Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 1 Hlis Xyoo 2016

Lub Hwj Huam Dawb Huv Ua Timkhawv Rau Peb Lub Siab

Lub Hwj Huam Dawb Huv Ua Timkhawv Rau Peb Lub Siab

“Vajtswv lub hwj huam ua timkhawv rau peb lub siab tias peb yog Vajtswv cov menyuam.”LOOS 8:16, NW.

ZAJ NKAUJ: 5, 14

1-3. (1) Hnub Pheethekhoxate xyoo 33 tshwj xeeb npaum li cas? (2) Yau-ee tau sau li cas txog hnub ntawd? (Saib daim duab ntawm sab no.)

HNUB Pheethekhoxate xyoo 33 tshwj xeeb kawg li. Hnub ntawd cov Yixayee sawvdaws tuaj ua kevcai hauv Yeluxalees. Yog lub koob tsheej uas cov Yixayee xyeem thawj phaum mog rau Yehauvas. Thaum sawv ntxov tus pov thawj hlob muab khoom fij li nws ib txwm ua. Tiamsis thaum 9 teev sawv ntxov, nws muab 2 lub ncuav xyaw keeb uas yog muab thawj phaum mog ua, los yom fij rau Yehauvas.Levi Tej Kevcai 23:15-20.

2 Ntau pua xyoo, tus pov thawj hlob tau muab ncuav fij li no rau hnub Pheethekhoxate. Tiamsis xyoo 33 muaj ib yam tshwj xeeb tshaj qhov uas tus pov thawj hlob niaj xyoo ua. Thaum tus pov thawj hlob tseem muab ncuav fij, Yexus cov thwjtim 120 leej tabtom sib txoos hauv ib lub tsev txheej sab saud. Tej uas muaj tshwm sim rau lawv, zoo ib yam li tej uas tus pov thawj hlob ua hauv lub tuam tsev. (Tubtxib Tes Haujlwm 1:13-15) Muaj raws nkaus li Yau-ee cov lus faj lem uas tau sau 800 xyoo ua ntej lawd. (Yau-ee 2:28-32; Tubtxib Tes Haujlwm 2:16-21) Ua cas hnub ntawd tshwj xeeb ua luaj?

3 Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 2:2-4. Hnub Pheethekhoxate  xyoo 33, Vajtswv tau pub nws lub hwj huam dawb huv rau cov Khixatia thiab xaiv lawv mus saum ntuj. (Tubtxib Tes Haujlwm 1:8) Cov thwjtim txawm qhia tej yam zoo kawg nkaus rau cov tibneeg coob coob uas tawm tuaj saib yog muaj dabtsi. Tus tubtxib Petus piav txog tej uas tau muaj tshwm sim thiab piav tias ua cas ho tseem ceeb ua luaj. Nws hais tias: “Cia li ntxeev dua siab tshiab thiab txhua tus ua kevcai raus dej hauv Yexus Khetos lub npe kom thiaj daws tau nej lub txim, mas nej yuav tau txais [lub hwj huam] dawb huv uas Vajtswv pub.” Hnub ntawd muaj li 3,000 leej ua kevcai raus dej, lawv kuj tau txais lub hwj huam dawb huv thiab.Tubtxib Tes Haujlwm 2:37, 38, 41.

4. (1) Ua cas ho tseem ceeb rau peb sawvdaws paub txog hnub Pheethekhoxate? (2) Puag thaum ub tau muaj dabtsi tshwm sim rau tib hnub ntawd? (Saib cov lus qhia rau zaj no.)

4 Tus pov thawj hlob piv txog leejtwg? Piv txog Yexus. Ob lub ncuav uas nws fij rau hnub Pheethekhoxate piv txog leejtwg? Piv txog Yexus cov thwjtim uas Vajtswv tau xaiv los ntawm noob txaug neeg txhaum. Phau Vajlugkub muab lawv hu ua “thawj phaum txiv.” (Yakaunpau 1:18) Vajtswv saws lawv ua nws cov tub thiab xaiv lawv nrog Yexus ua vajntxwv kav lub Nceeg Vaj saum ntuj ceeb tsheej. (1 Petus 2:9) Yehauvas yuav siv nws lub Nceeg Vaj ntawd los foom koob hmoov rau noob neej. Txawm peb yog cov xaiv tseg uas yuav nrog Yexus kav saum ntuj, los yog cov uas yuav nyob lub vaj kaj siab hauv ntiajteb no, hnub Pheethekhoxate xyoo 33 tseem ceeb heev rau peb txhua tus. [1]—Saib cov lus qhia rau zaj no.

YEHAUVAS XAIV TIBNEEG LI CAS?

5. Ua cas peb thiaj paub tias Vajtswv tsis xaiv txhua tus ib yam nkaus?

5 Cov thwjtim uas tuaj sib sau hauv txheej tsev sab saud yeej yuav nco ntsoov hnub ntawd mus li. Lawv pom zoo li ib tug nplaim taws cig lam lug saum lawv txhua tus taubhau, thiab Vajtswv ua rau lawv txawj hais lwm haiv neeg tej lus. Lawv thiaj paub tseeb tias Vajtswv pub nws lub hwj huam rau lawv lawm tiag. (Tubtxib Tes Haujlwm 2:6-12) Tiamsis Vajtswv tsis xaiv txhua tus ib yam nkaus. Ua cas peb ho paub li ntawd? Rau qhov tib hnub ntawd Vajtswv kuj tau xaiv txhiab txhiab tus hauv Yeluxalees thiab, tiamsis tsis pom dabtsi tshwm saum lawv taubhau. Vajtswv pub lub hwj huam dawb huv rau thaum lawv ua kevcai raus dej. (Tubtxib Tes Haujlwm 2:38) Tiamsis tsis yog tag nrho cov Khixatia raug xaiv rau thaum lawv ua kevcai raus dej. Tom qab cov Xamali ua kevcai raus dej tas ib ntus lawd, lawv mam li txais lub hwj huam dawb huv. (Tubtxib Tes Haujlwm 8:14-17) Tsis tas li ntawd xwb, Vajtswv tau xaiv Khaunelia thiab nws tsev neeg ua ntej lawv twb tsis tau ua kevcai raus dej li.Tubtxib Tes Haujlwm 10:44-48.

6. (1) Tag nrho cov xaiv tseg txais dabtsi los ntawm Vajtswv? (2) Qhov uas lawv txais ntawd qhia li cas?

6 Tej no qhia meej tias Vajtswv xaiv cov Khixatia ib tug txawv ntawm ib tug. Ib txhia paub tamsid tias Yehauvas xaiv lawv. Muaj dua ib txhia ntev loo, lawv mam li paub. Povlauj piav tias: “Nej kuj raug nias lub hom thawj uas yog [lub hwj huam] dawb huv raws li cog lus cia. [Lub hwj huam] ntawd yog puav pheej uas peb yuav tau txais qub txeeg qub teg.” (Efexau 1:13, 14) Yog li ntawd, Yehauvas siv nws lub hwj huam dawb huv los qhia kom cov Khixatia paub tseeb tias nws tau xaiv lawv mus saum ntuj ceeb tsheej. Lub hwj huam thiaj yog ua “puav pheej” tias yav tom hauv ntej lawv yuav nyob mus ib txhis saum ntuj, tsis yog hauv ntiajteb no.Nyeem 2 Khaulee 1:21, 22; 5:5.

7. Cov Khixatia uas raug xaiv yuav tsum coj li cas lawv thiaj tau txais qhov nqe zog mus saum ntuj?

7 Yog Vajtswv xaiv ib tug Khixatia, puas yog nws yeej yuav tau mus saum ntuj xwb xwb li? Tsis yog. Lub hwj huam dawb huv uas nws txais, yog Vajtswv caw nws mus saum  ntuj xwb. Nws yuav tsum npuab siab rau Yehauvas mus li nws thiaj tau txais nws qhov nqe zog. Petus piav tias: “Vim li no, cov kwvtij, nej yuav tsum yimhuab siv zog heev dua qub ua, rau qhov uas Vajtswv hu nej thiab xaiv nej nyob ruaj. Yog nej ua li no, tsis muaj ib hnub twg uas nej yuav ntog li, thiab yuav muaj txojkev npaj txhij zoo zoo rau nej nkag rau hauv peb tus Tswv Yexus Khetos uas yog peb tus Cawmseej lub tebchaws uas nyob mus ib txhis.” (2 Petus 1:10, 11) Yog li ntawd, cov Khixatia uas Vajtswv xaiv tseg yuav tsum tsis txhob cia ib yam dabtsi los tav lawv txoj hau kev. Txawm tias Vajtswv twb caw lawv mus saum ntuj lawm los, yog lawv tsis npuab siab rau Vajtswv ces lawv yuav tsis tau txais nqe zog.Henplais 3:1; Qhia Tshwm 2:10.

YUAV UA LI CAS YUS THIAJ PAUB?

8, 9. (1) Vim li cas nyuaj heev rau feem coob nkag siab tias Vajtswv xaiv tibneeg li cas? (2) Yuav ua li cas yus thiaj paub tias Vajtswv caw yus mus saum ntuj tiag?

8 Vajtswv cov tibneeg feem coob tsis nkag siab tias tibneeg raug xaiv li cas. Lawv tsis nkag siab rau qhov Vajtswv tsis tau xaiv lawv. Tsis tas li ntawd xwb, nyuaj to taub heev rau qhov Vajtswv tsim peb los nyob hauv ntiajteb no mus ib txhis, tsis yog mus nyob saum ntuj. (Chiv Keeb 1:28; Ntawv Nkauj 37:29) Txawm li ntawd los, Yehauvas tau xaiv ib txhia mus ua vajntxwv thiab ua pov thawj saum ntuj. Thaum nws xaiv lawv, lawv txojkev cia siab thiab txojkev xav hloov lawm. Cov uas nws xaiv tseg, thiaj muaj lub siab xav mus nyob saum ntuj ceeb tsheej.Nyeem Efexau 1:18.

9 Yuav ua li cas yus thiaj paub tias Vajtswv caw yus mus saum ntuj tiag? Xav txog cov kwvtij uas raug xaiv hauv lub nroog Loos. Povlauj muab lawv hu ua “cov uas dawb huv.” Nws hais tias: “Tsis yog nej txais lub hwj huam uas coj nej rov mus poob cev qhev ua rau nej txhawj ntshai, tiamsis nej txais lub hwj huam uas coj nej los ua Vajtswv cov menyuam, vim muaj lub hwj huam ntawd peb thiaj muab Vajtswv hu ua, ‘Anpa, Leej Txiv!’ Vajtswv lub hwj huam ua timkhawv rau peb lub siab tias peb yog Vajtswv cov menyuam.” (Loos 1:7; 8:15, 16, NW) Vajtswv siv nws lub hwj huam dawb huv los qhia kom cov xaiv tseg paub tseeb tias Nws caw lawv mus nrog Yexus ua vajntxwv saum ntuj ceeb tsheej.1 Thexalaunika 2:12.

10. 1 Yauhas 2:27 hais tias cov xaiv tseg ‘tsis tag yuav muaj leejtwg qhia lawv.’ Cov lus ntawd txhais li cas?

10 Yehauvas yog tus caw cov xaiv tseg lawv thiaj ntseeg ruaj nreeg tias lawv yuav mus saum ntuj, tsis yog lwm tus yuav qhia rau lawv. Tus tubtxib Yauhas qhia li no rau cov Khixatia: “Tiamsis [lub hwj huam dawb huv] uas Vajtswv hliv rau nej lawd tseem nyob hauv nej, tsis tag yuav muaj leejtwg qhia nej.” (1 Yauhas 2:20, 27) Puas yog cov xaiv tseg paub txhua yam lawv thiaj tsis yuav lwm tus qhia lawv? Tsis yog. Cov xaiv tseg yuav tsum kawm Vajlugkub tsis tu ncua ib yam li sawvdaws thiab. Tiamsis Yauhas tus nru lus yog li no, tsis tas leejtwg yuav qhia rau cov xaiv tseg tias Vajtswv xaiv lawv. Yehauvas lub hwj huam dawb huv uas yog lub zog loj tshaj plaws hauv qab ntuj khwb, twb ua timkhawv rau lawv paub tseeb tias lawv yog ib tug xaiv tseg tiag!

LAWV “YUG DUA TSHIAB”

11, 12. Tej zaum cov xaiv tseg yuav txhawj txog dabtsi, tiamsis lawv paub tseeb li cas?

11 Thaum Vajtswv pub nws lub hwj huam dawb huv xaiv cov Khixatia, lawv hloov lawm ntau heev. Yexus hais tias lawv “yug dua tshiab” lossis yug “saum ntuj los.” (Yauhas 3:3, 5) Nws piav tias: “Tsis txhob phimhwj rau qhov uas kuv hais rau koj tias, ‘Nej yuav tsum yug dua tshiab.’ Cua yuav ntsawj mus qhov twg, kuj ntsawj mus qhov ntawd. Koj hnov cua lub suab tiamsis tsis paub tias cua tuaj qhovtwg tuaj thiab mus rau qhovtwg. Txhua tus uas yug ntawm [lub hwj huam dawb huv] kuj zoo ib yam li ntawd.” (Yauhas 3:7, 8) Yog  li ntawd, nyuaj heev rau cov xaiv tseg piav meej rau cov uas yuav nyob hauv ntiajteb no tias Vajtswv tau xaiv lawv li cas. [2]—Saib cov lus qhia rau zaj no.

12 Cov xaiv tseg ib txhia yuav xav tias, ‘Vim li cas Yehauvas ho xaiv kuv?’ Tej zaum nws yuav txhawj tias puas tsim nyog nws tuav tes haujlwm ntawd. Tiamsis nws yeej paub tseeb tias Yehauvas pom zoo xaiv nws. Nws zoo siab kawg li uas Yehauvas pub tes haujlwm ntawd rau nws tuav. Cov xaiv tseg xav ib yam li Petus cov lus no: “Qhuas Vajtswv uas yog peb tus Tswv Yexus Khetos leej Txiv. Vim Vajtswv txojkev khuvleej uas loj kawg, nws thiaj pub peb yug dua tshiab koom txojkev vam uas ciaj sia nyob mus ib txhis, vim qhov uas Yexus Khetos ciaj sawv hauv qhov tuag rov los, thiab koom tej qub txeeg qub teg uas tsis txawj lwj, tsis muaj qhov phem qhov qias thiab tsis txawj ploj uas twb khaws cia rau saum ntuj rau nej lawm.” (1 Petus 1:3, 4) Thaum cov xaiv tseg nyeem tej lus no, lawv paub tseeb tias yog lawv leej Txiv Yehauvas hais tsi ntsees rau lawv ntag.

13. (1) Thaum Vajtswv xaiv ib tug twg, nws hloov li cas? (2) Vim li cas nws thiaj hloov?

13 Ua ntej Yehauvas caw cov Khixatia mus saum ntuj ceeb tsheej, lawv yeej vam tias lawv yuav tau nyob mus ib txhis hauv ntiajteb no. Lawv tos ntsoov lub caij uas Yehauvas tshem tawm txhua yam kev phem thiab muab lub ntiajteb kho ua ib lub vaj kaj siab. Tej zaum lawv twb cia siab tias yuav tau tos txais cov nruab ze thiab tej phoojywg kwvluag uas tau tas sim neej lawd sawv rov los. Lawv kuj xav ua vaj ua tsev, ua liaj ua teb, thiab cog txiv hmab txiv ntoo noj. (Yaxaya 65:21-23) Tiamsis ua cas lawv ho xav txawv lawd? Puas yog lawv muaj kev nyuaj siab ntau yam, lawv thiaj xav mus nyob saum ntuj? Puas yog lawv xav tias yog nyob mus ib txhis hauv ntiajteb no ces ntshe yuav dhuav tsis xav nyob? Puas yog lawv xav mus pom ntuj ceeb tsheej seb ho yuav zoo npaum li cas? Tsis yog. Thaum Vajtswv caw lawv, Nws lub hwj huam ua rau lawv hloov lawv txojkev xav lawm. Lawv thiaj muaj lub siab xav mus nyob saum ntuj.

14. Cov xaiv tseg puas tseem xav ua neej nyob?

14 Cov xaiv tseg puavleej cia siab tias lawv yuav tau mus nyob saum ntuj ceeb tsheej. Ua li, lawv puas tseem xav ua neej nyob? Lawv yeej xav. Povlauj muab lub cev nqaij daim tawv piv rau lub “tsev pheeb suab.” Nws hais tias: “Thaum peb tseem nyob hauv lub tsev pheeb suab no peb ntsaj laws hnyav siab kawg, tsis yog peb xav nyob do cuas tiamsis peb xav hnav dua lub tshiab xwv yam uas txawj tuag thiaj raug txojsia muab nqos.” (2 Khaulee 5:4) Cov Khixatia uas xaiv tseg yeej tsis xav tuag. Lawv nyiam ua neej nyob hauv ntiajteb no thiab yeej xav nrog lawv tsev neeg thiab tej phoojywg kwvluag teev tiam Yehauvas ua ke. Txawm li ntawd los, lawv yeej nco ntsoov tias Yehauvas xaiv lawv mus saum ntuj lawm.1 Khaulee 15:53; 2 Petus 1:4; 1 Yauhas 3:2, 3; Qhia Tshwm 20:6.

YEHAUVAS PUAS TAU CAW KOJ?

15. Ib txhia xav yuam kev tias Vajtswv xaiv tibneeg li cas?

15 Tej zaum koj kuj xav tias Yehauvas puas tau caw kuv mus saum ntuj ceeb tsheej thiab. Yog koj xav li ntawd ces xav txog cov lus nug tseem ceeb no: Kuv puas kub siab lug tshaj tawm txoj xov zoo? Kuv puas nyiam tshawb nrhiav Vajlugkub thiab kawm txhua yam uas “nyob tob tob hauv Vajtswv”? (1 Khaulee 2:10) Kuv puas pom Yehauvas foom koob hmoov rau kuv thaum mus tshaj tawm txoj xov zoo kom nrhiav tau tibneeg los paub txog nws? Kuv puas xav ua txhua yam raws nkaus li Yehauvas lub siab nyiam xwb? Kuv puas hlub tibneeg heev thiab xav tias kuv yuav tsum pab lawv los teev tiam Yehauvas? Hauv kuv lub neej, kuv puas pom kiag Yehauvas txhais tes pab kuv? Yog koj teb tau tag nrho cov lus nug no, puas yog Vajtswv caw koj mus saum ntuj lawd? Tsis yog. Vim li cas ho tsis  yog? Rau qhov Vajtswv cov tub qhe txhua tus puavleej xav li no. Vajtswv Yehauvas yeej pub nws lub hwj huam dawb huv rau nws cov tub qhe txhua tus ib yam nkaus, txawm lawv yuav nyob hauv ntiajteb no los yog yuav mus saum ntuj. Yog koj tseem xav tias, kuv puas yog ib tug xaiv tseg, ces qhia tias Vajtswv tsis tau xaiv koj. Cov uas Yehauvas xaiv tseg yeej paub tseeb tias Vajtswv xaiv lawv tiag!

16. Ua cas tsis yog txhua tus uas txais lub hwj huam dawb huv yog Vajtswv caw mus saum ntuj?

16 Hauv phau Vajlugkub, Yehauvas tau pub nws lub hwj huam dawb huv rau coob leej ntau tus, tiamsis Yehauvas tsis caw lawv mus saum ntuj. Ib tug yog Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej. “Tsis muaj ib tug loj dhau Yauhas” tiamsis Yexus hais tias Yauhas yuav tsis tau mus saum ntuj. (Mathai 11:10, 11) Vajtswv kuj pub nws lub hwj huam dawb huv los pab Davi thiab. (1 Xamuyee 16:13) Lub hwj huam dawb huv pab kom nws to taub tej yam tob tob txog Yehauvas thiab pab nws sau ntau zaj hauv phau Vajlugkub. (Malakau 12:36) Txawm Yehauvas pab Davi npaum li ntawd los, Petus hais tias Davi “tsis tau nce mus rau saum ntuj.” (Tubtxib Tes Haujlwm 2:34) Yehauvas pub nws lub hwj huam dawb huv los pab nws cov tub qhe ua ntau yam haujlwm phimhwj kawg li, tiamsis nws tsis tau caw lawv mus saum ntuj. Puas yog lawv tsis muaj kev ntseeg txaus? Puas yog lawv tu ncua ib yam dabtsi, Vajtswv thiaj tsis caw lawv? Tsis yog. Yehauvas teem tseg tias lawv yuav ciaj sawv rov los nyob lub Vaj Kaj Siab hauv ntiajteb no.Yauhas 5:28, 29; Tubtxib Tes Haujlwm 24:15.

17, 18. (1) Vajtswv cov tub qhe feem coob muaj kev cia siab nyob qhovtwg? (2) Peb yuav teb cov lus nug twg rau lwm zaj?

17 Niaj hnub no Vajtswv cov tub qhe feem coob yuav tsis mus saum ntuj ceeb tsheej. Vajtswv cov tub qhe xws li Aplahas, Davi, Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej, thiab coob leej ntau tus hauv phau Vajlugkub kuj yuav tau nyob hauv ntiajteb no thaum Vajtswv lub tseem fwv kav. (Henplais 11:10) Yuav muaj 144,000 leej nrog Yexus kav lub tseem fwv ntawd. Nimno lawv cov ntawd feem coob twb tuag thiab mus saum ntuj lawm. Phau Vajlugkub qhia tias nyob rau tiam kawg tsuas “tshuav” cov xaiv tseg ib txhia tseem nyob hauv ntiajteb xwb.Qhia Tshwm 12:17.

18 Niaj hnub no, yog muaj leejtwg hais tias Vajtswv xaiv nws mus saum ntuj, cov uas yuav nyob hauv ntiajteb yuav coj li cas nrog nws? Thaum txog hmo ua kevcai nco txog Yexus txojkev tuag, yog muaj ib tug hauv koj lub koom txoos pib noj lub ncuav thiab haus khob cawv, koj yuav tsum saib nws zoo li cas? Puas tsim nyog peb nyuaj siab yog tias cov uas noj lub ncuav thiab haus khob cawv coob zuj zus tuaj? Peb yuav teb cov lus nug no rau lwm zaj.

^ [1] (nqe 4) Tej zaum txoj kevcai Pheethekhoxate poob rau tib lub sijhawm uas Vajtswv tau muab txoj kevcai rau Mauxe saum roob Xinai. (Khiav Dim 19:1) Yog muaj li ntawd tiag, ces hnub uas Yexus sau cov xaiv tseg los koom lo lus cog tseg tshiab, kuj ncaj rau hnub uas Mauxe coj cov Yixayee los nrog Vajtswv sib cog lus thiab.

^ [2] (nqe 11) Yog xav paub ntxiv seb cov xaiv tseg yug dua tshiab li cas, mus saib Phau Tsom Faj Askiv, lub 4 Hlis tim 1, 2009, sab 3-11.