Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS Lub 7 Hli Xyoo 2017

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm rau lub 8 Hli tim 28 txog lub 9 Hlis tim 24, 2017.

Nrhiav Yam Uas Muaj Nqes Tshaj

Kuv yuav siv tej qhov txhia chaw los zeem phoojywg nrog Vajtswv li cas?

Thaum Muaj Cov Quaj Ntsuag, Nrog Lawv Quaj Ntsuag

Thaum yus tus neeg tag sim neej lawd, yus yuav nrhiav kev nplig siab qhovtwg los? Peb yuav pab cov quaj ntsuag li cas?

Vim Li Cas Thiaj Tsim Nyog Qhuas Yehauvas?

Ntawv Nkauj 147 qhia peb txog tej yam uas ua rau peb xav qhuas Yehauvas thiab ua nws tsaug.

Thov Yehauvas Foom Koob Hmoov Rau Tej Uas Koj Npaj Tseg

Cov hluas yuav tau xav seb lawv yuav npaj lawv lub neej li cas. Tej no yeej ua rau lawv ntshai kawg li, tiamsis Yehauvas pub tswvyim rau cov uas thov nws pab.

Tej Uas Peb Xav Paub

Puas zoo rau ib tug Khixatia muaj phom lossis yaj phom los tiv thaiv nws tus kheej ntawm lwm tus tibneeg?

Txhob Cia Luag Ntxias Tau Koj Yuam Kev

Xatas tabtom nrhiav nrhw kev los dag ntxias peb. Peb yuav tiv thaiv peb txojkev xav li cas?