Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 THAWJ ZAJ | PUAS TAS PEB COJ NCAJ?

Hais Lus Dag Tsim Kev Ntxhov Siab

Hais Lus Dag Tsim Kev Ntxhov Siab

Samantha [xa·ma·tas] nyob tebchaws Afika Qab Teb hais tias: “Muaj tej lub caij yeej tsim nyog hais lus dag thiaj kho tau teeb meem.”

Koj puas xav li cov lus saum no thiab? Yoojyim heev rau peb dag thaum peb ntsib teeb meem. Yog peb nyiam coj ncaj tiag peb yeej yuav hais lus tseeb. Yog peb txhawj peb lub npe xwb, ces peb yuav dag kom luag qhuas peb. Tiamsis thaum sawvdaws paub tias peb dag, peb hajyam ntsib teeb meem dua qhov qub. Xav txog cov qauv nram no.

LUS DAG RHUAV TAU KEV NTSEEG SIAB

Yus yeej ntseeg thiab tso siab rau yus cov phoojywg kwvluag zoo xwb. Yuav tsum siv sijhawm ntev loo mam li ntseeg tau ib tug siab. Thaum yus ob tug phoojywg ib leeg hais lus tseeb rau ib leeg thiab ib leeg xav txog ib leeg ua ntej ces ntev mus ntev tuaj ib leeg mam tso siab rau ib leeg. Tiamsis yog yus dag nws ib zaug xwb, yuav ua rau nws tsis tso siab rau yus lawm. Thaum nws tsis ntseeg yus lawd, nyuaj heev rov sib raug zoo li qub.

Puas tau muaj ib zaug uas ib tug phoojywg zoo heev dag koj? Koj xav li cas xwb? Tej zaum ua rau koj chim lossis tu siab rau nws heev. Yeej tsim nyog koj tu siab thiab. Tus neeg uas hais lus dag yuav cais tau kev phooj kev ywg.

YOG YUS DAG CES LUAG YUAV DAG THIAB

Txojkev dag zoo ib yam li tus kab mob uas kis ib tug rau ib tug. Muaj ib tug xibhwb qhia ntawv thiaj hais tias “kev dag kis yoojyim heev.” (Robert Innes qhia ntawv hauv lub University of California.) Yog peb pheej nrog cov neeg dag ua ke, peb yuav xyaum dag li lawv thiab.

Yuav ua li cas peb thiaj coj tau ncaj? Phau Vajlugkub pab tau peb. Nyeem mus seb phau Vajlugkub muaj tej hauv paus ntsiab lus zoo li cas.