Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 9 Hlis Xyoo 2016 | Leejtwg Thiaj Nplig Tau Peb Lub Siab?

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm lub 10 Hli tim 24 txog lub 11 Hlis tim 27, 2016.

THAWJ ZAJ

Sawvdaws Xav Tau Kev Nplig Siab

Thaum yus tus neeg tas sim neej, yus muaj mob muaj nkeeg, muaj kev nyuaj siab hauv lub cuab lub yig, lossis poob haujlwm, leejtwg thiaj pab tau yus?

THAWJ ZAJ

Vajtswv Nplig Peb Li Cas?

Muaj 4 yam uas nplig tau cov nyuaj siab.

THAWJ ZAJ

Kev Nplig Siab

Vajtswv nplig tau coob leej ntau tus thaum lawv raug teeb meem loj.

“Txhob Cia Koj Txhais Tes Tsaug Leeg”

Yehauvas txhawb nws cov tub qhe li cas? Koj yuav txhawb lwm tus li cas thiab?

Nrog Yehauvas Sib Ntsuas Zog Kom Tau Koob Hmoov

Vajtswv cov tibneeg xav ua haum Vajtswv siab. Txawm Ntxwg Nyoog nrhiav kev los tawm tsam lawv heev los, lawv tseem kov yeej lub qab ntuj no thiab!

Koj Cev Tsoos Tsho Puas Ua Rau Vajtswv Tau Ntsej Muag?

Phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus yuav pab koj txiav txim zoo.

Cov Hluas, Tuav Kev Ntseeg Ruaj Nreeg

Puas muaj neeg yaum kom koj ntseeg tias ib puas tsav yam txia los xwb? Yog koj xav kom koj txawj teb lawv, zaj kawm no yuav pab tau koj.

Cov Niam Txiv, Pab Nej Cov Menyuam Tuav Kev Ntseeg Ruaj Nreeg

Puas nyuaj rau koj qhia koj cov menyuam? Muaj 4 yam uas yuav pab tau koj.

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?

Phau Vajlugkub qhia txawv li tibneeg xav.