Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Txhawb Nqa Yehauvas Lub Hwjchim Kav!

Txhawb Nqa Yehauvas Lub Hwjchim Kav!

“Au [Yehauvas] uas yog peb tus Vajtswv, koj tsim nyog tau meej mom thiab koob meej thiab hwjchim loj kawg, vim koj tsim ib puas tsav yam.”—QHIA TSHWM 4:11.

ZAJ NKAUJ: 2, 49

1, 2. Leejtwg thiaj yog tus uas kav tau zoo tshaj? (Saib daim duab ntawm sab no.)

ZAJ dhau los peb tau kawm tias Xatas iab hiam ntau yam txog Yehauvas. Xatas liam tias Yehauvas tsis tsim nyog kav noob neej, Yehauvas kav tsis ncaj, cia noob neej kav zoo dua. Puas muaj tseeb li Xatas tau kom ntawd? Muab xav li no, yog tsis muaj Vajtswv ua tus kav noob neej es neeg rov kav neeg xwb, thiab lawv tseem muaj txojsia nyob mus ib txhis, lub neej yuav zoo li cas xwb? Tibneeg puas yuav muaj kev zoo siab dua? Koj xav, koj puas yuav zoo siab thiab?

2 Cov lus nug ntawd tseem ceeb heev. Sawvdaws nyias yuav teb nyias lawm ib yam. Tiamsis yog peb muab tej no los ua tib zoo xav, peb yuav pom tseeb tias tsis muaj leejtwg uas kav tau zoo tshaj Yehauvas lawm. Peb yuav pom tias tsim nyog txhua leej txhua tus txhawb nqa Yehauvas lub hwjchim kav. Phau Vajlugkub qhia tias Yehauvas tib leeg thiaj tsim nyog ua tus kav xwb. Cia peb kawm ntxiv txog qhov no.

 YEHAUVAS YOG TUS MUAJ CAI KAV

3. Ua cas Yehauvas thiaj tsim nyog kav ib puas tsav yam?

3 Yehauvas yeej tsim nyog kav ib puas tsav yam vim nws muaj hwjchim loj dua ntais thiab nws yog tus tsim txhua yam tibsi. (1 Vaj Keeb Kwm 29:11; Tubtxib Tes Haujlwm 4:24) Hauv ib zaj yog toog, cov 144,000 leej uas nrog Khetos ua vajntxwv kav tau hais li no: “Au [Yehauvas] uas yog peb tus Vajtswv, koj tsim nyog tau meej mom thiab koob meej thiab hwjchim loj kawg, vim koj tsim ib puas tsav yam, thiab ib puas tsav yam muaj nyob thiab raug tsim los raws li koj twb xav tseg.” (Qhia Tshwm 4:11) Yehauvas yog tus tsim ib puas tsav yam. Yog li ntawd, nws yeej muaj cai kav txhua leej txhua tus saum ntuj thiab hauv ntiajteb no.

4. Noob neej puas muaj cai ua ywj siab tawm tsam Vajtswv?

4 Xatas twb tsis tau tsim ib yam dabtsi li. Yog li ntawd, nws yeej tsis muaj cai kav li. Tiamsis thaum Xatas thiab thawj nkawm niam txiv tsis mloog Vajtswv lus, twb yog lawv sawv tawm tsam Yehauvas lub hwjchim kav. (Yelemi 10:23) Lawv puas muaj cai ua li ntawd? Tsis muaj. Thaum Yehauvas xub tsim neeg qaum ntuj thiab neeg ntiajteb, nws yeej tsim kom lawv muaj kev ywj pheej. Yog li, lawv muaj kev ywj pheej txiav txim siab rau lawv tus kheej. Tiamsis lawv tsis muaj cai muab txojkev ywj pheej ntawd ntxeev tawm tsam tus Tswv Tsim. Yog peb tawm tsam Vajtswv Yehauvas ces twb yog peb saib tsis taus txojkev ywj pheej uas Nws tau muab rau peb. Sawvdaws yuav tsum nco ntsoov tias noob neej cheem tsum Yehauvas ua tus coj thiab qhia lawv.

5. Ua cas Yehauvas ho kav tau ncaj ncees rau txhua fab?

5 Yehauvas yeej tsim nyog kav ib puas tsav yam rau qhov nws kav tau ncaj ncees rau txhua fab. Yehauvas hais tias: “Kuv yog [Yehauvas] yog tus uas hlub ruaj khov mus li, txiav txim ncaj thiab ua ncaj ncees rau hauv ntiajteb, rau qhov kuv txaus siab rau tej uas hais no.” (Yelemi 9:24) Yehauvas yog tus qhia tias yam twg ncaj yam twg nkhaus. Nws kuj yog tus rhawv tsim tej kevcai ncaj ncees rau noob neej. Yog li ntawd, tsis tas Yehauvas nrog neeg tuav tswvyim seb yuav txiav txim li cas thiaj ncaj. Tus sau nkauj thiaj hais tias: “Txojkev ncaj ncees thiab qhov uas txiav txim ncaj yog lub taw tiag koj lub zwm txwv.” Yog li ntawd, peb yeej ntseeg tau tias Yehauvas tej kevcai, tej hauv paus ntsiab lus, thiab tej uas nws txiav txim siab txog, puavleej ncaj ncees huvsi. (Ntawv Nkauj 89:14; 119:128) Xatas tau kom tias Yehauvas kav tsis ncaj, tiamsis Xatas twb kho tsis tau lub ntiajteb no kom muaj kev ncaj ncees.

6. Vim li cas Yehauvas thiaj tsim nyog ua tus kav lub qab ntuj no?

6 Yehauvas tsim nyog ua tus kav rau qhov nws yog tus txawj ntse thiab muaj tswvyim tshaj. Thaum Yexus los hauv ntiajteb, Yehauvas pub hwjchim rau Yexus kho tau tej mob uas cov kws kho mob kho tsis tau. (Mathai 4:23, 24; Malakau 5:25-29) Thaum peb nyeem txog tej txujci uas Yexus tau ua ntawd, ua rau peb xav tsis thoob li. Tiamsis Yehauvas yeej paub zoo txog tej txujci ntawd vim nws yog tus tsim ib puas tsav yam. Nws yeej paub zoo txog peb lub cev seb tej roj ntsha khiav li cas. Txawm peb mob li cas los, nws yeej kho tau huvsi. Yehauvas kuj tsa tau cov tuag sawv hauv qhov tuag rov los thiab. Nws kuj txwv  tau cua daj cua dub thiab lwm yam xwm txheej phem huvsi thiab.

7. Ua cas peb thiaj paub tias tsis muaj leejtwg muaj tswvyim npaum li Yehauvas?

7 Xatas yog tus kav lub qab ntuj no, noob neej thiaj tsis muaj kev sib haum xeeb. Ib lub tebchaws thiaj sawv tawm tsam ib lub. Txawm nyob tib lub tebchaws xwb los, tibneeg tseem niaj hnub sib ntaus sib tua. Yehauvas tib leeg thiaj muaj tswvyim kho tau lub ntiajteb kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb. (Yaxaya 2:3, 4; 54:13) Peb yeej xav li Povlauj cov lus no: “Au Vajtswv muaj txhua yam nplua mias. Nws lub tswvyim thiab kev txawj ntse nyob tob kawg. Tej uas Vajtswv txiav txim siab mas paub tsis tag, thiab nws tej kev mas tshuaj tsis tau.”—Loos 11:33.

YEHAUVAS TXOJKEV KAV ZOO TSHAJ PLAWS

8. Koj puas nyiam Yehauvas txojkev kav thiab?

8 Peb kawm hauv phau Vajlugkub tias Yehauvas tib leeg xwb thiaj muaj cai kav. Tsis muaj leejtwg yuav kav tau zoo npaum li nws rau qhov nws yog tus Vajtswv uas muaj kev hlub nplua mias. Phau Vajlugkub qhia tias nws “khuvleej thiab hlub, nws tsis chim sai, nws txojkev hlub uas ruaj khov thiab nws txojkev ua ncaj uas tso siab tau muaj nplua mias.” (Khiav Dim 34:6) Vim Yehauvas muaj kev hlub li ntawd, peb thiaj yimhuab xav los paub txog nws. Yehauvas saib peb muaj nqes heev. Nws saib xyuas peb zoo kawg li, tseem zoo tshaj peb saib xyuas peb tus kheej thiab. Ntxwg Nyoog liam tias Vajtswv tsis xav kom Nws cov tub qhe tau zoo, tiamsis yeej tsis muaj tseeb li ntawd. Yehauvas twb pub kiag nws leej Tub los tuag rau noob neej kom peb thiaj tau txojsia ib txhis tsis kawg.—Nyeem Ntawv Nkauj 84:11; Loos 8:32.

9. Vajtswv puas pom tej kev txom nyem uas raug peb ib leeg ib tug?

9 Yehauvas yeej pom tej uas nws haiv neeg raug. Txawm peb nyias muaj nyias kev nyuaj siab los, Yehauvas yeej pom tibsi thiab. Nws yeej xav pab peb ib leeg ib tug. Txheej thaum ub Yehauvas tau pab nws haiv neeg li ntawd. Yehauvas txib cov thawj los coj cov Yixayee tau 300 xyoo. Lub caij ntawd Yehauvas pab cov Yixayee ntaus yeej lawv tej yeeb ncuab. Tsis yog Yehauvas pom tej uas ib tsoom Yixayee raug xwb. Tiamsis nws kuj pom tej kev nyuaj siab uas raug lawv ib leeg ib tug thiab. Ib tug uas Yehauvas tau pab yog tus pojniam hu ua Luv. Nws tsis yog ib tug neeg Yixayee tiamsis nws tau tso ntau yam tseg los teev tiam Yehauvas. Yehauvas thiaj pub ib tug txiv zoo heev rau Luv thiab pub ib tug metub rau nws. Luv tseem tau los ua tus Mexiyas pog koob thiab. Thaum kawg Yehauvas kuj muab Luv lub neej sau cia rau hauv phau Vajlugkub. Thaum Yehauvas tsa Luv sawv rov los, ntshe tej no yuav ua rau Luv zoo siab heev, puas yog?—Luv 4:13; Mathai 1:5, 16.

10. Yehauvas puas caij tsuj nws cov pejxeem?

10 Yehauvas tsis caij tsuj nws cov pejxeem. Nws cia lawv nyob ywj pheej ua neej xyiv fab hlo. (2 Khaulee 3:17) Davi hais txog Yehauvas li no: “Koob meej thiab hwjchim meej mom nyob ntawm nws xubntiag, lub zog thiab kev xyiv fab nyob hauv nws lub chaw nyob.” (1 Vaj Keeb Kwm 16:7, 27) Ethas uas yog tus sau nkauj sau tias: “Au [Yehauvas], cov neeg uas paub qw zoo siab rau koj tau nyob kaj siab lug, yog cov uas taug kev hauv qhov kaj uas tawm ntawm koj xubntiag los. Lawv zoo siab xyiv fab hauv koj lub npe ib hnub tsaus ntuj, thiab lawv qhuas ntxhias koj txojkev ncaj ncees.”—Ntawv Nkauj 89:15, 16.

11. Peb yuav ua li cas peb thiaj pom tias Yehauvas tib leeg xwb tsim nyog ua tus kav?

 11 Yehauvas yog tus uas muaj siab dawb siab zoo. Nws thiaj pub ntau tsav ntau yam rau peb, tseem pub ntau tshaj li peb cheem tsum lawm thiab. Yog peb ua tib zoo xav txog qhov ntawd, peb yuav pom tias Yehauvas tib leeg xwb thiaj tsim nyog ua tus kav noob neej. Peb kuj xav ib yam li tus sau nkauj tau sau no: “Nyob ib hnub hauv koj tej tshav puam tuam tsev, zoo dua li nyob lwm qhov ib txhiab hnub.” (Ntawv Nkauj 84:10) Yehauvas yog tus tsim noob neej yog li nws paub peb zoo heev. Tej uas Yehauvas sam hwm yeej tsis ua nra hnyav rau peb. Muaj zaum puav peb yuav tau muab tej uas peb ntshaw tso pov tseg, peb thiaj ua tau haum Yehauvas siab. Qhov uas peb ua li no yuav pab peb kaj siab dua.—Nyeem Yaxaya 48:17.

12. Ua cas peb ho zoo siab zwm rau Yehauvas txojkev kav?

12 Phau Vajlugkub qhia tias tom qab lub caij Khetos Kav 1,000 Xyoo, ib txhia yuav rov sawv tawm tsam Yehauvas lub hwjchim kav. (Qhia Tshwm 20:7, 8) Vim li cas lawv ho ua li ntawd? Lub caij ntawd tej zaum Ntxwg Nyoog yuav rov ntxias kom tibneeg muab lawv tus kheej saib hlob dua Yehauvas. Nws yuav rov dag tias txawm neeg tsis mloog Vajtswv lus los, lawv yeej yuav tsis tuag. Yeej tsis muaj tseeb li ntawd. Ua li, peb puas yuav qaug rau Ntxwg Nyoog tej lus dag thiab? Yog peb tsis xav qaug, peb yuav tsum hlub Yehauvas tiag tiag, ntseeg tias nws yog tus Vajtswv zoo kawg nkaus, thiab pom tias nws tib leeg xwb thiaj muaj cai kav ib puas tsav yam. Yog peb hlub Yehauvas npaum li ntawd, peb yuav tsis xav ua tej uas peb lub siab ntshaw tiamsis peb yeej zoo siab hlo zwm rau Yehauvas txojkev kav, vim nws yog tus Vajtswv uas muaj kev hlub.

TXHAWB NQA YEHAUVAS LUB HWJCHIM KAV MUS LI

13. Peb yuav txhawb nqa Yehauvas lub hwjchim kav li cas?

13 Peb twb kawm tias Yehauvas yog tus muaj cai kav thiab nws yog tus uas kav tau zoo tshaj plaws. Tsim nyog peb txhawb nws lub hwjchim kav. Cia peb mloog nws lus thiab ua raws li nws lub siab nyiam. Tsis tas li ntawd xwb, yog peb xyaum coj li Yehauvas ces qhia tias nws txojkev kav yog txoj zoo tshaj plaws tiag.—Nyeem Efexau 5:1, 2.

14. Cov txiv tsev thiab cov txwj laus yuav xyaum Yehauvas li cas?

14 Phau Vajlugkub qhia tias Yehauvas tsis lam tau lam siv nws lub hwjchim dhau cai. Yog cov txiv tsev thiab cov txwj laus xav txhawb nqa Yehauvas lub hwjchim kav, lawv yuav tsum tsis txhob lam siv lawv lub hwjchim kom dhau cai thiab. Tsis zoo rau lawv ua nruj ua tsiv los tswj tej pojniam menyuam thiab lub koom txoos. Tus tubtxib Povlauj tso ib tug qauv zoo heev vim nws niaj hnub xyaum Yehauvas thiab Yexus nkawd tus qauv. (1 Khaulee 11:1) Nws tsis lam ua rau cov kwvtij hauv lub koom txoos txaj muag lossis yuam qhe kom lawv mloog Yehauvas lus. Nws tsuas txhawb kom lawv rau siab ntso ua qhov zoo xwb. (Loos 12:1; Efexau 4:1; Filemoo 8-10) Povlauj coj li ntawd, yog nws xav xyaum Yehauvas. Peb yuav tsum hlub thiab ua zoo rau sawvdaws thiaj yog peb txhawb nqa Yehauvas lub hwjchim kav.

15. Vim li cas peb yuav tsum mloog cov uas saib xyuas peb lus?

15 Yog peb xav txhawb nqa Yehauvas lub hwjchim kav, peb yuav tsum saib taus cov uas saib xyuas peb thiab mloog lawv lus. Ntau zaus peb tsis paub tej uas lawv tau sablaj txog thiab muaj zaum puav peb kuj tsis pom zoo  raws li lawv tau txiav txim, tiamsis cia peb mloog lawv lus. Lub qab ntuj tsuas qhia kom tibneeg ua cov nyom cov uas saib xyuas lawv xwb. Tiamsis cov uas zwm rau Yehauvas txojkev kav tsis coj li ntawd. (Efexau 5:22, 23; 6:1-3; Henplais 13:17) Nco ntsoov tias Yehauvas xav kom peb tau zoo xwb. Yog peb mloog nws lus, peb yuav tau kev zoo siab xyiv fab.

16. Thaum peb txiav txim siab ua ib yam dabtsi, peb yuav txhawb Yehauvas lub hwjchim kav li cas?

16 Peb kuj txhawb tau Yehauvas lub hwjchim kav yog peb ua tib zoo xav ua ntej peb txiav txim siab ua ib yam dabtsi. Yehauvas tsis tau tsa kevcai los qhia ib qho zuj zus rau peb tias yuav tsum txiav txim li cas thiaj zoo. Tiamsis nws yeej pub tswvyim kom peb txawj xav txawj luj seb yam twg thiaj haum nws siab. Muab ua piv txwv li no: Yehauvas tsis qhia txhij txhua tias cov Khixatia yuav hnav tej tsoos twg. Tiamsis nws yeej qhia tias peb yuav tsum hnav tej tsoos uas luag saib taus thiab phim cov uas hwm Vajtswv. (1 Timaute 2:9, 10) Tsis tas li ntawd, Yehauvas kuj qhia kom peb paub xav txog lwm tus es txhob ua rau luag xav yuam kev lossis xav tsis thoob rau peb. (1 Khaulee 10:31-33) Thaum peb cia Yehauvas lub tswvyim pab peb txiav txim ces twb yog peb txhawb nws lub hwjchim kav.

Txhawb nqa Vajtswv lub hwjchim kav rau txhua fab (Saib nqe 16-18)

17, 18. Tej niam txiv txhawb nqa Yehauvas lub hwjchim kav li cas?

17 Cia peb kawm seb tej niam txiv Khixatia yuav txhawb nqa Yehauvas lub hwjchim kav  li cas. Muaj tej txhia txij nkawm pom tias tom qab sib yuav lawd lub neej tsis mus li lub siab xav. Tej zaum nkawd muaj teeb meem loj heev tsis sib haum li. Yog muaj li ntawd, zoo rau nkawd xav txog Yehauvas thiab haiv neeg Yixayee. Yehauvas muab nws tus kheej piv li tus txiv, thiab cov Yixayee piv li tus pojniam. (Yaxaya 54:5; 62:4) Phau Vajlugkub hais tias cov Yixayee ib sij ua rau Yehauvas tu siab ib zaug, zoo li tej nkawm niam txiv uas niaj hnub muaj teeb meem. Tiamsis Yehauvas ua li cas xwb? Nws tsis maj muab cov Yixayee nrauj tseg. Txawm lawv ua rau Yehauvas tu siab ib zaug tas ib zaug tuaj los, Yehauvas ua siab ntev zam lawv lub txim thiab nws tsis thim nws tej lus cog tseg rau lawv li.—Nyeem Ntawv Nkauj 106:43-45.

18 Tej niam txiv uas hlub Yehauvas thiab xav ua haum nws siab yeej xyaum Yehauvas tus qauv. Txawm lub neej yuav muaj teeb meem npaum li cas los, nkawd yeej yuav tsis hla Yehauvas txoj kevcai es nrhiav kev sib nrauj. Nkawd paub tias Yehauvas yeej xav kom nkawd nyob “tsheej xeeb ua ke” li nkawd tau cog tseg. Phau Vajlugkub tsuas tso cai sib nrauj thiab mus yuav tau lwm tus thaum ib tug mus ua kev nkauj kev nraug lawm xwb. (Mathai 19:5, 6, 9) Thaum ob niam txiv Khixatia nrhiav kev los kho lub neej ces twb yog nkawd txhawb nqa Yehauvas lub hwjchim kav.

19. Thaum peb ua txhaum, peb yuav tsum ua li cas?

19 Peb txhua tus puavleej yog neeg txhaum xwb. Yog li ntawd, yuav muaj tej lub sijhawm uas peb ua tau rau Yehauvas tu siab. Yehauvas yeej paub li ntawd, nws thiaj txib Yexus los tuag txhiv peb. Thaum peb ua txhaum, peb thov tau Yehauvas zam txim rau peb. (1 Yauhas 2:1, 2) Tom qab peb thov Yehauvas zam txim rau peb lawd, tsis txhob nyob ib tug mluas mlob tas li xwb. Peb yuav tsum xav seb peb yuav hloov li cas peb thiaj tsis ua yuam kev ntxiv lawm. Cia peb nrhiav kev los nrog Yehauvas sib raug zoo ntxiv. Yehauvas yog tus uas zam tau peb lub txim thiab nplig tau peb lub siab kom peb muaj siab teev tiam nws mus ntxiv.—Ntawv Nkauj 103:3.

20. Vim li cas tseem ceeb rau peb txhawb nqa Yehauvas lub hwjchim kav tamsim no?

20 Hauv lub qab ntuj tshiab, sawvdaws yuav zwm rau Yehauvas txojkev kav thiab yuav xyaum kev ncaj ncees lawm xwb. (Yaxaya 11:9) Ua ntej hnub ntawd los, cia peb ua tib zoo kawm Yehauvas lub tswvyim seb nws xav kom peb coj li cas. Tshuav tsis ntev xwb yuav tsis muaj leejtwg sawv tawm tsam Yehauvas txojkev kav lawm. Cia peb mloog Yehauvas lus, tau hau ntsoov ua nws tes haujlwm es xyaum nws tus qauv. Yog peb ua li ntawd, thiaj qhia tias peb txhawb nqa Yehauvas lub hwjchim kav!