Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 7 Hli Xyoo 2017

Thov Yehauvas Foom Koob Hmoov Rau Tej Uas Koj Npaj Tseg

Thov Yehauvas Foom Koob Hmoov Rau Tej Uas Koj Npaj Tseg

“Cia li zoo siab xyiv fab rau hauv [Yehauvas], mas nws yuav pub tej uas koj lub siab ntshaw rau koj.”​—NTAWV NKAUJ 37:4.

ZAJ NKAUJ: 11, 140

1. Cov hluas yuav tau txiav txim siab li cas? Leejtwg yuav pab kom lawv txhob poob siab? (Saib daim duab ntawm sab no.)

NEJ cov hluas yeej paub tias thaum yuav mus ib txojkev deb, yuav tsum ua zoo npaj. Peb tibneeg lub neej ces zoo li ntawd ntag. Thaum yus tseem hluas, yuav tsum ua zoo npaj rau yav tom hauv ntej. Yeej tsis yoojyim kiag li. Ib tug ntxhais hu ua Heather [hev·ntawm] hais tias: “Thaum yus yuav txiav txim siab seb yuav ua haujlwm dabtsi lossis yuav pib yus lub neej li cas, yeej txaus txhawj heev.” Yog koj xav ib yam li ntawd thiab ces nco ntsoov Yehauvas cov lus no: “Tsis txhob poob siab vim kuv yog koj tus Vajtswv. Kuv yuav pub zog rau koj, kuv yuav pab koj.”​—Yaxaya 41:10.

2. Yehauvas puas xav kom koj ua tib zoo npaj koj lub neej?

2 Yehauvas xav kom koj txawj npaj koj lub neej. (Laj Lim Tswvyim 12:1; Mathai 6:20) Peb paub tias Yehauvas yeej xav kom peb muaj kev kaj siab rau qhov nws tsim ntau yam zoo rau hauv lub ntiajteb no. Tej uas peb qhov muag pom, qhov ntsej hnov, thiab tej khoom noj khoom haus muaj txhij muaj txhua. Tsis tas li ntawd xwb, Yehauvas qhuab qhia kom peb tau lub neej zoo tshaj  plaws. Yog li ntawd, thaum tibneeg txhob txwm tawv tsis mloog Yehauvas lus, yeej ua rau nws tu siab kawg. Yehauvas thiaj hais rau cov tsis mloog lus tias: “Kuv cov tub qhe yuav zoo siab xyiv fab tiamsis nej yuav raug txaj muag. Saib maj, kuv cov tub qhe yuav hu nkauj vim yog zoo siab.” (Yaxaya 65:12-14) Yog li ntawd, qhov uas peb txiav txim zoo, yuav qhuas tau Yehauvas.​—Paj Lug 27:11.

NPAJ LUB NEEJ UAS YUAV UA RAU KOJ KAJ SIAB

3. Yehauvas xav kom koj npaj koj lub neej li cas?

3 Yehauvas xav kom koj npaj koj lub neej li cas? Yuav kom koj tau lub neej zoo koj yuav tsum los paub Yehauvas thiab teev tiam nws. Vajtswv yeej tsim peb los ua li no. (Ntawv Nkauj 128:1; 144:15) Yehauvas tsuas tsim tej tsiaj txhu kom txawj noj txawj haus thiab txawj ua menyuam xwb. Tiamsis Yehauvas tsim peb zoo li “nws tus yam ntxwv.” (Chiv Keeb 1:27) Nws xav kom koj tau lub neej zoo uas muaj hauv paus hauv ntsis. Yehauvas yog tus “Vajtswv uas muaj txojkev hlub.” (2 Khaulee 13:11) Yog koj muaj kev hlub li nws, koj yuav zoo siab heev. Phau Vajlugkub thiaj hais tias: “Qhov uas pub rau luag ua rau yus kaj siab dua li txais luag li los.” (Tubtxib Tes Haujlwm 20:35) Koj puas tau pom li no tiag? Yog xav tau lub neej kaj siab ces yuav tsum ua li ntawd xwb. Yehauvas thiaj xav kom koj npaj zoo rau yav tom hauv ntej es txawj hlub nws thiab hlub luag lwm leej lwm tus.​—Nyeem Mathai 22:36-39.

4, 5. Vim li cas Yexus thiaj muaj kev zoo siab?

4 Yexus Khetos tso tau ib tug qauv zoo heev rau nej cov hluas xyaum. Thaum nws tseem yau, ntshe nws yuav dhia ua si xyiv fab hlo. Vajtswv Txojlus hais tias “muaj caij luag” thiab “muaj caij seev cev zoo siab.” (Laj Lim Tswvyim 3:4) Yexus kuj kawm Vajtswv Txojlus nws thiaj txav ze rau Yehauvas. Thaum nws muaj 12 xyoos cov xibhwb hauv lub tuam tsev qhuas txog “nws tej tswvyim thiab tej lus uas nws teb” kawg li.​—Luka 2:42, 46, 47.

5 Thaum Yexus loj hlob lawd, nws yeej zoo siab hlo ua raws li Vajtswv tau txib nws. Vajtswv txib nws ua dabtsi? Vajtswv txib kom Yexus “coj xov zoo mus rau cov uas pluag” thiab “tshaj tawm qhov uas cov dig muag yuav rov pom kev.” (Luka 4:18) Yexus xav li cas xwb? Ntawv Nkauj 40:8 twb hais txog Yexus li no: “Au kuv tus Vajtswv, kuv nyiam ua raws li koj lub siab nyiam.” Yexus nyiam qhia nws Leej Txiv rau tibneeg heev. (Nyeem Luka 10:21.) Muaj ib zaug Yexus qhia ib tug pojniam txog kev pe hawm tseeb. Ces tom qab ntawd, Yexus hais rau nws cov thwjtim tias: “Kuv cov mov yog ua raws li tus uas txib kuv los lub siab nyiam thiab ua nws tes haujlwm kom tiav.” (Yauhas 4:31-34) Yexus muaj kev zoo siab vim nws hlub Vajtswv thiab lwm leej lwm tus. Yog koj muaj kev hlub li ntawd, koj yuav muaj kev zoo siab thiab.

6. Vim li cas ho zoo rau koj nrog lwm tus tham txog tej uas koj xav ua rau yav tom hauv ntej?

6 Muaj coob tus Khixatia pib tho kev thaum lawv tseem hluas. Qhov no pab tau lawv muaj kev kaj siab heev. Koj kuj nrog lawv tham txog tej uas koj xav ua rau yav tom hauv ntej. Vajtswv Txojlus hais tias: “Yog tsis muaj chaw sablaj haujlwm yuav plam, tiamsis yog muaj ntau leej taw qhia mas haujlwm tiav.” (Paj Lug 15:22) Yog koj nrog cov kwvtij nkauj muam ntawd tham, lawv yuav qhia koj tias tes haujlwm tho kev yuav tsav tswvyim rau koj mus tas koj lub neej. Thaum Yexus tseem nyob saum ntuj, Yehauvas qhia ntau yam rau nws. Thaum nws los hauv ntiajteb, nws mus tshaj tawm txoj xov zoo thiab nws kuj raug  kev tsim txom loj heev. Tej ntawd puavleej tsav tswvyim rau nws ntxiv xwb. (Nyeem Yaxaya 50:4; Henplais 5:8; 12:2) Cia peb kawm seb tes haujlwm puv ntoob yuav pab tau koj muaj kev zoo siab li cas.

TES HAUJLWM COJ NEEG LOS UA THWJTIM YOG TES ZOO TSHAJ

7. Vim li cas cov hluas coob tus ho nyiam mus nrhiav tibneeg los ua Yexus cov thwjtim?

7 Yexus kom peb mus qhia tibneeg thiab ‘coj txhua haiv neeg los ua nws li thwjtim.’ (Mathai 28:19, 20) Yog koj siv koj lub neej los ua tes haujlwm no, koj yuav muaj kev zoo siab xyiv fab thiab qhuas tau Yehauvas. Nco ntsoov tias txawm koj ua haujlwm dabtsi los, yuav tsum siv sijhawm xyaum thiaj txawj. Yog li, kev qhia Vajlugkub los tib yam thiab. Timothy [ti·mau·ti] yog ib tug kwvtij uas tho kev thaum hluas los lawd. Nws hais tias: “Kuv hlub Yehauvas heev kuv thiaj xav ua haujlwm puv ntoob. Thaum xub thawj, kuv nrhiav tsis tau ib tug xav kawm Vajlugkub li. Tiamsis thaum kuv tsiv mus nyob lwm qhov tau ib lub hlis xwb, kuv ho nrhiav tau ob peb tug uas xav kawm. Muaj ib tug kuj pib tuaj tej kev sib txoos lawm thiab. Tom qab no kuv tau mus koom txoj Kev Kawm Vajlugkub Rau Cov Kwvtij. Lub koom haum txib kuv mus rau lwm qhov ces kuv kuj nrhiav tau 4 tug uas xav kawm Vajlugkub ntxiv. Thaum kuv pom lub hwj huam dawb huv pab tibneeg hloov lawv lub neej, yeej ua rau kuv zoo siab heev.” * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.)​—1 Thexalaunika 2:19.

8. Ib txhia hluas tau ua li cas xwv lawv thiaj qhia tau Vajlugkub rau coob tus?

8 Ib txhia hluas kuj mus kawm lwm yam lus. Jacob [ya·khauj] uas nyob hauv tebchaws U.S.A. sau tias: “Thaum kuv muaj 7 xyoo, kuv nrog cov neeg Vietnam kawm ntawv ua ke coob xwb. Kuv xav qhia kom lawv paub Yehauvas, kuv thiaj npaj siab kawm lawv cov lus. Ntau zaus, kuv tsuas muab Phau Tsom Faj Askiv thiab phau lus Vietnam los sib piv kawm xwb. Kuv kuj mus ntaus phoojywg nrog cov kwvtij hauv lub koom txoos Vietnam uas nyob tsis deb ntawm peb. Thaum kuv muaj 18 xyoo, kuv thiaj pib ua ib tug tho kev. Tom qab no, kuv kuj tau mus koom txoj Kev Kawm Vajlugkub Rau Cov Kwvtij thiab. Txojkev kawm no pab tau kuv heev thaum lawv txib kuv mus pab ib pawg Vietnam. Hauv pawg ntawd kuv tib leeg yog txwj laus xwb. Coob tus neeg Vietnam ntseeg tsis tau tias kuv txawj hais lawv yam lus lawm tiag. Thaum kuv mus qhia Vajlugkub, lawv kuj hu kuv mus hauv tsev. Ntau zaus kuv kuj tau qhia Vajlugkub rau lawv. Ib txhia kuj los ua kevcai raus dej lawm thiab.”​—Muab piv rau Tubtxib Tes Haujlwm 2:7, 8.

9. Tes haujlwm mus coj tibneeg los ua Yexus cov thwjtim cob tau peb li cas?

9 Tes haujlwm mus coj tibneeg los ua Yexus cov thwjtim yuav pab tau koj muaj tus cwj pwm zoo, txawj nrog luag lwm tus sib txuas lus, thiab tsis ntshai nrog luag tham pem. (Paj Lug 21:5; 2 Timaute 2:24) Tsis tas li ntawd xwb, vim koj niaj hnub ua tes haujlwm no yuav pab tau koj piav koj txojkev ntseeg rau lwm tus. Qhov no yuav ua rau koj zoo siab xyiv fab. Thiab tes haujlwm no yuav pab kom koj txawj nrog Yehauvas ua haujlwm ua ke.​—1 Khaulee 3:9.

10. Txawm koj koog tsis muaj neeg coob xav kawm Vajlugkub los, ua cas koj ho zoo siab?

10 Txawm yus koog tsis muaj neeg coob xav kawm Vajlugkub los, yus tseem zoo siab mus  tshaj tawm. Tag nrho lub koom txoos yeej nqes tes nrhiav neeg los ua thwjtim. Txawm yog tib tug los ua Yexus thwjtim xwb los, lub koom txoos yeej zoo siab vim sawvdaws tau muaj feem nrhiav. Ib tug kwvtij hu ua Brandon [npleev·deem] tho kev tau 9 lub xyoos tiamsis hauv nws koog tsuas muaj ob peb tug thiaj xav kawm Vajlugkub xwb. Nws hais tias: “Kuv nyiam tshaj tawm txoj xov zoo rau qhov Yehauvas yog tus txib peb ua tes haujlwm no. Tom qab kuv kawm ntawv tas kiag xwb, kuv twb pib tho kev lawm. Kuv zoo siab txhawb cov tub hluas hauv lub koom txoos. Thaum lawv ua tau zoo ua rau kuv zoo siab heev. Tom qab kuv mus kawm txoj Kev Kawm Vajlugkub Rau Cov Kwvtij los, lub koom haum ho txib kuv mus tho kev rau lwm qhov. Txawm kuv pab tsis tau ib tug hauv kuv koog los ua kevcai raus dej li los, kuv zoo siab tias muaj cov uas pab tau. Kuv zoo siab uas kuv pib ua tes haujlwm no thaum kuv tseem hluas.”​—Laj Lim Tswvyim 11:6.

KOJ NPAJ LI CAS, KOJ LUB NEEJ YUAV MUS LI NTAWD

11. Cov hluas kuj teev tiam tau Yehauvas rau txojke twg thiab?

11 Muaj ntau yam haujlwm rau peb ua hauv Yehauvas lub koom haum. Xws li, muaj cov hluas coob tus mus pab ua vaj ua tsev. Niaj hnub no Yehauvas lub koom haum cheem tsum ntau pua lub Tsev Nceeg Vaj. Cov tsev no yog siv los qhuas Yehauvas. Yog koj mus pab ua cov tsev no, koj yuav muaj kev zoo siab xyiv fab heev. Tsis tas li ntawd xwb, yuav lomzem heev vim koj niaj hnub tau nrog koj cov kwvtij nkauj muam ua haujlwm ua ke. Koj kuj yuav kawm tau ntau yam, xws li kom paub xyuam xim ua haujlwm thiab paub nrog cov uas saib xyuas koj ua haujlwm ua ke.

Yehauvas foom koob hmoov nplua mias rau cov ua haujlwm puv ntoob (Saib nqe 11-13)

12. Tes haujlwm ua ib tug tho kev yuav qheb kev rau koj ua dabtsi ntxiv rau Yehauvas?

12 Ib tug kwvtij hu ua Kevin [khev·veem] hais tias: “Txij thaum kuv tseem yau los, kuv yeej xav ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas. Yog li ntawd, thaum kuv muaj 19 xyoos, kuv thiaj pib tho kev. Kuv tsuas ua mentsis haujlwm los pab kuv tho kev xwb. Ib tug kwvtij ntiav kuv vov vuas tsev thiab dhos qhov rooj qhov rais. Tom qab no, kuv mus pab kho Tsev Nceeg Vaj thiab kho vaj tse tau 2 lub xyoos rau cov kwvtij uas raug cua daj cua dub. Thaum kuv hnov tias Afika Qab Teb cheem tsum kev pab ua vaj ua tsev, kuv thiaj rau npe mus ces lub koom haum txawm caw kuv mus lawm tiag. Nyob hauv Afika nov, kuv mus ua Tsev Nceeg Vaj ib lub dhau lub. Pab kwvtij nkauj muam uas kuv nrog ua haujlwm, nyob ua ke noj ua ke li ib tse neeg. Peb kuj niaj hnub kawm Vajlugkub ua ke thiab. Kuv ua haujlwm txog lub zos twg, kuv kuj nyiam nrog cov kwvtij hauv lub zos ntawd mus qhia Vajlugkub. Kuv zoo siab kawg li uas thaum kuv tseem yau kuv npaj ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas. Nimno Yehauvas tseem pub ntau tshaj li tej uas kuv lub siab ntshaw lawm thiab.”

Kuv zoo siab kawg li uas thaum kuv tseem yau kuv npaj ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas

13. Vim li cas coob tus hluas thiaj zoo siab mus teev tiam Yehauvas hauv Npe-ee?

 13 Niaj hnub no, kuj muaj cov tho kev uas tau mus ua haujlwm hauv Npe-ee lawm. Yog koj tau ua haujlwm hauv Npe-ee, koj yuav zoo siab heev rau qhov txhua yam haujlwm hauv Npe-ee yog ua rau Yehauvas. Cuab kwvtij Npe-ee yog cov uas npaj thiab luam tej ntaub ntawv Vajlugkub rau tibneeg kawm qhov tseeb. Ib tug kwvtij hu ua Dustin [daw·xi·tees] uas ua haujlwm hauv Npe-ee tau hais tias: “Thaum kuv muaj 9 xyoos xwb, kuv twb npaj tias kuv yuav ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas lawm. Thaum kuv kawm ntawv tas, kuv thiaj pib tho kev. Tom qab 1 xyoos ntau, kuv ho mus ua haujlwm hauv Npe-ee. Cov kwvtij cob kuv ua haujlwm siv cov tshuab luam ntawv. Dhau ntawd, kuv kuj kawm ua tej twj koos pis tawj. Kuv zoo siab heev uas nyob hauv Npe-ee, kuv tau hnov tej xov xwm txog tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo thoob ntiajteb. Kuv nyiam ua haujlwm hauv Npe-ee heev, rau qhov tes haujlwm no pab kom tibneeg txav ze rau Yehauvas.”

KOJ NPAJ UA DABTSI RAU YAV TOM HAUV NTEJ?

14. Koj yuav tau npaj li cas koj thiaj tau ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas?

14 Koj yuav npaj li cas koj thiaj tau ua haujlwm  puv ntoob rau Yehauvas? Koj yuav tsum xyaum coj tus cwj pwm uas Yehauvas pom zoo. Yog li ntawd, rau siab kawm thiab ua tib zoo xav txog Vajtswv Txojlus. Ua zoo kawm ua ntej koj mus kev sib txoos koj thiaj muaj feem nrog luag teb. Thaum koj tseem kawm ntawv los, xyaum nrog luag hais lus koj thiaj txawj qhia Vajlugkub ntxiv. Xav txog cov tibneeg ib puag ncig koj. Xyaum nug seb lawv xav li cas txog tej ub tej no, thaum lawv teb ces ua tib zoo mloog. Koj kuj cev tes pab ua ub ua no hauv lub koom txoos, xws li pab tu lossis kho lub Tsev Nceeg Vaj. Yehauvas tsuas txib cov uas txo hwjchim thiab nquag ua haujlwm xwb. (Nyeem Ntawv Nkauj 110:3; Tubtxib Tes Haujlwm 6:1-3) Nco ntsoov tias tus tubtxib Povlauj zoo siab coj Timaute nrog nws mus qhia Vajlugkub txawv tebchaws vim “cov kwvtij . . . puavleej pom tias Timaute yog ib tug zoo.”​—Tubtxib Tes Haujlwm 16:1-5.

Thaum koj tseem kawm ntawv los, xyaum nrog luag hais lus koj thiaj txawj qhia Vajlugkub ntxiv

15. Koj yuav nrhiav haujlwm li cas koj thiaj ua tau ib tug tho kev?

15 Cov ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas, coob tus yeej ua haujlwm yug lawv tus kheej thiab. (Tubtxib Tes Haujlwm 18:2, 3) Yog li ntawd, nrhiav seb puas muaj tej tsev kawm ntawv uas qhia haujlwm nyob ze koj. Yog koj mus rau npe kawm ces tej zaum yuav pab tau koj nrhiav ib txoj haujlwm los yug koj. Koj kuj nrog tus kwvtij uas saib xyuas thaj tsam lossis cov tho kev tham txog koj tej hom phiaj seb lawv pab puas tau tswvyim rau koj. Tom qab ntawd, zoo rau koj ua raws li phau Vajlugkub hais no: “Cia li muab koj tej haujlwm tso rau [Yehauvas], mas tej uas koj hom tseg cia yuav tiav.”​—Paj Lug 16:3; 20:18.

16. Tes haujlwm puv ntoob pab tau koj lub neej li cas rau yav tom hauv ntej?

16 Yehauvas xav kom koj “tau” lub neej zoo. (Nyeem 1 Timaute 6:18, 19.) Yog koj ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas, koj yuav niaj hnub tau nrog cov uas ua haujlwm puv ntoob li koj ua ke. Qhov no yuav pab koj ua ib tug Khixatia uas paub tab heev. Coob tus uas ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas txij thaum lawv hluas los, kuj pom tias tes haujlwm no pab tau lawv lub neej heev thaum lawv muaj txij nkawm lawm. Cov uas tho kev ua ntej lawv muaj txij nkawm, feem coob tseem tho kev ua ke tsis tseg.​—Loos 16:3, 4.

17, 18. Thaum koj npaj koj lub neej rau yav tom hauv ntej, zoo rau koj tshuaj koj lub siab li cas?

17 Ntawv Nkauj 20:4 hais tias: “Thov [Yehauvas] pub rau koj raws li koj lub siab ntshaw, thiab ua rau tej uas koj xav tseg lawm tiav huvsi.” Yog li, xav seb koj ntshaw lub neej zoo li cas. Xav txog tej haujlwm uas Yehauvas lub koom haum tabtom ua. Xav seb koj ua tau tes haujlwm twg rau Yehauvas. Tom qab koj ua zoo xav txog tej no lawd, cia li nqes tes npaj koj thiaj ua tau tej uas haum Yehauvas siab.

18 Yog koj siv koj lub neej los ua haujlwm puv ntoob qhuas Yehauvas ces koj yuav zoo siab heev. Thaum kawg koj yuav xyiv fab li nqe Vajlugkub no: “Cia li zoo siab xyiv fab rau hauv [Yehauvas], mas nws yuav pub tej uas koj lub siab ntshaw rau koj.”​—Ntawv Nkauj 37:4.

^ nqe 7 Txojkev kawm no tau muab hloov ua txoj Kev Kawm Rau Cov Qhia Lub Nceeg Vaj lawm.