Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 1 Hlis Xyoo 2016

“Thov Cia Peb Nrog Nej Mus Thiab”

“Thov Cia Peb Nrog Nej Mus Thiab”

“Thov cia peb nrog nej mus thiab, vim peb twb hnov tias Vajtswv nrog nraim nej.”XEKHALIYA 8:23.

ZAJ NKAUJ: 32, 31

1. Yehauvas hais tias yuav muaj li cas rau tiam peb nyob no?

YEHAUVAS hais tias tiam peb nyob no, “yuav muaj kaum leej tuaj ntawm txhua lub tebchaws thiab txhua haiv neeg tuaj tuav ib tug Yudai lub qab tsho thiab hais tias, ‘Thov cia peb nrog nej mus thiab, vim peb twb hnov tias Vajtswv nrog nraim nej.’” (Xekhaliya 8:23) Tus Yudai piv txog cov xaiv tseg. Phau Vajlugkub muab lawv hu ua “cov tseem Yixayee.” (Kalatia 6:16) Kaum leej piv txog cov uas muaj kev cia siab nyob mus ib txhis hauv ntiajteb no. Lawv paub tias Yehauvas twb foom koob hmoov rau cov xaiv tseg lawm. Lawv suav tias yog ib txoj koob hmoov zoo uas lawv tau nrog cov xaiv tseg pe hawm Vajtswv ua ke.

2. Hauv zaj kawm no peb yuav teb cov lus nug twg? (Saib daim duab ntawm sab no.)

2 Yexus kuj hais ib yam li tus cev lus Xekhaliya tias Vajtswv cov tibneeg yuav koom siab. Yexus muab cov uas yuav nrog nws kav saum ntuj piv rau “pab nyuag yaj me me,” thiab muab cov uas yuav nyob hauv ntiajteb hu ua “lwm pab yaj.” Yexus hais tias 2 pab no yuav “los koom ua ib pab muaj ib tug tswv yug xwb.” Lawv puavleej yuav raws nws qab. (Luka 12:32; Yauhas 10:16) Tiamsis  vim muaj 2 pab yaj, ib txhia xav paub tias: (1) Puas tsim nyog lwm pab yaj paub txhua tus xaiv tseg tej npe? (2) Cov xaiv tseg yuav tsum coj zoo li cas? (3) Thaum txog hmo ua kevcai nco txog Yexus txojkev tuag, yog muaj ib tug hauv koj lub koom txoos pib noj lub ncuav thiab haus khob cawv, koj yuav saib nws zoo li cas? (4) Puas tsim nyog peb txhawj tias cov uas noj lub ncuav thiab haus khob cawv coob zuj zus tuaj lawd? Hauv zaj kawm no peb yuav teb cov lus nug no.

PUAS TSIM NYOG PEB PAUB TXHUA TUS XAIV TSEG TEJ NPE?

3. Vim li cas peb ho tsis tau paub tseeb tias tus twg muaj feem nrog cov 144,000 leej?

3 Niaj hnub no puas yog lwm pab yaj yuav tsum paub tag nrho cov xaiv tseg tej npe? Tsis yog. Vim li cas? Vim peb tsis tau paub tseeb seb tug twg yuav mus saum ntuj tiag. [1] (Saib cov lus qhia rau zaj no.) Thaum Vajtswv xaiv lawv, nws tsuas yog caw lawv xwb. Lawv yuav tsum npuab siab rau Vajtswv mus txog thaum kawg, lawv mam li tau nqe zog. Xatas yeej paub li no, nws thiaj siv tej “cuav xibhwb” los ntxias kom lawv “yuam kev.” (Mathai 24:24) Yehauvas yuav tsum nias lub cim kawg nkaus rau cov xaiv tseg, lawv thiaj paub tseeb tias lawv yuav tau txais nqe zog tiag. Lub cim ntawd yog qhov uas Yehauvas pom zoo lawv thiab suav tias lawv yog neeg ncaj ncees lawm tiag. Nws yuav nias lub cim kawg nkaus ua ntej lawv tuag lossis ua ntej pib lub caij muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li.Qhia Tshwm 2:10; 7:3, 14.

4. Peb twb tsis paub tag nrho cov xaiv tseg tej npe, peb yuav nrog lawv mus li cas?

4 Yog tias tsis paub cov xaiv tseg tej npe, lwm pab yaj yuav ua li cas ‘nrog lawv mus’? Phau Vajlugkub hais tias “kaum leej” yuav “tuaj tuav ib tug Yudai lub qab tsho thiab hais tias, ‘Thov cia peb nrog nej mus thiab, vim peb twb hnov tias Vajtswv nrog nraim nej.’” Phau Vajlugkub tsuas hais txog ib tug Yudai xwb, tiamsis tus Yudai ntawd piv txog tag nrho pab xaiv tseg. Lwm pab yaj thiaj nrog pab ntawd teev tiam Yehauvas ua ke. Lawv tsis tas paub cov xaiv tseg txhua tus tej npe es raws lawv ib tug twg qab. Tus coj peb yog Yexus, thiab phau Vajlugkub qhia tias peb yuav tsum raws Yexus qab xwb.Mathai 23:10.

COV XAIV TSEG YUAV TSUM COJ ZOO LI CAS?

5. Cov xaiv tseg yuav tsum xav txog cov lus ceeb toom twg thiab yog vim li cas?

5 Cov xaiv tseg yuav tsum pom tias cov lus ceeb toom hauv 1 Khaulee tseem ceeb npaum li cas. (Nyeem 1 Khaulee 11:27-29.) Yog ib tug xaiv tseg tsis ceev faj tej zaum nws yuav “lam noj lub ncuav lossis lam haus tus Tswv lub khob ua yam uas tsis tsim nyog.” Ua cas ho hais li ntawd? Yog nws tsis muab siab npuab Yehauvas, tsis nrog Yehauvas sib raug zoo, los nws tseem noj lub ncuav thiab haus khob cawv, ces twb yog nws ua saib tsis taus Yehauvas. (Henplais 6:4-6; 10:26-29) Yog li ntawd, yog cov xaiv tseg xav “txais tshav ntuj” nrog Yexus Khetos kav saum ntuj ceeb tsheej, lawv yuav tsum muab siab npuab Yehauvas tiag.Filipi 3:13-16.

6. Cov Khixatia uas raug xaiv yuav tsum coj zoo li cas?

6 Povlauj qhia cov Khixatia uas raug xaiv tias: “Vim li no kuv uas raug kaw vim saib rau tus Tswv, thov nej ua lub neej kom phim qhov uas Vajtswv hu nej los xyaum.” Lawv yuav coj lub neej zoo li cas? Povlauj piav tias: “Nej yuav tsum txo kiag lub siab, thiab ua lub siab mos siab muag, ua lub siab ntev, thiab ua siab thev ib leeg rau ib leeg ntawm txojkev hlub.” (Efexau 4:1-3) Yehauvas lub hwj huam dawb huv yuav pab kom nws cov tub qhe txo hwjchim es txhob khav theeb. (Khaulauxi 3:12) Cov xaiv tseg yeej tsis xav  tias lawv zoo dua lwm tus. Lawv to taub tias tsis yog Yehauvas yuav pub lub hwj huam ntau dua rau lawv. Tsis tas li ntawd xwb, lawv tsis xav tias lawv to taub Vajlugkub tob dua lwm tus rau qhov Vajtswv tau xaiv lawv. Cov xaiv tseg yeej yuav tsis hais rau ib tug twg tias Vajtswv kuj xaiv nws thiab, es lam caw tus ntawd los noj lub ncuav thiab haus khob cawv. Lawv txo hwjchim thiab paub tseeb tias Yehauvas tib leeg xwb thiaj muaj cai caw tibneeg mus saum ntuj.

7, 8. Cov xaiv tseg yuav tsis coj li cas, thiab yog vim li cas?

7 Cov xaiv tseg yeej paub tseeb tias yog ib txoj koob hmoov zoo kawg nkaus li uas Yehauvas caw lawv mus saum ntuj. Tiamsis lawv tsis xav kom lwm tus muab lawv saib hlob dua tej. (Efexau 1:18, 19; nyeem Filipi 2:2, 3.) Yog lwm tus tsis ntseeg tias lawv yog ib tug xaiv tseg los lawv tsis tu siab. Vim li cas? Rau qhov thaum Yehauvas xaiv lawv, Yehauvas twb tsis ua nrov ncha rau leejtwg paub li. Tsis tas li ntawd xwb, phau Vajlugkub twb qhia kom tsis txhob maj ntseeg tias Vajtswv muab ib teg haujlwm tseem ceeb rau ib tug twg ua. (Qhia Tshwm 2:2) Cov xaiv tseg tsis xav kom luag qhuas lawv li ub li no. Yog li ntawd, thaum lawv ntsib ib tug twg, lawv yeej tsis lam qhia tus ntawd tias lawv yog ib tug xaiv tseg. Tej zaum lawv twb tsis qhia rau leejtwg paub li. Lawv kuj tsis khav txog tej haujlwm zoo uas lawv yuav tau ua saum ntuj ceeb tsheej.1 Khaulee 1:28, 29; nyeem 1 Khaulee 4:6-8.

8 Cov xaiv tseg yeej tsis xav tias lawv yuav tsum nrog tib cov xaiv tseg ua ke xwb, cuag li lawv yog lawv ib pab. Lawv tsis mus poo lwm cov xaiv tseg kom lawv muaj kev kawm Vajlugkub ua ke lossis kom tau tham txog lawv tes haujlwm saum ntuj. (Kalatia 1:15-17) Yog cov xaiv tseg coj li ntawd, lub koom txoos yuav tsis sib haum xeeb. Yog coj li ntawd ces yog tawm tsam lub hwj huam dawb huv lawm. Lub hwj huam txhawb kom lub koom txoos koom tau ib lub siab.Nyeem Loos 16:17, 18.

KOJ YUAV COJ LI CAS NROG LAWV?

9. Vim li cas peb yuav tsum ceev faj txhob muab cov uas noj lub ncuav thiab haus khob cawv saib hlob dhau lawm? (Saib lub ntsiab me “ Kev Hlub ‘Paub Cai.’”)

9 Koj yuav coj li cas nrog cov xaiv tseg? Yexus qhia nws cov thwjtim tias: “Nej sawvdaws yog kwvtij . . . Leejtwg tsab ua loj yuav raug muab txo kom qes. Leejtwg txo hwjchim tus ntawd yuav raug muab tsa ua loj.” (Mathai 23:8-12) Yog li ntawd, txawm tias Vajtswv xaiv ib tug twg los, tsis zoo rau peb qhuas nws dhau lawm. Phau Vajlugkub txhawb kom peb yoog raws li cov txwj laus “txojkev ntseeg.” Tiamsis phau Vajlugkub tsis tau qhia tias, peb muaj cai tsa ib tug neeg los ua peb tus xibhwb. (Henplais 13:7) Phau Vajlugkub yeej qhia tias ib txhia “tsim nyog tau tshav ntuj ob npaug.” Yog vim li cas? Puas yog vim lawv yog cov xaiv tseg? Tsis yog. Peb yuav tsum hwm lawv rau qhov lawv “saib xyuas pawg ntseeg” thiab lawv “siv zog piav Vajtswv txojlus thiab qhuab qhia.” (1 Timaute 5:17) Yog peb muab cov xaiv tseg saib hlob dhau lawm ces yuav ua rau lawv txaj muag. Tej zaum kuj ua rau lawv khav theeb los muaj thiab. (Loos 12:3) Peb yeej tsis xav ua rau cov xaiv tseg yuam kev li ntawd ib zaug li, puas yog?Luka 17:2.

Koj yuav tsum saib cov uas noj lub ncuav thiab haus khob cawv zoo li cas? (Saib nqe 9-11)

10. Peb yuav coj li cas thiaj qhia tias peb saib taus cov xaiv tseg?

10 Peb yuav coj li cas thiaj qhia tias peb saib taus cov xaiv tseg? Tsis zoo rau peb nug seb Vajtswv xaiv lawv li cas. Peb tsis muaj caij nug li ntawd. (1 Thexalaunika 4:11; 2 Thexalaunika 3:11) Tsis zoo rau peb xav tias lawv tus txij nkawm, lawv niam lawv txiv, lossis lawv tsev neeg ib txhia raug xaiv  thiab. Qhov uas lawv raug xaiv tsis zoo li tej qub txeeg qub teg uas los ntawm leej niam leej txiv los. (1 Thexalaunika 2:12) Yog peb ib tug kwvtij raug xaiv lawm, peb yuav tsum txhob nug txog tej yam uas yuav ua rau nws pojniam tu siab. Tsis txhob lam nug tias nws xav li cas txog qhov uas nws tus txiv yuav tsis tau nrog nws nyob hauv ntiajteb mus ib txhis. Rau qhov hauv lub qab ntuj tshiab, Yehauvas yuav foom koob hmoov kom txhua tus “txaus siab rau tej uas lawv muaj.”Phau Ntawv Nkauj (Ntawv Nkauj) 145:16, TMZ.

11. Yog peb zam tus cwj pwm “qhuas lwm tus” yuav pab tau peb li cas?

11 Txhob muab cov xaiv tseg saib hlob dua lwm tus. Yog peb ua li ntawd kuj yuav pab tau peb thiab. Phau Vajlugkub qhia tias yuav muaj cov kwvtij cuav los rau hauv lub koom txoos. Ib txhia yuav ua txuj hais tias Vajtswv xaiv lawv thiab. (Kalatia 2:4, 5; 1 Yauhas 2:19) Tsis tas li ntawd xwb, tej zaum cov xaiv tseg ib txhia yuav tso Yehauvas tseg. (Mathai 25:10-12; 2 Petus 2:20, 21) Peb yuav tsum ceev faj txhob “qhuas lwm tus” dhau hwv lawm. Yog peb ceev faj, ces txawm ib tug kwvtij uas twb paub Yehauvas ntev heev lossis ib tug xaiv tseg lam ua yuam kev los, peb yuav tsis caum nws qab. Yog nws ho tso Yehauvas tseg, los peb yuav npuab siab rau Yehauvas li qub.Yuda 16.

PUAS TAS PEB TXHAWJ YOG LAWV COOB ZUJ ZUS TUAJ?

12, 13. Vim li cas tsis tsim nyog peb txhawj tias cov uas noj lub ncuav thiab haus khob cawv coob zuj zus tuaj lawm?

12 Yav tas los cov uas noj lub ncuav thiab hauv khob cawv rau hmo ua kevcai nco txog Yexus txojkev tuag tsawg zuj zus. Tiamsis tau ob peb xyoos no, ho coob zuj zus tuaj lawm. Puas tsim nyog peb txhawj txog qhov no? Tsis tas peb yuav txhawj li. Cia peb kawm seb yog vim li cas.

13 “[Yehauvas] paub cov uas yog nws li.” (2 Timaute 2:19) Peb tsis paub txhua yam li Yehauvas. Yog li ntawd, hmo ua kevcai nco txog Yexus txojkev tuag, cov kwvtij suav txhua tus uas noj lub ncuav thiab haus khob cawv, tiamsis lawv tsis paub tseeb tias Yehauvas xaiv tus twg tiag. Ib txhia xav yuam kev tias yog Vajtswv caw lawv, lawv thiaj noj lub ncuav thiab haus khob cawv, tiamsis tom qab no lawv tso tseg lawm. Ib co muaj tus mob nyuaj siab, lawv thiaj xav tias lawv yuav tau mus nrog Yexus ua vajntxwv kav saum ntuj. Txawm li cas los xij, peb tsis paub tseeb tias cov xaiv tseg tshuav pes tsawg leej seem nyob hauv ntiajteb no lawm.

14. Phau Vajlugkub puas qhia tias cov xaiv tseg yuav coob npaum li cas thaum pib lub caij muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li?

14 Yexus yuav los qaws cov xaiv tseg uas nyob ntau lub tebchaws mus saum ntuj ceeb tsheej. Phau Vajlugkub hais tias Yexus “txib nws cov tubtxib saum ntuj nrog suab raj suab xyu nrov heev los, mas lawv yuav qaws cov neeg uas nws xaiv cia lawd tag nrho plaub ceg kaum ntuj txij sab ntuj no mus thoob plaws sab ntuj tim ub huvsi.” (Mathai 24:31) Phau Vajlugkub qhia tias nyob rau  tiam kawg, yuav tshuav ib co xaiv tseg seem hauv ntiajteb no. (Qhia Tshwm 12:17) Tiamsis phau Vajlugkub tsis qhia tias yuav tshuav lawv pes tsawg leej thaum pib lub caij muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li.

15, 16. Peb yuav tsum to taub li cas txog cov 144,000 leej uas Yehauvas tau xaiv tseg?

15 Yehauvas yog tus txiav txim seb yuav xaiv tibneeg rau lub caij twg. (Loos 8:28-30) Tom qab Yexus sawv hauv qhov tuag rov los, Yehauvas pib xaiv cov uas yuav mus saum ntuj. Nyob thawj 100 xyoo, cov Khixatia puavleej yog cov xaiv tseg. Ntau puas xyoo tom qab no, muaj coob leej ntau tus hais tias lawv yog Khixatia, tiamsis qee tus thiaj coj li Khetos. Yehauvas tsuas xaiv cov tseem Khixatia ntawd mus saum ntuj xwb. Lawv zoo li cov mog uas hlob nrog cov txhauv hauv Yexus zaj lus piv txwv. (Mathai 13:24-30) Nyob tiam kawg no, Yehauvas tseem xaiv tibneeg ntxiv kom muaj 144,000 leej. [2] (Saib cov lus qhia rau zaj no.) Yog Vajtswv xaiv ib co ua ntej hnub kawg los txog kiag, peb yeej tso siab tias Vajtswv ua yog lawm. (Yaxaya 45:9; Daniyee 4:35; nyeem Loos 9:11, 16.) [3] (Saib cov lus qhia tom kawg.) Peb yuav tsum ceev faj txhob coj zoo li cov neeg hauv Yexus zaj lus piv txwv, uas yws tias tus tswv teb them nqe zog, sib npaug rau cov tub zog ua haujlwm ntau thiab ua haujlwm tsawg tibsi.Nyeem Mathai 20:8-15.

16 Tsis yog tag nrho cov xaiv tseg yuav tau tuav tes haujlwm ua “tus qhev ncaj thiab ntse.” (Mathai 24:45-47) Nyob thawj 100 xyoo, Yehauvas thiab Yexus tsuas siv ib pab tsawg tsawg los cob qhia lossis pub zaub mov ntawm sab kev ntseeg rau sawvdaws. Thaum ntawd Vajtswv tsuas tshoov cov xaiv tseg tsawg tsawg tus los sau cov Nqe Lus Kili xwb. Niaj hnub no los, cov xaiv tseg tsuas muaj tsawg tsawg tus los tuav tes haujlwm pub zaub mov rau Vajtswv cov tibneeg kom “raws sijhawm.”

17. Koj kawm tau li cas los ntawm zaj no?

17 Peb kawm tau li cas los ntawm zaj no? Yehauvas twb txiav txim siab lawm tias tibneeg feem coob yuav tau txojsia mus ib txhis hauv ntiajteb no. Cov uas nrog Yexus ua vajntxwv kav thiaj nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb. Txawm li cas los, Yehauvas yuav pub nqe zog rau tus “Yudai” thiab “kaum leej” huv tibsi. Nws muab tib co kevcai rau lawv coj thiab nws xav kom lawv sawvdaws muab siab npuab nws. Lawv puavleej yuav tsum txo hwjchim, thiab koom ib lub siab teev tiam nws. Lawv yuav tsum txhawb kom sawvdaws hauv lub koom txoos nyob sib haum xeeb. Peb nyob ze zuj zus rau hnub kawg lawm. Cia peb txhua tus koom siab li ib pab yaj es teev tiam Yehauvas thiab raws Yexus Khetos qab.

^ [1] (nqe 3) Raws li Ntawv Nkauj 87:5, 6 tej zaum yav tom hauv ntej Vajtswv mam li qhia cov uas nrog Yexus kav saum ntuj tej npe.Loos 8:19.

^ [2] (nqe 15) Tubtxib Tes Haujlwm 2:33 qhia tias thaum ib tug twg raug xaiv, Yexus kuj muaj feem nrog qhov ntawd thiab. Tiamsis Yehauvas yog tus uas caw nws.

^ [3] (nqe 15) Yog xav paub ntxiv mus saib zaj “Questions From Readers” hauv Phau Tsom Faj Askiv, lub 5 Hlis tim 1, 2007, sab 30-31.