Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 9 Hlis Xyoo 2016

 THAWJ ZAJ | LEEJTWG THIAJ NPLIG TAU PEB LUB SIAB?

Kev Nplig Siab

Kev Nplig Siab

Tus yuav ntxhov siab li cas los muaj, piav tsis tas li. Tiamsis cia peb kawm seb Vajtswv nplig tau cov uas poob haujlwm, cov txij nkawm muaj teeb meem, cov muaj mob muaj nkeeg, thiab muaj ib siab ob qeg li cas. Cov qauv no qhia tias txawm nyias muaj nyias kev nyuaj siab los, Vajtswv yeej nplig tau txhua tus.

THAUM POOB HAUJLWM

Jonathan hais tias: “Kuv pom tias txawm tes haujlwm zoo li cas los, kuv yuav tsum txo hwjchim los ua. Thiab wb npaj tias wb tsuas yuav tej khoom uas cheem tsum xwb.”

Ib tug txivneej hu ua Xeeb * tau hais li no: “Kuv pojniam wb tib txhij poob haujlwm. Tau 2 lub xyoos wb txais nyiaj ntawm wb cov kwvtij thiab nrhiav mentsis haujlwm ua zog los yug wb xwb. Paj yog kuv tus pojniam, nws nyuaj siab kawg li. Nws saib zoo li nws tsis muaj nqes li lawm.”

Xeeb hais ntxiv tias: “Ua cas wb thiaj nyiaj dhau? Paj niaj hnub xav txog Yexus cov lus hauv Mathai 6:34. Yexus hais tias tsis tsim nyog peb txhawj txog tagkis, rau qhov kev nyuaj siab hnub twg yeej muaj txaus rau hnub ntawd lawm. Kuv pojniam kuj thov Vajtswv tas zog, nws thiaj peem taus ib hnub dhau ib hnub. Ntawm kuv ces Ntawv Nkauj 55:22 nplig tau kuv heev. Kuv xyaum li tus sau nkauj es muab kuv tej kev nyuaj siab tso plhuav rau Yehauvas, kuv thiaj thev dhau. Nimno kuv nrhiav tau haujlwm lawm, tiamsis kuv pojniam wb txiav txim siab tias wb yuav nyob khab seeb. Wb xav kom wb lub qhov muag pom tseeb raws li Yexus cov lus hauv Mathai 6:20-22. Thaum kawg tej kev nyuaj siab no ua rau wb hajyam txav ze rau Vajtswv thiab txawj sib hlub sib pab.”

Ib tug txivneej hu ua Jonathan hais tias: “Thaum kuv tsev neeg lub luag haujlwm poob peev, kuv nyuaj siab peb lub neej heev. Peb tsev neeg khwv tau 20 lub xyoos dawb dawb pov tseg xwb. Kuv pojniam wb niaj hnub sib cav txog nyiaj txiag. Wb twb tsis kav siv wb daim credit los yuav khoom, tsam tsis muaj nyiaj nyob hauv.”

Jonathan hais ntxiv tias: “Tiamsis Vajtswv Txojlus thiab nws lub hwj huam dawb huv pab wb txiav txim tau zoo. Kuv pom tias txawm tes haujlwm zoo li cas los, kuv yuav tsum txo hwjchim los ua. Thiab wb npaj tias wb tsuas yuav tej khoom uas cheem tsum xwb. Wb yog Yehauvas Cov Timkhawv. Yog li ntawd muaj cov kwvtij uas tau pab wb thiab. Lawv txhawb kom wb peem tiag thiab nqes tes pab wb thaum wb tu pluas.”

THAUM LUB NEEJ TAWG TAS

Tus pojniam Raquel nyob rau thawj zaj hais tias: “Thaum kuv tus txiv tso kuv tseg, ua rau kuv npau taws heev thiab tu siab tshaj plaws li. Tiamsis twb yog kuv txav ze rau Vajtswv nws thiaj txhawb kuv  lub zog. Kuv thov Vajtswv txhua txhua hnub, nws pub kom kuv muaj lub siab tus yees. Txawm kuv lub siab khaub hlab tag los Vajtswv yog tus nplig kuv.”

Raquel hais ntxiv tias: “Twb yog muaj Vajtswv Txojlus kuv thiaj tsis khaws chim tav no. Kuv nco ntsoov tus tubtxib Povlauj cov lus hauv Loos 12:21 tias: ‘Tsis txhob cia kev phem kov yeej nej, tiamsis cia qhov zoo kov yeej qhov phem.’ ”

Raquel hais tias: “Muaj tej lub sijhawm uas peb yuav tsum ua ib siab tso tseg. . . . Nimno kuv npaj ua tej yam tshiab hauv kuv lub neej lawm.”

Nws kuj hais tias: “Muaj ib tug tau ntuas kuv zoo heev. Nws muab nqe Vajlugkub hauv Laj Lim Tswvyim 3:6 qhia kuv. Nws piav tias muaj tej lub sijhawm uas peb yuav tsum ua ib siab tso tseg. Tsis yoojyim ua li ntawd, tiamsis kuv paub tias kuv yuav tsum mloog nws hais. Nimno kuv npaj ua tej yam tshiab hauv kuv lub neej lawm.”

Ib tug pojniam hu ua Lig tau hais tias: “Thaum yus lub neej tawg lawd, yuav tsum muaj ib tug los txhawb yus lub zog. Thaum kuv tus txiv wb sib nrauj, muaj ib tug vivncaus uas niaj hnub tuaj txhawb kuv lub zog. Nws nplig kuv siab nrog kuv quaj. Nws tus cwj pwm qhia tias nws hlub kuv tiag. Kuv paub tseeb lawm tias twb yog Yehauvas txib nws los nplig kuv rau lub caij uas kuv lwj siab.”

THAUM LAUS THIAB MUAJ MOB MUAJ NKEEG

Luis hais tias: “Kuv thov Yehauvas tas zog. Tom qab kuv thov tas kuv pom tias nws yeej pub nws lub hwj huam txhawb kuv lub zog.”

Tus yawm txiv hu ua Luis uas peb kawm hauv thawj zaj, muaj ib tug mob hnyav heev. Nws lub plawv tsis zoo, muaj 2 zaug nws lub plawv yuav luag nres. Ib hnub twg, lawv tso pa rau nws 16 txoos teev. Nws hais tias: “Kuv thov Yehauvas tas zog. Tom qab kuv thov tas kuv pom tias nws yeej pub nws lub hwj huam txhawb kuv lub zog. Kuv thov li ntawd kuv thiaj ua taus siab tawv peem tiag. Kuv ntseeg tias Vajtswv yeej nrog nraim kuv thiab nws hlub tshua kuv heev.”

Ib tug niam tais hu ua Petra muaj 80 tawm xyoo uas qaug zog heev. Nws hais tias: “Muaj ntau yam uas kuv xav ua tiamsis kuv ua tsis tau lawm. Kuv pom tias kuv lub zog ntaug zuj zus. Kuv yuav tsum noj tshuaj tas zog. Kuv xav ib yam li thaum Yexus thov kom nws Leej Txiv tsis txhob cia nws raug kev sim siab. Tiamsis Yehauvas txhawb Yexus lub zog kom nws ua tiag thev. Yehauvas kuj txhawb kuv ib yam li ntawd thiab. Txhua hnub kuv thov Vajtswv,  nws nplig kuv lub siab. Tom qab kuv thov tas kuv kaj siab lawm ntau.”Mathai 26:39.

Tus txivneej hu ua Julian uas peb kawm hauv thawj zaj mob multiple sclerosis tau 30 xyoo, hais li no: “Yav thaud kuv zaum lub rooj lospav tiamsis nimno kuv zaum hauv lub laub lawm xwb. Txawm li cas los, kuv pom tias kuv yeej tau lub neej zoo rau qhov kuv muaj feem mus pab lwm tus. Thaum kuv pub rau luag, kuv tsis nco qab kuv tej kev nyuaj siab. Yehauvas kuj txhawb kuv lub zog raws li nws tau cog tseg. Muaj tseeb li tus tubtxib Povlauj tau hais no: ‘Kuv yeej ua tau txhua yam vim muaj Vajtswv uas txhawb kuv lub zog.’ ”Filipi 4:13.

THAUM MUAJ IB SIAB OB QEG

Ib tug txivneej hu ua Antonio [a·tau·ni·au] hais tias: “Thaum tsheb nrau kuv txiv, kuv ntseeg tsis tau li. Lub sijhawm ntawd kuv txiv tabtom taug kev, nws twb tsis tau ua cas rau leejtwg los nws tseem raug xwm phem thiab. Kuv pab tsis tau nws li. Nws pw tau 5 hnub tim tsev kho mob tsis xeev li, nws mam tu siav. Kuv tsis xav quaj rau kuv niam pom. Tiamsis thaum kuv nyob ib leeg xwb kuv quaj heev. Kuv xav twjywm tias, ‘Vim li cas kuv txiv thiaj raug tej no? Yog vim li cas?’ ”

Nws piav ntxiv tias: “Lub caij ntawd ntxhov siab tshaj plaws li. Kuv pheej thov Yehauvas pab kuv tswj kuv lub siab kom tus. Ntev mus ntev tuaj kuv lub siab mam kaj. Kuv nco ntsoov nqe Vajlugkub uas hais tias yeej yuav muaj tej xwm txheej uas tshwm sim nthawv nthav raug sawvdaws. Tiamsis Vajtswv tsis txawj dag, muaj ib hnub nws yeej yuav tsa kuv txiv sawv rov los.”Laj Lim Tswvyim 9:11, NW; Yauhas 11:25; Titau 1:2.

Robert hais tias: “Txawm wb tus tub poob dav hlau tuag lawm los, wb tseem nco ntsoov lub caij uas wb tau nrog nws ua ke.”

Tus txivneej Robert uas peb kawm hauv thawj zaj hais ib yam li Antonio. Nws hais tias: “Kuv pojniam wb thov Yehauvas wb thiaj ua tau siab tus yees li Filipi 4:6, 7 hais. Thaum cov neeg tshaj xov xwm nrog wb tham, wb thiaj qhia tau lawv tias Vajtswv yuav tsa cov tuag sawv rov qab los. Txawm wb tus tub poob dav hlau tuag lawm los, wb tseem nco ntsoov lub caij uas wb tau nrog nws ua ke.”

Nws hais ntxiv tias: “Thaum cov Timkhawv qhia wb tias lawv pom wb ua tib zoo piav wb txojkev ntseeg hauv this vis, ces kuv qhia lawv tias twb yog muaj lawv thov Vajtswv pab wb thiaj ua tau. Kuv ntseeg tias yeej yog Yehauvas txib cov kwvtij nkauj muam sawvdaws los nplig thiab txhawb wb lub zog xwb.”

Raws li tej qauv uas hais tas los no, txawm peb raug kev ntxhov siab li cas los, Vajtswv yeej nplig tau peb lub siab. Txawm koj tabtom ntsib kev txom nyem zoo li cas los, Vajtswv yeej pab tau koj thiab. * Cia li mus cuag Vajtswv rau qhov nws yog tus Vajtswv uas “txhawb siab txhua yam” tiag tiag.2 Khaulee 1:3.

^ nqe 5 Tau muab cov npe hauv zaj no ib txhia hloov lawm.

^ nqe 23 Yog koj xav txav ze rau Vajtswv thiab xav kom nws nplig koj siab, sau ntawv mus rau Yehauvas Cov Timkhawv hauv koj koog lossis sau mus rau ceg Npe-ee uas nyob ze koj. Lossis yees lub cim nyob rau nplooj kawg nkaus, ces yuav coj koj mus rau peb lub vej xaij, koj mam li rau npe kom ib tug tuaj qhia Vajlugkub rau koj.