‘Cov tub ntxhais hluas . . . Cia lawv sawvdaws qhuas Yehauvas lub npe.’​—NTAWV NKAUJ 148:12, 13.

ZAJ NKAUJ: 41, 48

1, 2. (1) Vim li cas thiaj nyuaj cob qhia tej menyuam kom muaj kev ntseeg rau Yehauvas? (2) Leejtwg thiaj pab tau cov niam txiv cob qhia tej menyuam? (3) Peb yuav kawm txog 4 lub ntsiab twg?

MUAJ ob niam txiv nyob Fab Kis teb tau hais tias: “Peb ntseeg Yehauvas, tiamsis tsis yog peb cov menyuam yuav cia li ntseeg ib yam li peb. Kev ntseeg tsis zoo li tej qub txeeg qub teg uas yus tseg rau yus cov menyuam. Peb cov menyuam yuav tsum kawm ib qho zuj zus lawv thiaj muaj kev ntseeg.” Ib tug kwvtij nyob Australia sau tias: “Tsis muaj ib yam nyuaj npaum li qhov uas yus cob yus tus menyuam kom muaj kev ntseeg thiab muab siab npuab Yehauvas.” Nws hais ntxiv tias: “Tej zaum yus tus menyuam nug yus ib yam, yus twb teb tas lawm. Tiamsis ua cas hnub tom qab xwb, nws txawm siv rov nug lo qub dua! Yuav tsum qhia tas qhia thiab cov menyuam thiaj ntseeg tiag.” Thaum menyuam tiav hluas lawd, cov niam txiv yuav tsum siv tswvyim los piav Vajlugkub kom ntxaws menyuam thiaj ntseeg. Cov niam txiv yuav tsum xav seb yuav qhia rau txojkev twg menyuam thiaj hlub Yehauvas.

2 Yog koj muaj metub menyuam tej zaum koj yeej txhawj tsam koj qhia tsis tau lawv los hlub thiab los teev tiam Yehauvas. Peb yuav tsum muaj Yehauvas pab, peb thiaj qhia tau lawv. (Yelemi 10:23) Yehauvas  npaj ntau yam los pab cov niam txiv cob qhia menyuam. Koj yuav pab koj cov menyuam li cas? (1) Koj yuav tsum paub koj cov menyuam zoo. (2) Koj yuav tsum paub Yehauvas zoo koj thiaj paub qhia lawv. (3) Muab lus piv txwv los qhia lawv. (4) Thov Vajtswv muab nws lub hwj huam dawb huv los pab koj thiab ua siab ntev qhia koj cov menyuam.

PAUB KOJ COV MENYUAM ZOO

3. Cov niam txiv xyaum tau Yexus li cas?

3 Thaum Yexus nrog nws cov tubtxib ua ke nws kheev nug seb lawv ntseeg li cas. (Mathai 16:13-15) Koj kuj xyaum Yexus tus qauv. Thaum koj nrog koj cov menyuam ua ke lossis nrog lawv ua ib yam dabtsi, nug seb lawv xav li cas txog Yehauvas. Cia lawv qhia siab rau koj. Puas muaj tej yam hauv phau Vajlugkub uas lawv tsis tshua ntseeg? Ib tug kwvtij uas muaj 15 xyoos nyob tebchaws Australia tau hais tias: “Kuv txiv niaj hnub nrog kuv tham txog kuv txojkev ntseeg thiab pab kuv ua zoo xav txog tej uas kuv tau kawm. Nws nug kuv tias: ‘Phau Vajlugkub qhia li cas?’ ‘Koj puas ntseeg tej uas koj tau kawm?’ ‘Vim li cas koj thiaj ntseeg?’ Kuv txiv xav kom kuv teb tawm hauv kuv lub siab tuaj, nws tsis xav kom kuv lam qog nws lossis qog kuv niam xwb. Thaum kuv paub tab zuj zus, nws xav kom kuv hajyam txawj teb nws zuj zus.”

4. Vim li cas cov niam txiv yuav tsum ua siab ntev teb lawv cov menyuam tej lus nug? Piav txog tus qauv.

4 Yog muaj tej yam hauv phau Vajlugkub uas koj cov menyuam tsis tshua ntseeg ces ua siab ntev qhia lawv. Pab lawv tshawb nrhiav Vajlugkub los teb lawv cov lus nug. Ib leej txiv hais tias: “Thaum koj cov menyuam nug koj txog ib yam dabtsi, ua tib zoo mloog. Txhob xav tias tej menyuam yaus tsis paub dabtsi. Txawm lawv nug txog tej yam uas txaj muag los, peb yuav tsum ua zoo teb lawv.” Zoo heev thaum koj cov menyuam muaj lus nug. Qhov ntawd qhia tias lawv xav paub qhov tseeb. Thaum Yexus tseem yau nws kuj muaj lus nug thiab. (Nyeem Luka 2:46.) Ib tug hluas nyob Denmark [dee·maj] hais tias: “Kuv qhia kuv niam kuv txiv nkawd tias kuv tsis paub xyov peb puas muaj qhov tseeb tiag. Tej zaum nkawd yeej txhawj kuv heev, tiamsis nkawd ua siab ntev mloog kuv hais. Nkawd muab Vajlugkub los teb kuv txhua lo lus nug huvsi.”

5. Txawm zoo li tej menyuam muaj kev ntseeg los, cov niam txiv yuav tau pab lawv li cas ntxiv?

5 Koj yuav tsum paub koj cov menyuam zoo heev. Txhob xav tias lawv nrog koj mus qhia Vajlugkub thiab mus kev sib txoos xwb ces lawv twb muaj kev ntseeg lawm. Xav seb lawv puas hlub Yehauvas tiag? Lawv puas ntseeg phau Vajlugkub tiag? Puas muaj tej yam uas yuav tav lawv txoj hau kev los teev tiam Yehauvas? Txhua txhua hnub thaum nej ua ub ua no hauv vaj hauv tsev, nrog lawv tham txog Yehauvas. Thov Vajtswv pab koj cov menyuam, tsis hais thaum nej thov Vajtswv ua ke lossis koj thov ib leeg xwb.

COV NIAM TXIV YUAV TSUM XUB HLUB YEHAUVAS

6. Yog cov niam txiv rau siab kawm txog Yehauvas thiab phau Vajlugkub, yuav pab lawv yimhuab txawj qhia menyuam li cas?

6 Tibneeg nyiam mloog Yexus rau qhov nws hlub Yehauvas thiab paub Vajtswv Txojlus zoo heev. Lawv paub tias Yexus hlub lawv heev, lawv thiaj ua tib zoo mloog nws cov lus. (Luka 24:32; Yauhas 7:46) Thaum koj cov menyuam pom tias koj hlub Yehauvas, lawv yuav hlub Yehauvas thiab. (Nyeem Kevcai 6:5-8; Luka 6:45.) Yog li ntawd, peb yuav tsum ua tib zoo nyeem phau Vajlugkub thiab tej ntaub ntawv uas lub koom haum luam. Kuj zoo rau peb kawm ntxiv txog tej uas Yehauvas tau tsim. (Mathai 6:26, 28) Koj yimhuab paub ntxiv txog Yehauvas, ces koj yimhuab tau zoo qhia koj cov menyuam txog nws.​—Luka 6:40.

7, 8. (1) Thaum koj kawm tau ib yam tshiab txog Yehauvas, zoo rau koj ua dabtsi? (2) Muaj ib txhia niam txiv tau ua li cas?

7 Thaum koj kawm tau ib yam tshiab txog Yehauvas, cia li qhia rau koj cov menyuam paub.  Tsis yog koj qhia lawv rau hmo uas tsev neeg pe hawm Vajtswv ua ke xwb, tiamsis thaum zoo caij ces kavtsij qhia lawv. Muaj ob niam txiv tau ua li ntawd hauv tebchaws U.S.A. Thaum twg lawv tsev neeg pom tej yam zoo nkauj heev uas Yehauvas tau tsim, lossis lawv noj ib pluag mov qab heev, nkawd qhia nkawd cov menyuam txog Yehauvas. Nkawd hais tias: “Wb qhia kom lawv nco ntsoov tias Yehauvas hlub peb thiab txawj xav heev nws thiaj tsim ib puas tsav yam rau peb.” Muaj ob niam txiv nyob Afika Qab Teb (South Africa) uas kuj nyiam tham txog tej yam uas Yehauvas tau tsim. Thaum nkawd qhia nkawd 2 tug ntxhais ua teb, nkawd qhia tias Vajtswv txawj tsim heev, ib lub noob me me xwb txawj tuaj kaus hlob ua ib tsob ntoo. Nkawd hais tias: “Wb xav kom wb 2 tug ntxhais saib txhua yam uas muaj sia rau nqe, thiab pom tias tej ntawd tsim nyuaj kawg li.”

8 Ib leej txiv nyob tebchaws Australia coj nws tus tub uas muaj 10 xyoo mus xyuas ib lub tsev qub txeeg qub teg. Leej txiv thiaj siv lub sijhawm ntawd los txhawb nws tus tub txojkev ntseeg. Nkawd pom ib co qauv ntses qwj hu ua ammonoid [a·moo·nau·i] thiab ib hom ntses uas zoo li laum kib tshooj hu ua trilobite [tai·lau·npai], uas muaj nyob txheej puag thaum ub. Cov ntses ntawd twb tu noob ntev los lawm. Tej neeg tshawb txujci qhia tias peb xeeb txawm nrog lub ntiajteb los, txia ib tiam dhau ib tiam mam li muaj txhij muaj txhua. Leej txiv thiaj nug nws tus tub tias: “Cov ntses ntawd nyob txheej thaum ub, ua cas ho foob tau zoo ua luaj tsis tu ncua ib yam dabtsi?” Leej txiv muab cov ntses no ua qauv qhia nws tus tub tias yeej tsis yog peb txia los, tiamsis txhua yam nyob txheej thaud thiab nimno yeej ib txwm tsim kom muaj txhij txhua.

MUAB LUS PIV TXWV QHIA

9. (1) Vim li cas zoo rau cov niam txiv muab lus piv txwv qhia? (2) Ib leej niam tau qhia nws 2 tug tub li cas?

9 Yexus nyiam muab lus piv txwv los qhia tibneeg. Nws hais dab neeg lossis muab lwm yam los ua qauv qhia. (Mathai 13:34, 35) Yog cov niam txiv muab lus piv txwv los qhia ces yuav rub tau menyuam lub siab. Lawv yuav khaws tau lub ntsiab thiab cim tau zoo dua. Kuj ua rau lawv muaj siab xav kawm ntxiv thiab. Ib leej niam nyob Nyiv Pooj teb tau ua li ntawd. Nws xav kom nws 2 tug tub pom tias Yehauvas hlub tibneeg heev. Nws thiaj muab txheej huab uas qhwv lub ntiajteb los ua piv txwv. Tus hlob muaj 10 xyoo, tus yau muaj 8 xyoo xwb, nws thiaj muab mis nyuj, piam thaj, thiab kas fes los qhia kom nkawd to taub. Nws txib nkawd do kas fes rau nws haus. Nws hais tias: “Nkawd ua tib zoo do cov kas fes. Kuv nug tias ua cas nkawd ho ua li ntawd. Nkawd teb tias nkawd xav do cov kas fes kom qab li kuv ib txwm nyiam haus. Kuv thiaj qhia nkawd tias Vajtswv tau ua ib yam li ntawd. Nws ua tib zoo tov cov pa saum nruab ntug kom thiaj ua tau txheej huab zoo rau tibneeg nqus pa.” Thaum leej niam qhia li ntawd tas, nkawd nyiam heev. Nkawd nco ntsoov los txog niaj hnub nimno!

Muab lus piv txwv qhia koj cov menyuam tias yeej muaj ib tug Tswv Tsim (Saib nqe 10)

10, 11. (1) Peb yuav muab piv txwv li cas los qhia kom menyuam thiaj ntseeg tias muaj ib tug Tswv Tsim? (Saib daim duab ntawm sab 27.) (2) Koj nyiam siv tej lus piv txwv twg?

10 Koj yuav ua piv txwv li cas koj tus menyuam thiaj nkag siab tias muaj ib tug Tswv Tsim tiag?  Hais kom koj tus menyuam los nrog koj cub mov. Nws yuav tsum ua raws nkaus li koj qhia, mov thiaj siav thiab zoo noj. Piav rau nws tias twb tsis nyuaj cub mov los yuav tsum muaj tus qhia nws thiaj txawj ua. Tom qab ntawd, muab ib lub txiv duaj phua ua ob sab thiab muab lub noob rau nws saib. Qhia tias txhua lub noob muaj tej yam nyob rau hauv uas zoo li tej kevcai qhia tias lub noob ntawd yuav tuaj kaus, nrhau cag, thiab hlob li cas, thiaj txi txiv. Nug nws tias: “Lub txiv duaj tuaj nyuaj npaum li no, yuav tsum muaj ib tug sau tej kevcai ntawd thiab, puas yog?” Yog koj muab ua piv txwv li no, koj cov menyuam yuav pom tias yuav tsum muaj ib tug Tswv Tsim tiag. Yog koj cov menyuam twb tiav hluas lawd, piav tias txhua lub noob muaj tej DNA uas zoo li tej kevcai uas qhia tias yuav hlav li cas thiaj ua tau ib tsob ntoo. Muab cov duab hauv phau ntawv The Origin of Life​—Five Questions Worth Asking sab 10 txog 20 rau lawv saib.

11 Cov niam txiv coob tus nyiam nrog lawv cov menyuam nyeem zaj hu ua “Was It Designed?” hauv phau Awake! Yog lawv cov menyuam tseem yau ces lawv piav lub ntsiab kom yoojyim rau menyuam totaub. Muaj ob niam txiv nyob tebchaws Denmark tau ua li ntawd. Nkawd muab tej dav hlau piv rau tej noog. Nkawd qhia li no: “Tibneeg tsim tej dav hlau zoo li tej noog. Tiamsis xav seb tej dav hlau puas txawj nteg qe? Neeg yuav tsum pua kev rau tej dav hlau tsaws, tiamsis peb puas ua li ntawd rau tej noog tsaws? Dav hlau lub suab puas zoo mloog npaum li noog lub suab quaj? Muab tus uas tsim dav hlau thiab tus uas tsim noog los sib piv, xav seb tus twg ntse dua?” Yog cov niam txiv siv lus nug los qhia menyuam li ntawd, lawv yuav “txawj ntse” thiab yuav ntseeg Yehauvas ruaj nreeg.​—Paj Lug 2:10-12.

12. Koj yuav muab lus piv txwv los pab koj cov menyuam li cas lawv thiaj ntseeg phau Vajlugkub?

12 Muab lus piv txwv los qhia koj cov menyuam, lawv thiaj pom tias txhua nqe Vajlugkub hais yog tibsi. Koj xyaum tau li no: Muab nqe Vajlugkub hauv Yauj 26:7 los nyeem. (Nyeem.) Nqe ntawd qhia tias lub ntiajteb nyob saum qhov chaw khoob ntshuv. Ua tib zoo xav seb koj yuav qhia li cas koj tus menyuam thiaj ntseeg tias Vajtswv tshoov neeg sau nqe ntawd. Muab ib lub pob zeb txawb saum rooj. Ces piav tias tiam Yauj nyob, tibneeg tsis tau tsim tej koob tsom hnub qub thiab tsis tau muaj dav hlau ya mus txog saum hli. Vim li ntawd tibneeg thiaj xav tias lub ntiajteb txawb rau saum ib qho chaw twg ib yam li lub pob zeb txawb saum rooj. Ces nug koj cov menyuam tias, yog tiam neeg ntawd twb tsis tau paub qhov tseeb txog lub ntiajteb, ua cas Yauj 26:7 ho hais raug? Yuav tsum yog Yehauvas qhia rau tibneeg xwb.​—Nehemi 9:6.

QHIA KOM LAWV COJ RAWS LI PHAU VAJLUGKUB

13, 14. Cov niam txiv yuav qhia li cas menyuam thiaj coj raws li phau Vajlugkub qhia?

13 Koj yuav tsum qhia koj cov menyuam tias yog lawv coj raws li phau Vajlugkub qhia ces lawv yuav muaj kev zoo siab tiag tiag. (Nyeem Ntawv Nkauj 1:1-3.) Muab ua lus piv txwv rau koj tus menyuam li no: Yog nws yuav tsiv mus nyob rau hauv ib koog pov txwv, nws xav yaum cov neeg zoo li cas nrog nws mus lawv thiaj nyob sib haum xeeb? Nyeem Kalatia 5:19-23. Ces piav rau nws tias Yehauvas xav yaum cov neeg zoo li cas mus nyob hauv lub qab ntuj tshiab.

14 Yog koj muab ua lus piv txwv li no ces koj cov menyuam yuav khaws tau 2 lub ntsiab zoo heev. (1) Yehauvas tabtom cob qhia peb ua neej xwv peb thiaj muaj kev zoo siab thiab nrog luag nyob sib haum xeeb. (2) Nws cob qhia peb tamsim no, peb thiaj paub ua neej hauv lub qab ntuj tshiab. (Yaxaya 54:13; Yauhas 17:3) Pab koj cov menyuam pom tias phau Vajlugkub twb hloov tau coob tus lub neej lawm tiag. Muab tej zaj hauv Phau Tsom Faj hu ua “Vajlugkub Kho Tau Lub Neej” los qhia lawv. Lossis caw ib tug hauv lub koom txoos tuaj qhia koj cov menyuam tias phau Vajlugkub pab nws hloov li cas nws thiaj ua tau haum Yehauvas siab.​—Henplais 4:12.

15. Yuav ua li cas peb thiaj txawj qhia menyuam?

 15 Ua tib zoo siv tswvyim seb koj yuav qhia li cas thiaj lomzem rau koj cov menyuam. Pab kom lawv yimhuab xav kawm ntxiv thiab txav ze rau Yehauvas. Tsis yog thaum lawv yau es koj thiaj xyaum qhia li no xwb. Thaum lawv loj zuj zus lawm los, xyaum qhia qees ntxiv thiab. Ib leej txiv hais tias peb yuav tsum tawm tswvyim qees los qhia tej ntsiab lus uas peb niaj hnub kawm, sawvdaws thiaj muaj siab xav kawm.

UA SIAB NTEV THIAB THOV KOM TAU LUB HWJ HUAM DAWB HUV

16. (1) Yuav siv sijhawm ntev li cas menyuam txojkev ntseeg mam li ruaj khov? (2) Cov niam txiv ib txhia tau ua siab ntev qhia menyuam li cas?

16 Yehauvas lub hwj huam dawb huv yuav pab koj cov menyuam tuav kev ntseeg ruaj nreeg. (Kalatia 5:22, 23) Kev ntseeg zoo li tej txiv hmab txiv ntoo uas siv sijhawm ntev mam li hlav nplooj tawg paj txi txiv. Yog li ntawd, cov niam txiv yuav tsum ua siab ntev qhia ntev loo menyuam txojkev ntseeg mam ruaj khov. Nyob Nyiv Pooj teb, muaj ib leej txiv hais li no txog nws tus tub thiab tus ntxhais: “Wb ob niam txiv lauj sijhawm ntau heev nrog wb ob tug menyuam. Txij thaum nkawd tseem yau, kuv siv 15 feeb txhua hnub los qhia Vajlugkub rau nkawd. Tsuas yog hnub uas muaj kev sib txoos kuv thiaj tsis qhia xwb. Peb kawm 15 feeb xwb thiaj tsis sab nkawd.” Ib tug saib xyuas thaj tsam tau sau li no: “Thaum kuv tseem hluas kuv muaj lus nug ntau heev thiab muaj tej yam kuv tsis tshua ntseeg los kuv ua twjywm xwb.” Dabtsi pab tau nws? Thaum nws mus kev sib txoos, tsev neeg kawm Vajlugkub ua ke, thiab nws kawm nws ib leeg, nws kawm ncaj tej ntsiab uas nws xav paub txog. Nws pom tias yeej muaj tej yam uas menyuam tsis nug txog, yog li ntawd cov niam txiv yeej meem qhia tsev neeg tsis tseg, tej zaum lawv yuav qhia raug yam uas menyuam xav paub ntag.

Cov niam txiv yuav tsum nyiam Vajtswv Txojlus tiag, lawv thiaj txawj qhia menyuam (Saib nqe 17)

17. (1) Vim li cas tseem ceeb rau cov niam txiv cog kev ntseeg ruaj nreeg? (2) Muaj ob niam txiv tau pab nkawd ob tug ntxhais muaj kev ntseeg li cas?

17 Yog koj cog kev ntseeg ruaj nreeg rau Yehauvas, koj cov menyuam yuav xyaum ib yam li koj. Lawv yeej saib ntsoov koj tes haujlwm. Yog li ntawd, cov niam txiv yuav tsum kawm tiag kom lawv muaj kev ntseeg ruaj nreeg rau Yehauvas. Koj lub neej yuav tsum qhia tias koj ntseeg Yehauvas tiag. Xav txog ob niam txiv hauv Bermuda [npaw·mu·da]. Thaum nkawd ob niam txiv muaj kev nyuaj siab, nkawd nrog nkawd ob tug ntxhais thov Vajtswv ua ke. Nkawd kuj txhawb kom ob tug ntxhais thov Vajtswv thiab. Nkawd hais tias: “Wb qhia wb tug ntxhais hlob tias: ‘Txhob muab txhawj heev dhau lawm, tso siab plhuav rau Yehauvas es rau siab ua Nws tes haujlwm xwb.’ Thaum nws pom Yehauvas txhais tes, nws paub tias Yehauvas yog tus pab peb tiag tiag. Tej no ua rau nws hajyam muaj kev ntseeg rau Vajtswv thiab phau Vajlugkub.”

18. Cov niam txiv yuav tsum nco ntsoov li cas?

18 Cov niam txiv, nco ntsoov tias nej yuam tsis tau nej cov menyuam los ntseeg Yehauvas. Nej tsuas cog thiab ywg dej xwb, Vajtswv yog tus ua kom loj hlob. (1 Khaulee 3:6) Yog li ntawd, yeej meem qhia nej cov menyuam thiab thov Vajtswv pub nws lub hwj huam pab kom lawv muaj kev ntseeg. Yog nej ua li no, Yehauvas yeej yuav foom koob hmoov rau nej tes haujlwm tiag.​—Efexau 6:4.