Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Tej Uas Peb Xav Paub

Tej Uas Peb Xav Paub

Puas zoo rau ib tug Khixatia muaj phom lossis yaj phom los tiv thaiv nws tus kheej ntawm lwm tus tibneeg?

Phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus qhia tias tsis zoo rau cov Khixatia siv phom lossis yaj phom los tiv thaiv lawv tus kheej ntawm lwm tus tibneeg. Cov Khixatia yuav tsum xav txog cov ntsiab lus nram no:

Neeg txojsia muaj nqes heev rau Yehauvas. Davi sau txog Yehauvas li no: “Txoj hauv paus siav nyob ntawm koj.” (Ntawv Nkauj 36:9) Yog li ntawd, yog ib tug Khixatia xav tiv thaiv nws tus kheej lossis nws vaj tse, nws yuav tsum tsis txhob siv tej uas yuav ua rau lwm tus raug ploj raug tuag, nws thiaj tsis tau ris lawv ntshav.​—Kevcai 22:8; Ntawv Nkauj 51:14.

Txawm yus yuav siv phom lossis lwm yam los tiv thaiv yus tus kheej los, yeej ua tau rau lwm tus raug ploj tuag los kuj muaj. Tiamsis yog yus siv phom ces yuav yoojyim dua rau yus muab lwm tus tua. * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Tsis tas li ntawd xwb, yog ib tug neeg twb faj rawv yuav ua phem rau yus es tseem pom yus nqa phom thiab ces kawg sib tua. Thaum zoo li no ces yuav ua tau rau ib tug twg raug ploj raug tuag.

Hmo ua ntej Yexus tuag, nws hais kom nws cov thwjtim nqa ntaj nrog lawv, tiamsis tsis yog nqa los tiv thaiv lawv tus kheej. (Luka 22:36, 38) Twb yog Yexus xav qhia kom lawv tsis txhob ua nruj ua tsiv thaum lawv raug tibneeg tawm tsam, txawm neeg nqa ntaj riam tuaj tawm tsam lawv los xij. (Luka 22:52) Tom qab Petus rho ntaj los tib ntag tus tuam pov thawj hlob tus tub qhe, Yexus sam hwm rau Petus li no: “Cia li muab koj rab ntaj ntxig rau hauv lub hnab.” Tom qab ntawd, Yexus thiaj hais tias: “Txhua tus uas siv ntaj yeej yuav tuag rau hniav ntaj.” Cov Khixatia niaj hnub no los yuav tau nco ntsoov lub hauv paus ntsiab lus ntawd.​—Mathai 26:51, 52.

Raws li Mikha 4:3, Vajtswv cov tibneeg tau “muab lawv tej ntaj riam ntaus ua khais laij teb, thiab muab lawv tej hmuv ntaus ua liag.” Tibneeg yeej paub zoo tias cov tseem Khixatia tsis nrog luag sib ntaus sib tua. Lawv coj raws li cov lus sam hwm uas Vajtswv qhia rau Povlauj no: “Tsis txhob ua phem pauj phem rau leejtwg kiag li, . . . siv zog nrog luag nyob sib haum xeeb.” (Loos 12:17, 18) Povlauj yeej coj raws li cov lus sam hwm no tiag, tsis hais thaum nws “ntsib xwm txheej phem ntawm tub sab” los xij. Nws yeej tsis hla phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus los tiv thaiv nws tus kheej. (2 Khaulee 11:26) Povlauj tso siab plhuav rau Vajtswv es coj raws li phau Vajlugkub tej lus ntuas, vim tej ntawd “zoo dua tej cuab yeej ua rog.”​—Laj Lim Tswvyim 9:18.

Cov Khixatia yeej paub zoo tias txojsia muaj nqes tshaj tej qhov txhia chaw. Zoo li phau Vajlugkub tau hais: “Neeg txojsia tsis yog nyob ntawm qhov uas muaj nplua mias.” (Luka 12:15) Yog li ntawd, yog muaj tub sab nqa phom tuaj lws yus es yus twb ua tib zoo hais los nws tsis yuav ces zoo rau yus ua raws li Yexus tau ntuas no: “Tsis txhob tawm tsam tus uas ua phem.” Qhov no qhia tias yog tub sab xav tau dabtsi, cia nws nqa mus. (Mathai 5:39, 40; Luka 6:29) * (Saib cov lus hauv qab taw qhia.) Qhov zoo ces peb yuav tsum xyuam xim es ceev faj tub sab. Phau Vajlugkub qhia kom peb txhob “khav theeb” txog tej uas peb muaj. Yog peb zam lub neej zoo li ntawd tej zaum  tub sab yuav tsis tuaj lws peb. (1 Yauhas 2:16) Thiab yog tias cov uas nyob ib puag ncig peb paub tias peb yog Yehauvas Cov Timkhawv thiab peb nrog lawv nyob sib haum xeeb ces tej zaum yuav tsis muaj neeg tuaj ua phem rau peb.​—Paj Lug 18:10.

Cov Khixatia yuav tsum xav txog lwm tus. (Loos 14:21) Yog tias ib tug Khixatia muaj phom los tiv thaiv nws ntawm lwm tus tibneeg, tej zaum yuav ua rau cov kwvtij ib txhia xav tsis thoob, xav yuam kev, los yog tseem yuav ua rau lawv txojkev ntseeg tsuag los kuj muaj. Txawm nom tswv tso cai rau peb yuav phom los, vim peb hlub peb cov kwvtij, peb yuav xav txog lawv es tsis yog ua ywj peb siab xwb.​—1 Khaulee 10:32, 33; 13:4, 5.

Cov Khixatia yuav tsum coj qauv zoo rau lwm tus xyaum. (2 Khaulee 4:2; 1 Petus 5:2, 3) Yog ib tug Khixatia muaj phom los tiv thaiv nws tus kheej ntawm lwm tus neeg, cov txwj laus yuav tau siv phau Vajlugkub los ntuas nws. Yog nws tsis mloog ces nws kuj tsis tso ib tug qauv zoo rau luag xyaum. Yog li ntawd, nws yuav tuav tsis tau ib tes haujlwm lossis ua tsis tau lwm yam haujlwm tshwj xeeb hauv lub koom txoos. Tsis tas li ntawd xwb, yog ib tug Khixatia ua txoj haujlwm uas yuav tau nqa phom ces nws yuav tuav tsis tau haujlwm hauv lub koom txoos thiab. Yuav zoo dua rau nws mus nrhiav ib txoj haujlwm tshiab. *​—Saib cov lus hauv qab taw qhia.

Tus Khixatia yuav tau txiav txim siab seb nws yuav tiv thaiv nws tus kheej, nws tsev neeg, thiab nws tej qhov txhia chaw li cas. Thiab nws yuav tau xav seb nws yuav ua txoj haujlwm twg. Zoo rau nws txiav txim raws li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus. Vajtswv muab tej hauv paus ntsiab lus no rau peb vim nws hlub peb heev. Twb yog vim li no, cov uas muaj kev sib raug zoo nrog Yehauvas thiaj tsis kam siv phom los tiv thaiv lawv tus kheej ntawm lwm tus neeg. Lawv paub tias yog lawv tso siab plhuav rau Vajtswv es ua lawv lub neej raws li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus ces Yehauvas yuav tiv thaiv lawv mus ib txhiab ib txhis.​—Ntawv Nkauj 97:10; Paj Lug 1:33; 2:6, 7.

Lub sijhawm muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li, cov Khixatia yuav tsis siv ub siv no los tiv thaiv lawv tus kheej, lawv yuav tso siab plhuav rau Yehauvas xwb

^ nqe 3 Tej tug Khixatia yuav txiav txim siab yuav phom mus yos hav zoov lossis tiv thaiv nws tus kheej ntawm tej tsiaj qus. Thaum nws tsis siv phom, zoo rau nws muab cov mos txwv thau, muab rab phom hle, thiab muab xauv cia. Yog nom tswv txwv tsis pub muaj phom, lossis nom tswv kom ua ntaub ntawv yuav phom ces peb yuav tau ua raws li txojcai.​—Loos 13:1.

^ nqe 6 Yog koj xav paub seb koj yuav tiv thaiv koj tus kheej li cas thiaj tsis raug txhom, mus saib phau ntawv 10 Txojkev Pab Rau Cov Hluas, lo lus nug 8 “Yog Raug Txhom Yuav Ua Li Cas?” thiab mus saib zaj How to Prevent Rapehauv phau Tsim Dheev! lub 3 Hlis tim 8, 1993 ua lus Askiv.

^ nqe 2 Yog xav paub ntxiv txog tej haujlwm uas yuav tau nqa phom, mus saib Phau Tsom Faj lub 11 Hlis tim 1, 2005, thiab phau lub 7 Hli tim 15, 1983, sab 25-26 ua lus Askiv.