“Nej cov muaj leejtwg uas xav ua lub chaw tsom faj es yuav tsis xub zaum xam txog tus nqe ua ntej tias muaj txaus ua kom tiav los tsis muaj?”LUKA 14:28.

ZAJ NKAUJ: 6, 34

Ob zaj kawm no yog sau rau cov hluas uas ib txwm paub qhov tseeb uas xav ua kevcai raus dej

1, 2. (1) Niaj hnub no yam twg ua rau Yehauvas cov tibneeg zoo siab tshaj plaws li? (2) Cov niam txiv thiab cov txwj laus yuav tau pab tej tub ntxhais hluas li cas lawv thiaj to taub txog kevcai raus dej?

TXHUA TXHUA xyoo thaum peb pom tej tub ntxhais hluas ua kevcai raus dej, yeej ua rau peb zoo siab tshaj plaws li. (Laj Lim Tswvyim 12:1) Muaj ib tug tub hluas muaj 12 xyoos hu ua Christopher [khi·xa·ta·faw] uas tau txiav txim siab ua kevcai raus dej. Tiamsis ib tug txwj laus hais li no rau nws: “Kuv paub koj txij thaum koj yau los. Kuv zoo siab kawg li uas koj xav ua kevcai raus dej. Tiamsis kuv xav nug koj seb yog vim li cas koj thiaj xav ua?” Yeej zoo rau tus txwj laus nug nws li ntawd rau qhov cov niam txiv thiab cov txwj laus xav paub tias thaum cov hluas ua kevcai raus dej puas yog lawv xav ua tiag tiag. Thiab lawv yuav tsum paub tias kevcai raus dej yog li cas tiag.

2 Phau Vajlugkub qhia tias thaum ib tug neeg muab nws tus kheej cob rau Yehauvas thiab ua kevcai raus dej ces zoo li nws  pib ib lub neej tshiab. Thaum nws ua li ntawd Yehauvas yuav foom koob hmoov nplua mias rau nws, tiamsis Xatas yuav muab ntau yam los tav nws txoj hau kev. (Paj Lug 10:22; 1 Petus 5:8) Twb yog vim li ntawd, cov niam txiv Khixatia yuav tsum cob qhia kom lawv cov menyuam paub tias ib tug Khixatia yuav tsum coj li cas. Tus hluas uas tsis muaj niam muaj txiv cob qhia, cov txwj laus yuav tsum pab ua cov cob qhia. (Nyeem Luka 14:27-30.) Zoo li thaum ua tsev, yuav tau npaj txhua yam kom txhij mam li ua. Tej tub ntxhais hluas yuav tsum npaj li ntawd ua ntej lawv ua kevcai raus dej, lawv thiaj yuav teev tiam Yehauvas mus “txog thaum kawg.” (Mathai 24:13) Yuav ua li cas tej tub ntxhais hluas thiaj muaj siab teev tiam Yehauvas mus ib txhis? Cia peb kawm txog qhov no ua ke.

3. (1) Hauv Mathai 28:19, 20 thiab 1 Petus 3:21, Yexus thiab Petus nkawd qhia tias kevcai raus dej tseem ceeb npaum li cas? (2) Peb yuav kawm txog 3 lo lus nug twg thiab vim li cas?

3 Koj puas yog ib tug hluas uas xav ua kevcai raus dej? Zoo heev uas koj xav ua kevcai raus dej los ua Yehauvas ib tug Timkhawv! Txhua tus Khixatia yuav tsum ua kevcai raus dej lawv thiaj dim thaum txog lub caij muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li. (Mathai 28:19, 20; 1 Petus 3:21) Thaum koj ua kevcai raus dej ces twb yog koj cog lus tias koj xav teev tiam Yehauvas mus ib txhis. Koj yeej xav ua raws li koj tau cog lus, puas yog? Yog li ntawd, zoo rau koj xav txog cov lus nug no seb koj puas tau npaj txhij ua kevcai raus dej lawm: (1) Kuv puas paub tab txaus los ua kevcai raus dej? (2) Kuv puas xav ua kevcai raus dej tiag tiag? (3) Qhov uas kuv muab kuv lub neej cob rau Yehauvas yog li cas tiag? Cia peb kawm txog 3 lo lus nug no.

THAUM KOJ PAUB TAB LAWD

4, 5. (1) Puas yog cov laus thiaj ua tau kevcai raus dej xwb? (2) Tus Khixatia uas paub tab coj li cas xwb?

4 Phau Vajlugkub tsis tau hais tias cov laus thiab cov uas muaj hnub nyoog thiaj ua tau kevcai raus dej xwb. Paj Lug 20:11 qhia tias: “Txawm yog tej menyuam yaus los qhov uas nws ua kuj qhia lub neej rau luag paub tias tej uas nws ua yog dawb huv thiab raug cai los tsis yog.” Raws li nqe no, txawm cov tseem yau los, yeej paub qhov zoo qhov phem thiab yeej cob tau lawv lub neej rau Vajtswv. Yog li ntawd, tseem ceeb rau cov hluas uas paub tab es twb muab lawv lub neej cob rau Vajtswv lawd, txiav txim siab ua kevcai raus dej.Paj Lug 20:7.

5 Tus neeg paub tab coj li cas? Tsis yog tus neeg laus lossis tus uas hlob tiav lawd thiaj paub tab xwb. Phau Vajlugkub qhia tias cov uas paub tab “txawj cais tias yam twg zoo yam twg phem.” (Henplais 5:14) Nws paub tias yam twg zoo, ces nws txiav txim siab ua yam ntawd xwb. Nws tsis lam qaug rau lwm tus tej lus dag ntxias, thiab tsis tos lwm tus tas zog qhia nws tias yam twg zoo yam twg phem. Tus hluas uas paub tab thiab ua kevcai raus dej lawd yuav tsum coj li ntawd. Txawm lub sijhawm nws nyob nws ib leeg xwb los, nws yeej ua qhov zoo qhov yog raws li Yehauvas siab nyiam.—Muab piv rau Filipi 2:12.

6, 7. (1) Daniyee lub neej hauv Npanpiloo puas yoojyim? (2) Daniyee puas yog ib tug tub hluas uas paub tab?

 6 Puas yuav muaj ib tug hluas paub tab npaum li ntawd? Muaj kawg! Daniyee yog ib tug ntag. Thaum cov Npanpiloo coj Daniyee ntawm nws niam nws txiv mus nyob lawv tebchaws, nws tseem yog ib tug tub hluas xwb. Daniyee mus xyaw ib haiv neeg uas tsis coj Yehauvas tej kevcai. Cia peb kawm seb nws coj li cas xwb. Vajntxwv txib neeg mus xaiv cov hluas uas muaj tswvyim tshaj los leg haujlwm rau nws. Daniyee yog ib tug uas lawv tau xaiv. Cov neeg Npanpiloo thiaj saib Daniyee muaj tsim heev. (Daniyee 1:3-5, 13) Daniyee tau tuav ib teg haujlwm siab kawg li hauv Npanpiloo. Yog nws nyob nws qub teb qub chaw, ntshe nws twb tsis tau ib teg haujlwm siab npaum li ntawd.

7 Ua li Daniyee puas txia mus ua neeg Npanpiloo lossis coj lawv tej kevcai? Nws puas tso nws txojkev ntseeg tseg? Daniyee yeej tsis ua li ntawd. Phau Vajlugkub qhia tias thaum nws nyob hauv Npanpiloo, nws txiav txim siab tias nws yuav tsis cia ib yam dabtsi ua rau “nws lub cev qias puas tsuas.” Nws tsis kam raus tes nrog kev ntseeg cuav ib qho li. (Daniyee 1:8) Daniyee yeej paub tab heev, puas yog?

Cov hluas tsis lam ua txuj coj zoo li Vajtswv cov tibneeg tom Tsev Nceeg Vaj tiamsis ho coj li neeg ntiajteb tom tsev kawm ntawv (Saib nqe 8)

8. Daniyee tus qauv qhia li cas rau peb?

8 Daniyee tus qauv qhia li cas rau peb? Nws tus qauv qhia peb tias ib tug hluas uas paub tab yeej tuav rawv kev ntseeg, txawm nws raug li cas los xij. Nws tsis lam muaj 2 lub siab, ua txuj coj zoo li Vajtswv cov tibneeg tom Tsev Nceeg Vaj tiamsis ho coj li neeg ntiajteb tom tsev kawm ntawv. Thaum nws raug kev sim siab, nws yeej muab siab npuab Vajtswv tuag nthi.Nyeem Efexau 4:14, 15.

9, 10. (1) Vim li cas zoo rau cov hluas xav seb lawv puas xav ua raws li Yehauvas tej lus sam hwm tiag? (2) Thaum peb ua kevcai raus dej, peb cog lus li cas?

9 Tsis muaj leejtwg, tsis hais tus laus tus hluas, yuav ua tau txhua yam zoo huvsi. (Laj Lim Tswvyim 7:20) Tiamsis yog koj  xav ua kevcai raus dej, xav zoo zoo seb koj puas nyiam ua raws li Yehauvas tej lus sam hwm tiag. Tau ib ntus no koj puas ua tej uas hla Yehauvas tej kevcai? Thaum koj raug sim siab, koj tau ua li cas xwb? Koj puas paub cais qhov zoo qhov phem? Ib txhia muaj peevxwm zoo li Daniyee, lub qab ntuj no thiaj saib lawv muaj tsim heev thiab xav haub kom lawv nrhiav suab nrhiav npe. Yog koj yog ib tug zoo li no, koj puas paub ua haum Yehauvas siab?Efexau 5:17.

10 Ua cas ho zoo rau koj xav txog cov lus nug no? Rau qhov cov lus nug no yuav pab koj pom tias kevcai raus dej yog ib yam uas tseem ceeb heev. Thaum koj ua kevcai raus dej, koj qhia rau sawvdaws tias koj hlub Yehauvas thiab xav teev tiam nws kawg siab kawg ntsws mus ib txhis. (Malakau 12:30) Txhua tus uas ua kevcai raus dej yuav tsum txiav txim siab tuag nthi tias lawv yuav ua raws li lawv tau cog lus tseg rau Yehauvas.Nyeem Laj Lim Tswvyim 5:4, 5.

MUAJ LUB SIAB XAV UA TIAG

11, 12. (1) Ib tug uas xav ua kevcai raus dej yuav tsum to taub li cas? (2) Yuav ua li cas koj thiaj paub tias tsim nyog koj ua kevcai raus dej lawm?

11 Phau Vajlugkub hais tias Yehauvas cov tibneeg, tsis hais tus laus tus hluas, yeej “yeem” teev tiam nws. (Ntawv Nkauj 110:3) Yog li ntawd, ua ntej ib tug yuav ua kevcai raus dej, nws yuav tsum muaj lub siab xav ua tiag. Koj yuav tsum ua tib zoo xav seb yog vim li cas koj ho xav ua kevcai raus dej. Yog koj yog ib tug uas twb paub Yehauvas thaum yau los lawm, kuj zoo rau koj xav li no.

12 Txij thaum koj yau los ntshe koj twb pom coob tus ua kevcai raus dej los lawm. Tej zaum ib txhia twb yog koj cov phoojywg lossis cov nruab ze ntag. Puas yog koj yuav tau ua kevcai raus dej vim lawv twb ua tag lawd, lossis vim koj twb muaj hnub nyoog lawm? Tsis yog. Yuav ua li cas koj thiaj paub tias tsim nyog koj ua kevcai raus dej lawm? Koj yuav tsum paub tias kevcai raus dej tseem ceeb npaum li cas tiag. Hauv zaj no thiab zaj tom ntej, peb yuav kawm txog qhov no.

13. Koj yuav ua li cas paub tias koj yeej xav ua kevcai raus dej tiag?

13 Koj yuav ua li cas paub tias koj yeej xav ua kevcai raus dej tiag? Xav txog koj cov lus thov. Thaum koj xav teev tiam Yehauvas tiag, koj yeej yuav thov Yehauvas tsis tseg. Yog li ntawd, xav seb koj thov Vajtswv npaum li cas? Thiab koj puas thov ntxaws ntxaws txog tej uas koj xav tau? (Ntawv Nkauj 25:4) Ntau zaus Yehauvas siv phau Vajlugkub los teb peb tej lus thov. Yog peb mob siab kawm Vajlugkub ces qhia tias peb xav tau Yehauvas lub tswvyim thiab xav ua haum nws siab tiag. Yog li peb yuav tsum xav seb peb kawm Vajlugkub npaum li cas. (Yausua 1:8) Koj puas kawm Vajlugkub tsis tu ncua thiab? Koj puas nrog koj tsev neeg pe hawm Vajtswv ua ke txhua txhua lub lim tiam? Yog peb thov Vajtswv thiab kawm Vajlugkub tsis tseg tsis tu ces qhia tias peb yeej xav ua kevcai raus dej tiag tiag.

QHOV UAS PEB COB PEB TUS KHEEJ RAU VAJTSWV YOG LI CAS?

14. Piav seb qhov uas yus muab yus tus kheej cob rau Yehauvas txawv li cas ntawm qhov uas yus ua kevcai raus dej.

14 Cov hluas ib txhia hais tias lawv twb muab lawv tus kheej cob rau Yehauvas lawm, tiamsis lawv ho hais tias lawv tsis tau npaj txhij los ua kevcai raus dej. Puas ua tau li ntawd? Yeej tsis tau. Thaum yus cob yus tus kheej rau Yehauvas twb yog yus cog lus tias yus yuav teev tiam Nws mus ib txhis. Ces tom qab ntawd yus mam li ua kevcai raus dej rau sawvdaws paub tias yus tau cog lus li ntawd lawm. Ua ntej ib tug yuav ua kevcai raus dej, nws yuav tsum paub txog tej no.

15. Qhov uas peb cob peb tus kheej rau Vajtswv yog li cas?

 15 Thaum koj muab koj tus kheej cob rau Yehauvas ces qhia tias koj yuav ‘tswj koj tus kheej’ thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam ua ntej. Koj cog lus tias kev pe hawm Vajtswv yog yam tseem ceeb tshaj hauv koj lub neej. (Nyeem Mathai 16:24.) Lo lus cog tseg no tseem ceeb tshaj plaws li. (Mathai 5:33) Peb yuav qhia li cas tias peb lub neej twb yog Yehauvas li lawm?Loos 14:8.

16, 17. (1) Ua piv txwv seb qhov uas peb tsis ua raws li peb lub siab nyiam yog li cas tiag? (2) Qhov uas peb muab peb lub neej cob rau Yehauvas yog li cas?

16 Ua piv txwv li no: Koj tus kwvluag yuav tau ib lub tsheb pub rau koj. Nws muab lub tsheb ua koj npe thiab hais tias: “Lub tsheb no yog koj lub.” Tiamsis nws ho tsis kam muab tus yuam sij rau koj. Nws hais ntxiv tias: “Kuv tsis pub koj tsav lub tsheb, kuv mam ua tus tsav.” Koj yuav xav li cas xwb? Koj yuav xav li cas txog koj tus kwvluag?

17 Cia peb tsis txhob ua li qhov lus piv txwv ntawd, es ua txuj lees ntawm lub ncauj tias peb cob peb tus kheej rau Yehauvas xwb. Tus uas cob nws tus kheej rau Yehauvas, cog lus tias nws yog Yehauvas li lawm. Yehauvas yeej xav kom nws ua raws li nws tau cog tseg. Tiamsis yog tus neeg ntawd hla Yehauvas txojcai mus tham ib tug neeg uas tsis teev tiam Vajtswv, nws puas ua raws li nws cog tseg lawd? Yog nws lam mus ua ib txog haujlwm uas ua rau nws tu ncua kev sib txoos lossis kev tshaj tawm ne? Yog nws ua li ntawd ces kuj yog nws tsis ua raws li nws tau cog tseg lawm thiab. Txij hnub uas peb cob peb tus kheej rau Yehauvas mus, peb yog nws li lawm. Peb yuav tau ua txhua yam raws li Yehauvas lub siab nyiam, tsis yog ua raws li peb lub siab nyiam. Yexus tau ua li ntawd, nws thiaj hais tias: “Rau qhov kuv los saum ntuj los tsis yog los ua raws li kuv lub siab xwb tiamsis ua raws li tus uas txib kuv los lub siab.”Yauhas 6:38.

18, 19. (1) Rose thiab Christopher nkawd ob tug qauv qhia li cas xwb? (2) Koj puas xav tias kevcai raus dej yog ib qho koob hmoov zoo heev thiab?

18 Raws li peb kawm hauv zaj no, peb yuav tsum xav zoo zoo ua ntej peb ua kevcai raus dej. Qhov uas peb muab peb tus kheej cob rau Yehauvas thiab ua kevcai raus dej yog ib qho koob hmoov zoo heev. Cov hluas uas hlub Yehauvas, uas twb muab lawv tus kheej cob rau Nws lawd yeej tsis ntshai ua kevcai raus dej. Tom qab lawv ua kevcai raus dej tas, lawv zoo siab kawg li. Ib tug hluas hu ua Rose [lauj] uas tau ua kevcai raus dej lawd hais li no: “Kuv hlub Yehauvas heev. Tsis muaj ib yam dabtsi ua rau kuv zoo siab npaum li qhov uas kuv tau los teev tiam Yehauvas. Kuv thiaj paub tseeb tias kuv yuav tsum ua kevcai raus dej xwb xwb li.”

19 Tus kwvtij Christopher uas peb kawm txog tom hauv paus, tau ua kevcai raus dej thaum nws muaj 12 xyoos xwb. Nws zoo siab kawg li uas nws tau txiav txim siab ua li ntawd. Thaum nws muaj 17 xyoo nws tau rau npe ua ib tug tho kev, thiab thaum nws muaj 18 xyoo nws pib tuav haujlwm ua ib tug tub leg num. Tamsim no nws ua haujlwm hauv Npe-ee lawm. Nws hais tias: “Qhov uas kuv txiav txim ua kevcai raus dej yog qhov zoo. Nimno kuv muaj ntau yam haujlwm ua rau Yehauvas thiab nws lub koom haum.” Yog koj xav ua kevcai raus dej, koj yuav npaj li cas? Peb yuav kawm txog qhov no rau lwm zaj.