Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 8 Hli Xyoo 2017

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm rau lub 9 Hlis tim 25 txog lub 10 Hli tim 22, 2017.

Koj Puas Zoo Siab Hlo Ua Siab Ntev Tos?

Yehauvas cov tub qhe yav thaud tau thov Yehauvas seb lawv yuav tsum ua siab ntev thev npaum li cas. Txawm lawv thov li no los Yehauvas tsis chim rau lawv.

“Vajtswv Txojkev Siab Tus Uas Ntau Dhau Li Neeg Nkag Siab Tau”

Thaum lub neej tsis mus raws li koj siab xav, koj puas xav tias, ‘Ua cas Yehauvas ho cia tej no los raug kuv?’ Yuav ua li cas koj thiaj ua taus siab ntev thev thiab tso siab plhuav rau Yehauvas?

Yuav Muab Tus Neeg Qub Thiab Tej Kev Qub Hle Tseg Li Cas?

Txawm ib tug neeg ua phem npaum li cas los, nws yeej muab tau tus neeg qub hle pov tseg. Tiamsis peb yuav tsum ua li cas thiaj tsis rov mus khaws tus neeg qub coj los hnav?

Hnav Rawv Tus Neeg Tshiab

Muaj Yehauvas pab, peb thiaj muab tau tus neeg tshiab los hnav. Peb yuav ua li cas qhia tias peb hlub tshua luag lwm tus, ua zoo rau lawv, txo hwjchim, thiab ua siab mos siab muag?

Kev Hlub Muaj Nqes Heev

Phau Vajlugkub qhia tias kev hlub yog Yehauvas lub hwj huam dawb huv pub. Kev hlub yog dabtsi? Yuav ua li cas thiaj qhia tias peb muaj kev hlub?

AMERICAS

“Thaum Twg Mam Rov Sib Txoos Li No?”

Xyoo 1932 Yehauvas Cov Timkhawv tau muaj ib lub rooj sib txoos 3 hnub hauv lub tuam ceeb nroog Mev teb. Vim li cas rooj sib txoos no ho tshwj xeeb ua luaj?

Tej Uas Peb Xav Paub

Vim li cas thaum Mathai thiab Luka nkawd sau txog Yexus tus caj ces, nkawd nyias piav nyias lawm ib yam?