“Au kuv tus Vajtswv, kuv nyiam ua raws li koj lub siab nyiam.”NTAWV NKAUJ 40:8.

ZAJ NKAUJ: 51, 48

1, 2. (1) Piav seb kevcai raus dej tseem ceeb npaum li cas. (2) Ib tug hluas uas xav ua kevcai raus dej yuav tsum paub tseeb li cas?

KOJ puas yog ib tug hluas uas xav ua kevcai raus dej? Yog koj ua kevcai raus dej yuav yog ib qho koob hmoov uas zoo tshaj plaws li. Hauv zaj kawm ua ntej, peb twb kawm lawm tias kevcai raus dej tseem ceeb kawg li. Thaum peb ua kevcai raus dej peb qhia tias peb muab peb tus kheej cob rau Yehauvas, thiab peb cog lus tias peb yuav teev tiam nws mus ib txhis. Thiab kuj qhia tias Yehauvas tes haujlwm yog yam tseem ceeb tshaj hauv peb lub neej. Yog li ntawd, tsuas yog cov uas paub tab uas muaj lub siab xav ua tiag, thiab cov uas paub tseeb tias qhov uas peb muab peb lub neej cob rau Yehauvas yog li cas tiag, thiaj ua kevcai raus dej xwb.

2 Tej zaum muaj ib txhia xav tias lawv npaj tsis tau txhij los ua kevcai raus dej. Lossis tej zaum lawv niam lawv txiv xav kom lawv paub tab zog tso mam li ua kevcai raus dej. Yog zoo li no, tsis txhob tu siab. Siv lub sijhawm ntawd los kawm kom koj thiaj npaj txhij ua kevcai raus dej. Xav seb koj yuav npaj li cas koj thiaj hajyam (1) muaj kev ntseeg, (2) ua lub neej dawb huv, thiab (3) paub nco Yehauvas txiaj ntsig.

 MUAJ KEV NTSEEG

3, 4. Timaute tus qauv qhia cov hluas li cas?

3 Xav seb koj yuav teb cov lus nug no li cas: Ua cas kuv thiaj ntseeg tias muaj Vajtswv tiag? Kuv puas paub tseeb tias phau Vajlugkub yog Vajtswv tshoov neeg sau? Vim li cas kuv ho yeem ua raws li Vajtswv tej kevcai es tsis ua raws li lub qab ntuj no? Cov lus nug no yuav pab kom koj “paub tias yam uas zoo thiab yam uas txaus [Vajtswv] siab thiab yam uas zoo kawg nkaus” yog li cas tiag. (Loos 12:2) Ua cas ho zoo rau peb tshawb nrhiav kom peb paub tej no?

4 Timaute tseg tau tus qauv zoo heev rau peb xyaum. Nws paub Vajtswv Txojlus zoo heev rau qhov nws niam thiab nws niam tais qhia qhov tseeb rau nws txij thaum yau los. Tiamsis tsis yog Timaute lam coj nkawd txojkev ntseeg xwb. Peb paub li ntawd rau qhov Povlauj tau hais li no rau Timaute: “Koj cia li ua raws li koj tau kawm paub thiab ntseeg ruaj lawm.” (2 Timaute 3:14, 15) Yog li ntawd, Timaute “ua tib zoo tshuaj saib txhua yam” uas nws tau kawm, nws thiaj ntseeg ruaj tias nws nrhiav tau qhov tseeb hauv Vajtswv Txojlus lawm tiag.Nyeem 1 Thexalaunika 5:21.

5, 6. Thaum koj tseem hluas, vim li cas zoo rau koj ua tib zoo tshuaj saib txhua yam uas koj kawm?

5 Tej zaum koj twb paub qhov tseeb tau ntev los lawm. Xav seb yog vim li cas koj thiaj muaj kev ntseeg. Ua tib zoo xav txog qhov no thiaj txhawb tau koj txojkev ntseeg kom ruaj khov. Txawm koj cov npoj yaum koj mus ua phem los, koj yuav tsis mus. Koj yuav tsis lam coj raws li lub qab ntuj no lub tswvyim, thiab ua raws li koj lub siab ntshaw xwb.

6 Thaum koj tseem hluas, yog koj ua tib zoo tshuaj saib txhua yam uas koj kawm ces koj yuav paub teb tej lus nug zoo li no: “Ua cas koj thiaj paub tseeb tias muaj Vajtswv? Yog Vajtswv hlub peb tiag, ua cas peb ho raug ntau yam kev phem? Yog Vajtswv tsim txhua yam ces leejtwg ho yog tus tsim Vajtswv?” Yog koj paub zoo txog tej no lawd, ces yuav tsis ua rau koj xav yuam kev txog Yehauvas, tiamsis yuav ua rau koj yimhuab xav kawm Vajlugkub ntxiv xwb.

7-9. Piav seb phau ntawv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? txhawb tau peb txojkev ntseeg li cas.

7 Yog koj ua tib zoo tshawb nrhiav phau Vajlugkub ces yuav txhawb tau koj txojkev ntseeg thiab pab koj teb luag lwm tus. Tsis yog  teb lwm tus xwb, tseem yuav teb tau tej lus nug uas koj muaj thiab. (Tubtxib Tes Haujlwm 17:11) Peb muaj ntaub ntawv ntau kawg li los pab koj tshawb nrhiav Vajlugkub. Muaj tej ntaub ntawv uas qhia txog tus Tswv Tsim thiab tej uas nws tau rhawv tsim los. [1] (Saib cov lus qhia rau zaj no.) Tsis tas li ntawd xwb, muaj phau ntawv Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? uas yuav pab koj hajyam muaj kev ntseeg ntxiv.

8 Koj yog ib tug tub kawm Vajlugkub, yog li ntawd tej zaum koj twb paub teb cov lus nug hauv phau Vajlugkub Qhia lawm. Tiamsis koj puas paub tseeb tias koj teb yog lawd? Siv sijhawm rov qab mus saib tej ntsiab lus thiab tej lus nug hauv phau ntawv no seb koj puas paub yog vim li cas peb thiaj ntseeg tej no. Kuj zoo rau koj muab tej uas koj tshawb nrhiav sau cia. Thaum koj kawm Vajlugkub ib leeg xwb xyaum li ntawd, koj thiaj txawj teb luag lwm tus tej lus nug txog phau Vajlugkub, thiab yuav pab kom koj hajyam muaj kev ntseeg ntxiv.

9 Koj yuav tsum tshawb nrhiav, koj thiaj paub tseeb tias koj nrhiav tau qhov tseeb lawm tiag. Qhov no yuav pab koj npaj ua kevcai raus dej. Ib tug ntxhais hluas tau hais tias: “Ua ntej kuv ua kevcai raus dej, kuv kawm phau Vajlugkub kuv thiaj pom tseeb tias kuv nrhiav tau qhov tseeb lawm tiag. Ib hnub dhau ib hnub, kuv txojkev ntseeg hajyam loj hlob xwb.”

UA LUB NEEJ DAWB HUV

10. Ua cas tus uas ua kevcai raus dej lawd yuav tsum ua lub neej dawb huv thiab hwm Vajtswv?

10 Phau Vajlugkub qhia tias: ‘Txojkev ntseeg uas tsis muaj kev xyaum kuj yog yam uas tuag lawm.’ (Yakaunpau 2:17) Yog li ntawd, koj tes haujlwm yuav qhia tias koj muaj kev ntseeg ruaj nreeg. Tes haujlwm zoo li cas? Phau Vajlugkub qhia tias tes haujlwm ntawd yog “lub neej dawb huv thiab hwm Vajtswv.”Nyeem 2 Petus 3:11.

11. Yuav ua li cas peb thiaj paub tias peb coj “lub neej dawb huv”?

11 Koj puas coj “lub neej dawb huv”? Xav txog 6 lub hlis tas los no. Thaum koj raug luag sim mus ua tej yam uas tsis huv, koj puas paub cais qhov zoo qhov phem? (Henplais 5:14) Puas muaj tej lub sijhawm uas koj raug sim tiamsis koj tsis qaug rau tej ntawd? Thaum koj mus kawm ntawv, koj puas tso ib tug qauv zoo rau luag xyaum? Yog tej tub kawm ntawv txw koj mus ua phem, koj puas ua li lawv hais vim koj ntshai tsam lawv thuam koj? (1 Petus 4:3, 4) Peb yog neeg txhaum, yog li nyuaj heev rau peb ua txhua yam zoo raws li hais tas no. Txawm cov uas twb teev tiam Yehauvas ntev lawm los, zaum puav tseem txaj muag qhia Vajlugkub thiab. Txawm li cas los, cov uas tau muab lawv tus kheej cob rau Vajtswv lawd yeej coj lub neej dawb huv rau sawvdaws pom tias lawv txaus siab teev tiam Yehauvas.

12. (1) Tus uas “hwm Vajtswv” coj li cas xwb? (2) Tej haujlwm no puas ua nra hnyav rau peb?

12 Tus uas “hwm Vajtswv” coj li cas xwb? Nws yuav tsum mus kev sib txoos thiab mus tshaj tawm txoj xov zoo. Tsis tas li ntawd xwb, nws yuav tsum thov Vajtswv thiab kawm Vajlugkub tsis tu ncua. Tus uas twb muab nws tus kheej cob rau Yehauvas lawd yeej tsis xav tias tej no ua nra hnyav rau nws. Nws yuav xav ib yam li Vajntxwv Davi cov lus no: “Au kuv tus Vajtswv, kuv nyiam ua raws li koj lub siab nyiam, koj txoj kevcai nyob hauv kuv lub siab.”Ntawv Nkauj 40:8.

13, 14. (1) Yog koj xav ua tej haujlwm uas qhia tias koj “hwm Vajtswv,” koj yuav tsum ua li cas? (2) Tilda thiab Patrick tau ua li cas xwb?

13 Yog koj xav ua tej haujlwm uas qhia tias koj “hwm Vajtswv” zoo rau koj xav txog cov lus nug no thiab muab koj cov lus teb sau cia: Thaum kuv thov Yehauvas kuv thov txog dabtsi xwb? Tej uas kuv thov puas qhia tias kuv xav txog Yehauvas? Thaum kuv kawm Vajlugkub ib leeg xwb, kuv kawm txog dabtsi? Kuv puas mus tshaj tawm txoj xov zoo txawm tias kuv niam kuv txiv tsis nrog kuv mus? Tom qab  ntawd, xav seb puas muaj tej yam uas koj tu ncua. Ces npaj seb koj yuav ua li cas koj thiaj hajyam txawj thov Vajtswv, kawm Vajlugkub, thiab mus tshaj tawm txoj xov zoo. [2] (Saib cov lus qhia rau zaj no.)

14 Yeej zoo rau koj muab koj cov lus teb sau cia. Ib tug ntxhais hluas hu ua Tilda [this·da] hais tias nws muab nws cov lus teb sau cia, thiab nws xyaum ib qho zuj zus tau 1 xyoos, nws thiaj li npaj txhij ua kevcai raus dej. Ib tug tub hluas hu ua Patrick [pha·rhim] kuj hais tias: “Kuv twb paub tias kuv yuav ua kuv lub neej li cas lawm, tiamsis thaum kuv muab tej uas kuv xav ua sau cia, hajyam pab kuv ua raws li tej uas kuv tau npaj tseg.”

Yog koj niam koj txiv tso Yehauvas tseg, koj puas tso thiab? (Saib nqe 15)

15. Piav seb vim li cas qhov uas koj cob koj lub neej rau Yehauvas, yog nyob ntawm koj thiab Yehauvas xwb.

15 Zoo rau koj xav txog lo lus nug no: Yog koj niam koj txiv thiab koj cov phoojywg tso Yehauvas tseg tas lawm, koj puas yuav tso Yehauvas tseg thiab? Nco ntsoov tias thaum koj muab koj lub neej cob rau Yehauvas thiab ua kevcai raus dej, ces koj txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas nyob ntawm koj thiab Yehauvas xwb. Thiab tsis yog koj lam teev tiam Yehauvas vim koj niam koj txiv lossis lwm tus hais koj xwb, tiamsis koj yeej muaj lub siab xav ua tiag. Koj lub neej dawb huv thiab qhov uas koj hwm Vajtswv ua pov thawj tias koj nrhiav tau qhov tseeb lawm, thiab koj xav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam tiag. Yog koj xav li no lawd, ces tshuav tsis ntev xwb koj yuav npaj txhij los ua kevcai raus dej.

PAUB NCO TXIAJ NTSIG

16, 17. (1) Ua cas tibneeg thiaj xav ua kevcai raus dej? (2) Ua piv txwv seb peb nco Yehauvas txiaj ntsig li cas?

16 Ib tug txiv neej uas paub Mauxe Txoj Kevcai zoo heev tau nug Yexus li no: “Xibhwb, txoj kevcai nqe twg tseem ceeb dua ntais?” Yexus teb nws tias: “Koj yuav tsum hlub [Yehauvas] uas yog koj tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, thiab kawg koj lub tswvyim.” (Mathai 22:35-37) Yexus qhia tias kev hlub rau Yehauvas ua rau peb muaj lub siab xav ua kevcai raus dej los ua ib tug Khixatia. Yog koj xav muaj kev hlub puv npo rau Yehauvas, ua tib zoo xav txog tus nqe txhiv uas Vajtswv tau pub rau noob neej. (Nyeem 2 Khaulee 5:14, 15; 1 Yauhas 4:9, 19.) Thaum koj ua li ntawd koj yuav yimhuab nco Yehauvas txiaj ntsig.

17 Muab ua piv txwv li no: Koj poob deg tiamsis muaj ib tug txawm los cawm koj. Puas yog koj yuav cia li ncaj nraim mus tsev, tsis ua nws tsaug li? Koj yeej tsis ua li ntawd ib zaug li! Koj yeej yuav nco nws txiaj ntsig vim nws tau cawm koj txojsia! Ib yam li ntawd, tsim nyog peb nco Yehauvas thiab Yexus txiaj ntsig uas peb tau tus nqe txhiv los cawm peb dim ntawm kev ploj kev tuag. Peb yeej yuav pauj tsis tau qhov uas Yehauvas pub rau peb ntawd! Vim nkawd hlub peb, peb sawvdaws thiaj muaj kev cia siab tias peb yuav tau txojsia nyob mus ib txhis hauv lub ntiajteb no.

18, 19. (1) Puas tsim nyog peb ntshai muab peb lub neej cob rau Yehauvas? (2) Yog peb teev tiam Yehauvas, peb lub neej yuav zoo li cas?

18 Koj puas nco Yehauvas txiaj ntsig rau txhua yam uas nws tau pub rau koj? Yog tias koj saib tej ntawd rau nqe ces zoo rau koj muab koj tus kheej cob rau Yehauvas thiab ua kevcai raus dej. Thaum koj ua li ntawd ces twb yog koj cog lus tias koj yuav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam mus ib txhis. Tsis txhob ntshai cog lus li no rau Yehauvas! Yehauvas tsuas xav kom koj tau zoo xwb. Nws yuav pub nqe zog rau txhua tus uas ua raws li nws lub siab nyiam. (Henplais 11:6) Thaum koj muab koj tus kheej cob rau Vajtswv thiab ua kevcai raus dej, tsis yog koj lub neej yuav phem zuj zus tiamsis tsuas muaj zoo zuj zus tuaj xwb! Ib tug kwvtij muaj 24 xyoos uas tau ua kevcai raus dej ua ntej nws nto hluas hais li no: “Yog kuv tos thaum kuv loj zog, tej  zaum kuv yuav paub Vajlugkub zoo dua, tiamsis vim kuv tau muab kuv lub neej cob rau Yehauvas thaum kuv tseem me, qhov ntawd tiv thaiv tau kuv tsis caum lub qab ntuj no.”

19 Yehauvas xav kom koj tau zoo. Tiamsis Xatas tsuas xav txog nws tus kheej xwb, nws yeej tsis quav ntsej koj. Xatas lub neej tsaus ntuj nti, tsis muaj kev vam kev cia siab rau yav tom hauv ntej. Nws twb tsis txaus siab rau nws lub neej, nws yuav ua li cas pab kom peb txaus siab rau peb lub neej? Yog peb caum Xatas thiab nws lub qab ntuj no, thaum kawg peb yuav zoo ib yam li nws.Qhia Tshwm 20:10.

20. Cov hluas yuav ua li cas lawv thiaj npaj txhij ua kevcai raus dej? (Saib lub ntsiab me “Tej Ntaub Ntawv Uas Pab Tau Koj.”)

20 Yeej tsis muaj ib yam zoo tshaj qhov uas koj muab koj lub neej cob rau Yehauvas. Koj puas tau npaj tias koj yuav ua kevcai raus dej? Yog koj npaj txhij lawd, tsis txhob ntshai. Yog tias koj tsis tau npaj txhij, ces ua tib zoo kawm cov ntsiab lus hauv zaj kawm no koj thiaj paub npaj rau yav tom hauv ntej. Povlauj qhia cov kwvtij hauv Filipi kom lawv rau siab coj raws nraim li tej uas lawv twb kawm lawm. (Filipi 3:16) Yog koj ua raws li Povlauj cov lus, ces tsis ntev xwb koj yuav xav muab koj tus kheej cob rau Yehauvas thiab ua kevcai raus dej.

^ [1] (nqe 7) Yog xav tshawb nrhiav txog tus Tswv Tsim thiab tej uas nws rhawv tsim los, mus saib 2 phau ntawv Askiv no: The Origin of Life—Five Questions Worth Asking thiab Is There a Creator Who Cares About You?

^ [2] (nqe 13) Phau ntawv Askiv Questions Young People Ask—Answers That Work, Volume 2, sab 308 thiab 309, kuj pab tau cov hluas thiab.