Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Koj Puas Paub?

Koj Puas Paub?

Vim li cas Yexus thiaj muab cov neeg muag tsiaj muag noog hauv lub tuam tsev hu ua “tub sab”?

PHAU MATHAI hais tias: “Yexus txawm mus rau hauv Vajtswv lub tuam tsev mas ntiab cov neeg uas ua lag ua luam hauv lub tuam tsev khiav, thiab nws muab cov uas pauv nyiaj tej rooj thiab cov uas muag nquab nyeg tej rooj zaum ntxeev pes kiag tseg. Nws hais rau lawv tias, ‘Twb muaj lus sau cia hais tias, “Kuv lub tuam tsev yuav hu tias lub tsev uas thov Vajtswv,” tiamsis nej muab ua qhov rau tub sab nkaum.’”—Mathai 21:12, 13.

Tej keeb kwm qhia tias cov neeg ua lag ua luam hauv Vajtswv lub tuam tsev muag tsiaj muag noog kim kawg li. Ib txwm tibneeg tsuas muag tej nquab taug pheej pheej yig xwb, cov neeg txom nyem thiaj yuav taus coj mus fij rau Yehauvas. Tiamsis cov Yudai tej keeb kwm qhia tias thaum txog thawj 100 xyoo, cov tub lag tub luam muab nce nqe kim heev lawm. Cov tibneeg yuav tsum khwv li 25 hnub thiaj yuav tau 2 tug nquab taug. Tej yim txom nyem yeej yuav tsis taus li. (Levi Tej Kevcai 1:14; 5:7; 12:6-8) Qhov no ua rau Lanpi Simeon ben Gamaliel npau taws heev, nws thiaj tso cai rau cov tibneeg ua kevcai fij tsawg zog. Vim li no, cov neeg ua lag ua luam thiaj muab nquab taug txo nqe lawm ntau. Tibneeg tsuas khwv li 3 txoos teev xwb ces twb txaus yuav 2 tug lawm.

Zoo li hais tas los no, cov neeg ua lag ua luam hauv lub tuam tsev siab hlob kawg li thiab niaj hnub qaum cov tibneeg noj. Vim li no Yexus thiaj muab lawv hu ua “tub sab.”