“Peb ruaj siab tias peb muaj lub siab dawb paug, xav xyaum zoo rau txhua fab.”Henplais 13:18.

Hauv phau Vajlugkub, lo lus Kili “ncaj” txhais tias muaj lub siab dawb paug coj zoo.

Cov Khixatia paub tias tseem ceeb heev rau lawv coj raws li phau Vajlugkub cov lus no: ‘Peb xav xyaum zoo rau txhua fab.’ Peb yuav xyaum zoo rau txhua fab li cas?

TSIS YOOJYIM COJ NCAJ

Tibneeg feem coob yeej tsom iav thiab tu cev kom zoo saib ua ntej mam tawm mus lwm qhov. Tiamsis muaj tej yam tseem ceeb dua qhov uas tu cev. Peb yuav tsum tu peb lub siab. Yog peb lub siab tsis zoo ces txawm peb zoo nkauj zoo nraug npaum li cas los tsis muaj qabhau li.

Vajtswv Txojlus qhia ncaj tias peb txhua tus muaj ib nplooj siab uas ntxhi taws kom peb mus ua phem. Chiv Keeb 8:21 hais tias: “Neeg xav zaj phem rau hauv lub siab ib txwm thaum yau los.” Yog peb xav coj ncaj peb yuav tsum tawm tsam txojkev txhaum hauv peb lub siab. Tus tubtxib Povlauj kuj tawm tsam li ntawd thiab. Nws hais tias: “Kuv lub siab yeej nyiam Vajtswv txoj kevcai, tiamsis kuv pom muaj dua ib txoj kevcai nyob hauv kuv lub cev uas pheej tawm tsam txoj kevcai uas nyob hauv kuv lub siab thiab ua kom kuv raug txoj kev txhaum uas nyob hauv kuv lub cev ntes.”Loos 7:22, 23.

Yog peb lub siab pheej haub kom peb ua phem ua nkhaus, puas yog peb yuav cia lub siab no tswj peb? Tsis yog. Peb yeej muaj peevxwm txiav txim seb peb yuav ua zoo los ua phem. Yog peb tswj peb lub siab kom xav txog tej yam zoo thiab ncaj xwb ces txawm tej neeg puag ncig peb coj tsis ncaj los, peb yeej yuav coj tau ncaj.

KOV YEEJ LUB SIAB PHEM

Yuav kom peb coj tau ncaj, peb yuav tsum paub cais qhov zoo qhov phem. Niaj hnub no tibneeg feem coob xav tu lub cev sab nraud xwb, tiamsis lawv tsis tu lub siab. Yog li ntawd, thaum zoo dag ces lawv dag kiag kom tau noj. Muaj ib phau ntawv hais tias neeg yeej tsis ntshai dag, tsuas yog lawv txuag tau lawv lub meej mom xwb. (The [Honest] Truth About Dishonesty) Yog li, dabtsi yuav pab kom peb paub cais qhov zoo qhov phem?

Thoob ntiajteb, muaj tsheej plhom leej pom tias phau Vajlugkub pab tau lawv paub cais qhov zoo qhov phem. Tsis muaj ib txojcai ncaj ncees npaum li phau Vajlugkub. (Ntawv Nkauj 19:7) Phau Vajlugkub cob qhia peb ua neej, txawj ua haujlwm, ua neeg dawb huv, thiab muaj kev ntseeg. Txawm tias phau Vajlugkub qub heev lawm los tseem pab tau peb niaj hnub nimno. Phau Vajlugkub tej kevcai thiab tej hauv paus ntsiab lus pab tau txhua lub tebchaws, txhua haiv neeg thiab txhua xeem neeg. Yog peb nyeem phau Vajlugkub, ua tib zoo xav txog tej peb nyeem, thiab xyaum coj lub neej raws li ntawd, ces peb yuav coj tau ncaj ncees.

Tiamsis yuav kom peb coj tau ncaj, tsis yog peb yuav kawm Vajlugkub xwb. Lub qab ntuj puag ncig  peb niaj hnub yaum kom neeg txhob coj ncaj. Yog li ntawd, peb yuav tsum thov Vajtswv pab. (Filipi 4:6, 7, 13) Yog peb thov Vajtswv, nws yuav pab kom peb ua siab tuab thiab coj ncaj rau txhua fab.

YOG PEB COJ NCAJ PEB YUAV TAU NQE ZOG

Muaj ib tug txivneej hu ua Hitoshi [hi·tho·sis] uas poob haujlwm vim nws tsis kam dag. Tiamsis tom qab no nws nrhiav tau ib txoj haujlwm tshiab uas tus lospav txaus siab rau nws tes haujlwm ncaj ncees. Hitoshi hais tias: “Kuv zoo siab kawg li uas kuv nrhiav tau txoj haujlwm no, kuv mam kaj siab.”

Coob leej kuj pom tias ua neeg ncaj ncees yeej zoo dua. Cia peb kawm txog cov uas “xyaum zoo rau txhua fab” raws li phau Vajlugkub, seb pab tau lawv li cas.

 • Koj Lub Siab Yuav Tsis Nkaug Koj

  Ib tug pojniam hu ua Cheryl [sev·laum], nyob hauv lub tebchaws Ireland [ai·ya·lees] hais tias: “Thaum kuv muaj 13 xyoos xwb, kuv cia li mus caum ib pab tub sab es tsis kawm ntawv li lawm. Thaum kuv loj tuaj kuv pom tias cov nyiaj uas kuv khwv tau, 95 feem pua, yog kuv nyiag los xwb. Tiamsis thaum kuv yuav txiv lawd, wb pib nrog Yehauvas Cov Timkhawv kawm Vajlugkub. Wb kawm tias Vajtswv Yehauvas * ntxub tes haujlwm tsis ncaj ncees, wb thiaj txiav txim siab hloov wb lub neej. Xyoo 1990, wb thiaj muab wb tus kheej cob rau Yehauvas thiab ua kevcai raus dej.”Paj Lug 6:16-19.

  “Yav tas los, kuv lub tsev puv nkaus tej khoom uas kuv nyiag los, tiamsis nimno kuv muab tej ntawd tshem tibsi. Kuv lub siab tsis nkaug kuv lawm. Thaum kuv xav txog lub caij uas kuv ua tub sab, kuv nco Yehauvas txiaj ntsig uas nws tseem khuvleej txog kuv. Nimno kuv pw tsaug zog zoo, rau qhov kuv paub tias Yehauvas txaus siab rau kuv lawm.”

  Ib tug txivneej hu ua Sonny [xo·ni] nyob Hong Kong [hoo koos] hais tias: “Thaum kuv tus lospav hnov tias kuv tsis kam txais nyiaj xiab ntawm cov kuv muag khoom rau, nws hais tias: ‘Koj tus Vajtswv cob tau koj ua neeg ncaj ncees! Peb zoo siab kawg uas koj ua haujlwm rau peb lub koom haum.’ Thaum kuv coj ncaj rau txhua fab, kuv lub siab tsis nkaug kuv. Tsis tas li ntawd, kuv pab tau kuv tsev neeg thiab lwm leej lwm tus kom lawv coj lub neej ncaj ncees thiab.”

 • Koj Yuav Kaj Siab Dua

  Ib tug txivneej hu ua Tom [thoo] nyob tebchaws U.S.A. hais tias: “Kuv pab ceev ntawv hauv ib lub tsev rau nyiaj. Txoj haujlwm no, tus yuav dag li cas los muaj, tsuas yog dag tau nyiaj ntau xwb. Sawvdaws yeej hais tias, ‘Yog yus dag mentsis kom tau tshaj thawj, yeej tsis txhaum.’ Tiamsis kuv nyob kaj siab lug vim kuv coj ncaj. Txawm lwm tus yuav ua li cas rau kuv los xij, kuv yeej txiav txim siab tias kuv yuav tsis hais lus dag. Kuv cov lospav paub tias kuv yeej tsis dag lawv thiab kuv tsis kam dag lwm tus.”

 • Koj Yuav Saib Taus Koj Tus Kheej

  Ib tug pojniam hu ua Kaori [khai·au·li] nyob Nyiv Pooj teb hais tias: “Tus uas saib xyuas kuv tom haujlwm hais kom kuv dag txog ib co khoom uas ploj lawm, tiamsis kuv tsis kam dag. Thaum lawv nrhiav tau cov tub sab, tus tuam lospav, zoo siab kawg li uas kuv qhia qhov tseeb xwb. Hauv lub qab ntuj no, peb yuav tsum muaj siab tawv peb thiaj tsis ntshai hais lus tseeb. Yog peb coj ncaj, thaum kawg lwm tus yuav tso siab rau peb thiab lawv yuav saib taus peb.”

Yog li ntawd, yog peb coj ncaj thiab hais lus tseeb, peb lub siab yuav tsis nkaug peb, peb yuav kaj siab dua, thiab peb yuav saib taus peb tus kheej. Yeej zoo dua rau peb coj ncaj, puas yog?

^ nqe 18 Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv lub npe hu ua Yehauvas.