Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

“Vajtswv Txojlus . . . Pheej Ua Haujlwm”

“Vajtswv Txojlus . . . Pheej Ua Haujlwm”

“Vajtswv txojlus muaj txojsia thiab pheej ua haujlwm.”​—HENPLAIS 4:12.

ZAJ NKAUJ: 37, 48

1. Vim li cas koj ho ntseeg tias Vajtswv Txojlus pheej ua haujlwm? (Saib daim duab ntawm sab no.)

YEHAUVAS cov tibneeg yeej ntseeg tias Vajtswv Txojlus “muaj txojsia thiab pheej ua haujlwm.” (Henplais 4:12) Peb pom tias Vajtswv Txojlus pheej ua haujlwm hauv peb lub neej tiag. Ua ntej peb ib txhia tsis tau los ua Yehauvas Cov Timkhawv, peb coj lub neej tsis zoo. Tej zaum ua tub sab tub nyiag, haus yeeb haus tshuaj, lossis ua plees ua yi. Peb ib txhia muaj nyiaj txiag, muaj meej mom siab los peb lub neej tsis muaj hauv paus hauv ntsis. (Laj Lim Tswvyim 2:3-11) Tiamsis thaum peb los paub txog Yehauvas, peb mam pom lub neej muaj qabhau. Phau Tsom Faj muaj tej zaj hu ua “Vajlugkub Kho Tau Lub Neej” uas qhia txog cov tau hloov lawv lub neej. Tom qab peb los ua ib tug Khixatia lawm los peb yuav tsum kawm Vajtswv Txojlus tsis tseg tsis tu, peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas thiaj loj hlob zuj zus ntxiv.

2. Nyob thawj 100 xyoo, Vajtswv Txojlus ua haujlwm hauv tibneeg lub neej li cas?

 2 Cov uas los paub qhov tseeb tau hloov lawv lub neej ntau yam kom haum Vajtswv siab. Thawj 100 xyoo cov kwvtij nkauj muam uas raug xaiv kuj tau hloov li ntawd thiab. (Nyeem 1 Khaulee 6:9-11.) Thaum Povlauj piav txog cov uas tsis muaj feem tau Vajtswv lub Nceeg Vaj nws hais tias: “Nej cov muaj qee leej txeev zoo li no.” Vajtswv Txojlus thiab Nws lub hwj huam dawb huv pab tau lawv hloov. Tiamsis tom qab lawv los ntseeg, tej tug tau ua txhaum loj thiab rhuav lawv txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas. Phau Vajlugkub piav txog ib tug kwvtij xaiv tseg uas raug rho tawm. Thaum nws ntxeev dua siab tshiab lub koom txoos Khixatia mam txais nws rov los. (1 Khaulee 5:1-5; 2 Khaulee 2:5-8) Zoo siab kawg uas Vajtswv Txojlus pheej ua haujlwm, cov kwvtij nkauj muam coob tus thiaj hloov tau lawv lub neej.

3. Hauv zaj no peb yuav kawm txog 3 yam twg?

3 Vajtswv Txojlus muaj hwjchim heev thiab pheej ua haujlwm. Yog peb nco Vajtswv txiaj ntsig, peb yuav tsum kawm kom paub siv nws Txojlus. (2 Timaute 2:15) Hauv zaj no peb yuav kawm seb yuav ua li cas phau Vajlugkub thiaj ua haujlwm (1) rau hauv peb lub neej, (2) rau thaum peb mus tshaj tawm txoj xov zoo, thiab (3) thaum peb qhia saum sam thiaj. Tej uas peb kawm no yuav pab peb nco Yehauvas txiaj ntsig. Nws yog Leej Txiv uas qhuab qhia tej yam muaj nuj nqes rau peb.​—Yaxaya 48:17.

HAUV PEB LUB NEEJ

4. (1) Yuav kom Vajtswv Txojlus pab tau peb lub neej, peb yuav tsum ua li cas? (2) Koj teem sijhawm li cas los nyeem phau Vajlugkub?

4 Yuav kom Vajtswv Txojlus pab tau peb lub neej, peb yuav tsum niaj hnub nyeem tsis tseg tsis tu. (Yausua 1:8) Peb txhua tus khwv kawg li, txawm li ntawd los peb yuav tsum nrhiav sijhawm nyeem phau Vajlugkub. (Nyeem Efexau 5:15, 16.) Ib co nyeem Vajlugkub thaum sawv ntxov, lwm cov nyeem thaum tav su, kuj muaj dua lwm cov nyeem thaum tsaus ntuj. Peb yeej xav ib yam li tus sau nkauj tau hais: “Kuv nyiam koj txoj kevcai kawg nkaus, yog tej lus uas kuv tshawb nrhiav tas hnub tas hmo.”​—Ntawv Nkauj 119:97.

Peb txhua tus khwv kawg li, txawm li ntawd los peb yuav tsum nrhiav sijhawm nyeem phau Vajlugkub

5. Vim li cas peb yuav tsum ua tib zoo xav txog tej uas peb nyeem?

5 Puas yog thaum peb nyeem Vajlugkub peb cia li nyeem tsuag tsuag xwb? Tsis yog. Peb yuav tsum ua tib zoo xav txog tej uas peb nyeem ntawd. (Ntawv Nkauj 1:1-3) Yog peb ua tib zoo xav ces phau Vajlugkub yuav tsav tswvyim rau peb. Txawm yuav nyeem hauv lub twj ntawm tes los yog hauv phau ntawv, peb yuav tsum cia Vajtswv Txojlus poob rau hauv nruab siab.

6. (1) Thaum peb nyeem phau Vajlugkub, zoo rau peb xav txog dabtsi? (2) Thaum koj ua tib zoo xav txog tej uas koj nyeem hauv phau Vajlugkub, tau pab koj li cas?

6 Thaum peb nyeem phau Vajlugkub, zoo  rau peb xav txog dabtsi? Zoo rau peb xav li no: ‘Cov nqe Vajlugkub no qhia li cas rau kuv txog Yehauvas? Kuv tes haujlwm puas qhia tias kuv ua raws li cov nqe Vajlugkub tau hais? Kuv yuav tsum hloov li cas ntxiv?’ Thaum peb ua tib zoo xav txog Vajtswv Txojlus thiab thov Vajtswv txog tej uas peb nyeem, yuav rub tau peb lub siab los coj li phau Vajlugkub qhia. Yog peb ua li no, peb yuav pom phau Vajlugkub ua haujlwm hauv peb lub neej.​—2 Khaulee 10:4, 5.

THAUM MUS TSHAJ TAWM

7. Thaum peb mus tshaj tawm, peb yuav siv phau Vajlugkub li cas thiaj pab tau tibneeg?

7 Thaum peb mus tshaj tawm, peb yuav tsum siv phau Vajlugkub txhua lub sijhawm. Ib tug kwvtij hais tias, “Yog koj nrog Yehauvas mus qhia ib lub qhov rooj rau ib lub, koj puas yuav txeeb hais tibsi?” Thaum peb nyeem phau Vajlugkub rau ib tug twg ces twb zoo ib yam li peb cia Yehauvas nrog tus ntawd tham ntag. Ib nqes Vajlugkub yeej muaj kuab dua tibneeg tej lus. (1 Thexalaunika 2:13) Ua li, thaum koj mus tshaj tawm koj puas muab phau Vajlugkub coj los qhia?

Thaum peb nyeem phau Vajlugkub rau ib tug twg ces twb zoo ib yam li peb cia Yehauvas nrog tus ntawd tham ntag

8. Puas yog peb nyeem ib nqes Vajlugkub tas ces cia li lawm xwb? Piav seb.

8 Puas yog peb nyeem ib nqes Vajlugkub tas ces cia li lawm xwb? Tsis yog. Coob tus tsis to taub tej ntsiab lus hauv phau Vajlugkub. Txawm yog thawj 100 xyoo thiab niaj hnub nimno los yeej muaj li ntawd. (Loos 10:2) Peb yuav tsum tsis txhob xav tias tus uas peb ntsib yuav to taub nqe Vajlugkub uas peb nyeem. Zoo rau peb rov saib cov lus tseem ceeb thiab piav lub ntsiab rau nws. Ua li no Vajtswv Txojlus thiaj raug nws siab.​—Nyeem Luka 24:32.

9. Peb yuav hais li cas tus uas peb ntsib thiaj saib taus phau Vajlugkub?

9 Ua ntej peb nyeem ib nqes Vajlugkub rau tus tswv tsev mloog, peb yuav tsum ua tib zoo xaiv tej lus uas peb hais, xwv nws thiaj saib taus phau Vajlugkub. Peb yuav hais li cas? Peb kuj hais tias, “Cia peb nyeem seb tus Tswv Tsim hais li cas.” Yog ib tug tsis tau ntseeg Vajtswv, peb kuj hais li no, “Cia peb nyeem seb tej lus tseem ceeb no pab tau peb li cas.” Yog peb ntsib ib tug uas tsis nyiam kev ntseeg, peb kuj nug nws tias, “Koj puas tau hnov dua zaj paj lug no?” Yog peb xav txog cov uas peb yuav ntsib seb lawv coj li cas thiab ntseeg li cas ces peb yuav hais tau tej lus uas raug lawv siab.​—1 Khaulee 9:22, 23.

10. (1) Piav seb ib tug kwvtij tau ntsib li cas. (2) Thaum koj mus tshaj tawm, koj pom phau Vajlugkub ua haujlwm li cas?

10 Coob tus pom tias thaum lawv muab phau Vajlugkub coj los qhia lwm tus yeej raug siab dua. Muaj ib tug kwvtij uas rov mus xyuas ib tug yawg tau ntau xyoo. Txhua hli nws tseb Phau Tsom Faj thiab phau Tsim Dheev! rau tus yawg ntawd. Muaj ib zaug tus kwvtij muab Phau Tsom Faj rau nws thiab nyeem 2 Khaulee 1:3, 4. Nqe ntawd hais  tias: “Leej Txiv uas muaj lub siab khuvleej thiab yog Vajtswv uas txhawb siab txhua yam . . . txhawb peb lub siab rau txhua yam kev ceeblaj uas peb raug.” Nqe Vajlugkub no raug tus yawg ntawd siab heev, nws thiaj kom rov nyeem dua. Tus yawg ntawd hais tias nkawd ob niam txiv yeej xav tau kev txhawb siab tiag. Nqe no qheb plho nws lub siab ua rau nws xav paub ntxiv txog phau Vajlugkub. Vajtswv Txojlus muaj hwjchim kawg li, puas yog?​—Tubtxib Tes Haujlwm 19:20.

THAUM QHIA SAUM SAM THIAJ

11. Cov kwvtij uas muaj feem qhia saum sam thiaj yuav tsum qhia li cas?

11 Thaum peb mus kev sib txoos thiab koom tej rooj sib txoos 1 hnub thiab 3 hnub, peb txhua tus yeej zoo siab heev. Vim li cas? Vim tias thaum peb mus, twb yog peb teev tiam Yehauvas. Tej lus qhuab qhia kuj txhawb tau peb kawg li thiab. Cov kwvtij uas muaj feem qhia saum sam thiaj muaj ib tes haujlwm tseem ceeb thiab hnyav heev. (Yakaunpau 3:1) Lawv yuav tsum ntsuam xyuas tej uas lawv qhia seb puas raws li phau Vajlugkub. Yog koj muaj feem qhia saum sam thiaj, koj yuav cia Vajtswv Txojlus ua haujlwm li cas rau cov uas mloog koj qhia?

12. Ib tug kwvtij uas qhia saum sam thiaj yuav ua li cas thiaj qhia tau raws li phau Vajlugkub?

12 Thaum ib tug kwvtij cev lus qhuab qhia, nws yuav tsum nco ntsoov nyeem phau Vajlugkub. (Yauhas 7:16) Tsis txhob cia tej lus piv txwv lossis tej qauv ua rau tibneeg tsis  nco qab cov nqe Vajlugkub lawm. Tsis tas li ntawd xwb, qhov uas peb nyeem Vajlugkub txawv qhov uas peb piav Vajlugkub. Yog peb nyeem ntau nqe Vajlugkub, yuav ua rau cov uas mloog cim tsis tau lawm thiab. Yog li ntawd, yuav tsum ua tib zoo xaiv cov nqe Vajlugkub los nyeem. Ua tib zoo nyeem nqe Vajlugkub ntawd thiab piav kom raug lub ntsiab, cov uas mloog thiaj khaws tau coj mus siv. (Nehemi 8:8) Yog zaj lus qhuab qhia twb muaj ib lub ntsiab lawm, zoo rau peb kawm lub ntsiab ntawd thiab cov nqe Vajlugkub kom to taub tias yuav piav li cas. Yog ua li no peb thiaj paub tias yuav nyeem nqe Vajlugkub twg xwb. (Yog xav paub ntxiv, mus saib phau Benefit From Theocratic Ministry School Education, zaj 21 txog 23.) Tiamsis qhov tseem ceeb tshaj, peb yuav tsum nco ntsoov thov Yehauvas pab kom peb qhia tau nws Txojlus.​—Nyeem Paj Lug 3:13, 14.

13. (1) Vajtswv Txojlus tau pab ib tug muam li cas? (2) Thaum koj mus kev sib txoos thiab hnov luag piav Vajtswv Txojlus, raug koj siab li cas?

13 Thaum ib tug muam nyob hauv tebchaws Auxitalia (Australia) tseem yau, nws raug ntau yam kev phem. Txawm nws twb los paub Yehauvas ntev lawm los nws pheej tsis ntseeg tias Yehauvas hlub nws tiag. Muaj ib zaug nws mus kev sib txoos, nws hnov ib nqes Vajlugkub uas raug nws siab heev. Nws thiaj ua tib zoo xav txog nqe Vajlugkub ntawd thiab mus tshawb nrhiav ntxiv. Thaum nws mus tshawb, nws fawb pom ntau nqe Vajlugkub uas pab tau nws thiab. Qhov nws ua li no pab nws pom  tias Yehauvas yeej hlub tshua nws tiag. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Puas tau muaj ib zaug uas koj mus tom kev sib txoos lossis rooj sib txoos 1 hnub thiab 3 hnub es muaj tej nqe Vajlugkub uas raug koj siab li ntawd thiab?​—Nehemi 8:12.

14. Yog peb nco Yehauvas txiaj ntsig thiab nyiam phau Vajlugkub tiag, peb yuav ua dabtsi?

14 Koj puas zoo siab tias Yehauvas tau muab nws Txojlus rau peb? Vajtswv Yehauvas tau cog lus tias nws Txojlus yuav nyob ruaj mus ib txhis. Yeej muaj raws li Vajtswv cog tseg ntawd. (1 Petus 1:24, 25) Yog li ntawd, cia peb nyeem phau Vajlugkub txhua hnub, xyaum raws li tej uas peb nyeem, thiab muab tej nqe ntawd mus pab lwm tus. Yog peb ua li no yuav qhia tias peb nyiam phau Vajlugkub thiab qhia tias peb hlub Vajtswv Yehauvas thiab nco nws txiaj ntsig.