khetos, tag nrho lub cev huvsi thiaj tau sib txuas thiab koom ua ke.”​—EFEXAU 4:16.

ZAJ NKAUJ: 53, 16

1. Txij thaum ntuj tsim teb raug los, Vajtswv thiab nws cov tub qhe puas koom siab?

TXIJ THAUM ntuj tsim teb raug los, Yehauvas thiab Yexus nkawd yeej koom ib lub siab. Yehauvas xub tsim Yexus ces nws mam li nrog Yehauvas tsim ib puas tsav yam. Phau Vajlugkub thiaj hais tias Yexus “nyob ntawm [Yehauvas] ib sab, ib yam nkaus li tus Kws ua tsev.” (Paj Lug 8:30) Yehauvas cov tub qhe kuj koom ib lub siab ua haujlwm. Thaum ub Nau-a thiab nws tsev neeg sib pab ua lub nkoj ua ke. Tom qab no, cov Yixayee lawv nyias kuj muaj nyias haujlwm los pab txo thiab tsa lub tsev ntaub sib ntsib. Thaum muaj lub tuam tsev lawd, Vajntxwv Davi lawv xaiv ib co los ntaus nkauj thiab ib co los hu nkauj qhuas Yehauvas hauv lub tuam tsev. Cov qauv no qhia tias Yehauvas cov tibneeg ua tau haujlwm ntau heev vim lawv koom siab.​—Chiv Keeb 6:14-16, 22; Xwm Txheej Taug Kev 4:4-32; 1 Vaj Keeb Kwm 25:1-8.

2. (1) Cov Khixatia nyob thawj 100 xyoo coj li cas? (2) Peb yuav teb 2 lo lus nug twg?

2 Cov Khixatia nyob thawj 100 xyoo kuj koom siab thiab. Tus tubtxib Povlauj hais tias lawv nyias muaj nyias peevxwm, nyias muaj nyias haujlwm ua, tiamsis lawv puavleej koom ib lub siab.  Lawv sawvdaws zwm rau Yexus Khetos uas yog lawv lub taubhau. Povlauj muab lub koom txoos piv rau lub cev uas muaj tes muaj taw thiab muaj ntau yam koom ua haujlwm ua ke. (Nyeem 1 Khaulee 12:4-6, 12.) Niaj hnub no peb puas koom siab li ntawd thiab? Yuav ua li cas peb thiaj koom siab tshaj tawm txoj xov zoo, koom siab hauv lub koom txoos, thiab koom siab hauv lub cuab lub yig?

KOOM SIAB TSHAJ TAWM TXOJ XOV ZOO

3. Tus tubtxib Yauhas ua yog toog li cas?

3 Nyob thawj 100 xyoo, tus tubtxib Yauhas ua yog toog pom 7 tus tubtxib saum ntuj tshuab raj xyu. Thaum tus tubtxib saum ntuj 5 tshuab raj xyu tas, Yauhas txawm pom “ib lub hnub qub poob saum ntuj los rau hauv ntiajteb.” Lub “hnub qub” ntawd muab yuam sij qheb tau ib lub qhov tob tob. Muaj pa ncho tawm hauv lub qhov ntawd tuaj, ces txawm muaj ib pab kooj txig ya tawm los rau hauv lub ntiajteb. Cov kooj txig ntawd tsis noj tej xyoob ntoo thiab tej qoob loo hauv ntiajteb, tiamsis lawv tsim txom “cov neeg uas tsis muaj Vajtswv lub cim nias rau ntawm hauv pliaj xwb.” (Qhia Tshwm 9:1-4) Yauhas paub tias ib pab kooj txig coob npaum li ntawd yeej txaus ntshai kawg li, rau qhov nyob Mauxe tiam kooj txig los rau Iyi tebchaws muab lawv tej nroj tsuag noj du lug. (Khiav Dim 10:12-15) Cov kooj txig uas Yauhas pom, piv txog leejtwg? Piv txog cov Khixatia uas Vajtswv tau xaiv tseg mus saum ntuj. Lawv tshaj tawm Yehauvas cov lus txiav txim rau kev ntseeg cuav. Cov uas muaj feem nyob hauv ntiajteb no kuj nrog lawv koom siab tshaj tawm txoj xov ntawd thiab. Tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo twb tso tau coob leej ntau tus dim ntawm kev ntseeg cuav thiab Xatas xib teg lawm.

4. (1) Peb muaj tes haujlwm twg ua? (2) Yuav kom peb ua tau tes haujlwm ntawd tiav, peb yuav tsum ua li cas?

4 Peb yuav tsum muab “txoj xov zoo” tshaj tawm thoob plaws lub ntiajteb ua ntej hnub kawg los txog. Yeej muaj haujlwm ntau heev ua! (Mathai 24:14; 28:19, 20) Phau Vajlugkub qhia tias peb yuav tau nqua hu cov uas xav paub qhov tseeb li no: “Tus uas nqhis cia li los, thiab tus uas xav yuav cia li txais cov dej uas pub txojsia.” Yog li ntawd, peb yuav tau qhia qhov tseeb rau cov uas xav kawm. (Qhia Tshwm 22:17) Yuav kom peb ua tau tes haujlwm no, peb yuav tsum “koom ua ke” sib pab hauv lub koom txoos.​—Efexau 4:16.

5, 6. Peb koom siab tshaj tawm txoj xov zoo li cas?

5 Peb yuav tsum npaj zoo zoo, peb thiaj qhia tau tibneeg coob. Hauv lub koom txoos muaj kev cob qhia kom peb paub tshaj tawm thoob zej thoob zos. Vim li no peb thiaj muaj kev sib txoos ua ntej peb mus qhia Vajlugkub. Thaum peb mus tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj, peb kuj tseb tej ntaub ntawv Vajlugkub rau tibneeg nyeem. Peb twb tseb tsheej plhom phau thoob ntiajteb lawm. Muaj tej zaug lub koom haum kuj teem caij nyoog rau sawvdaws mus tshaj tawm ib txoj xov uas tshwj xeeb heev. Thaum koj ua tes haujlwm no, twb yog koj koom tes nrog koj cov kwvtij nkauj muam thoob plaws lub ntiajteb ntag! Tsis tas li ntawd xwb, thaum peb mus tshaj tawm peb kuj nrog cov tubtxib saum ntuj koom tes ua haujlwm thiab! Phau Vajlugkub qhia tias cov tubtxib saum ntuj kuj pab Vajtswv cov tibneeg tshaj tawm txoj xov zoo.​—Qhia Tshwm 14:6.

6 Thaum peb nyeem phau Yearbook txog cov uas los paub Yehauvas, yeej ua rau peb zoo siab kawg li! Peb kuj zoo siab thaum peb nrog peb cov kwvtij thoob ntiajteb caw tibneeg tuaj koom peb tej rooj sib txoos. Thaum peb mus rooj sib txoos, peb mloog  tib co lus qhuab qhia, thiab peb saib tib co yeeb yam thiab yeeb yaj kiab. Tag nrho tej no txhawb kom peb kub siab teev tiam Yehauvas. Tsis tas li ntawd xwb, txhua xyoo peb cov kwvtij nkauj muam thoob ntiajteb ua kevcai nco txog Yexus rau hnub Nixa 14, tom qab hnub poob. (1 Khaulee 11:23-26) Peb ua li no los qhia tias peb nco Yehauvas txiaj ntsig, thiab qhia tias peb mloog Yexus lo lus sam hwm kom nco ntsoov nws. Peb kuj siv ob peb lub lim tiam ua ntej hmo ua kevcai nco txog Yexus mus caw tibneeg tuaj koom peb rau hmo ntawd.

7. Yog peb koom siab, pab tau tibneeg li cas?

7 Tib tug kooj txig xwb, yeej noj tsis tas ib daim teb. Yog yus ib leeg xwb, yeej qhia tsis thoob lub ntiajteb. Tiamsis vim peb sawvdaws koom siab tshaj tawm txoj xov zoo thiaj muaj tsheej plhom tus tau hnov Yehauvas lub moo. Peb kuj pab tau ib txhia los qhuas thiab teev tiam nws.

LUB KOOM TXOOS YUAV TAU KOOM SIAB

8, 9. (1) Povlauj muab lub koom txoos piv rau dabtsi? (2) Peb yuav coj li cas lub koom txoos thiaj nyob sib haum xeeb?

8 Thaum Povlauj sau ntawv mus rau cov Khixatia hauv Efexau, nws sau tias lub koom txoos yuav tsum ua haujlwm li cas thiaj zoo. Nws kuj txhawb kom lawv txhua tus “loj hlob txhua fab.” (Nyeem Efexau 4:15, 16.) Povlauj xav kom cov Khixatia pom tias lawv txhua tus txhawb tau kom pawg ntseeg koom ib lub siab thiab zwm rau Yexus Khetos. Nws muab lub koom txoos piv rau tibneeg lub cev uas muaj tes muaj taw. Lub cev yuav tsum “sib txuas thiab koom ua ke ntawm txhua lub pob qej txha,” thiaj ua tau haujlwm. Yog li ntawd, txhua leej txhua tus, tsis hais tus laus tus hluas, yuav pab tau lub koom txoos li cas?

9 Yexus yog tus tsa cov txwj laus los saib xyuas lub koom txoos, yog li ntawd nws xav kom peb hwm thiab mloog lawv lus. (Henplais 13:7, 17) Tej thaum tsis yoojyim rau peb ua li no. Yog li ntawd, peb yuav tsum thov kom Yehauvas pub nws lub hwj huam los pab peb mloog cov txwj laus lus. Yog peb txo hwjchim es mloog lawv lus ces yuav pab kom lub koom txoos nyob sib haum xeeb. Thiab tseem yuav pab kom sawvdaws hajyam txawj sib hlub sib pab.

10. Cov tub leg num pab kom lub koom txoos koom ib lub siab li cas? (Saib daim duab ntawm sab 18.)

10 Cov tub leg num kuj pab tau kom lub koom txoos koom ib lub siab. Lawv siv zog pab cov txwj laus ua haujlwm. Peb yeej nco lawv txiaj ntsig kawg li. Lawv ua tej haujlwm twg? Lawv npaj kom muaj ntaub ntawv txaus sawvdaws siv mus tshaj tawm. Lawv zoo siab tos txais cov uas tuaj tshiab. Lawv kuj pab kho thiab tu lub Tsev Nceeg Vaj du lug. Yog peb mloog cov tub leg num lus, ces lub koom txoos yuav muaj kev koom siab teev tiam Yehauvas ua ke.​—Muab piv rau Tubtxib Tes Haujlwm 6:3-6.

11. Cov hluas yuav pab tau lub koom txoos koom siab li cas?

11 Cov txwj laus ib txhia twb ua haujlwm hnyav heev hauv lub koom txoos tau ntau xyoo lawm. Tiamsis nimno lawv laus lawm, ces lawv ua tsis tau ntau npaum li yav tas los. Cov tub hluas kuj pab tau cov txwj laus no. Yog cov txwj laus cob qhia cov hluas, ces lawv yuav txawj leg haujlwm ntxiv. Thiab yog cov tub leg num rau siab ua haujlwm ces tej zaum lawv yuav tau ua txwj laus yav tom hauv ntej. (1 Timaute 3:1, 10) Cov txwj laus uas hluas thiab siv zog ua haujlwm, ib txhia twb tau ua cov saib xyuas thaj tsam lawm. Lawv mus txhawb cov kwvtij nkauj muam hauv ntau lub koom txoos. Peb zoo siab kawg li uas muaj cov hluas pab cov kwvtij nkauj muam hauv lub koom haum.​—Nyeem Ntawv Nkauj 110:3; Laj Lim Tswvyim 12:1.

 LUB CUAB LUB YIG KOOM SIAB UA KE

12, 13. Lub cuab lub yig yuav koom siab li cas?

12 Yuav ua li cas peb tsev neeg thiaj koom tau ib lub siab? Peb tsev neeg yuav tsum pe hawm Vajtswv ua ke. Thaum cov niam txiv thiab cov metub menyuam kawm Yehauvas ua ke, lawv yuav hajyam sib hlub sib pab. Hmo uas lawv pe hawm Vajtswv ua ke, zoo rau lawv xyaum seb lawv yuav mus qhia Vajlugkub li cas, xwv lawv thiaj txawj qhia. Thaum lawv ib leeg pom ib leeg tham txog qhov tseeb, thiab pom tias lawv yeej hlub thiab xav mloog Yehauvas lus, ces yuav ua rau lub cuab lub yig hajyam sib raug zoo.

13 Cov txij nkawm ib leeg yuav pab ib leeg li cas? (Mathai 19:6) Nkawd yuav tsum hlub Yehauvas thiab teev tiam nws ua ke. Yog nkawd ua li ntawd ces nkawd yuav muaj kev zoo siab thiab koom tau ib lub siab. Nkawd yuav tsum sib hlub sib pab ib yam li Aplahas thiab Xala, Yiha thiab Lenpekha, thiab Eekhana thiab Hana. (Chiv Keeb 26:8; 1 Xamuyee 1:5, 8; 1 Petus 3:5, 6) Yog ob niam txiv xyaum tau li no, nkawd yuav koom ib lub siab thiab hajyam nrog Yehauvas sib raug zoo.​—Nyeem Laj Lim Tswvyim 4:12.

Thaum tsev neeg pe hawm Vajtswv ua ke, lawv yuav hajyam sib hlub sib pab (Saib nqe 12, 15)

14. Yog yus tus txij nkawm tsis teev tiam Yehauvas lawd, yus yuav txhawb yus txojkev txij nkawm li cas?

14 Phau Vajlugkub txwv tsis pub peb yuav tus uas tsis teev tiam Yehauvas. (2 Khaulee 6:14) Tiamsis ib txhia Timkhawv muaj tus txij nkawm uas tsis ntseeg rau qhov lawv los paub Yehauvas tom qab lawv sib yuav. Muaj dua ib txhia ho yuav tus uas ntseeg, tiamsis lawv tus txij nkawm cia li tso Yehauvas tseg lawm. Yog muaj li no, tus Khixatia yuav tau coj raws li tej lus qhuab ntuas hauv phau Vajlugkub thiaj li txhawb tau nws txojkev txij nkawm kom ruaj khov. Tej thaud kuj tsis yoojyim ua li no. Muaj ob niam txiv hu ua Mary [ma·lis] thiab David [da·vi] uas teev tiam Yehauvas ua ke. Tiamsis muaj ib hnub David cia li tsis kam mus tej kev sib txoos lawm. Txawm li ntawd los Mary tseem ua ib tug niam tsev zoo heev. Nws niaj hnub qhia Yehauvas rau nws 6 tug menyuam thiab coj lawv mus kev sib txoos. Thaum cov menyuam mus nyob lawv lawm los, Mary yeej teev tiam Yehauvas li qub. Thaum ntawd  David mam li khaws cov Tsom Faj thiab Awake! uas Mary muab tso rau nws los nyeem. Ntev mus ntev tuaj nws thiaj rov nrog nws pojniam mus kev sib txoos lawm. Nws tus tub xeeb ntxwv uas muaj 6 xyoo yeej tseg rawv ib lub rooj rau nws zaum. Thaum twg nws tsis mus, ces tus metub hais tias, “Yawg, hnub no tsis pom koj, kuv nco koj heev.” Thaum kawg David thiaj rov qab los cuag Yehauvas. Nws ncaim tau 25 lub xyoos diam. Nimno nkawd ob niam txiv rov qab teev tiam Yehauvas ua ke li qub lawm.

15. Cov niam txiv laus yuav tso tus qauv zoo li cas rau cov hluas xyaum?

15 Xatas niaj hnub nrhiav kev los rhuav lub cuab lub yig. Twb yog vim li ntawd, cov niam txiv uas teev tiam Yehauvas yuav tsum koom siab tiag tiag. Txawm lawv twb sib yuav tau ntau xyoo lawm los, zoo rau cov niam txiv ua zoo xav seb lawv yuav txhawb lawv txojkev txij nkawm li cas ntxiv. Cov niam txiv laus yuav tsum tso qauv zoo rau cov niam txiv hluas xyaum. Zoo rau cov laus caw cov hluas tuaj koom hmo uas tsev neeg pe hawm Vajtswv ua ke, lawv thiaj pom tias txawm sib yuav tau ntau xyoo lawm los, yuav tsum sib hlub thiab koom siab ua ke.​—Titau 2:3-7.

‘CIA PEB NCE MUS RAU SAUM YEHAUVAS LUB ROOB’

16, 17. Vajtswv cov tub qhe tos ntsoov dabtsi?

16 Thaum cov Yixayee mus ua kevcai hauv Yeluxalees, lawv ib leeg pab ib leeg thiab lawv taug kev ua ke mus. Thaum lawv mus txog, lawv sawvdaws pe hawm Yehauvas ua ke. (Luka 2:41-44) Tshuav tsis ntev xwb, peb yuav tau mus nyob hauv lub qab ntuj tshiab. Yog li ntawd, peb yuav tsum npaj tamsim no. Zoo rau peb koom siab nrog peb cov kwvtij nkauj muam thiab ib leeg pab ib leeg. Cia peb txhua tus nrhiav kev los ua li ntawd.

17 Lub qab ntuj neeg tsuas pom sib ntxub sib cav sib ceg xwb. Tiamsis peb muaj kev sib haum xeeb rau qhov Yehauvas pab peb paub qhov tseeb. Thoob ntiajteb, cov Timkhawv yeej teev tiam Yehauvas raws li Nws lub siab nyiam. Peb sawvdaws “nce mus saum [Yehauvas] lub roob” ua ke, raws li Yaxaya thiab Mikha tau hais tseg. (Yaxaya 2:2-4; nyeem Mikha 4:2-4.) Nyob rau tiam kawg no, Yehauvas cov tibneeg yeej koom siab tiag tiag. Tiamsis peb tseem tos ntsoov lub caij uas txhua leej txhua tus thoob ntiajteb koom tau ib lub siab pe hawm Yehauvas ua ke!