Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Paub Tswj Tus Kheej

Paub Tswj Tus Kheej

“[Lub hwj huam dawb huv] txi txiv li no, yog . . . paub tswj tus kheej.”​—KALATIA 5:22, 23.

ZAJ NKAUJ: 34, 52

1, 2. (1) Cov uas tsis tswj tus kheej tsim teeb meem dabtsi? (2) Vim li cas peb ho kawm txog lub ntsiab no?

VAJTSWV YEHAUVAS yog tus uas tswj tau nws tus kheej tshaj txhua tus tibsi. Peb yog neeg txhaum xwb, nyuaj heev rau peb tswj tus kheej tiamsis Yehauvas yuav pab peb. (Kalatia 5:22, 23) Vim tibneeg tswj tsis tau lawv tus kheej, niaj hnub no thiaj muaj teeb meem ntau ua luaj. Teeb meem dabtsi? Coob tus tsis mob siab kawm ntaub kawm ntawv, ua dej ua num, ib txhia tsiv tsaim heev thiab nyiam sib cav sib ceg, quav dej quav cawv, quav yeeb quav tshuaj. Lwm cov luab nuj luab nqe ntau heev them tsis taus. Ib txhia ua neej tawg tas, kis tau kab mob vim kev plees kev yi lossis muaj menyuam hav zoov. Cov uas raug kaw los kuj muaj thiab.​—Ntawv Nkauj 34:11-14.

2 Cov uas tswj tsis tau tus kheej yeej tsim teeb meem ntau heev rau lawv tus kheej thiab lwm leej lwm tus. Tiam no tibneeg nyiam ua raws li lawv lub siab xav xwb, lawv yeej tsis xav xyaum tswj tus kheej li. Vajtswv Txojlus hais tias “tiam kawg” tibneeg yuav tsis tswj lawv tus kheej lawm. Yeej muaj tseeb  li phau Vajlugkub hais tiag.​—2 Timaute 3:1-3.

3. Vim li cas peb yuav tsum tswj peb tus kheej?

3 Vim li cas peb yuav tsum tswj peb tus kheej? (1) Cov uas tswj tau lawv tus kheej, feem coob ua neej kaj siab dua. Lawv tsis chim sai, tsis ntxhov siab, thiab lawv muaj kev sib raug zoo nrog lwm leej lwm tus. (2) Yog peb xav ua Vajtswv tus phoojywg peb yuav tsum tswj peb lub siab, txhob ua tej uas Vajtswv ntxub. Adas thiab Eva tsis tswj nkawd lub siab, nkawd thiaj ua txhaum Vajtswv txoj kevcai. (Chiv Keeb 3:6) Nimno coob tus coj ib yam li ntawd, lawv thiaj ntsib ntau yam kev ntxhov siab.

4. Yog nyuaj rau peb tswj tus kheej, peb yuav tsum nco ntsoov li cas?

4 Yog nyuaj heev rau peb tswj peb tus kheej, peb yuav tsum nco ntsoov tias Yehauvas paub peb yog neeg txhaum xwb, tsis yoojyim rau peb tswj. Tiamsis Yehauvas yuav pab kom peb tswj tau. (1 Vajntxwv 8:46-50) Nws yeej yog peb tus Phoojywg, nws xav txhawb kom peb tswj tau. Hauv zaj no peb yuav kawm tias Yehauvas tau ua qauv li cas rau peb xyaum. Thiab peb yuav kawm txog tej qauv hauv phau Vajlugkub uas tswj tau lawv tus kheej thiab tswj tsis tau. Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav kawm seb yuav ua li cas thiaj tswj tau peb tus kheej.

YEHAUVAS UA QAUV QHIA PEB

5, 6. Yehauvas tau tswj nws tus kheej li cas?

5 Yehauvas ua qauv zoo kawg li rau peb xyaum. Nws tswj tau nws tus kheej rau txhua fab. (Kevcai 32:4) Txawm peb yog neeg txhaum thiab tswj tsis tau peb tus kheej li Vajtswv los, yog peb kawm txog nws tus qauv yuav pab kom peb yoog tau nws, xwv thaum peb ntsib kev sim siab, kev tawm tsam peb thiaj paub coj. Ua li, Yehauvas tau tswj nws tus kheej li cas?

Yehauvas ua qauv zoo kawg li rau peb xyaum. Nws tswj tau nws tus kheej rau txhua fab

6 Xav seb Yehauvas ua li cas thaum Xatas tawm tsam nws hauv lub vaj Edee. Thaum cov tubtxib saum ntuj uas muab siab npuab Vajtswv hnov Xatas tej lus thuam ntshe ib txhia yuav chim, ib txhia yuav ntxub, ib txhia yuav tsis pom qab xav li. Thaum koj xav txog tej teeb meem uas Xatas tau tsim, tej zaum koj yuav xav ib yam li cov tubtxib ntawd thiab. Tiamsis Yehauvas tau ua li cas xwb? Nws tsis yuam cai, tiamsis nws ncua sijhawm rau Xatas daws nws zaj. Txawm Xatas tawm tsam Vajtswv li ntawd los Nws tsis chim sai, Nws ua ncaj rau txhua fab. (Khiav Dim 34:6; Yauj 2:2-6) Vim li cas Yehauvas thiaj ncua sijhawm? Vim nws tsis xav kom ib tug twg raug rhuav tshem, tiamsis “xav kom txhua tus ntxeev dua siab tshiab.”​—2 Petus 3:9.

7. Yehauvas ua qauv qhia peb li cas?

7 Yehauvas tus qauv qhia peb li cas? Peb yuav tsum tsis txhob maj teb, mam xav mam teb zoo dua. Yog peb yuav txiav txim siab txog ib yam dabtsi, peb yuav tsum ua tib zoo xav ua ntej tso. Peb kuj thov  Vajtswv pab kom peb hais tau tej lus zoo thiab ua tau tej yam zoo. (Ntawv Nkauj 141:3) Thaum peb npau taws tej zaum peb yuav hais tau lus yuam kev thiab ua tau tej yam phem ces tom qab ntawd peb yuav xav txog lig. Tej zaum peb txhua tus twb ntsib dua lawm thiab.​—Paj Lug 14:29; 15:28; 19:2.

VAJTSWV COV TUB QHE TEJ QAUV ZOO THIAB QAUV PHEM

8. (1) Peb nrhiav tau tej qauv zoo qhovtwg los? (2) Vim li cas Yauxej thiaj zam dhau kev sim siab? (Saib daim duab ntawm sab 3.)

8 Xav txog tej qauv hauv phau Vajlugkub. Muaj coob tus tswj tau lawv tus kheej. Cia peb kawm txog Yakhauj tus tub Yauxej. Yauxej raug sim li cas? Thaum nws ua haujlwm hauv Pautifa tsev, tus poj lospav pom tias “Yauxej yog ib tug ntsej muag zuag plias zoo nraug ntxiag,” nws thiaj xav ntxias Yauxej. Tiamsis Yauxej tsis qaug rau tus pojniam ntawd. Vim li cas Yauxej thiaj zam dhau txojkev sim siab no? Tej zaum Yauxej ua tib zoo xav tias yog nws ua txhaum yuav muaj teeb meem loj heev. Thaum Pautifa tus pojniam ntsiab nkaus Yauxej, Yauxej txawm dhia loo mus lwm qhov. Nws hais tias: “Kuv yuav ua qhov phem loj no thiab ua txhaum rau Vajtswv tau li cas?”​—Chiv Keeb 39:6, 9; nyeem Paj Lug 1:10.

Thov Yehauvas pub tswvyim rau koj thiab pab koj tswj koj tus kheej

9. Peb yuav tsum ua li cas ua ntej peb raug kev sim siab?

9 Peb yuav xyaum Yauxej li cas? Yog peb raug kev sim siab peb yuav tsum zam kom dhau, txhob hla Vajtswv txoj kevcai. Ua ntej los ua Yehauvas Cov Timkhawv, tej zaum ib txhia yog neeg noj tsau haus qaug, nyiam ua plees ua yi, haus luam yeeb, quav yeeb quav tshuaj lossis lwm yam. Tom qab ua kevcai raus dej tas, tej zaum nws tseem muaj ib nplooj siab xav rov mus ua tej ntawd. Yog muaj li no rau koj, koj yuav tsum ua tib zoo xav txog koj txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas, seb koj rov mus ua txhaum yuav zoo li cas. Yog li ntawd, peb yuav tsum paub seb yam twg yuav ntxias tau peb thiab xav seb peb yuav ua li cas thiaj khiav dim. (Ntawv Nkauj 26:4, 5; Paj Lug 22:3) Yog muaj dabtsi sim koj txojkev ntseeg, thov Yehauvas pub tswvyim rau koj thiab pab koj tswj koj tus kheej.

10. Thaum cov hluas mus kawm ntawv lawv raug sim li cas?

10 Niaj hnub no coob tus hluas kuj raug sim ib yam li Yauxej thiab. Ib tug ntxhais hu ua Kiab (Kim) hais tias thaum cov tub ntxhais hluas tuaj kawm ntawv, lawv tham zom zaws tias lawv tau deev tus ub tus no. Ua rau Kiab tsis muaj pem tham li. Nws hais tias muaj tej lub sijhawm nws kho siab heev, thiab cov menyuam pem tsev kawm ntawv tseem xav tias nws ruam vim nws tsis xav muaj hluas nraug. Tiamsis Kiab tsis ruam li lawv xav. Nws muaj tswvyim, nws paub tias yoojyim heev rau cov hluas mus ua nkauj ua nraug. (2 Timaute 2:22) Tej tug kuj nug Kiab tias nws puas tseem yog nkauj xwb, nws mam piav tias ua li cas nws thiaj tsis kam tham hluas nraug. Peb zoo siab heev  rau cov tub ntxhais hluas Khixatia uas zam dhau tej kev sim siab li no. Yehauvas kuj zoo siab kawg li rau lawv thiab!

11. Yuav ua li cas cov hluas thiaj zam dhau kev sim siab?

11 Phau Vajlugkub kuj qhia txog cov uas tswj tsis tau lawv tus kheej es mus ua plees ua yi, lawv thiaj raug ntau yam teeb meem. Yog koj ntsib tej yam zoo li Kiab, cia li xav txog tus tub hluas tsis thoob tsib hauv Paj Lug tshooj 7. Tsis tas li ntawd xwb, xav txog Asnoo. Vim nws tsis tswj tus kheej thiaj tsim tau teeb meem loj heev. (2 Xamuyee 13:1, 2, 10-15, 28-32) Yog cov niam txiv muab tej qauv no qhia menyuam hmo lawv tsev neeg pe hawm Vajtswv, ces yuav pab kom menyuam muaj Vajtswv lub tswvyim thiab paub tswj lawv tus kheej.

12. (1) Thaum Yauxej nrog nws cov tijlaug tham, nws tswj nws tus kheej li cas? (2) Peb yuav tsum tswj peb tus kheej rau lub caij twg?

12 Yauxej kuj tswj tau nws tus kheej thaum nws cov tijlaug mus yuav mov nram Iyi tebchaws thiab. Nws xav paub seb lawv puas tau hloov siab nws thiaj tsis qhia rau lawv tias nws yog leejtwg. Thaum nws tauv tsis taus lub kua muag lawm nws khiav mus quaj lwm qhov. (Chiv Keeb 43:30, 31) Yog ib tug kwvtij los ib tug muam twg ua rau koj tu siab, cia li xyaum Yauxej tus qauv es tswj koj tus kheej. Koj thiaj tsis hais lus yuam kev es ua tej yam koj xav txog lig. (Paj Lug 16:32; 17:27) Yog tias koj muaj cov txheeb ze uas raug rho tawm, koj yuav tsum tswj koj tus kheej koj thiaj tsis nrog lawv tham pem. Txawm tsis yoojyim los nco ntsoov tias koj xyaum Yehauvas tus qauv thiab xav ua raws li nws tej lus sam hwm.

Peb txhua tus yuav tsum ceev faj tsis txhob xav tias yuav tsis qaug rau tej kev sim siab li

13. Tej uas Vajntxwv Davi tau ntsib qhia li cas rau peb?

13 Phau Vajlugkub qhia txog Vajntxwv Davi tus qauv. Nws muaj hwjchim tiamsis nws tsis yuam cai. Txawm Xa-u thiab Sime-i tawm tsam nws los nws ua siab ntev tsis tua nkawd pov tseg. (1 Xamuyee 26:9-11; 2 Xamuyee 16:5-10) Tiamsis thaum Davi tsis tswj nws tus kheej, nws tau ua li cas xwb? Nws tau nrog Npasenpa ua txhaum, kuj muaj ib zaug nws ris hlo ntaj yuav mus muab Nanpas tua pov tseg. (1 Xamuyee 25:10-13; 2 Xamuyee 11:2-4) Tej no qhia li cas rau peb? Qhia tias (1) cov uas tuav haujlwm hauv lub koom txoos yuav tsum tswj lawv tus kheej lawv thiaj tsis yuam cai. Thiab (2) peb txhua tus yuav tsum ceev faj tsis txhob xav tias yuav tsis qaug rau tej kev sim siab li.​—1 Khaulee 10:12.

YUAV TSWJ LI CAS

14. (1) Ib tug kwvtij tau ntsib li cas? (2) Vim li cas tseem ceeb ua luaj rau peb tswj tus kheej?

14 Yuav ua li cas peb thiaj tswj tau tus kheej? Cia peb kawm txog tus kwvtij Lu-i Ntsi (Luigi). Muaj ib lub tsheb los nrau tom nws qab. Txawm tus txivneej nrau Lu-i Ntsi los nws tseem npau taws thiab xav nrog Lu-i Ntsi sib ntaus. Lu-i Ntsi ua li cas xwb? Nws  thov Yehauvas pab kom nws tswj tau nws lub siab. Nws ua tib zoo hais tus txivneej ntawd tiamsis tus txivneej tas zog cem nws. Lu-i Ntsi thiaj muab tus txivneej ntawd qhov is saws las (insurance) sau cia ces nws mus lawm. Ib lub lim tiam tom qab ntawd Lu-i Ntsi rov mus xyuas ib tug uas nyiam Vajlugkub, nws pom tias ua ciav tus txivneej uas nrau nws yog tus txiv tsev ntag. Tus txivneej ntawd txaj muag heev thiab thov Lu-i Ntsi zam txim rau nws. Nws kuj hais tias nws yuav hu is saws las tuaj xyuas Lu-i Ntsi lub tsheb sai li sai tau. Nws kuj zoo siab nrog lawv tham Vajlugkub thiab. Thaum kawg Lu-i Ntsi pom tias qhov uas nws tswj tus kheej tseem ceeb kawg li, yog nws tsis tswj xyov zoo li cas lawm thiab.​—Nyeem 2 Khaulee 6:3, 4.

Yog peb tswj peb tus kheej, lwm tus yuav xav mloog txoj xov zoo (Saib nqe 14)

15, 16. Ua li cas kev kawm Vajlugkub ho pab tau txhua tus hauv tsev neeg nyias tswj nyias tus kheej?

 15 Yog peb rau siab kawm Vajlugkub tsis tseg tsis tu, peb yuav tswj tau tus kheej. Vajtswv hais rau Yausua tias: “Tsis txhob cia phau ntawv kevcai no ncaim ntawm koj lub qhov ncauj mus. Koj yuav tsum niaj hnub niaj hmo tshawb nrhiav kom koj thiaj paub ceev faj ua raws li txhua yam uas sau rau hauv thiab koj thiaj li vam meej thiab ua tau txhua yam tiav zoo.” (Yausua 1:8) Ua li cas kev kawm Vajlugkub ho pab tau peb tswj tus kheej?

Yog peb rau siab kawm Vajlugkub, peb yuav tswj tau peb tus kheej

16 Peb pom tias hauv phau Vajlugkub muaj tej qauv zoo qauv phem. Cov uas tswj tau lawv tus kheej tau txais koob hmoov tiamsis cov tswj tsis tau ntsib teeb meem. Yehauvas kom sau tej no tibsi cia rau peb kawm. (Loos 15:4) Yog peb xav tau tswvyim peb yuav tsum nyeem thiab ua tib zoo kawm txog tej qauv ntawd thiab xav seb peb tsev neeg yuav xyaum li cas. Thov Yehauvas pab koj ua raws li nws tej lus sam hwm hauv phau Vajlugkub. Yog koj pom tias koj tswj tsis tau koj tus kheej, cia li lees hlo es thov Vajtswv pab thiab muab siab rau hloov tiag. (Yakaunpau 1:5) Tshawb nrhiav hauv tej ntaub ntawv Vajlugkub, koj thiaj paub tias yuav ua li cas thiaj hloov tau.

17. Cov niam txiv yuav ua li cas menyuam thiaj paub tswj lawv tus kheej?

17 Koj yuav ua li cas pab tau koj cov menyuam paub tswj lawv tus kheej? Cov ua niam ua txiv yeej paub tias menyuam yuav tsum xyaum thiaj paub tswj lawv tus kheej. Yog li ntawd, cov niam txiv yuav tsum ua qauv zoo rau menyuam xyaum. (Efexau 6:4) Yog koj pom tias koj tus menyuam tswj tsis tau nws tus kheej, cia li xav seb koj puas ua qauv zoo rau nws xyaum. Thaum koj mus tshaj tawm, mus kev sib txoos thiab pe hawm Vajtswv ua ib tse neeg ces twb yog koj tso qauv zoo rau menyuam xyaum. Txhob xav tias cia menyuam ua ywj siab lawv thiaj tsis dhuav yus. Yehauvas muab kevcai rau Adas thiab Eva coj. Yog nkawd mloog Vajtswv lus, yuav pab tau nkawd hwm Vajtswv thiab. Yog li ntawd, rau siab ntso qhuab qhia nej tej menyuam. Yog koj tswj koj tus kheej, lawv yuav yoog tau koj. Cov niam txiv, nej muaj tes haujlwm tseem ceeb heev uas cob qhia nej tej metub menyuam kom paub hwm Vajtswv thiab mloog nws lus.​—Nyeem Paj Lug 1:5, 7, 8.

18. Vim li cas peb yuav tsum ua tib zoo xaiv phoojywg?

18 Txawm peb muaj menyuam thiab tsis muaj los cia peb ua tib zoo xaiv cov phoojywg zoo. Txhob nrog cov neeg ua dog ua dig, nrog nraim cov uas hlub Yehauvas lawv thiaj txhawb tau peb ua lub neej muaj nuj nqes. (Paj Lug 13:20) Yog peb nrog cov uas paub tswj lawv tus kheej peb yuav yoog tau lawv. Yog peb coj zoo kuj txhawb tau lawv thiab. Thaum peb tswj tau peb tus kheej Vajtswv yuav foom koob hmoov rau peb. Tsis tas li ntawd, peb yuav ua neej kaj siab lug thiab yuav pab tau cov uas peb hlub tshua.