Thaum koj tseem yau puas tau muaj ib zaug uas koj ntog tsoo hauv caug? Tej zaum ua rau koj quaj lag rhe, koj niam thiaj tsaws hlo koj puag hauv xub ntiag. Nws muab tshuaj pleev thiab ntxias koj, qhoob koj tsaug zog. Thaum yus tseem yau yus yeej nrog nraim yus niam, yus thiaj tos ntsoov nws nplig yus siab.

Tiamsis ua cas thaum peb laus zuj zus, tsuas pom muaj kev nyuaj siab ntau zuj zus xwb. Peb tej teeb meem tsis zoo li thaum peb tseem yau lawm. Peb xav tau kev nplig siab los tsis pom qab tso siab rau leejtwg. Txawm yus niam tej lus zoo los yeej nplig tsis tau yus siab lawm. Xav txog cov qauv nram no:

  • Ib txhia nyuaj siab vim lawv poob haujlwm. Ib tug txivneej hu ua Julian [hus·li·ee] tau raug li ntawd. Thaum nws poob haujlwm nws ntxhov siab kawg li. Nws hais tias: ‘Kuv yuav ua li cas yug kuv tsev neeg? Kuv ua haujlwm nov tau ntau xyoo lawm, ua cas lawv cia li muab kuv xyeeb tseg li no?’

  • Ib txhia nyuaj siab vim lub neej tawg tas. Ib tug pojniam hu ua Raquel [la·khee] hais tias: “Kaum yim lub hlis dhau los no, kuv tus txiv tso kuv tseg lawm. Kuv tu siab tshaj plaws li. Cuag li rab ntaj hlais rhe kuv lub siab. Kuv txhawj xeeb kuv lub neej heev.”

  • Ib txhia nyuaj siab vim lawv tus mob hnyav zuj zus lawm xwb. Lawv xav ib yam li tus txivneej hauv phau Vajlugkub hu ua Yauj uas tau hais li no: “Kuv dhuav heev; kuv tsis xav ua neej nyob lawm.” (Yauj 7:16, TMZ) Ib tug yawm txiv hu ua Luis [lus·ij] uas muaj 80 tawm xyoo tau hais li no: “Kuv tsuas nyob ib hnub xam ib hnub lawm xwb.”

  • Ib txhia xav tau kev nplig siab vim lawv tus neeg tas sim neej lawm. Ib tug txivneej hu ua Robert [lov·npawm] hais tias: “Thaum kuv hnov dheev tias kuv tus tub lub dav hlau poob lawm, kuv tsis ntseeg kiag li. Tiamsis thaum kuv paub tseeb tias kuv tus tub ncaim kuv lawm tiag tiag mob kuv siab tshaj plaws li. Phau Vajlugkub thiaj hais tias mob siab npaum li rab ntaj chob.”​—Luka 2:35.

Thaum Robert, Luis, Raquel, thiab Julian raug tej kev nyuaj siab no lawv tsis pom qab nrhiav kev nplig siab qhovtwg li. Thaum kawg leejtwg nplig tau lawv? Yog Vajtswv tib leeg xwb. Vajtswv nplig lawv li cas? Nws puas yuav nplig koj siab thiab?