Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Vajtswv lub Nceeg Vaj yog dabtsi?

IB TXHIA XAV TIAS Vajtswv lub Nceeg Vaj lossis lub tseem fwv tsuas nyob rau hauv neeg lub siab xwb; muaj dua ib co ho xav tias lwm hnub tibneeg mam li tsa ib lub tseem fwv los kho kom ib tsoom neeg sawvdaws nyob sib haum xeeb. Ua li, koj xav li cas?

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI NO

“Vajtswv ntuj yuav tsa dua ib lub tebchaws [“nceeg vaj,” NW ] uas tsis muaj ib hnub uas ua kom puam tsuaj li, . . . Lub tebchaws [“nceeg vaj,” NW ] ntawd yuav ua rau tej tebchaws tawg ntsoog ntxaws ua tej dwb daim yaj tag.” (Daniyee 2:44) Vajtswv lub Nceeg Vaj yeej yog ib lub tseem fwv tiag tiag.

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS NTXIV?

  • Vajtswv lub Nceeg Vaj kav saum ntuj ceeb tsheej tuaj rau ntiajteb.​—Mathai 10:7, NW; Luka 10:9.

  • Vajtswv siv nws lub Nceeg Vaj kho kom ib puas tsav yam saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiajteb no muaj tiav raws li nws lub ntsiab.​—Mathai 6:10.

Thaum twg Vajtswv lub Nceeg Vaj mam li los?

RAWS LI KOJ XAV

  • Tsis muaj leejtwg paub

  • Yuav los sai sai no

  • Yeej tsis los li

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI NO

“Txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub tebchaws [“Nceeg Vaj,” NW] yuav raug muab tshaj tawm thoob plaws lub ntiajteb ua timkhawv rau ib tsoom tebchaws, mas thaum ntawd lub sijhawm kawg yuav los txog.” (Mathai 24:14) Thaum txoj xov zoo raug muab tshaj tawm thoob ntiajteb lawd, Vajtswv mam li siv nws lub Nceeg Vaj los rhuav tshem tej kev phem hauv lub qab ntuj no huvsi mus.

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS NTXIV?

  • Hauv ntiajteb no, tsis muaj leejtwg paub tseeb tias Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav los rau hnub twg.​—Mathai 24:36.

  • Phau Vajlugkub tej lus faj lem qhia tias Vajtswv lub Nceeg Vaj yeej yuav los sai sai no.​—Mathai 24:3, 7, 12.