Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 3 Hlis Xyoo 2016

Ua tib zoo xav seb peb cov kwvtij nkauj muam xav tau kev pab rau txojke twg

Koj Pab Puas Tau Koj Lub Koom Txoos?

Koj Pab Puas Tau Koj Lub Koom Txoos?

UA NTEJ Yexus mus saum ntuj, nws hais rau nws cov thwjtim tias: “Nej yuav ua timkhawv hais txog kuv . . . mus thoob qab ntuj kawg.” (Tubtxib Tes Haujlwm 1:8) Lawv yuav ua li cas qhia mus thoob ntiajteb?

Martin Goodman [ma·tees kuv·meem] yog ib tug xibhwb qhia ntawv hauv lub tsev kawm ntawv qeb siab Oxford [auv·xi·faum]. Nws hais tias “cov Khixatia txawv ntawm lwm txojkev ntseeg thiab ntawm cov Yudai uas nyob rau faj tim huab tais Loos lub caij, rau qhov lawv tau hau ntsoov ua lawv tes haujlwm.” Thaum ub, Yexus yeej tau hau ntsoov mus tshaj tawm txoj xov zoo rau txhua qhov. Cov tseem Khixatia thaum ub xyaum Yexus tus qauv es mus qhia txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj rau txhua qhov. Lawv mus nrhiav cov tibneeg uas xav paub qhov tseeb. (Luka 4:43) Twb yog vim li ntawd, nyob thawj 100 xyoo Yexus thiaj xaiv ib co los ua nws cov tubtxib. (Malakau 3:14) Yexus sam hwm rau nws cov thwjtim tias: “Cia li mus coj txhua haiv neeg los ua kuv li thwjtim.”Mathai 28:18-20.

Txawm niaj hnub nimno tsis muaj Yexus 12 tug tubtxib hauv ntiajteb lawm los, Yehauvas cov tibneeg coob tus tseem xyaum lawv tus qauv es mus tshaj tawm txoj xov zoo rau txhua qhov. Thaum raug txib mus tshaj tawm rau lwm qhov, coob leej yeej teb tias: “Kuv nyob ntawm no, thov txib kuv mus.” (Yaxaya 6:8) Coob tus mus txawv tebchaws, xws li cov uas mus kawm Kile-a. Ib txhia kuj tsiv mus pab lwm thaj chaw hauv lawv lub tebchaws. Muaj dua cov kuj mus kawm lwm yam lus es mus pab lwm lub koom txoos lossis lwm pawg. Cov kwvtij nkauj muam uas tau ua li no yeej hlub Yehauvas thiab hlub tibneeg heev. Txawm tsis yoojyim los, lawv yeej zoo siab hlo siv lawv lub sijhawm, lub dag zog, thiab tej nyiaj txiag mus ua tes haujlwm no. (Luka 14:28-30) Tes haujlwm uas lawv ua no yeej muaj nqes heev.

Tej zaum peb ib txhia yuav mus pab tsis tau lwm qhov lossis kawm tsis tau lwm yam lus. Txawm li ntawd los, peb yeej pab tau lub koom txoos uas peb nyob. Cia peb saib seb peb yuav pab li cas.

 PAB KOJ LUB KOOM TXOOS

Cia li pab lwm tus

Nyob thawj 100 xyoo, tsuas yog ib txhia xwb thiaj mus tshaj tawm tau rau lwm thaj chaw. Cov uas mus tsis tau los yeej kub siab lug tshaj tawm txoj xov zoo rau hauv lawv zej lawv zos. Povlauj hais rau Timaute tias: “Ua tes haujlwm uas qhia txoj xov zoo thiab ua . . . kom tiav huvsi.” (2 Timaute 4:5) Cov lus no yog Povlauj hais rau cov Khixatia thaum ub xwb, tiamsis tseem pab tau peb niaj hnub nimno. Txhua tus Khixatia yuav tsum ua raws li Yexus cov lus sam hwm kom mus coj tibneeg los ua nws cov thwjtim. Txawm peb mus pab tsis tau lwm qhov los, tseem muaj ntau yam rau peb ua hauv peb lub koom txoos.

Xav txog cov uas mus pab txawv tebchaws. Lawv yuav tsum kawm ntau yam tshiab thiab yoog cov tibneeg hauv lub tebchaws ntawd. Txawm peb mus pab tsis tau lwm thaj chaw li ntawd los, peb kuj nrhiav kev los yoog cov tibneeg hauv peb thaj tsam xwv peb thiaj paub qhia lawv. Zoo li xyoo 1940, lub koom haum txhawb kom txhua lub lim tiam sawvdaws mus qhia Vajlugkub rau ntawm tej chaw uas muaj neeg coob dua kev. Koj puas tau mus qhia Vajlugkub li no? Nimno lub koom haum kuj kom peb mus teeb laub qhia Vajlugkub thiab. Koj puas tau mus? Cia peb xyaum txhua txojkev uas lub koom haum tau cob qhia peb. Yog peb ua li ntawd, peb yuav kub siab mus tshaj tawm txoj xov zoo dua.

Txhawb lwm tus mus tshaj tawm txoj xov zoo

Peb yuav xyaum cov kwvtij uas tau mus pab lwm qhov li cas ntxiv? Lawv feem coob yog cov paub tab uas yuav pab tau lub koom txoos. Lawv pab lub koom txoos li cas? Lawv ntaus thawj mus tshaj tawm txoj xov zoo. Ntau zaus cov kwvtij uas mus pab txawv tebchaws yog cov xub tuav haujlwm hauv lub koom txoos. Lawv mam li cob cov uas nyob hauv lub koom txoos los tuav haujlwm. Zoo rau peb coj li ntawd thiab. Yog koj yog ib tug kwvtij uas twb ua kevcai raus dej lawd, koj puas kam ua ib tug tub leg num lossis ib tug txwj laus xwv koj thiaj pab tau cov kwvtij nkauj muam nyob hauv koj lub koom txoos?1 Timaute 3:1.

TXHAWB LWM TUS LUB ZOG

Nqes tes pab luag lwm tus

Kuj muaj lwm txojkev uas peb pab tau peb lub koom txoos thiab. Peb txhua tus, tsis hais tus laus  tus hluas, yeej txhawb tau peb cov kwvtij nkauj muam lub zog.Khaulauxi 4:11.

Peb yuav tsum paub peb cov kwvtij nkauj muam zoo peb thiaj paub pab lawv. Phau Vajlugkub qhia tias thaum peb mus sib txoos, peb yuav tsum “ua tib zoo saib yuav ua li cas ib leeg thiaj txhawb tau ib leeg lub zog.” (Henplais 10:24) Yog li ntawd, zoo rau peb nug peb cov kwvtij moo, peb thiaj paub tej uas lawv cheem tsum. Tej zaum muaj tej yim tu ncua kev noj kev haus. Ib txhia muaj kev nyuaj siab ntxhov plawv. Ib txhia xav kom lwm tus siv Vajtswv Txojlus los txhawb lawv. Kuj muaj cov laus uas xav tau kev pab hauv vaj hauv tsev. Cia peb txhua tus xav seb peb yuav nqes tes pab cov kwvtij nkauj muam hauv peb lub koom txoos li cas. Tiamsis nco ntsoov tias thaum peb nug txog peb cov kwvtij, tsis zoo rau peb nkawg xaiv nkawg lus txog lwm leej lwm tus. Thiab tej zaum yuav muaj tej yam uas zoo rau peb tso rau cov txwj laus thiab cov tub leg num saib xyuas.Kalatia 6:1.

Nplig cov uas muaj kev nyuaj siab

Muaj ib tug kwvtij hu ua Salvatore [xa·va·thau·le] uas cheem tsum kev pab. Lawv pab niam txiv tub tshuav nuj nqes ntau heev, nws thiaj muab nws lub lag luam muag rau lwm tus ua. Lawv kuj muab lawv lub tsev, lawv tej khoom ub khoom no muag mus thiab. Nws txhawj nws tsev neeg heev. Muaj ib yim hauv nws lub koom txoos pom lawv txom nyem, lawv thiaj pab mentsis nyiaj rau Salvatore. Lawv kuj pab Salvatore nkawd ob niam txiv nrhiav tau haujlwm ua. Yim ntawd tseem siv sijhawm ntau heev los nrog Salvatore tsev neeg tham txog lawv tej kev nyuaj siab thiab txhawb lawv lub zog. Thaum kawg ob yig no thiaj sib raug zoo heev. Salvatore tsev neeg nco ntsoov tej uas yim ntawd tau ua los pab lawv. Thiab yim ntawd kuj zoo siab tias lawv muaj feem txhawb Salvatore tsev neeg lub zog.

Cov tseem Khixatia yeej zoo siab qhia txoj xov zoo rau txhua leej txhua tus. Peb yuav tsum xyaum Yexus, es pab kom tibneeg paub Vajtswv tej lus cog tseg. Txawm peb ib txhia mus pab tsis tau lwm qhov los, cia peb txhua tus rau siab ntso pab lub koom txoos uas peb nyob. (Kalatia 6:10) Yog peb siv peb lub dag lub zog mus pab lwm tus, peb yuav muaj kev zoo siab thiab peb tes haujlwm yuav “tawg paj txi txiv.”Khaulauxi 1:10; Tubtxib Tes Haujlwm 20:35.