Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 9 Hlis Xyoo 2017

Ua Siab Tuab Thiab Nqes Tes Ua Haujlwm

Ua Siab Tuab Thiab Nqes Tes Ua Haujlwm

‘Ua siab tuab thiab nqes tes ua. Tsis txhob ntshai, tsis txhob poob siab, rau qhov Vajtswv Yehauvas nrog nraim koj.’​—1 VAJ KEEB KWM 28:20.

ZAJ NKAUJ: 23, 29

1, 2. (1) Xalaumoo tau txais tes haujlwm tseem ceeb twg? (2) Vim li cas Davi ho txhawj Xalaumoo?

YEHAUVAS txib kom Xalaumoo ua lub tuam tsev hauv Yeluxalees. Qhov no yog ib teg haujlwm tseem ceeb heev, tsis muaj ib teg haujlwm tseem ceeb tshaj ntawd! Lub tuam tsev “loj thiab zoo nkauj kawg,” yuav ncha moo lug mus rau txhua qhov. Tiamsis vim li cas lub tsev no ho tseem ceeb ua luaj? Rau qhov yog “Vajtswv [Yehauvas] lub tuam tsev.”​—1 Vaj Keeb Kwm 22:1, 5, 9-11.

2 Vajntxwv Davi paub tias Vajtswv yuav pab Xalaumoo tiamsis Xalaumoo tseem hluas heev thiab tsis tau muaj tswvyim. Xyov nws puas muaj siab tuab ua tau lub tuam tsev? Xalaumoo hluas heev, nws puas yuav mob siab ua tiag? Yog Xalaumoo xav ua kom tiav, nws yuav tsum muaj siab tuab nqe tes ua kiag.

3. Xalaumoo pom tias nws txiv ua taus siab tuab li cas?

3 Tej zaum Xalaumoo kuj xyaum ua siab tuab ib yam li nws  txiv Davi. Thaum Davi tseem hluas nws muaj siab tuab heev. Thaum tej tsiaj qus los tom nws txiv cov yaj nws muab tua kiag. (1 Xamuyee 17:34, 35) Vim muaj Vajtswv pab Davi, nws thiaj ua taus siab tuab ntaus yeej Kaulia. Davi tsuas fiav tib lub qe zeb xwb, ntaus raug tus tub rog ntawd tuag kiag.​—1 Xamuyee 17:45, 49, 50.

4. Vim li cas Xalaumoo yuav tsum ua siab tawv qhawv?

4 Peb pom tias Davi muaj siab tuab, nws thiaj txhawb kom Xalaumoo ua siab tawv qhawv ua lub tuam tsev. (Nyeem 1 Vaj Keeb Kwm 28:20.) Yog Xalaumoo tsis ua siab tuab es nqes tes ua lub tuam tsev ces tseem poob ntsej muag heev tshaj li ua tsis tiav.

Peb yuav tsum tso siab rau Yehauvas peb thiaj ua taus siab tuab ua Vajtswv tes haujlwm

5. Vim li cas peb yuav tsum ua siab tuab?

5 Peb yuav tsum tso siab rau Yehauvas ib yam li Xalaumoo peb thiaj ua taus siab tuab ua Vajtswv tes haujlwm. Yog li ntawd, cia peb kawm txog tej qauv zoo yav tas los seb lawv ua siab tuab li cas, peb thiaj xyaum tau thiab ua tiav Vajtswv tes haujlwm.

COV UA SIAB TUAB

6. Koj xav li cas txog qhov uas Yauxej ua siab tuab?

6 Yauxej ua siab tuab thaum Pautifa tus pojniam ntxias kom Yauxej nrog nws ua nkauj ua nraug. Yauxej paub tias yog nws tsis ua li tus pojniam ntawd hais tej zaum nws yuav plam nws txojsia los muaj thiab. Tiamsis nws ua siab tuab, nws thiaj tsis kam nrog Pautifa tus pojniam ua txhaum.​—Chiv Keeb 39:10, 12.

7. Lahaj ua taus siab tuab li cas? (Saib daim duab ntawm sab 27.)

7 Lahaj kuj ua taus siab tuab thiab. Thaum cov Yixayee 2 tug neeg tshuaj tebchaws mus txog lub nroog Yelikhau, Lahaj ua siab tuab pab nkawd. Yog nws ua siab yau nws yeej tsis kam pab nkawd li. Tiamsis nws tso siab plhuav rau Yehauvas. Nws ua siab tuab muab nkawd zais thiab pab nkawd dim rov mus tsev. (Yausua 2:4, 5, 9, 12-16) Lahaj ntseeg tias Yehauvas yog tus tseem Vajtswv. Nws paub tseeb tias Yehauvas yuav muab lub tebchaws ntawd cob rau cov Yixayee txhais tes. Txawm Vajntxwv thiab cov tub rog kav Yelikhau hem los, Lahaj tsis ntshai. Nws ua siab tuab thiaj cawm tau nws thiab nws tsev neeg txojsia.​—Yausua 6:22, 23.

8. Yexus cov tubtxib xyaum Yexus es ua siab tuab li cas?

8 Yexus cov tubtxib kuj ua taus siab tuab kawg li thiab. Lawv pom Yexus ua siab tuab, lawv thiaj xyaum tau nws tus qauv. (Mathai 8:28-32; Yauhas 2:13-17; 18:3-5) Thaum cov Xadukai txwv tsis pub lawv tshaj tawm txog Yexus los lawv yeej tsis ntshai li.​—Tubtxib Tes Haujlwm 5:17, 18, 27-29.

9. Nyob hauv 2 Timaute 1:7 leejtwg pub lub siab tuab rau peb?

9 Yauxej, Lahaj, Yexus, thiab Yexus cov tubtxib ua taus siab tuab thiab ua qhov yog xwb. Ua li cas lawv ho ua taus siab tuab? Tsis yog lawv tso siab rau lawv tus kheej, tiamsis lawv tso siab plhuav rau Yehauvas. Yog peb xav ua siab tuab peb yuav tsum tso siab rau  Yehauvas thiab, tsis txhob tso siab rau peb tus kheej. (Nyeem 2 Timaute 1:7.) Cia peb kawm seb peb yuav tsum ua siab tuab li cas hauv peb tsev neeg thiab hauv lub koom txoos.

THAUM TWG PEB YUAV TSUM UA SIAB TUAB

10. Vim li cas cov tus ntxhais hluas Khixatia yuav tsum ua siab tuab?

10 Cov tub ntxhais hluas Khixatia yuav tsum ua siab tuab lawv thiaj teev tiam tau Yehauvas. Lawv kuj xyaum tau Xalaumoo tus qauv thiab. Xalaumoo ua siab tuab nws thiaj txiav txim siab ua tau lub tuam tsev. Cov hluas yuav tsum mloog niam txiv tej lus qhia, tiamsis muaj tej yam lawv yuav tsum tau txiav txim rau lawv tus kheej. (Paj Lug 27:11) Tej yam zoo li cas? Lawv yuav tsum ua siab tuab lawv thiaj paub txiav txim seb yuav ntaus phoojywg nrog cov neeg zoo li cas, yuav koom tej kev lomzem twg, yuav coj lub neej dawb huv li cas, thiab thaum twg mam ua kevcai raus dej. Vim li cas lawv yuav tsum ua siab tuab? Rau qhov tej uas lawv ua haum Vajtswv siab, yog tej uas tawm tsam Xatas, tus uas thuam Vajtswv ntag.

11, 12. (1) Mauxe ua siab tuab li cas? (2) Cov hluas xyaum tau Mauxe li cas?

11 Cov hluas yuav tau txiav txim seb thaum lawv loj tuaj lawv yuav ua dabtsi. Nyob rau tej lub tebchaws cov laus txhawb cov hluas kom mus kawm ntawv siab thiaj nrhiav tau tej haujlwm uas them nyiaj zoo. Tsis tas li ntawd, hauv tej lub tebchaws txom nyem cov hluas txiav txim tias lawv yuav tsum khwv tiag thiaj pab tau lawv tsev neeg. Yog koj ntsib tej yam zoo li no, xav txog Mauxe. Falau tus ntxhais tu Mauxe hlob. Yog Mauxe xav muaj txiag nplua nuj, muaj kev vam meej nws yeej tau lawm. Tej zaum nws tsev neeg Iyi, tej xibhwb qhia ntawv, thiab cov neeg txawj ntse txhawb kom nws vuag kev vam meej. Tiamsis Mauxe ua taus siab tuab heev, nws yeem nrog Vajtswv cov tibneeg raug txom nyem. Thaum nws tawm hauv Iyi tebchaws thiab tso tej kev vam meej tseg, nws yeej tso siab plhuav rau Yehauvas. (Henplais 11:24-26) Vim Mauxe tso siab rau Yehauvas, nws thiaj tau txais koob hmoov. Yav tom hauv ntej nws tseem yuav tau txais tej koob hmoov zoo tshaj plaws li thiab.

12 Yehauvas yeej foom koob hmoov rau cov hluas uas muab lub Nceeg Vaj tso ua ntej thiab ua Vajtswv tes haujlwm. Vajtswv yuav pab kom lawv khwv txaus rau lawv tsev neeg noj. Nyob thawj 100 xyoo tus tub hluas Timaute rau siab ntso ua Vajtswv tes haujlwm. Koj yeej ua tau li ntawd thiab. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.)​—Nyeem Filipi 2:19-22.

Koj puas ua siab tuab? (Saib nqe 13-17)

13. Ib tug muam tau ua siab tuab li cas?

13 Ib tug muam hauv lub xeev Alanpama (Alabama), tebchaws U.S.A. hais tias thaum nws tseem hluas nws xav ua ib tug tho kev tiamsis nws txaj muag heev. Nws twb tsis kav hais lus rau leejtwg hauv Tsev Nceeg Vaj li, nws yuav ua li cas muaj cuab kav nrog cov neeg zej zos tham. Ua li cas nws thiaj ua taus siab tuab? Muaj nws niam nws txiv thiab cov kwvtij nkauj muam hauv lub koom txoos pab nws. Nws tau txais koob hmoov dabtsi? Nws hais tias: “Xatas lub qab ntuj txhawb kom cov hluas kawm ntawv qeb siab, nrhiav koob meej, nrhiav nyiaj txiag kom tau tej qhov txhia chaw los ua peb tug.” Tiamsis  nws pom tias feem coob yeej nrhiav tsis tau lub neej ntawd, lawv tsuas muaj kev ntxhov siab kev nyuaj siab xwb. Nws thiaj hais tias: “Vim kuv teev tiam Yehauvas, kuv thiaj muaj kev zoo siab thiab kuv lub neej muaj hauv paus hauv ntsis.”

14. Cov niam txiv yuav tau ua siab tuab li cas?

14 Cov niam txiv los yuav tsum ua siab tuab thiab. Yog koj tus lospav xav kom koj ua haujlwm rau lub sijhawm uas koj nrog koj tsev neeg pe hawm Vajtswv ua ke, mus tshaj tawm, thiab mus koom tej kev sib txoos, koj yuav tsum ua li cas? Ua siab tuab, cia li qhia koj tus lospav tias koj ua tsis tau. Txhob cia koj txoj haujlwm tav koj txojkev teev tiam Vajtswv xwv koj cov menyuam thiaj xyaum tau koj. Yog tej txhia niam txiv hauv lub koom txoos nug seb vim li cas koj tsis cia koj cov menyuam ua tej yam uas lawv tsis txwv lawv cov, koj puas yuav ua siab tuab thiab ua tib zoo teb lawv?

15. Ntawv Nkauj 37:25 thiab Henplais 13:5 pab tau cov ua niam txiv li cas?

15 Yog peb xav txhawb kom peb tej menyuam ua Vajtswv tes haujlwm, peb yuav tau ua siab tuab thiab. Tej txhia niam txiv tsis xav txhawb kom lawv cov menyuam tho kev, mus pab lwm lub koom txoos, mus ua haujlwm hauv Npe-ee, lossis tsim tsa tej Tsev Nceeg Vaj thiab tej Tsev Rooj Sib Txoos. Tej zaum cov niam txiv ntawd ntshai tsam lwm hnub lawv laus tsis muaj leejtwg saib xyuas lawv. Tiamsis cov niam txiv uas thoob tsib, lawv ua siab tuab thiab paub tias Yehauvas yuav ua raws li nws tau cog tseg. (Nyeem Ntawv Nkauj 37:25;  Henplais 13:5.) Yog lawv ua siab tuab thiab tso siab rau Yehauvas ces lawv cov menyuam yuav xyaum tau lawv thiab.​—1 Xamuyee 1:27, 28; 2 Timaute 3:14, 15.

16. (1) Tej txhia niam txiv tau txhawb kom lawv cov menyuam tau hau ntsoov ua Vajtswv tes haujlwm li cas? (2) Qhov uas cov niam txiv ua li no pab tau lawv tej menyuam li cas?

16 Muaj ob niam txiv hauv tebchaws U.S.A. tau txhawb kom nkawd ob tug menyuam ua Yehauvas tes haujlwm puv ntoob. Leej txiv hais tias: “Thaum nkawd nyuam qhuav pib hais lus tawv tog xwb, wb twb txhawb kom nkawd tho kev thiab pab lub koom txoos lawm. Nimno nkawd thiaj xav ua Yehauvas tes haujlwm.” Nws hais ntxiv tias ob tug menyuam npaj siab ua Vajtswv tes haujlwm ces txawm Xatas lub qab ntuj muab dabtsi los cuab nkawd kev los nkawd tau hau ntsoov teev tiam Yehauvas xwb. Ib tug kwvtij uas muaj 2 tug menyuam kuj hais li no thiab: “Cov niam txiv coob tus txhawb lawv cov menyuam kom txawj ncaws pob lossis ua si lwm yam thiab kom tej menyuam kawm tau ntawv zoo tshaj luag xwb. Tiamsis wb pom tias tsim nyog txhawb wb ob tug menyuam kom muaj lub npe zoo rau Yehauvas. Wb zoo siab kawg vim nkawd mob siab ua Vajtswv tes haujlwm, kuj zoo yam li wb tau nrog nkawd ua thiab.” Yog li ntawd, Vajtswv yeej txaus siab kawg li rau cov niam txiv uas txhawb lawv tej menyuam ua nws tes haujlwm.

UA SIAB TUAB HAUV LUB KOOM TXOOS

17. Hauv lub koom txoos Khixatia, peb yuav tau ua siab tuab li cas?

17 Hauv lub koom txoos los peb yuav tsum ua siab tuab siab tawv thiab. Cov txwj laus yuav tsum ua siab tuab ntuas tej tug uas tau ua txhaum. Lawv kuj yuav tsum ua siab tuab lawv thiaj pab tau cov uas raug mob hnyav. Kuj muaj tej tug txwj laus uas mus qhia Vajlugkub hauv nkuaj, lawv yuav tsum ua siab tuab lawv thiaj qhia tau tej koog zoo li no. Cov muam uas tsis muaj txij nkawm yuav tau ua siab tuab thiab. Muaj ntau yam haujlwm uas lawv yuav ua rau Yehauvas. Lawv ua tau cov tho kev hauv lawv zej zos thiab lwm lub tebchaws. Cov muam kuj rau npe pab Chav Tsim Tsa Thiab Kho Tsev thiab mus koom Kev Kawm Rau Cov Qhia Lub Nceeg Vaj. Tsis tas li ntawd xwb, cov muam kuj muaj feem mus koom Kev Kawm Vajlugkub Kile-a thiab.

18. Cov muam uas laus lawd yuav tsum ua siab tuab li cas?

18 Nyob hauv peb tej koom txoos muaj cov muam uas laus lawd coob tus, peb hlub tshua lawv heev thiab zoo siab kawg li uas muaj lawv nrog peb ua ke! Txawm tej txhia ua tsis taus Vajtswv tes haujlwm npaum li thaum hluas lawm los lawv yuav tsum ua siab tuab. (Nyeem Titau 2:3-5.) Lawv yuav ua siab tuab li cas? Yog cov txwj laus thov kom lawv ib tug pab hais ib tug ntxhais hluas kom hnav raug muag, nws yuav tau ua siab tuab. Nws yuav tsis cem tus ntxhais ntawd, tiamsis nws ua tib zoo piav kom tus ntxhais to taub tias yuav tsum hnav li cas thiaj tsis ua rau lwm tus xav yuam kev. (1 Timaute 2:9, 10) Thaum cov muam uas laus lawd hlub cov hluas li no yuav txhawb tau lub koom txoos.

19. (1) Cov kwvtij uas twb ua kevcai raus dej lawd yuav tsum ua siab tuab li cas? (2) Filipi 2:13 thiab 4:13 pab tau cov kwvtij kom ua siab tuab li cas?

19 Cov kwvtij uas twb ua kevcai raus dej lawd yuav tsum ua siab tuab nqe tes ua haujlwm. Thaum lawv zoo siab hlo ua ib tug tub  leg num, lossis ua ib tug txwj laus ces yuav pab tau lub koom txoos heev. (1 Timaute 3:1) Tiamsis ib txhia tsis kam tuav haujlwm. Vim li cas? Tej zaum yav tas los nws tau ua yuam kev ces nimno nws xav tias tsis tsim nyog nws tuav haujlwm lawm. Ib txhia xav tias nws tsis muaj peevxwm lis tau tej haujlwm no. Yog koj xav li ntawd, nco ntsoov tias Yehauvas yeej yuav pab koj ua taus siab tuab. (Nyeem Filipi 2:13; 4:13.) Xav txog Mauxe tus qauv. Nws xav tias nws tsis muaj peevxwm ua tes haujlwm uas Yehauvas kom nws ua. (Khiav Dim 3:11) Tiamsis Yehauvas pab Mauxe ua taus siab tuab, nws thiaj ua tiav tes haujlwm ntawd. Cov kwvtij uas twb ua kevcai raus dej lawd yuav ua li cas lawv thiaj ua taus siab tuab? Lawv yuav tsum thov Yehauvas pab thiab nyeem Vajtswv Txojlus txhua hnub. Lawv kuj ua tib zoo xav txog cov uas muaj lub siab tuab hauv phau Vajlugkub. Yog lawv txo hwjchim thov cov txwj laus qhia lawv, thiab yog lawv nqes tes hlo pab lub koom txoos ces lawv yuav ua taus siab tuab. Yog li ntawd, peb txhawb cov kwvtij uas twb ua kevcai raus dej lawd, cia li ua siab tuab thiab nqes tes pab lub koom txoos.

‘YEHAUVAS NROG NRAIM KOJ’

20, 21. (1) Davi hais kom Xalaumoo nco ntsoov li cas? (2) Yog tias peb ua siab tuab peb yuav tau dabtsi?

20 Vajntxwv Davi kom Xalaumoo nco ntsoov tias Yehauvas yuav nrog nraim nws kom nws ua tau lub tuam tsev. (1 Vaj Keeb Kwm 28:20) Xalaumoo yeej nco ntsoov nws txiv tej lus. Nws tsis poob siab tias nws hluas heev xyov nws puas yuav ua tau. Tiamsis nws ua siab tuab thiab tso siab plhuav rau Yehauvas, 7 lub xyoos ntau xwb nws thiaj ua tau lub tuam tsev tiav tag nrho lawm.

21 Yehauvas tau pab Xalaumoo li cas lawm, nws yeej yuav pab peb thiab. Peb yeej ua taus siab tuab nqes tes ua peb tes haujlwm kom tiav tsis hais hauv lub cuab lub yig lossis hauv lub koom txoos. (Yaxaya 41:10, 13) Yog peb ua siab tuab teev tiam Yehauvas, peb yeej yuav tau txais nws tej koob hmoov tamsim no thiab lawm yav tom hauv ntej. Yog li ntawd, cia li “ua siab tuab thiab nqes tes ua” haujlwm.

^ nqe 12 Yog xav paub seb yuav ua Vajtswv tes haujlwm ntxiv li cas, mus saib zaj hu ua “Use Spiritual Goals to Glorify Your Creator” hauv Phau Tsom Faj Askiv lub 7 Hli tim 15, 2004.