PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 1 Hlis Xyoo 2016 | Puas Tas Peb Coj Ncaj?

Tibneeg feem coob tham pem 10 feeb xwb, lawv twb txawm siv hais ib lo lus dag lawm. Tiamsis ua cas ho tsim nyog peb coj ncaj thiab hais lus tseeb xwb?

THAWJ ZAJ

Hais Lus Dag Tsim Kev Ntxhov Siab

Qhov tseeb txog kev dag ntxias.

THAWJ ZAJ

Vim Li Cas Zoo Rau Peb Coj Ncaj?

Cov uas coj tau ncaj lawd, piav lawv lub neej rau sawvdaws.

Yuav Tsum “Sib Hlub Yam Li Kwvtij Mus Li”!

Nqe Vajlugkub xyoo 2016 yuav pab kom peb npaj rau tej xwm txheej uas yuav muaj sai sai tom ntej no.

Nco Txiaj Ntsig Rau Tej Uas Vajtswv Pub

Vajtswv txojkev hlub pab peb xyaum Yexus tus qauv, hlub peb cov kwvtij, thiab zam txim rau lwm tus li cas?WEB:OnSiteAdTitleNco Txiaj Ntsig Rau Tej Uas Vajtswv Pub

Lub Hwj Huam Dawb Huv Ua Timkhawv Rau Peb Lub Siab

Ib tug neeg uas Vajtswv xaiv tseg yuav tau nqe zog dabtsi? Vajtswv xaiv tibneeg li cas?

“Thov Cia Peb Nrog Nej Mus Thiab”

Peb yuav tsum nco ntsoov li cas txog cov 144,000 leej?

Nrog Vajtswv Ua Haujlwm Ua Rau Peb Xyiv Fab

Nrog Yehauvas ua haujlwm ua rau peb xyiv fab thiab pab tiv thaiv peb ntawm sab kev ntseeg li cas?