PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 3 Hlis Xyoo 2016 | Vim Li Cas Yexus Thiaj Raug Tsim Txom Thiab Raug Tua?

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm lub 5 Hlis tim 2 txog 29, 2016

THAWJ ZAJ

Puas Muaj Tiag?

Ua cas peb thiaj paub tias tej uas phau ntawv Mathai, Malakau, Luka, thiab Yauhas tau sau txog Yexus yeej muaj tseeb tiag?

THAWJ ZAJ

Vim Li Cas Yexus Thiaj Raug Tsim Txom Thiab Raug Tua?

Qhov uas Yexus tuag pab tau peb li cas?

Cov Hluas—Nej Puas Tau Npaj Ua Kevcai Raus Dej?

Peb lo lus nug uas yuav pab tau koj.

Cov Hluas—Nej Yuav Npaj Li Cas Los Ua Kevcai Raus Dej?

Yog koj tsis tau npaj txhij ua kevcai raus dej, koj yuav tsum ua li cas? Yog koj xav ua kevcai raus dej, tiamsis koj niam koj txiv tsis pub koj ua, koj yuav npaj li cas?

Yuav Ua Li Cas Peb Thiaj Koom Tau Ib Lub Siab?

Zaj yog toog hauv Qhia Tshwm tshooj 9 qhia tias cov Khixatia yuav tsum koom ib lub siab tiag tiag.

Yehauvas Cob Qhia Nws Cov Tibneeg Ua Neej

Yog peb xav kom Yehauvas cob qhia peb, peb yuav coj li cas?

Koj Pab Puas Tau Koj Lub Koom Txoos?

Peb yuav kub siab txhawb lub koom txoos uas peb nyob li cas?

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Ntxwg Nyoog tswj puas tau tibneeg?