Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 8 Hli Xyoo 2017

Kev Hlub Muaj Nqes Heev

Kev Hlub Muaj Nqes Heev

YEHAUVAS tshoov tus tubtxib Povlauj sau tias lub hwj huam dawb huv yuav pab peb muaj tus cwj pwm zoo li cas. (Kalatia 5:22, 23) Muaj 9 yam uas peb yuav tsum xyaum. Tau muab 9 yam no piv zoo li yog tej “txiv” uas lub hwj huam pub. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Cov Khixatia yuav tsum coj li no thiaj yog muab “tus neeg tshiab” coj los hnav. (Khaulauxi 3:10) Yog leejtwg muaj Vajtswv lub hwj huam dawb huv nws yuav coj tau 9 yam no. Nws yuav zoo ib yam li tsob ntoo cog ntawm ntug dej txiv txi raws caij raws nyoog.​—Ntawv Nkauj 1:1-3.

Povlauj xub sau txog txojkev hlub. Vim li cas txojkev hlub ho muaj nqes ua luaj? Povlauj hais tias yog nws tsis muaj kev hlub ces nws “tsis muaj nqes dabtsi kiag li.” (1 Khaulee 13:2) Ua li txojkev hlub yog dabtsi tiag? Yuav ua li cas thiaj yog yus hlub lwm tus?

KEV HLUB YOG DABTSI TIAG?

Txawm txojkev hlub tsis yoojyim piav los phau Vajlugkub qhia tias tus neeg muaj kev hlub coj li cas thiab xav li cas. Phau Vajlugkub hais tias tus neeg muaj kev hlub “ua tau siab ntev” thiab “xyiv fab rau txojkev tseeb.” Yog leejtwg muaj kev hlub nws yuav “nyiaj taus txhua yam, ntseeg mus li, muaj kev vam mus li thiab ua siab ntev thev txhua yam.” Nws yog ib tug neeg hlub tshua luag tej, muab siab npuab kwvtij kwv luag. Tiamsis tus uas muaj lub siab khib luag, khav theeb, tsab ua loj, rhuav ntsej muag, thiab tsis zam txim rau lwm tus, phau Vajlugkub hais tias tus ntawd tsis muaj kev hlub. Peb xav ua tus neeg twg? Peb xav ua tus uas hlub tshua lwm tus xwb. Yog li ntawd, cia peb xyaum txojkev hlub uas xam pom lwm tus.​—1 Khaulee 13:4-8.

XYAUM YEHAUVAS THIAB YEXUS TXOJKEV HLUB

“Vajtswv yog txojkev hlub.” (1 Yauhas 4:8) Txhua yam uas Vajtswv ua qhia tias nws yog txojkev hlub tiag. Nws hlub peb kawg nkaus li nws thiaj txib nws tib leeg Tub Yexus Khetos los tuag txhiv peb txojsia. Tus tubtxib Yauhas hais tias: “Vajtswv txojkev hlub kuj tshwm rau peb pom li no, yog Vajtswv txib nws tib tug Tub los rau hauv lub ntiajteb kom peb thiaj muaj txojsia nyob ntawm tus Tub ntawd. Txojkev hlub yog li no, tsis yog peb hlub Vajtswv tiamsis Vajtswv hlub peb thiab txib nws tus Tub los ua yam uas xyeem ntxuav peb lub txim.” (1 Yauhas 4:9, 10) Vim muaj Vajtswv txojkev hlub nws thiaj zam tau peb lub txim kom peb tau txojsia thiab muaj kev cia siab rau yav tom hauv ntej.

Yexus hlub neeg ntiajteb kawg li nws thiaj yeem tuag kom muaj tiav raws li Vajtswv lub ntsiab. Tus tubtxib Povlauj hais tias: “Vim Yexus ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, peb thiaj  raug muab cais ua neeg dawb huv vim qhov uas muab Yexus Khetos lub cev xyeem tib zaug xwb kuj txaus lawm.” (Henplais 10:9, 10) Tsis muaj leejtwg yuav ua tau li no. Yexus thiaj hais tias: “Tsis muaj txojkev hlub loj dhau txoj no lawm, yog qhov uas ib tug tso txojsia this nws cov kwvluag.” (Yauhas 15:13) Tibneeg txhaum puas yuav xyaum tau Yehauvas thiab Yexus txojkev hlub? Yeej xyaum tau! Cia peb kawm seb xyaum li cas.

“CIA LI UA LUB NEEJ SIB HLUB”

Povlauj txhawb peb li no: “Cia li yoog li Vajtswv vim nej yog cov menyuam uas nws hlub. Cia li ua lub neej sib hlub ib yam li Khetos hlub peb thiab pub nws tus kheej this peb.” (Efexau 5:1, 2) Peb yuav “ua lub neej sib hlub” li cas? Peb yuav tsum muaj kev hlub txhua lub sijhawm, tsis yog lam hlub ntawm lub ncauj lo lus xwb. Yauhas sau tias: “Cov menyuam yausʹe, peb tsis txhob sib hlub ntawm lo lus thiab ntawm lub ncauj xwb tiamsis yuav tsum hlub ntawm tes haujlwm thiab ntawm qhov tseeb.” (1 Yauhas 3:18) Xws li, thaum peb tshaj tawm “txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub [Nceeg Vaj]” kuj qhia tias peb hlub Yehauvas thiab kwvtij zej zog. (Mathai 24:14; Luka 10:27) Yog peb ua siab ntev, ua zoo, zam txim rau luag ces kuj yog peb hlub luag. Peb ua raws nkaus li phau Vajlugkub tau hais no: “[Yehauvas] zam txim rau nej li cas nej yuav tsum zam txim ib yam li ntawd.”​—Khaulauxi 3:13.

Yog peb qhuab qhia ib tug twg puas yog peb tsis hlub nws? Tsis yog. Ib txhia niam txiv ua ywj menyuam siab kom txhob quaj taug. Tiamsis cov niam txiv uas hlub menyuam, yeej qhuab ntuas lawv tsis cia lawv ua ywj siab. Vajtswv zoo ib yam li ntawd, txawm nws yog txojkev hlub los nws yeej “qhuab ntuas tus uas nws hlub” tshua. (Henplais 12:6) Yog li ntawd, tus uas muaj kev hlub yeej ntuas cov uas nws hlub. (Paj Lug 3:11, 12) Tiamsis peb yog neeg txhaum, peb yuav tsum ceev faj txhob ntuas dhau cai. Peb yuav xyaum txojkev hlub li cas ntxiv?

PEB YUAV XYAUM TXOJKEV HLUB LI CAS?

Qhov 1: Peb yuav tsum thov Vajtswv lub hwj huam pab kom peb muaj kev hlub. Yexus hais tias Yehauvas pub nws lub hwj huam rau “cov uas thov nws.” (Luka 11:13) Yog peb thov Vajtswv kom nws lub hwj huam dawb huv pab peb ces peb yeej yuav xyaum tau nws txojkev hlub. (Kalatia 5:16) Nyob li koj yog ib tug txwj laus uas yuav tau ntuas lwm tus, cia li thov Vajtswv pab koj khuvleej nws thaum koj ntuas nws. Yog koj muaj menyuam, cia li thov Vajtswv pub lub siab ntev rau koj ntuas koj cov menyuam. Txhob npau taws rau lawv.

Qhov 2: Ua tib zoo xav seb Yexus coj li cas thaum luag ua phem rau nws. (1 Petus 2:21, 23) Yog leejtwg ua tsis ncaj rau koj lossis ua rau koj tu siab, cia li xav txog Yexus. Muaj ib tug muam hu ua Lig (Leigh) hais tias nws xav txog Yexus nws mam thoob tsib. Nws hais li no: “Muaj ib zaug tus pojniam uas nrog kuv ua haujlwm cia li xa ib co lus yws txog kuv rau sawvdaws. Ua rau kuv tu siab heev. Tiamsis kuv txawm xav twjywm tias: ‘Kuv yuav xyaum Yexus li cas?’ Kuv ua tib zoo xav mus xav los ces kuv xav tias kav liam. Kuv yuav tsum tsis txhob chim rau nws. Yexus twb tsis ua phem pauj phem, kuv yuav tsum txhob ua pauj thiab, tiamsis yuav tsum hlub luag. Tom qab ntawd kuv mam hnov tias nws tau ib tug mob hnyav heev. Twb yog nws ntxhov siab nws thiaj sau tau tej lus tsis zoo.” Yog peb xyaum Yexus txojkev hlub, peb yuav tsum muaj kev hlub txhua lub sijhawm.

Qhov 3: Xam pom luag lwm tus ua ntej. Yexus hais tias nws cov thwjtim yuav tsum ua li no, thiaj qhia tias lawv ib leeg hlub ib leeg. (Yauhas 13:34, 35) Yexus tso tau tus qauv zoo kawg nkaus rau peb. Nws hlub thiab xam pom luag lwm tus ua ntej. Nws thiaj “yeem muab txhua yam tso tseg” los rau hauv ntiajteb no thiab tuag this peb. (Filipi 2:5-8) Yog peb xyaum txojkev hlub uas xam pom luag, peb yuav yoog tau Yexus. Peb yuav tsis xav txog peb tus kheej xwb, tiamsis peb yuav xam pom lwm tus ua ntej.

 KEV HLUB PAB TAU LI CAS?

Vim li cas ho zoo rau peb muaj kev hlub? Cia peb tham txog 2 yam.

Vim li cas ho zoo rau peb muaj kev hlub?

  • IB TSOOM KWVTIJ THOOB NTIAJTEB: Vim peb txhua tus muaj kev hlub, peb mus txog lub tebchaws twg thiab lub koom txoos twg, los peb cov kwvtij yeej zoo siab tos txais peb. Txojkev hlub uas peb “cov kwvtij thoob plaws lub ntiajteb” no muaj, yog ib qho koob hmoov zoo tshaj plaws li! (1 Petus 5:9) Tsuas yog Vajtswv haiv neeg thiaj muaj kev hlub li no xwb.

  • KEV SIB HAUM XEEB: Thaum peb ib leeg muaj lub “siab thev ib leeg . . . ntawm txojkev hlub,” ces twb yog peb cia “txojkev sib haum xeeb” kav peb. (Efexau 4:2, 3) Thaum peb mus tej kev sib txoos, tej rooj sib txoos 1 hnub thiab 3 hnub, peb yeej pom tias muaj kev sib haum xeeb tiag tiag. Txawm niaj hnub no tibneeg sib faib ua pab ua pawg los peb tsoom kwvtij koom tau ib lub siab. (Ntawv Nkauj 119:165; Yaxaya 54:13) Thaum peb nrhiav kev sib haum xeeb, qhia tias peb yeej hlub luag lwm tus tiag. Tej no yog tej uas haum Yehauvas siab.​—Ntawv Nkauj 133:1-3; Mathai 5:9.

“TXOJKEV HLUB UA RAU NYOB RUAJ KHOV TUAJ”

Povlauj sau tias: “Txojkev hlub ua rau nyob ruaj khov tuaj.” (1 Khaulee 8:1) Qhov no txhais li cas? Hauv 1 Khaulee tshooj 13, nws piav ntxiv tias tus uas muaj kev hlub xam pom lwm tus ua ntej. Nws khuvleej luag thiab nqes tes pab luag. (1 Khaulee 10:24; 13:5) Txojkev hlub khi tau txhua yam ua ke vim tus uas muaj kev hlub xav ntsoov txog lwm tus, txawj xav, muaj lub siab ntev, ua zoo rau luag. Nws txhawb kom lub koom txoos thiab tsev neeg koom tau ib lub siab.​—Khaulauxi 3:14.

Peb txojkev hlub rau Vajtswv tseem ceeb dua tej tibsi thiab txhawb tau txhua yam. Ua li cas thiaj hais li no? Rau qhov yog peb muaj kev hlub rau Vajtswv lawm ces peb yuav paub hlub lwm tus, tsis hais haiv neeg twg, yam lus twg, tus muaj tus pluag. Peb txhua tus yuav koom tau “ib lub siab” pe hawm Yehauvas ua ke. (Xefaniya 3:9) Cia peb ib leeg hlub ib leeg txhua hnub, thiab cia Vajtswv lub hwj huam dawb huv pab kom peb ua tau neej tawg paj txi txiv.

^ nqe 2 Zaj no yog thawj zaj uas yuav piav tias lub hwj huam dawb huv “txi txiv” li cas, tseem tshuav 8 zaj ntxiv.