Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 6 Hli Xyoo 2017

Yehauvas Yog Tus Txhawb Peb Lub Siab Rau Txhua Yam

Yehauvas Yog Tus Txhawb Peb Lub Siab Rau Txhua Yam

“Vajtswv uas txhawb siab txhua yam . . . txhawb peb lub siab rau txhua yam kev ceeblaj uas peb raug.”​—2 KHAULEE 1:3, 4.

ZAJ NKAUJ: 38, 6

1, 2. (1) Thaum peb raug kev nyuaj siab, Yehauvas nplig peb thiab txhawb peb li cas? (2) Yehauvas tau cog lus li cas?

MUAJ ib tug tub hluas tau nyeem Povlauj cov lus hauv 1 Khaulee 7:28 uas hais tias: “Cov neeg uas sib yuav yeej yuav muaj kev ntxhov siab hauv lub neej.” Tus tub hluas ntawd thiaj nug ib tug txwj laus uas muaj pojniam tias cov uas muaj txij nkawm muaj kev “ntxhov siab” li cas tiag, thiab yog nws ho yuav pojniam, nws yuav ua li cas thiaj thev dhau. Ua ntej tus txwj laus teb nws, tus txwj laus kom nws ua zoo xav txog Povlauj cov lus tias Yehauvas yog tus “Vajtswv uas txhawb siab txhua yam. Nws txhawb peb lub siab rau txhua yam kev ceeblaj uas peb raug.”—2 Khaulee 1:3, 4.

2 Yehauvas yog ib Leej Txiv uas hlub peb heev. Thaum peb raug kev nyuaj siab, nws nplig peb thiab txhawb peb lub zog. Tej zaum koj kuj nco tau lub sijhawm uas Yehauvas tau siv nws Txojlus los nplig koj thiab tsav tswvyim rau koj. Peb yeej ntseeg tias Yehauvas tsuas xav kom nws cov tibneeg  txhua tus tau zoo xwb.—Nyeem Yelemi 29:11, 12.

3. Hauv zaj no, peb yuav kawm txog dabtsi?

3 Yog peb paub tias qhov uas peb raug kev nyuaj siab yog tim li cas ces peb yuav ua tiag thev. Yog li ntawd, cia peb kawm seb ua cas tej txij nkawm thiab tsev neeg ho raug kev ntxhov siab. Thiab cia peb kawm txog ib co qauv uas yuav txhawb tau peb lub zog.

TEJ TXIJ NKAWM NTXHOV SIAB DABTSI?

4, 5. Cov txij nkawm muaj kev ntxhov siab dabtsi?

4 Thaum Yehauvas tsim thawj tug pojniam, nws coj tus pojniam ntawd mus rau tus txivneej ces nws muab nkawd txis ua txij nkawm. Yehauvas thiaj hais li no: “Vim li no tus txivneej thiaj ncaim ntawm nws niam nws txiv thiab nrog nws tus pojniam tsheej xeeb ua ke mas ob tug koom ua ib lub cev.” (Chiv Keeb 2:24) Peb sawvdaws yog neeg txhaum. (Loos 3:23) Yog li ntawd, thaum tus pojniam thiab tus txivneej sib sau ua neej, nkawd yeej yuav muaj kev ntxhov siab. Thaum tus ntxhais tseem nrog nws niam nws txiv nyob, nws yuav tsum mloog nkawd lus. Tiamsis Vajtswv Txojlus hais tias thaum nws mus yuav txiv lawd, nws yuav tau mloog nws tus txiv uas yog nws lub taubhau lus. (1 Khaulee 11:3) Thaum thawj, tej zaum yuav nyuaj heev rau tus txiv coj nws tus pojniam, thiab tej zaum yuav nyuaj heev rau tus pojniam mloog nws tus txiv lus dua nws mloog nws niam nws txiv. Nkawd kuj yuav muaj teeb meem yog nkawd cia niam pog txiv yawg thiab niam tais yawm txiv cuam tshuam nkawd lub neej.

5 Thaum muaj thawj tug menyuam, ob niam txiv yuav zoo siab heev. Tiamsis kuj yuav muaj ntau tsav ntau yam ua rau nkawd txhawj xeeb thiab. Tej zaum nkawd txhawj tsam leej niam ho muaj mob li cas lossis tsam tus menyuam ho tsis meej xeeb. Tsis tas li ntawd xwb, nkawd yuav muaj nuj nqes ntau dua tuaj. Thaum yug tau tus menyuam lawd, nkawd lub neej yuav hloov hlo. Leej niam yuav siv sijhawm ntau heev los tu tus menyuam. Tej zaum leej niam leej txiv yuav tsis tau ua ke npaum li qub lawm. Tus txiv los kuj yuav muaj haujlwm ntau heev ua thiab. Nws yuav tau siv zog mus khwv, nws pojniam menyuam thiaj tau noj tau hnav.

6-8. Cov niam txiv uas xeeb tsis taus tub puas muaj kev nyuaj siab?

6 Muaj dua tej nkawm niam txiv ho ntshaw menyuam heev, tiamsis muaj tsis taus li. Thaum ib tug pojniam xeeb tsis tau tub, ua rau nws nyuaj siab tshaj plaws li. (Paj Lug 13:12) Phau Vajlugkub qhia tias txheej puag thaum ub, metub menyuam yog yam uas pojniam ntshaw tshaj plaws. Twb yog li ntawd, Lachee thiaj nyuaj siab heev thaum nws pom nws tus niam laus muaj menyuam coob heev tiamsis nws muaj tsis taus ib tug li. (Chiv Keeb 30:1, 2) Niaj hnub no los, ntau haiv neeg kuj hais tias tej txij nkawm yuav tsum yug metub menyuam thiaj tsim nyog. Twb yog muaj li ntawd, thaum tej nkawm niam txiv raug txib mus tshaj tawm txawv tebchaws, coob tus tau nug tias yog tim li cas lawv thiaj tsis muaj menyuam. Cov niam txiv ntawd thiaj piav tias lawv txhob txwm tsis pub muaj xwv thiaj tau tes ua Yehauvas txoj  haujlwm. Txawm lawv piav li ntawd los tibneeg tseem hais qees tias: “Cia peb mam nrhiav tshuaj pab neb.”

7 Thaum ib tug muam uas nyob rau tebchaws Askiv paub tias nws xeeb tsis taus tub, ua rau nws lub siab hlais rhe. Nkawd ob niam txiv thiaj txiav txim siab mus yuav ib tug menyuam los tu. Txawm li ntawd los, tus muam ntawd tseem nyuaj siab qees. Nws hais tias, “Kuv paub tias yeej tsis npaum li kuv yug kiag ua kuv tug.”

8 Phau Vajlugkub qhia tias tej pojniam “yuav tau kev dim hauv qhov uas yug menyuam.” (1 Timaute 2:15) Cov lus no puas yog txhais tias txhua tus pojniam uas muaj menyuam yuav dim los tau txojsia ib txhis tsis kawg? Tsis yog. Nqe no txhais tias tus pojniam uas muaj menyuam yuav tsis dim tes li. Nws yuav tsis muaj sijhawm mus cuav zos taug xaiv thiab mus tab kaum lwm tus tes haujlwm. (1 Timaute 5:13) Txawm nws dim tej ntawd los, tej zaum nws tseem yuav raug lwm yam kev ntxhov siab hauv lub cuab lub yig thiab.

9. Cov txij nkawm ho muaj kev ntxhov siab li cas thiab?

9 Cov txij nkawm kuj muaj kev ntxhov siab li cas thiab? Ib co ntxhov siab vim lawv tus txij nkawm tas sim neej lawm. Lawv xav tias tseem tshuav ntev mam sib ncaim, tiamsis ua cas tib sij huam xwb, hnub ntawd txawm siv los txog lawm. Yog li ntawd, txojkev cia siab tias yuav pom cov tuag sawv rov los thiaj nplig tau cov Khixatia siab heev. (Yauhas 5:28, 29) Tej lus cog tseg ntawd yuav nplig tau peb thaum peb ntsib kev nyuaj siab li ntawd. Cia peb kawm seb Yehauvas tau nplig nws cov tub qhe siab li cas.

Yog yus tus txij nkawm tuag, yus yuav thev li cas? (Saib nqe 9, 12)

TXHAWB COV UAS RAUG KEV NYUAJ SIAB

10. Thaum Hana nyuaj siab, nws ua li cas xwb? (Saib daim duab ntawm sab 3.)

10 Xav txog Eekhana tus pojniam Hana. Hana ntshaw menyuam heev tiamsis nws muaj tsis taus li. Penina “uas nrog Hana sib txeeb txiv” ho muaj menyuam coob heev. (Nyeem 1 Xamuyee 1:4-7.) Penina tseem “niaj xyoo” zes Hana ua rau nws nyuaj siab kawg li. Hana ua li cas xwb? Nws thov Yehauvas pab. Hana kuj mus thov Yehauvas ntev loo tom lub tsev ntaub thiab. Hana taij thov kom Yehauvas pub ib tug metub rau nws. Nws yeej tso siab plhuav tias Yehauvas yuav pab nws. Tom qab nws thov Yehauvas tas, nws lub siab thiaj nqeg thiab “nws lub ntsej muag tsis mluas lawm.” (1 Xamuyee 1:12, 17, 18) Nws paub tias Yehauvas yeej yuav tsom kwm nws txawm nws muaj tub thiab tsis muaj los xij.

11. Yog peb thov Vajtswv txhawb tau peb li cas?

11 Peb tseem nyob hauv Xatas lub qab ntuj thiab peb yog neeg txhaum xwb, yog li ntawd, peb yeej yuav muaj kev nyuaj siab. (1 Yauhas 5:19) Txawm li ntawd los, peb tsis tas kev cia siab. Peb thov tau Yehauvas pab peb. Nws yog tus “Vajtswv uas txhawb siab txhua yam.” Thaum Hana thov Yehauvas, nws qhia txhua yam uas nyob hauv nws lub siab rau Yehauvas thiab taij thov kom Yehauvas pab nws. Peb yuav tau xyaum Hana es qhia txhua yam hauv peb lub siab rau Yehauvas thiab. Cia li taij thov kom nws pab koj, thiab qhia tej uas koj xav twjywm  hauv nruab siab rau nws paub.—Filipi 4:6, 7.

12. Txawm Ana raug kev nyuaj siab los, ua cas nws ho kaj siab ua neej?

12 Yog yus nyuaj siab vim yus muaj tsis taus menyuam, lossis vim yus ib tug neeg tau tas sim neej lawd, tsis txhob poob siab. Nco ntsoov Ana tus poj ntsuam uas nyob rau Yexus tiam. Ana yuav txiv tau 7 lub xyoos xwb, nws tus txiv txawm tuag lawm. Phau Vajlugkub tsis qhia xyov Ana puas muaj tub ki li. Ua cas Ana thiaj tsis tag kev cia siab? Phau Vajlugkub hais tias twb yog Ana “tsis tawm hauv lub tuam tsev mus li.” Txawm nws twb muaj 84 xyoos lawm los, nws tseem niaj hnub mus teev tiam thiab thov Yehauvas hauv lub tuam tsev. (Luka 2:37) Vim nws ua li ntawd, nws thiaj kaj siab ua neej thiab tiv dhau nws tej kev nyuaj siab.

13. Txawm peb tsev neeg tso Yehauvas tseg los peb cov kwvtij nkauj muam txhawb tau peb li cas?

13 Thaum peb raug kev nyuaj siab, peb kuj muaj cov kwvtij nkauj muam hauv lub koom txoos nplig peb. (Paj Lug 18:24) Ib tug ntxhais hu ua Paula [phau·lam] tau pom li ntawd. Thaum nws muaj 5 xyoos, nws niam tau tso Yehauvas tseg mob nws siab heev. Vim nws niam ua li ntawd thiaj tsis yoojyim rau nws teev tiam Yehauvas. Tiamsis muaj ib tug tho kev hu ua Ann [aa] tau txhawb thiab pab nws. Paula hais tias: “Ann tsis txheeb kuv tiamsis nws hlub kuv thiab txhawb kom kuv txhob tso Yehauvas tseg.” Nimno, Paula niam rov qab los rau hauv lub koom txoos lawm ua rau nws zoo siab heev. Ann kuj zoo siab uas nws tau pab Paula teev tiam Yehauvas tsis tseg.

14. Thaum peb pab lwm tus ho pab tau peb li cas thiab?

14 Yog peb niaj hnub mus pab tibneeg, ua rau peb tsis nco ntswb ntsoov txog peb tej teeb meem. Coob tus muam, tsis hais cov muaj txij nkawm los tsis muaj, tau hais tias thaum lawv mus qhia txoj xov zoo, twb yam li lawv nrog Yehauvas ua haujlwm ua ke. Lawv tau hau ntsoov ua raws li Yehauvas siab nyiam, lawv  thiaj kaj siab ua neej. Zoo rau peb sawvdaws nrhiav kev los sib pab sib txhawb. Peb yuav tau pab cov uas nyob hauv lub koom txoos thiab pab qhia txoj xov zoo rau cov sab nraud. Yog peb yimhuab ua li ntawd ces lub koom txoos yuav hajyam sib raug zoo. (Filipi 2:4) Tus tubtxib Povlauj tso tus qauv zoo rau peb sawvdaws xyaum. Nws zoo siab pab nws cov kwvtij, phau Vajlugkub thiaj hais tias nws zoo “ib yam li leej niam tu nws cov menyuam.” Nws kuj txhawb sawvdaws “ib yam li leej txiv ua rau nws cov menyuam.”—Nyeem 1 Thexalaunika 2:7, 11, 12.

TXHAWB LUB CUAB LUB YIG

15. Kev cob qhia menyuam yog leejtwg tes haujlwm?

15 Peb yuav ua li cas thiaj txhawb tau  cov uas muaj metub menyuam hauv lub koom txoos? Tej zaum tej yim uas nyuam qhuav los paub Yehauvas yuav thov cov kwvtij nkauj muam pab tswvyim rau lawv qhia menyuam txog Yehauvas. Lossis tej zaum lawv yuav nug seb cov kwvtij puas kam qhia Vajlugkub rau lawv cov menyuam. Tiamsis phau Vajlugkub hais tias tes haujlwm cob qhia menyuam yog leej niam leej txiv tes. (Paj Lug 23:22; Efexau 6:1-4) Muaj qee zaus cov kwvtij kuj pab qhia los tau. Tiamsis lawv tsis yog yuav hloov leej niam leej txiv chaw. Leej niam leej txiv yuav tsum nqes tes qhia lawv cov menyuam thiab. Nco ntsoov tias cov niam txiv yuav tsum nrog tej menyuam tham lus tsis tseg thiaj pab tau lawv.

16. Peb yuav tsum nco ntsoov li cas thaum peb qhia tej menyuam txog Yehauvas?

16 Thaum cov niam txiv thov kom peb qhia Vajlugkub rau lawv cov menyuam, peb yuav tsum nco ntsoov tias peb tsis muaj cai hais lawv cuag li peb yog lawv niam lawv txiv. Tej zaum peb kuj qhia Vajlugkub rau cov menyuam uas lawv niam lawv txiv tsis paub Yehauvas thiab. Thaum peb qhia tej menyuam yaus, nco ntsoov tias peb yuav tsum qhia rau lub caij uas lawv niam lawv txiv nyob tsev xwb lossis coj ib tug Timkhawv uas paub tab nrog peb mus. Peb kuj qhia rau ib qho chaw uas muaj neeg mus mus los los. Peb yuav tsum qhia Vajlugkub rau tej menyuam tab meeg sawvdaws li ntawd, luag thiaj tsis xav li cas txog peb. Ntev mus ntev tuaj, tej zaum leej niam leej txiv yuav txawj qhia lawv cov menyuam lawm.

17. Tej metub menyuam yuav nplig tau lawv tsev neeg li cas?

17 Cov hluas uas los teev tiam Yehauvas yeej txhawb tau lawv tsev neeg heev. Lawv yuav tsum hwm lawv niam lawv txiv thiab pab leg haujlwm hauv vaj hauv tsev. Yog lawv tuav kev ntseeg ruaj nreeg ces yuav yimhuab pab tau lawv tsev neeg. Thaum dej tsis tau nyab ntiajteb, Nau-a txiv Lame tau hais li no txog Nau-a: “Tus no yuav nplij peb lub siab nyob hauv peb tej hauj lwm thiab peb tej kev khwv, yog kev nplij siab tawm hauv thaj av uas [Yehauvas] tau tsawm lus phem rau los.” Lo faj lem ntawd tau muaj tiav tom qab dej dag nyab ntiajteb thaum Yehauvas thim cov lus uas nws tau tsawm foom rau thaj av. (Chiv Keeb 5:29, NN; 8:21) Niaj hnub no, cov menyuam uas tuav kev ntseeg ruaj nreeg yuav nplig tau lawv tsev neeg siab ib yam li Nau-a. Vim cov menyuam ntawd nrog Yehauvas sib raug zoo, lawv yuav pab tau lawv tsev neeg thev dhau tej kev nyuaj siab tamsim no thiab yav tom hauv ntej.

18. Thaum peb raug kev nyuaj siab, peb yuav ua li cas thiaj txhawb tau peb lub zog?

18 Niaj hnub no, thaum Yehauvas cov tibneeg raug kev nyuaj siab, lawv yuav ua li cas thiaj txhawb tau lawv lub zog? Lawv yuav tau thov Vajtswv, ua zoo xav txog tej qauv hauv phau Vajlugkub, thiab nrog lawv cov kwvtij nkauj muam sib raug zoo. (Nyeem Ntawv Nkauj 145:18, 19.) Peb tso siab tias Yehauvas yuav nplig peb lub siab thiab txhawb peb lub zog. Nws yeej yuav pab kom peb thev dhau txhua yam kev nyuaj siab uas los raug peb!