Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 7 Hli Xyoo 2017

Vim Li Cas Thiaj Tsim Nyog Qhuas Yehauvas?

Vim Li Cas Thiaj Tsim Nyog Qhuas Yehauvas?

“Cia li qhuas [Yehauvas]! . . . Qhov uas hu nkauj qhuas nws yog yam uas peb zoo siab ua thiab tsim nyog peb ua.”​—NTAWV NKAUJ 147:1.

ZAJ NKAUJ: 9, 152

1-3. (1) Ntawv Nkauj 147 yog sau rau tiam twg? (2) Ntawv Nkauj 147 qhia peb li cas?

THAUM peb ntsib ib tug neeg uas hais lus ntse heev, peb yeej qhuas nws kawg li, puas yog? Yog peb twb qhuas txog tibneeg ces tsim nyog peb hajyam qhuas txog Vajtswv Yehauvas! Yehauvas yog tus tsim ib puas tsav yam. Tsim nyog peb qhuas txog nws lub hwjchim loj kawg nkaus. Tsis tas li ntawd xwb, nws tau txib nws tib leeg Tub los tuag txhiv noob neej. Yog li, tsim nyog peb qhuas txog Yehauvas txojkev hlub rau peb.

2 Hauv Ntawv Nkauj 147, tus sau nkauj tau qhuas ntau yam txog Yehauvas. Nws kuj nqua hu kom sawvdaws nrog nws qhuas Vajtswv Yehauvas thiab.​—Nyeem Ntawv Nkauj 147:1, 7, 12.

3 Peb tsis paub xyov leejtwg yog tus sau Ntawv Nkauj 147, tiamsis tej zaum nws nyob rau tiam uas Yehauvas tso haiv neeg Yixayee tawm hauv Npanpiloo mus rau Yeluxalees. (Ntawv Nkauj 147:2) Tus sau nkauj tau qhuas Yehauvas vim haiv neeg Yixayee tau rov mus nyob lawv qub teb qub chaw thiab tau pe hawm  Yehauvas li yav thaud. Tus sau nkauj kuj qhuas ntau yam ntxiv txog Yehauvas. Hauv zaj no peb yuav kawm seb tus sau nkauj tau qhuas Yehauvas txog tej twg. Thaum koj tabtom kawm, xav seb puas tsim nyog koj hais “Haleluya” qhuas Vajtswv Yehauvas thiab?​—Ntawv Nkauj 147:1; Qhia Tshwm 19:1.

YEHAUVAS PAB COV LWJ SIAB

4. Thaum Vajntxwv Xailab tuaj tso cov Yixayee, lawv zoo li cas xwb thiab yog vim li cas?

4 Thaum haiv neeg Yixayee tseem nyob hauv Npanpiloo, lawv nyuaj siab heev. Cov neeg Npanpiloo thuam luag lawv li no: “Cia li hu ib zaj nkauj Xi-oo rau peb mloog.” Tiamsis lawv yuav ua li cas zoo siab hu nkauj? Lawv lub nroog Yeluxalees twb raug puam tsuaj tas lawm. (Ntawv Nkauj 137:1-3, 6) Lub caij ntawd nyuaj lawv siab tshaj plaws li. Lawv cheem tsum ib tug los nplig lawv siab. Yehauvas thiaj tig los pab nws cov tibneeg raws li nws tau cog tseg. Yehauvas qheb kev rau cov Pawxia tus vajntxwv Xailab tuaj ntaus yeej lub nroog Npanpiloo. Xailab hais tias Yehauvas yog tus “hais kom [Xailab] ua lub tuam tsev rau [Yehauvas] rau hauv lub nroog Yeluxalees.” Xailab kuj hais rau cov Yixayee li no: “Nej cov muaj leejtwg yog nws haiv neeg, thov [Yehauvas] uas yog nws tus Vajtswv nrog nraim tus ntawd nyob. Cia tus ntawd cia li rov mus.” (2 Vaj Keeb Kwm 36:23) Tej zaum Xailab cov lus no txhawb tau cov Yixayee lub zog heev.

5. Ua cas tus sau nkauj ho hais tias Yehauvas muaj hwjchim kho peb?

5 Yehauvas tsis yog nrhiav kev los txhawb ib tsoom neeg Yixayee xwb. Tiamsis Yehauvas nrhiav kev los txhawb lawv ib leeg ib tug zuj zus. Nws paub tias cov Yixayee nyias muaj nyias ib txojkev nyuaj siab. Tus sau nkauj hais tias Vajtswv yog tus “kho cov neeg lwj siab thiab qhwv lawv tej qhov txhab.” (Ntawv Nkauj 147:3) Thaum peb muaj mob lossis nyuaj siab li cas, peb yeej tso siab tias Yehauvas yuav pab peb thiab. Nws xav nplig peb siab kom peb kaj siab ua neej. (Ntawv Nkauj 34:18; Yaxaya 57:15) Yehauvas cog lus tias nws yuav pub tswvyim thiab pub dag zog rau peb nyiaj dhau txhua yam kev ntxhov siab.​—Yakaunpau 1:5.

6. Ntawv Nkauj 147:4 pab tau peb li cas? (Saib daim duab ntawm sab 15.)

6 Thaum tus sau nkauj tsa muag ntsia saum ntuj, nws pom muaj hnub qub ntau heev. Nws thiaj hais tias Yehauvas paub tias “muaj pes tsawg lub hnub qub thiab tis npe rau txhua lub huvsi.” (Ntawv Nkauj 147:4) Tus sau nkauj yeej tsis paub xyov muaj pes tsawg lub hnub qub tiag. Niaj hnub nimno, cov neeg tshawb fawb hnub qub tsom pom muaj qas txhiab qas vam lub hnub qub saum nruab ntug. Cov hnub qub ntawd nyob ua tej ntsaus tej pawg zoo li kab lig ntuj. Peb yeej suav tsis txheeb li! Tiamsis Vajtswv Yehauvas suav tau txhua lub thiab nws tseem tis npe rau cov hnub qub ntawd tibsi! (1 Khaulee 15:41) Yog Vajtswv twb paub tej hnub qub zoo npaum li ntawd ces nws yeej paub koj thiab! Nws yeej paub koj nyob qhovtwg, seb koj xav li cas hauv nruab siab, thiab koj cheem tsum dabtsi.

7. Yehauvas paub peb zoo npaum li cas?

7 Yehauvas yeej paub zoo txog tej kev nyuaj siab uas peb raug. Nws muaj hwjchim pab tau peb. (Nyeem Ntawv Nkauj 147:5.) Tej zaum peb xav tias peb tej kev nyuaj siab loj dhau lawm, peb thev tsis taus ntxiv lawm. Tiamsis Vajtswv yeej paub tej uas peb ua tau thiab ua tsis tau. Nws paub tias “peb yog hmoov av xwb.” (Ntawv Nkauj 103:14) Vim peb yog neeg txhaum, peb yeej ua yuam kev tas zog. Tej zaum peb hais tau lus yuam kev, peb lub  siab ntshaw tej yam tsis zoo, lossis peb khib xeeb luag lwm tus. Tej no yeej ua rau peb qaug zog. Txawm Yehauvas tsis tau ua yuam kev li peb los, nws yeej paub peb lub siab zoo heev.​—Yaxaya 40:28.

8. Qhia seb Yehauvas hlub tibneeg npaum li cas. Piav txog ib tug qauv.

8 Koj puas tau pom Yehauvas txhais tes pab koj? (Yaxaya 41:10, 13) Ib tug muam hu ua Kyoko [khi·yau·kaum] tau pom Yehauvas txhais tes pab nws. Lub koom haum tau txib nws mus pab ib koog, tiamsis tom qab nws mus txog nws ho qaug zog heev. Yehauvas puas pom nws txojkev nyuaj siab? Nws yeej pom. Hauv Kyoko lub koom txoos tshiab, muaj cov kwvtij nkauj muam coob tus kuj paub zoo heev txog nws tej kev nyuaj siab. Lawv thiaj paub txhawb nws lub zog. Tus muam ntawd thiaj hais tias, cuag li Yehauvas tau txhawb nws li no: “Kuv hlub koj vim koj yog kuv tus ntxhais, tsis yog vim koj yog ib tug tho kev. Kuv paub tias koj twb muab koj lub neej cob rau kuv lawm. Kuv xav kom koj qab siab pe hawm kuv!” Ua li, koj ne, koj tau pom Yehauvas txhais tes pab koj li cas thiab?

YEHAUVAS PUB TEJ UAS PEB CHEEM TSUM

9, 10. Yehauvas xub pab peb rau txojke twg? Piav txog tus qauv.

9 Peb sawvdaws yeej cheem tsum vaj tse nyob, zaub mov noj, thiab ris tsho hnav. Tej zaum peb kuj txhawj tsam peb tsev neeg tsis muaj txaus noj txaus siv. Tiamsis peb yuav tsum nco ntsoov tias Yehauvas yog tus tsim lub ntiajteb kom txi tau qoob loo txaus txhua leej txhua tus noj. Txawm “tej menyuam uab lag” los tau noj huvsi. (Nyeem Ntawv Nkauj 147:8, 9.) Yog Yehauvas twb pub kom tej uab lag muaj txaus noj ces nws yeej yuav pub kom peb muaj txaus noj txaus siv thiab.​—Ntawv Nkauj 37:25.

10 Tsis muaj ib yam tseem ceeb npaum li qhov uas Yehauvas pab peb tuav kev ntseeg ruaj nreeg. Phau Vajlugkub hais tias nws pub peb muaj “txojkev siab tus uas ntau dhau li neeg nkag siab tau.” (Filipi 4:6, 7) Kwvtij Mutsuo [mu·txu·au] thiab nws pojniam tau pom Yehauvas pab nkawd li ntawd. Xyoo 2011, av qeeg hauv nruab tiv txwv ze tebchaws Nyiv Pooj, ua rau dej hiavtxwv ntas loj heev tuaj kuav tej ntug zos. Thaum dej ntas tuaj txog Kwvtij Mutsuo nkawd lub tsev, nkawd thiaj nce mus nyob saum ru tsev. Dej nyab nkawd tej khoom ub khoom no puas tas. Hmo ntawd nkawd pw hauv ib chav nyob txheej tsev sab saud. Nkawd lub tsev liamsim tas, thiab nkawd nyob tsaus ntuj nti no kawg li. Thaum kaj ntug nkawd sawv los fawb ntaub ntawv Vajlugkub nyeem seb puas muaj tej zaj uas txhawb tau nkawd txojkev ntseeg, tiamsis tsuas fawb tau Yehauvas Cov Timkhawv phau Yearbook xyoo 2006 xwb. Thaum tus kwvtij nthuav phau ntawv, nws pom zaj uas sau txog cov kwvtij hauv lub povtxwv Sumatra [xu·ma·thas]. Xyoo 2004, dej kuj ntas loj heev tuaj ntaus lub povtxwv ntawd thiab, tsis tau muaj dua li ntawd ib zaug li. Thaum nkawd ob niam txiv nyeem txog tej uas tau raug peb cov kwvtij nkauj muam, nkawd los kua muag heev. Qhov uas nkawd nrhiav tau zaj ntawd los nyeem, qhia tias Yehauvas pom nkawd txojkev nyuaj siab. Yehauvas pab nkawd li cas ntxiv thiab? Tom qab ntawd, cov kwvtij uas nyob lwm koog kuj npaj zaub mov thiab khaubncaws tuaj rau cov raug xwm txheej. Tsis tas li ntawd xwb, Yehauvas lub koom haum tau txib ib co kwvtij tuaj txhawb cov koom txoos uas raug dej nyab. Qhov ntawd txhawb tau nkawd zog tshaj. Kwvtij Mutsuo thiaj hais tias: “Cuag li Yehauvas nyob rawv ntawm peb txhua tus ib sab, tsom kwm peb  txoj hau kev. Txhawb zog heev!” Tej no qhia rau peb tias Vajtswv xub txhawb peb txojkev ntseeg ua ntej ces nws mam li pub kom peb muaj txaus noj txaus siv tom qab.

PEB YUAV UA LI CAS VAJTSWV THIAJ PAB PEB?

11. Yog peb xav kom Vajtswv pab peb, peb yuav tsum ua li cas?

11 Tus uas sau nkauj qhia ntxiv tias Yehauvas “txhawb tus uas txo hwjchim.” Nws yeej hlub peb thiab xav pab peb txhua leej txhua tus. (Ntawv Nkauj 147:6, TMZ) Yog peb xav kom Yehauvas pab peb, peb yuav tsum nrog nws sib raug zoo. Yuav kom peb nrog tau nws sib raug zoo, peb yuav tsum txo hwjchim. (Xefaniya 2:3) Thaum cov txo hwjchim raug kev tsis ncaj ncees, lawv tsis tso siab rau lawv lub tswvyim, tiamsis lawv tso siab rau Yehauvas lub. Lawv tos Yehauvas pab lawv daws lawv tej teeb meem. Yehauvas thiaj txaus siab heev rau lawv.

12, 13. (1) Yog peb xav kom Vajtswv pab peb, peb yuav tsum ntxub dabtsi? (2) Yehauvas txaus siab rau cov neeg twg?

 12 Yehauvas yuav txhawb cov uas txo hwjchim tiamsis tus sau nkauj qhia tias Nws yuav “qhau cov neeg limhiam rau hauv av.” (Ntawv Nkauj 147:6) Peb yeej tsis xav kom Yehauvas muab peb qhau rau hauv av, puas yog? Yog peb xav kom Vajtswv hlub peb thiab nrog peb sib raug zoo mus li, peb yuav tsum ntxub tej uas nws ntxub. (Ntawv Nkauj 97:10) Nws ntxub tej yam zoo li cas? Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv ntxub kev plees kev yi. Yog li ntawd, peb yuav tsum txav deb ntawm tej yam uas ntxias peb lub siab mus ua plees ua yi, xws li tej duab liab qab. (Ntawv Nkauj 119:37; Mathai 5:28) Tej zaum yuav nyuaj heev rau peb tswj peb lub siab kom ntxub tej uas Yehauvas ntxub, tiamsis cia peb peem tiag. Yog peb mloog lus ces Yehauvas yuav foom koob hmoov rau peb.

13 Yog peb xav tswj kom tau peb lub siab, peb yuav tsum ua li cas? Peb yuav tsum vam khom Yehauvas. Vajtswv Yehauvas tsis xav kom peb tso siab rau tej uas neeg vam khom. Tus sau nkauj thiaj hais tias Yehauvas tsis txaus siab rau “nees lub zog.” Yehauvas kuj tsis xav kom peb tso siab rau peb tus kheej los yog neeg lub hwjchim. Tus sau nkauj thiaj hais ntxiv tias Yehauvas tsis qhuas “neeg txhais ceg uas dhia.” (Ntawv Nkauj 147:10) Peb yuav tsum thov kev pab ntawm Yehauvas xwb. Nws thiaj yog tus uas yuav pab peb tswj tau peb lub siab es txhob qaug rau tej uas peb lub siab ntshaw. Txhob xav tias Yehauvas ceeblaj mloog peb tej lus thov. Tus sau nkauj twb hais tias “[Yehauvas] zoo siab rau cov uas hwm thiab paub ntshai nws thiab cov uas vam khom rau nws txojkev hlub uas ruaj khov.” (Ntawv Nkauj 147:11) Yog li ntawd, Vajtswv Yehauvas hlub peb heev. Yog peb lub siab lam ntshaw tej yam phem tsis zoo, Yehauvas yeej yuav pab peb tswj kom tau peb lub siab.

14. Tus sau nkauj tso siab li cas?

14 Yehauvas xav kom peb tso siab tias nws yeej yuav pab peb thaum peb muaj teeb meem. Yav thaum ub tus sau nkauj kuj tso siab rau Yehauvas thiab. Thaum cov Yixayee rov los nyob hauv Yeluxalees, tus sau nkauj xav txog tej uas Yehauvas tau ua los tiv thaiv lawv. Nws thiaj hu nkauj li no: “Nws tuav koj  tej rooj loog ruaj khov kho, nws foom koob hmoov rau tej tub ki uas nyob hauv koj.” (Ntawv Nkauj 147:13, 14) Yog li ntawd, tus sau nkauj tso siab tias Yehauvas yeej yuav ua rau lawv tej rooj loog ruaj khov thiab yuav tiv thaiv lawv rau yav tom hauv ntej.

Thaum peb muaj kev ntxhov siab, Vajtswv Txojlus pab tau peb li cas? (Saib nqe 15 txog 17)

15. Ua li cas rau peb thaum peb raug teeb meem?

15 Thaum koj raug teeb meem tej zaum yuav ua rau koj ntxhov siab kawg li. Tiamsis nco ntsoov tias Yehauvas yuav pub tswvyim rau koj kom koj thev dhau. Peb paub li ntawd rau qhov tus sau nkauj hais tias, Vajtswv “xa nws tej lus tuaj rau lub ntiajteb, nws tej lus nthuav mus sai kawg.” Tus sau nkauj kuj hais txog tej daus xib daus npu thiab nug tias: “Leejtwg yuav thev taus qhov uas nws ua kom no txias heev ntawd?” Yehauvas tib leeg xwb thiaj thev taus! Yehauvas “tso lus plhuav, ua rau tej ntawd yaj tag.” (Ntawv Nkauj 147:15-18) Raws li tus sau nkauj cov lus, Yehauvas yog ib tug Vajtswv paub txhua yam thiab muaj hwjchim tswj tej daus xib daus npu huvsi. Yeej tsis muaj ib qho teeb meem twg uas Yehauvas yuav daws tsis tau.

16, 17. (1) Vajtswv Txojlus pab tau peb li cas? (2) Piav seb Vajtswv Txojlus “mus sai kawg” li cas.

16 Niaj hnub no, Yehauvas siv nws Txojlus los coj peb txoj hau kev. Tus sau nkauj hais tias Yehauvas tej lus “nthuav mus sai kawg.” Qhov ntawd txhais li cas? Txhais tias Yehauvas Txojlus coj peb taug txojkev ncaj ncees, thiab pab peb raws caij raws nyoog. Xav seb phau Vajlugkub twb pab koj lub neej npaum li cas lawm. Tej ntaub ntawv uas tus qhev ncaj thiab ntse tau luam pab tau koj li cas? (Mathai 24:45) Yehauvas Cov Timkhawv Tshooj T.V. thiab jw.org, ne? Cov txwj laus thiab cov kwvtij nkauj muam ho txhawb tau koj li cas thiab? Koj puas pom tias Yehauvas tej lus qhia yeej “mus sai kawg”?

17 Ib tug muam tau hais tias Vajtswv Txojlus pab tau nws heev. Nws saib nws tus kheej qes heev thiab xav tias Yehauvas tsis txaus siab rau nws. Thaum nws qaug zog, nws taij thov kom Yehauvas pab nws. Nws kuj kawm Vajlugkub tsis tseg. Tus muam hais ntxiv tias: “Yehauvas yeej pub nws lub dag lub zog los pab kuv rau txhua lub sijhawm tiag.” Vim nws pom Yehauvas txhais tes, nws thiaj muaj chaw cia siab rau yav tom hauv ntej.

18. (1) Koj puas pom tias Yehauvas kuj txaus siab nrog koj ntaus phoojywg? (2) Vim li cas koj thiaj xav qhuas Yehauvas?

18 Tus sau nkauj paub tias Yehauvas txaus siab xaiv cov Yixayee tawm hauv txhua haiv neeg los ua nws cov tibneeg. Yehauvas tsuas muab nws “tej lus” thiab “nws tej kab ke” rau cov Yixayee xwb. (Nyeem Ntawv Nkauj 147:19, 20.) Niaj hnub no, peb muaj txoj hmoo los ris Vajtswv lub npe. Peb zoo siab tias peb tau los paub Yehauvas, peb muaj nws Txojlus los coj peb kev, thiab peb tau nrog nws sib raug zoo. Yeej tsim nyog peb qhuas Yehauvas ib yam li tus sau Ntawv Nkauj 147 thiab! Cia peb txhawb kom lwm tus los nrog peb qhuas Yehauvas thiab.