Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 9 Hlis Xyoo 2017

“Peb Tus Vajtswv Tej Lus Yuav Nyob Ruaj Mus Ib Txhis”

“Peb Tus Vajtswv Tej Lus Yuav Nyob Ruaj Mus Ib Txhis”

“Tej nroj tsuag tuag tshav qhuav, tej paj kuj zeeg, tiamsis peb tus Vajtswv tej lus yuav nyob ruaj mus ib txhis.”​—YAXAYA 40:8.

ZAJ NKAUJ: 43, 48

1, 2. (1) Yog tsis muaj phau Vajlugkub, tibneeg lub neej yuav zoo li cas? (2) Yuav ua li cas phau Vajlugkub thiaj raug siab?

YOG peb tsis muaj phau Vajlugkub, xyov peb lub neej yuav zoo li cas. Peb yuav tsis muaj Vajtswv lub tswvyim coj peb txoj hau kev, peb yuav tsis paub qhov tseeb txog Vajtswv, txog lub neej, thiab txog yav tom hauv ntej. Peb kuj yuav tsis paub tias yav tas los Yehauvas tau pab tibneeg li cas.

2 Ua Yehauvas tsaug uas nws tau muab nws Txojlus pab peb, peb thiaj tsis maub dub ua neej. Vajtswv cog lus tias nws tej lus yuav nyob ruaj mus ib txhis. Tus tubtxib Petus hais cov lus hauv Yaxaya 40:8. Tej lus no kuj yog hais rau Vajtswv Txojlus thiab. (Nyeem 1 Petus 1:24, 25.) Yog peb muaj phau Vajlugkub ua peb yam lus yeej raug peb siab dua. Cov uas nyiam phau Vajlugkub pom tias muaj li ntawd tiag, lawv thiaj mob siab heev txhais phau Vajlugkub. Txawm muaj neeg txwv tsis pub txhais phau Vajlugkub tau ntau pua xyoo los, tseem muaj cov uas mob siab xav txhais kom tau. Yehauvas xav “kom ib  tsoom neeg sawvdaws tau txais kev dim thiab paub txojkev tseeb.”​—1 Timaute 2:3, 4.

3. Hauv zaj no peb yuav kawm txog dabtsi? (Saib daim duab ntawm sab 15.)

3 Hauv zaj no peb yuav kawm tias (1) txawm yus yam lus hloov zuj zus, (2) txawm tej tebchaws yuav poob yuav sawv es tibneeg pib kawm lwm yam lus, thiab (3) txawm muaj neeg tawm tsam tsis pub txhais phau Vajlugkub los, Vajtswv tej lus yeej nyob ruaj mus ib txhis. Tej uas peb kawm no yuav pab tau peb li cas? Yuav pab kom peb nco txiaj ntsig rau Vajtswv, tus uas muab Txojlus ntawd rau peb, thiab yuav pab peb rau siab ntso nyeem phau Vajlugkub.​—Mikha 4:2; Loos 15:4.

TEJ LUS HLOOV ZUJ ZUS

4. (1) Tibneeg tej lus hloov zuj zus li cas? (2) Ua li cas peb ho paub tias Vajtswv tsis nyiam ib yam lus heev dua ib yam? (3) Tej no ua rau koj xav li cas xwb?

4 Ib tiam tas ib tiam tuaj, tibneeg tej lus hloov zuj zus. Tej lus uas tibneeg siv puag thaum ub, nimno lub ntsiab hloov zuj zus lawm. Koj puas pom muaj li ntawd thiab? Cov lus Henplais thiab lus Kili los zoo ib yam li ntawd. Niaj hnub no tsis muaj coob tus txawj nyeem cov ntawv Henplais thiab Kili uas txheej thaud luag sau phau Vajlugkub lawm. Yuav tsum muab phau Vajlugkub txhais dua tshiab. Tej txhia xav tias yog lawv kawm cov lus Henplais thiab lus Kili qub qub thaum ub, lawv yuav to taub phau Vajlugkub zoo dua. Tiamsis tsis yoojyim li lawv xav. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Peb zoo siab heev uas twb muab phau Vajlugkub txhais tshaj li 3,200 yam lus lawm. Tej yam lus twb txhais txhij lawm, ib txhia txhais txog nrab xwb. Vajtswv Yehauvas xav kom tibneeg nyob “txhua lub tebchaws txhua xeem txhua yam lus” los paub nws Txojlus. (Nyeem Qhia Tshwm 14:6.) Koj puas pom tias peb tus Vajtswv uas tsis xaiv ntsej muag hlub peb npaum li cas tiag?​—Tubtxib Tes Haujlwm 10:34.

Peb zoo siab heev uas twb muab phau Vajlugkub txhais tshaj li 3,200 yam lus lawm. Tej yam lus twb txhais txhij lawm, ib txhia txhais txog nrab xwb

5. Phau Vajlugkub King James Version tseem ceeb npaum li cas?

5 Thaum txhais tiav phau Vajlugkub lawm, los tseem yuav tau muab kho dua tshiab xwv tiam tom qab thiaj nkag siab. Vim li cas? Vim tias tibneeg tej lus pheej hloov zuj zus. Piv txwv li phau Vajlugkub King James Version. Nyob rau xyoo 1611, luag tau muab phau ntawd txhais ua lus Askiv. Tibneeg nyiam phau Vajlugkub no heev, cov neeg hais lus Askiv tseem niaj hnub siv tej paj lug hauv phau Vajlugkub no. Tiamsis Yehauvas lub npe pom nyob hauv phau Vajlugkub no qho nqe xwb. Hauv Cov Nqe Lus Henplais luag muab “Tus TSWV” coj los hloov Yehauvas lub  npe lawm. Tom qab no luag kuj muab “Tus TSWV” coj los tso rau hauv Khixatia Cov Nqe Lus Kili thiab. Lawv ua li ntawd vim lawv pom tias Vajtswv lub npe yeej nyob hauv Phau Tshiab thiab.

6. Ua cas peb ho zoo siab tias muaj phau Vajlugkub New World Translation?

6 Thaum txhais tau phau Vajlugkub Askiv King James Version, tibneeg feem coob to taub zoo heev. Tiamsis puag tom qab no, tsis muaj pes tsawg leej to taub lawm. Tej Vajlugkub uas luag txhais ua lwm yam lus kuj zoo ib yam li ntawd thiab. Peb thiaj zoo siab kawg li uas nimno peb muaj phau Vajlugkub New World Translation of the Holy Scriptures, uas yoojyim to taub heev. Twb muab phau no txhais tshaj li 150 yam lus lawm, ib txhia txhais txog nrab xwb ib txhia twb txhais txhij lawm. Nimno coob tus thiaj tau nyeem phau Vajlugkub no ua lawv yam lus. Phau Vajlugkub no to taub yoojyim heev, Vajtswv tej lus thiaj yimhuab raug tibneeg siab. (Ntawv Nkauj 119:97) Tiamsis, ua li cas phau Vajlugkub no ho zoo ua luaj? Rau qhov muaj Vajtswv lub npe nyob rau hauv, raws nkaus li thaum xub thawj uas Vajtswv kom nws cov tub qhe muab sau tseg.

YAM LUS TEBCHAWS SIV

7. Vim li cas cov Yudai uas nyob 300 xyoo ua ntej Yexus, ho tsis to taub Cov Nqe Lus Henplais lawm?

7 Thaum ib roog nom tswv twg sawv kav tebchaws, laj mej pejxeem yuav tau xyaum hais lawv yam lus. Vajtswv Yehauvas tau ua li cas tibneeg thiaj to taub nws Txojlus? Thawj 39 phau ntawv Vajlugkub yog cov neeg Yudai lossis cov Yixayee sau, lawv yog cov uas xub txais Vajtswv tej lus. (Loos 3:1, 2) Lawv pib sau phau Vajlugkub ua lus Henplais thiab lus Alas. Tiamsis 300 xyoo ua ntej Yexus, cov lus Henplais poob zuj zus lawm. Vim li cas? Vim tias Alexadaw Tus Loj ntaus yeej ntau lub tebchaws, tej pejxeem thiaj pib kawm lus Kili, ua rau lawv tej lus poob zuj zus lawm. (Daniyee 8:5-7, 20, 21) Cov Yudai kuj xyaum hais lus Kili lawm thiab, lawv thiaj tsis paub Cov Nqe Lus Henplais lawm. Yuav ua li cas lawv thiaj to taub Vajtswv Txojlus?

8. Phau Septuagint yog dabtsi?

8 Kwvlam 250 xyoo ua ntej Yexus, tau muab thawj 5 phau ntawv hauv phau Vajlugkub txhais ua lus Kili. Tom qab no kuj txhais tau Cov Nqe Lus Henplais huvsi los ua lus Kili lawm thiab. Phau uas lawv txhais ua lus Kili no hu ua phau Septuagint [xe·thua·ntsees], thiab yog thawj phau uas tau muab Cov Nqe Lus Henplais txhais tawm.

9. (1) Phau Septuagint thiab lwm phau uas muab txhais lawd, pab tibneeg li cas? (2) Hauv Cov Nqe Lus Henplais, koj nyiam nqe twg tshaj?

9 Vim muaj phau Septuagint cov neeg Yudai uas paub lus Kili thiaj to taub Cov Nqe Lus Henplais lawm. Lawv zoo siab heev thaum lawv nyeem thiab hnov luag nyeem Vajtswv Txojlus. Tom qab no kuj tau txhais phau Vajlugkub ib txhia ua lus Xilias, lus Ko (Goth), thiab lus Latee. Thaum tibneeg yimhuab to taub Vajtswv Txojlus, lawv yimhuab nyiam. Tej zaum lawv kuj coj li peb tiam no thiab es nyias cim nyias ib nqes Vajlugkub rau hauv nruab siab. (Nyeem Ntawv Nkauj 119:162-165.) Txawm tej tebchaws yuav hais yam lus twg los Vajtswv tej lus yeej nyob ruaj mus ib txhis li.

 TXWV TSIS PUB TXHAIS PHAU VAJLUGKUB

10. Ua li cas tiam Ve Khi Le nyob tibneeg ho tsis paub Vajtswv Txojlus?

10 Yav tas los, cov thawj coj txwv tsis pub laj mej pejxeem nyeem thiab txhais phau Vajlugkub li. Yuav ua li cas? Cov uas hwm Vajtswv tsis cia leejtwg txwv tau lawv tes haujlwm txhais Vajlugkub. Kwvlam 600 xyoo dhau los no, muaj ib tug txivneej hu ua Yauhas Ve Khi Le (John Wycliffe) nyob tebchaws Askiv tau txhais phau Vajlugkub. Nws ntseeg tias txhua tus yuav tsum tau nyeem phau Vajlugkub. Cov tibneeg uas nyob tiam ntawd yeej tsis tau hnov Vajtswv Txojlus ua lawv yam lus ib zaug li. Phau Vajlugkub kim heev thiab xuas tes sau xwb, tibneeg feem coob thiaj yuav tsis taus ib phau los saib li. Tsis tas li ntawd, tsawg tus thiaj paub nyeem ntawv xwb. Thaum cov ntseeg mus mloog lus qhuab qhia los, cov xibhwb nyeem Vajlugkub ua lus Latee xwb, cov tibneeg twb tsis paub lus Latee lawm, lawv thiaj kawm tsis tau dabtsi li. Yehauvas ua li cas tibneeg thiaj tau phau Vajlugkub ua lawv yam lus?​—Paj Lug 2:1-5.

Yauhas Ve Khi Le thiab lwm cov xav kom txhua tus muaj ib phau Vajlugkub ua lawv yam lus. Koj puas xav ib yam li ntawd thiab? (Saib nqe 11)

11. Phau Vajlugkub uas Ve Khi Le txhais pab tau tibneeg li cas?

11 Nyob rau xyoo 1382, Ve Khi Le thiab ib pab neeg mam txhais tau phau Vajlugkub ua lus Askiv. Kuj muaj cov uas nrog Ve Khi Le lawv koom thiab niaj hnub nyeem phau Vajlugkub ntawd. Lawv nyiam Vajtswv Txojlus kawg li, lawv thiaj muab phau Vajlugkub nyeem ib lub zos dhau ib lub mus thoob plaws Askiv tebchaws. Lawv kuj muab phau Vajlugkub theej tawm rau cov tibneeg tau saib thiab. Vim lawv mob siab qhia Vajtswv Txojlus, coob tus thiaj pom tias phau Vajlugkub muaj nqes heev.

12. Cov thawj coj xav li cas txog Ve Khi Le thiab nws tes haujlwm?

12 Cov Kav Tos Liv ntxub Ve Khi Le, ntxub phau Vajlugkub uas nws txhais, thiab ntxub cov neeg uas raws nws qab. Cov thawj coj thiaj nrhiav nrhw kev tawm tsam lawv thiab muab phau Vajlugkub rhuav tshem. Lub caij ntawd txawm Ve Khi Le twb tuag lawm los, cov thawj coj hais tias nws tau tawm tsam kev ntseeg Kav Tos Liv, lawv thiaj  muab nws cov pob txha khawb los hlawv ua hmoov tshauv, thiab muab pov rau hauv dej. Txawm li ntawd los, nimno coob tus xav los paub phau Vajlugkub lawm, cov thawj coj txwv tsis tau li. Ob peb puas xyoo tom qab no tibneeg thoob sab Yus Luv thiab lwm qhov txawm pib txhais thiab luam phau Vajlugkub ntxiv kom txhua tus thiaj to taub Vajtswv Txojlus.

“KUV QHUAB QHIA TEJ UAS MUAJ NUJ NQES RAU NEJ”

13. (1) Vajtswv puas uas raws li nws tau cog lus tseg? (2) Qhov no txhawb tau peb txojkev ntseeg li cas?

13 Phau Vajlugkub yog Vajtswv tshoov neeg sau. Tiamsis thaum tibneeg txhais phau Vajlugkub xws li Ve Khi Le phau, phau Septuagint, phau King James Version thiab lwm phau, puas yog Vajtswv tshoov? Tsis yog. Txawm li ntawd los, tej no qhia rau peb tias Vajtswv Txojlus yeej nyob ruaj mus ib txhis raws li Yehauvas tau cog tseg. Peb ntseeg tau tias txhua lo uas Yehauvas hais yeej yuav muaj tiav.​—Yausua 23:14.

14. Vim li cas tej uas peb kawm txog phau Vajlugkub thiaj txhawb tau peb nrog Vajtswv sib raug zoo?

14 Thaum peb pom tias Vajtswv tiv thaiv nws Txojlus zoo heev, peb txojkev ntseeg hajyam loj hlob tuaj. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Vim li cas Yehauvas thiaj muab phau Vajlugkub rau peb thiab vim li cas nws ho tiv thaiv nws txojlus zoo ua luaj? Vim nws hlub peb thiab xav qhuab qhia tej uas muaj nuj nqes rau peb. (Nyeem Yaxaya 48:17, 18.) Tej no yeej ua rau peb xav nrog Vajtswv sib raug zoo thiab mloog nws lus.​—1 Yauhas 4:19; 5:3.

15. Zaj tom ntej peb yuav kawm txog dabtsi?

15 Peb nyiam phau Vajlugkub heev, thaum peb nyeem Vajtswv Txojlus, peb yuav tsum ua li cas thiaj nkag siab? Thaum peb tshaj tawm txoj xov zoo, peb yuav pab lwm tus li cas lawv thiaj nyiam phau Vajlugkub thiab? Cov uas muaj feem qhia hauv lub koom txoos yuav ua li cas thiaj yog lawv muab phau Vajlugkub los qhia? Zaj tom ntej, peb yuav kawm txog cov lus nug no.

^ nqe 4 Mus saib zaj hu ua “Do You Need to Learn Hebrew and Greek?” hauv Phau Tsom Faj Askiv lub 11 Hlis tim 1, 2009.

^ nqe 14 Saib lub ntsiab me “ Tuaj Saib Maj!