NYOB rau lub 11 Hlis xyoo 1932 tau muaj ib lub rooj sib txoos 3 hnub hauv lub tuam ceeb Nroog Mev (Mexico City). Lub caij ntawd nyuam qhuav nruab tau teeb ci lam lug ntawm tej kev. Tiamsis ho muaj ib yam tshwj xeeb dua, ua rau cov neeg hauv lub nroog hajyam zoo siab, yog dabtsi? Twb yog ib tug neeg tseem ceeb yuav tuaj saib lawv. Cov neeg tshaj xov xwm tos ntsoov yees duab tibsi. Cov Timkhawv coob tus kuj mus tos nws tom tshav tsheb nqaj thiab. Tus neeg tseem ceeb ntawd yog leejtwg? Yog Kwvtij Yauxej Luthafaw (Joseph F. Rutherford), tus coj lub tuam txhab Watch Tower Society. Nws tuaj koom lub rooj sib txoos 3 hnub.

Phau The Golden Age (Tiam Thaj Yeeb Nyab Xeeb) hais tias: “Rooj sib txoos no tshwj xeeb tshaj plaws li,” txoj xov zoo yuav ncha mus thoob plaws hauv Mev teb. Tiamsis hnub ntawd tsuas muaj 150 leej tuaj koom xwb. Ua li cas ho hais tias rooj sib txoos no tshwj xeeb ua luaj li?

Hauv Mev teb muaj neeg coob heev tseem tsis tau hnov txog qhov tseeb. Txij xyoo 1919 los, twb muaj tej rooj sib txoos me lawm, tiamsis tom qab ntawd, cov koom txoos pheej tsawg zuj zus lawm. Nyob rau xyoo 1929 tau tsim tsa ceg Npe-ee rau hauv lub tuam ceeb Nroog Mev, tiamsis muaj ntau yam txuam yuaj tes haujlwm. Lub koom haum tau qhia kom cov tho kev tsis txhob ua lag luam thaum lawv mus tshaj tawm txoj xov zoo. Ib tug tho kev npau taws heev nws thiaj tso qhov tseeb tseg thiab mus tsa dua ib pawg tshiab. Tib lub caij ntawd tus kwvtij leg num rau ceg Npe-ee ntawd kuj tau ua txhaum loj ces yuav tau nrhiav ib tug kwvtij los nyob nws chaw. Tej no ua rau cov Timkhawv uas muab siab npuab Yehauvas qaug zog heev.

Hauv rooj sib txoos 3 hnub no, Kwvtij Luthafaw tau cev 2 zaj lus qhuab qhia txhawb sawvdaws zog. Tsis tas li ntawd xwb, nws kuj tso 5 zaj lus qhuab qhia hauv xov tooj cua rau sawvdaws mloog thiab. Zaum no yog thawj zaug uas cov kwvtij hauv Mev teb siv xov tooj cua los tshaj tawm txoj xov zoo. Tom qab rooj sib txoos no, tau tsa dua ib tug kwvtij leg num rau ceg Npe-ee. Tus kwvtij ntawd pab saib xyuas tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo. Qhov no txhawb tau cov Timkhawv zog heev, lawv thiaj rov kub siab lug mus tshaj tawm ntxiv.

Xyoo 1941, rooj sib txoos hauv lub tuam ceeb nroog Mev teb

Xyoo 1933, rov muaj 2 lub rooj sib txoos hauv Mev teb, ib lub nyob rau lub tuam ceeb Nroog Mev hos ib lub nyob rau lub nroog Velakhu (Veracruz). Cov kwvtij mob siab tshaj tawm txoj xov zoo heev thiaj muaj coob tus los ntseeg ntxiv. Nyob rau xyoo 1931 tsuas muaj li 82 tug tshaj tawm xwb tiamsis xyoo 1941, twb muaj tshaj ntawd 10 npaug lawm! Yuav  luag yog 1,000 leej tuaj koom rooj sib txoos hauv lub tuam ceeb Nroog Mev.

“PUV NTIA TOM TEJ KEV LAWM”

Nyob rau xyoo 1943 cov Timkhawv pib tshaj tawm tias yuav muaj rooj sib txoos. Rooj sib txoos no muaj lub ntsiab hu ua “Free Nation’s” (Haiv Neeg Ywj Pheej) thiab muaj nyob rau 12 lub nroog hauv Mev teb. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Lawv sawvdaws khuam paib, ib sab ntawm xub ntiag ib sab ntawm nrob qaum. Cov Timkhawv tau ua li no txij xyoo 1936, los tshaj tawm txog cov rooj sib txoos.

Xyoo 1944, daim duab hauv phau ntawv xov xwm txog cov kwvtij khuam paib tshaj tawm hauv lub tuam ceeb Nroog Mev

Vim cov Timkhawv khuam paib li no thiaj muaj ib phau xov xwm sau txog lawv. Phau xov xwm sau tias thawj hnub lawv sib txoos, cov kwvtij txhawb kom cov sawvdaws mus caw tibneeg tuaj ntxiv. Hnub tom qab ntawd thiaj muaj neeg coob coob tuaj sib txiv qev, tsis tau chaw zaum li. Thaum cov Kav Tos Liv hnov li ntawd, lawv chim heev lawv thiaj tawm tsam cov Timkhawv. Txawm li ntawd los cov kwvtij nkauj muam yeej tsis ntshai li. Lawv hajyam rau siab tshaj tawm txog rooj sib txoos xwb. Kuj muaj lwm tsab xov xwm sau txog cov Timkhawv tias: “Tag nrho lub nroog puavleej pom lawv.” Phau xov xwm kuj yees duab thiab sau tias: “Puv ntia tom tej kev lawm.” (Phau xov xwm La Nación.)

TEJ TXAJ “SOV THIAB ZOO PW DUA HAUV PEM TEB”

Yav thaud cov Timkhawv hauv Mev teb yuav tsum siv zog heev thiaj mus koom tau tej rooj sib txoos. Coob tus nyob tej zej zos deb deb tuaj, twb tsis muaj kev tsheb li. Lawv caij nees luav thiab nplawm kotaw ob peb hnub, mam mus txog tom tshav tsheb nqaj. Lawv mam caij tsheb nqaj mus hauv nroog loj, lawv thiaj mus koom tau rooj sib txoos.

Txawm cov Timkhawv txom nyem heev los lawv yeej txhawm kom tau nyiaj mus koom tej rooj sib txoos. Thaum lawv mus txog cov kwvtij kuj tos txais lawv. Tej txhia kuj mus so hauv cov Tsev Nceeg Vaj thiab. Muaj ib zaug cov kwvtij 90 leej tau mus so hauv lub tsev Npe-ee. Tsis muaj chaw rau lawv pw, cov kwvtij thiaj pw saum tej thawv rau ntawv xwb. Phau Yearbook (Phau Txwm Xyoo) hais tias, pw li ntawd xwb los cov kwvtij ua tsaug tias tseem tau txaj pw thiab. Lawv hais tias “pw li no xwb los tseem sov thiab zoo pw dua hauv pem teb.”

Cov kwvtij nkauj muam yeem tso txhua yam tseg lawv thiaj tau tuaj koom ua ke. Nimno muaj tshaj li 850,000 tus hauv Mev teb uas ntseeg Yehauvas. Lawv txhua tus puavleej muaj lub siab ib yam li yav thaud. Lawv yeem tso txhua yam tseg kom thiaj mus koom tau tej rooj sib txoos. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Phau 1949 Yearbook hais tias txawm lawv tso ntau yam tseg los lawv tsis tu ncua li, lawv tseem kub siab lug pe hawm Yehauvas kawg nkaus li. Thaum lawv sib txoos ib zaug tas mas sawvdaws tham ob peb lub hlis tias ua cas zoo ua luaj. Ib leeg hais rau ib leeg tias: “Thaum twg mam rov sib txoos li no?”​—Lub neej qub qab hauv nruab nrab sab Amelikas (Central America)

^ nqe 9 Phau 1944 Yearbook hais tias twb yog muaj rooj sib txoos no, coob tus hauv Mev teb thiaj hnov txog Yehauvas Cov Timkhawv.

^ nqe 14 Xyoo 2016, muaj txog 2,262,646 tus tuaj ua kevcai nco txog Yexus hauv Mev teb.