Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 1 Hlis Xyoo 2016

Nco Txiaj Ntsig Rau Tej Uas Vajtswv Pub

Nco Txiaj Ntsig Rau Tej Uas Vajtswv Pub

“Ua Vajtswv tsaug rau tej uas nws pub tshaj dhau peb txawj piav tau.”2 KHAULEE 9:15.

ZAJ NKAUJ: 53, 18

1, 2. (1) Vajtswv qhov koom pub “tshaj dhau peb txawj piav tau” yog dabtsi? (2) Hauv zaj no, peb yuav teb cov lus nug twg?

QHOV khoom pub zoo tshaj plaws uas Yehauvas tau muab rau peb yog thaum nws txib nws tus tub Yexus uas nws hlub los rau hauv ntiajteb. (Yauhas 3:16; 1 Yauhas 4:9, 10) Tus tubtxib Povlauj thiaj muab qhov khoom pub no hu ua “tej uas [Vajtswv] pub tshaj dhau peb txawj piav tau.” (2 Khaulee 9:15) Vim li cas Povlauj thiaj muab hu li no?

2 Povlauj muab hu li no rau qhov nws paub tias Yexus tus nqe txhiv yog qhov uas yuav ua kom Vajtswv tej lus cog tseg muaj tiav. (Nyeem 2 Khaulee 1:20.) Yog li ntawd, qhov khoom pub “tshaj dhau peb txawj piav tau” yog Yexus tus nqe txhiv thiab tej koob hmoov uas Vajtswv tau foom rau peb tibsi. Koj xav li cas txog qhov khoom pub no? Thiab qho khoom pub no pab tau koj li cas thaum koj npaj ua kevcai nco txog Khetos txojkev tuag rau Hnub 3 (Wednesday), lub 3 Hlis tim 23, 2016?

 VAJTSWV QHOV KHOOM PUB UAS ZOO TSHAJ PLAWS

3, 4. (1) Koj xav li cas xwb, thaum ib tug twg muab khoom pub rau koj? (2) Qhov khoom pub zoo tshaj plaws ntawd hloov tau koj lub neej li cas?

3 Peb zoo siab heev thaum ib tug twg muab khoom pub rau peb. Tej qho khoom pub yeej muaj nqes heev kuj hloov tau yus lub neej thiab. Piv txwv tias koj raug txim loj heev thiab yuav kom them tau lub txim ntawd ces tsuas yog koj txojsia xwb. Tiamsis muaj ib tug uas koj tsis paub yeem nyob koj chaw ris koj lub txim. Nws yeem muab nws txojsia pauv koj txoj. Qhov no yeej yog ib qho khoom pub uas zoo tshaj plaws li, puas yog?

4 Qhov khoom pub uas zoo tshaj plaws no hloov tau koj los ua ib tug neeg zoo. Kuj pab tau koj muaj lub siab dawb siab zoo, paub hlub luag lwm tus, thiab paub zam txim rau cov uas tau ua txhaum rau koj. Koj yeej yuav coj koj lub neej kom qhia tau tias koj nco tus ntawd txiaj ntsig mus tas koj sim neej.

5. Vim li cas tus nqe txhiv ho yog ib qho khoom pub uas zoo tshaj plaws?

5 Tus nqe txhiv yog Vajtswv qhov khoom pub uas tseem muaj nqes tshaj qhov khoom pub uas hais tas los no. (1 Petus 3:18) Xav txog qhov no: Vim yog tim Adas, peb txhua leej txhua tus thiaj muaj txim thiab txawj tuag. (Loos 5:12) Tiamsis Yehauvas hlub peb heev, nws thiaj txib Yexus los rau hauv ntiajteb los “sim txojkev tuag this txhua tus.” (Henplais 2:9) Yexus tus nqe txhiv tseem yuav ua tau ntau tshaj no thiab! Tus nqe txhiv yuav muab txojkev tuag ua kom puam tsuaj mus. (Yaxaya 25:7, 8; 1 Khaulee 15:22, 26) Txhua tus uas ntseeg Yexus yuav tau nyob kaj siab lug xyiv fab hlo mus ib txhis, tsis hais cov yuav nrog Khetos kav saum ntuj ceeb tsheej lossis cov uas yuav ua lub Nceeg Vaj li pejxeem nyob hauv ntiajteb no. (Loos 6:23; Qhia Tshwm 5:9, 10) Yehauvas qhov khoom pub kuj yog hais txog lwm yam koob hmoov thiab.

6. (1) Koj tos ntsoov Yehauvas tej koob hmoov twg? (2) Yog peb nco Vajtswv txiaj ntsig, peb yuav tsum ua 3 yam twg?

6 Yehauvas qhov khoom pub kuj yog hais txog qhov uas Vajtswv yuav muab lub ntiajteb kho ua ib lub vaj kaj siab, nws yuav kho kom cov uas muaj mob muaj nkeeg zoo, thiab nws yuav tsa cov tuag sawv rov los. (Yaxaya 33:24; 35:5, 6; Yauhas 5:28, 29) Peb hlub Yehauvas thiab nws Leej Tub rau qhov nkawd tau muab qhov khoom pub “tshaj dhau peb txawj piav tau” rau peb. Peb yuav nco nkawd txiaj ntsig li cas rau qhov khoom pub no? Peb yuav tsum (1) xyaum Yexus tus qauv, (2) hlub peb cov kwvtij, thiab (3) zam txim rau lwm tus tiag tiag.

“KHETOS TXOJKEV HLUB KAV RAWV PEB”

7, 8. Yexus txojkev hlub yuav pab peb ua dabtsi?

7 Qhov 1, Khetos txojkev hlub pab tau peb ua peb lub neej raws li nws lub siab nyiam. Vim li no tus tubtxib Povlauj thiaj hais tias: “Khetos txojkev hlub kav rawv peb.” (Nyeem 2 Khaulee 5:14, 15.) Povlauj hais li no rau qhov nws paub tias yog peb to taub zoo txog Yexus txojkev hlub, ces qhov no yuav pab kom peb tig rov qab hlub Yexus thiab ua raws li nws lub siab nyiam. Tsis tas li ntawd xwb, thaum peb to taub zoo txog qhov khoom pub uas Yehauvas tau muab rau peb, ces yuav pab tau peb coj lub neej raws li Yexus lub siab nyiam. Yuav ua li cas thiaj ua tau li no?

8 Yog peb hlub Yehauvas tiag, peb yuav tsum xyaum Yexus thiab “taug raws nws tus [hneev] taw.” (1 Petus 2:21; 1 Yauhas  2:6) Yog peb mloog Vajtswv thiab Khetos lus, kuj yog peb hlub nkawd. Yexus hais tias: “Tus uas muaj kuv tej lus nkaw thiab tuav rawv tej lus ntawd, tus ntawd thiaj yog tus uas hlub kuv. Thiab tus uas hlub kuv ntawd kuv leej Txiv yuav hlub nws, thiab kuv yuav hlub nws thiab qhia kuv rau nws pom.”Yauhas 14:21; 1 Yauhas 5:3.

9. Peb yuav tau zam dabtsi?

9 Xyoo no lub caij ua kevcai nco txog Yexus, zoo rau peb ua tib zoo xav txog peb lub neej. Xav txog 2 lo lus nug no: ‘Kuv twb xyaum coj raws li Yexus li cas lawm? Tseem tshuav qhovtwg uas kuv yuav tau xyaum ntxiv thiab?’ Tseem ceeb rau peb xav txog tej no rau qhov lub qab ntuj xav kom peb coj li lawv. (Loos 12:2) Yog peb tsis ceev faj, tej neeg txawj ntse thiab tej neeg muaj koob nto npe yuav ntxias tau peb xyaum coj li lawv. (Khaulauxi 2:8; 1 Yauhas 2:15-17) Yuav ua li cas peb thiaj zam dhau qhov no?

10. (1) Lub caij ua kevcai nco txog Yexus, peb yuav tsum xav txog cov lus nug twg? (2) Yog peb ua zoo xav txog tej no, yuav pab tau peb li cas? (Saib daim duab ntawm sab 12.)

10 Lub caij ua kevcai nco txog Yexus kuj zoo rau peb tshuaj saib tej khaubncaws uas peb hnav, tej yeeb yaj kiab uas peb saib, tej nkauj uas peb mloog, thiab tej uas nyob hauv peb lub koos pis tawj thiab tej twj ntawm tes. Zoo rau peb xav txog tej no: ‘Yog Yexus nyob ntawm no pom cev khaubncaws uas kuv hnav, kuv puas txaj muag rau nws?’ (Nyeem 1 Timaute 2:9, 10) ‘Kuv tej khaubncaws puas qhia tias kuv yog Yexus ib tug thwjtim? Yexus puas nyiam tej yeeb yaj kiab uas kuv saib? Nws puas nyiam tej nkauj uas kuv mloog? Yog Yexus siv kuv lub twj ntawm tes es pom tej uas nyob hauv, kuv puas txaj muag? Puas yoojyim piav rau Yexus txog tej nkees (video games) uas kuv tua?’ Yog peb hlub Yehauvas, ces peb yeej zoo siab hlo muab tej uas tsis tsim nyog ib tug Khixatia muaj pov tseg, txawm yuav raug nqe npaum li cas los xij. (Tubtxib Tes Haujlwm 19:19, 20) Thaum peb muab peb lub neej cob rau Yehauvas, peb kuj tau cog lus tias peb yuav ua peb lub neej raws li Khetos lub siab nyiam thiab. Yog li ntawd, yuav kom peb xyaum tau Yexus, peb yuav tsum zam tej uas nws ntxub.Mathai 5:29, 30; Filipi 4:8.

11. (1) Peb txojkev hlub rau Yehauvas thiab Yexus pab tau peb ua dabtsi? (2) Peb txojkev hlub ua rau peb xav pab lwm tus hauv lub koom txoos li cas?

11 Peb hlub Yexus, peb thiaj kub siab mus qhia txoj xov zoo. (Mathai 28:19, 20; Luka 4:43) Lub caij ua kevcai nco txog Yexus, koj puas ua tau ib tug pab tho kev 30 lossis 50 teev? Ib tug kwvtij muaj 84 xyoos xav tias nws yuav ua tsis tau ib tug pab tho kev vim nws laus thiab mob ntsuav. Tiamsis cov tho kev uas nyob ze nws xav pab nws ua ib tug pab tho kev. Yog li ntawd, lawv thiaj pab thauj nws mus qhia Vajlugkub rau tej koog uas nws mus tau. Vim li no, nws thiaj tau nws cov sijhawm 30 teev. Koj puas pab tau ib tug hauv koj lub koom txoos los ua ib tug pab tho kev rau lub 3 Hlis lossis 4 Hlis? Txawm peb ib txhia ua tsis tau ib tug pab tho kev los, peb kuj siv sijhawm thiab dag zog mus ua Yehauvas tes haujlwm kom ntau ntxiv rau lub caij ntawd. Yog peb ua li no yuav qhia tias peb nco Yexus txiaj ntsig rau nws txojkev hlub ib yam li Povlauj. Peb yuav nco txiaj ntsig rau Vajtswv txojkev hlub li cas thiab?

TSIM NYOG PEB IB LEEG HLUB IB LEEG

12. Peb yuav nco txiaj ntsig rau Vajtswv txojkev hlub li cas?

12 Qhov 2, yog peb nco txiaj ntsig rau  Vajtswv txojkev hlub ces peb yuav tsum hlub peb cov kwvtij nkauj muam. Tus tubtxib Yauhas tau sau tias: “Cov uas kuv hlub, yog Vajtswv hlub peb li no, tsim nyog peb sib hlub ib yam li ntawd.” (1 Yauhas 4:7-11) Yog peb to taub zoo txog Yehauvas txojkev hlub, ces peb yuav tsum hlub peb cov kwvtij. (1 Yauhas 3:16) Peb yuav ua li cas qhia tias peb hlub peb cov kwvtij?

13. Yexus tseg tus qauv zoo li cas rau peb xyaum?

13 Yexus tso tau ib tug qauv zoo heev rau peb xyaum. Nws pab peb pom tias peb yuav tsum hlub lwm tus li cas. Thaum nws tseem nyob hauv ntiajteb, nws pab cov uas txo hwjchim. Nws kho cov uas muaj mob muaj nkeeg, cov ceg tawv, cov dig muag, cov lag ntseg, thiab cov hais tsis tau lus. (Mathai 11:4, 5) Yexus tsis zoo li cov thawj coj uas saib tsis taus cov txom nyem, nws zoo siab hlo qhia txhua tus uas xav los paub Vajtswv. (Yauhas 7:49) Yexus hlub cov uas txo hwjchim thiab zoo siab hlo pab lawv.Mathai 20:28.

Koj puas coj tau ib tug kwvtij lossis ib tug muam laus nrog koj mus qhia Vajlugkub? (Saib nqe 14)

14. Koj yuav pab koj cov kwvtij nkauj muam li cas?

14 Lub caij ua kevcai nco txog Yexus kuj yog ib lub caij zoo rau koj xav seb koj yuav pab koj cov kwvtij nkauj muam li cas. Xws li cov laus, koj puas mus xyuas lawv thiab? Koj puas ua tau ib pluag mov mus rau lawv noj, pab lawv tu vaj tu tsev, coj lawv mus kev sib txoos, lossis coj lawv nrog koj mus tshaj tawm? (Nyeem Luka 14:12-14.) Cia peb nco Vajtswv txiaj ntsig es hlub peb cov kwvtij!

KHUVLEEJ COV KWVTIJ NKAUJ MUAM

15. Tseem ceeb rau peb paub txog dabtsi?

15 Qhov 3, yog peb nco Yehauvas txiaj ntsig rau nws txojkev hlub, peb yuav tsum zam txim rau peb cov kwvtij nkauj muam tiag tiag. Peb txhua tus muaj kev txhaum thiab txawj tuag vim yog tim Adas. Yog li ntawd, yeej tsis muaj ib tug uas yuav hais tau tias, “Kuv tsis cheem tsum tus nqe txhiv.” Txawm tus uas muaj kev ntseeg loj heev los, yeej cheem tsum tus nqe txhiv. Peb sawvdaws puavleej muaj txim loj heev tiamsis Vajtswv twb zam peb lub txim lawm. Vim li cas tseem ceeb rau peb paub txog qhov no? Cia peb mus saib Yexus ib zaj lus piv txwv.

16. Yexus zaj lus piv txwv txog tus vajntxwv thiab 2 tug tub qhe yog txhais li cas?

16 Yexus hais ib zaj lus piv txwv txog ib tug vajntxwv uas tau zam ib tug tub qhe 60 plhom denalia. Tiamsis tus qhev ntawd ho tsis zam rau ib tug qhev uas tshuav nws ib nyuag pua denalia xwb. Vajntxwv twb zam nws nqe ntau npaum li ntawd, tsim nyog tus qhev ntawd khuvleej tus qhev uas tshuav nws nqe es zam rau thiab, puas yog? Thaum Vajntxwv hnov txog qhov no ua rau nws npau taws heev. Nws thiaj hais rau nws tus qhev ntawd tias: “‘Koj tus niag qhev phem, kuv twb zam koj tej nuj nqes huvsi vim koj thov kuv. Tsis tsim nyog koj khuvleej koj tib pab tub  qhe ib yam li kuv tau khuvleej koj lawm lov?’” (Mathai 18:23-35) Yehauvas zoo li tus vajntxwv hauv zaj lus piv txwv no ntag. Nws twb zam peb lub txim uas loj kawg nkaus. Yog li ntawd, peb yuav nco Yehauvas txiaj ntsig rau nws txojkev hlub thiab kev khuvleej li cas?

17. Yexus zaj lus piv txwv pab tau peb li cas?

17 Thaum peb npaj ua kevcai nco txog Yexus txojkev tuag, zoo rau peb xav li no: ‘Puas muaj ib tug kwvtij uas tau ua rau kuv tu siab? Puas yoojyim rau kuv zam txim rau nws?’ Yog muaj li no, ces zoo rau peb xyaum Yehauvas, tus uas maj nroos “zam txim” rau peb. (Nehemi 9:17; Ntawv Nkauj 86:5) Yog peb nco Yehauvas txiaj ntsig rau nws txojkev khuvleej, ces peb yuav tsum khuvleej lwm tus thiab zam txim rau lawv tiag tiag. Yog peb tsis hlub, tsis zam txim rau peb cov kwvtij, ces Yehauvas kuj tsis hlub, tsis zam txim rau peb thiab. (Mathai 6:14, 15) Qhov uas peb zam txim rau lwm tus yuav tshem tsis tau qhov uas lawv ua rau peb tu siab, tiamsis yuav ua rau peb lub neej kaj siab dua.

18. Vajtswv txojkev hlub pab tau ib tug muam li cas?

18 Vim peb sawvdaws yog neeg txhaum, yeej tsis yoojyim rau peb ib leeg ua siab ntev rau ib leeg hlo li. (Nyeem Efexau 4:32; Khaulauxi 3:13, 14.) Ib tug muam hu ua Lug pom tseeb txog qhov no. [1] (Saib cov lus qhia rau zaj no.) Lug tau pab ib tug poj ntsuam hu ua Yeeb. Nws thauj Yeeb mus txhua qhov chaw uas Yeeb cheem tsum mus, coj nws mus kav kiab kav khw, thiab pab ua ntau yam rau nws. Txawm Lug pab Yeeb npaum li ntawd los, Yeeb pheej cov nyom Lug tas zog. Tej thaud kuj tsis yoojyim rau Lug pab Yeeb hlo li. Txawm li ntawd los, Lug tsuas xav txog qhov zoo es ua siab ntev pab Yeeb mus txog thaum Yeeb mob es tas sim neej lawd. Txawm Yeeb ua nyuaj heev rau Lug los, thaum Yeeb tuag lawd Lug tseem hais tias: “Kuv tos ntsoov hnub uas rov pom Tais Yeeb dua hauv vaj kaj siab. Kuv xav pom nws rau lub sijhawm uas tsis muaj kev txhaum lawd.” Muaj tseeb tiag, Vajtswv txojkev hlub yeej pab tau peb ib leeg ua siab ntev rau ib leeg es tos ntsoov hnub uas txojkev txhaum ploj ntais mus ib txhis.

19. Yog peb nco txiaj ntsig rau Vajtswv qhov khoom pub “tshaj dhau peb txawj piav tau,” peb yuav tsum ua li cas?

19 Yehauvas muab tau ib qho khoom pub “tshaj dhau peb txawj piav tau” rau peb. Cia peb nco Yehauvas txiaj ntsig rau qhov khoom pub no mus li! Lub caij ua kevcai nco txog Yexus yog ib lub caij zoo rau peb xav txog txhua yam uas Yehauvas thiab Yexus nkawd tau ua rau peb. Cia peb nco txiaj ntsig rau nkawd txojkev hlub es xyaum Yexus tus qauv, hlub peb cov kwvtij, thiab zam txim rau lwm tus tiag tiag.

^ [1] (nqe 18) Tau muab cov npe hauv zaj no ib txhia hloov lawm.