Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Phau Tsom Faj—Rau Lub Koom Txoos  |  Lub 6 Hli Xyoo 2017

Saib Tej Uas Yehauvas Pub Rau Nqe

Saib Tej Uas Yehauvas Pub Rau Nqe

“Nej tej nyiaj txiag nyob qhovtwg, nej lub siab yeej nyob qhov ntawd.”—LUKA 12:34.

ZAJ NKAUJ: 153, 9

1, 2. (1) Yehauvas tau pub 3 yam twg rau peb? (2) Peb yuav kawm txog dabtsi hauv zaj no?

VAJTSWV YEHAUVAS yog tus nplua nuj tshaj plaws. Txhua yam hauv ntiajteb thiab saum ntuj puavleej yog nws li huvsi. (1 Vaj Keeb Kwm 29:11, 12) Yehauvas siab dawb siab zoo heev, nws pub tau ntau yam muaj nqes rau peb, xws li 3 yam no: (1) Nws lub Nceeg Vaj, (2) tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo, thiab (3) qhov tseeb hauv phau Vajlugkub. Peb yuav tau nco ntsoov tias txhua yam uas Yehauvas pub rau peb, yeej muaj nqes huvsi. Yog peb tsis ceev faj, ntev mus ntev tuaj peb yuav muab tej ntawd saib tsis rau nqe ces peb lub siab yuav tsis nyob ntawm tej ntawd lawm. Yexus thiaj hais li no: “Nej tej nyiaj txiag nyob qhovtwg, nej lub siab yeej nyob qhov ntawd.”—Luka 12:34.

2 Peb yuav kawm seb peb yuav tau ua li cas peb thiaj muab lub Nceeg Vaj, tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo, thiab qhov tseeb saib rau nqe. Ua tib zoo xav seb koj yuav ua li cas  koj thiaj nco txiaj ntsig rau tej uas Yehauvas tau pub rau koj.

VAJTSWV LUB NCEEG VAJ ZOO LI LUB QE QWJ MUAJ NQES

3. Tus tub luam tau ua npaum li cas los yuav lub qe qwj? (Saib daim duab ntawm sab 9.)

3 Nyeem Mathai 13:45, 46. Yexus tau hais ib zaj lus piv txwv txog tus tub luam uas nrhiav qe qwj muag. Muaj ib hnub tus tub luam ntawd mus nrhiav tau ib lub qe qwj uas muaj nqes heev. Nws xav tau lub qe qwj ntawd, nws thiaj muab nws tej cuab txhiaj cuab tam muag huvsi mus yuav lub qe qwj ntawd xwb. Nws pom tias lub qe qwj ntawd muaj nqes heev, nws thiaj ua npaum li ntawd, puas yog?

4. Yog peb xav tau Vajtswv lub Nceeg Vaj, peb yuav ua li cas?

4 Yexus zaj lus piv txwv txhais li cas? Lub qe qwj yog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Yog peb ntshaw Vajtswv lub Nceeg Vaj npaum li tus tub luam ntshaw lub qe qwj ces peb yeej yuav tso ib puas tsav yam tseg kom tau Vajtswv lub Nceeg Vaj. (Nyeem Malakau 10:28-30.) Cia peb kawm txog 2 tug uas tau ua li ntawd.

5. Xakhai tau hloov li cas kom nws thiaj tau Vajtswv lub Nceeg Vaj?

5 Tiam Yexus nyob, muaj ib tug txivneej sau se hu ua Xakhai. Nws nplua nuj heev vim nws qaum tej pejxeem nyiaj. (Luka 19:1-9) Muaj ib hnub nws hnov Yexus qhia txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Nws nyiam tej Yexus qhia heev, nws thiaj hloov hlo nws lub neej. Nws hais rau Yexus tias: “Tus Tswv, saib maj, kuv tej qhov txhia chaw kuv yuav muab ib nrab pub rau cov neeg pluag, thiab yog kuv tau qaum leejtwg li los, kuv yuav thim plaub npaug rov qab.” Xakhai thiaj ua li nws tau hais. Txij hnub ntawd los, nws tsis ua neeg siab hlob li yav tas los lawm.

6. (1) Ib tug pojniam tau hloov nws lub neej li cas? (2) Vim li cas nws thiaj txiav txim siab hloov?

6 Nyob tiam no, muaj ib tug pojniam uas coj lub neej pojniam deev pojniam. Nws muaj ib tug phoojywg pojniam thiab nws kuj yog tus thawj coj hauv lub koom haum uas tsa los pab cov neeg uas ua lub neej zoo li nws. Thaum nws kawm Vajlugkub, nws pom tias Vajtswv lub Nceeg Vaj tseem ceeb npaum li cas. Nws thiaj txiav txim siab hloov nws lub neej. (1 Khaulee 6:9, 10) Nws thiaj tawm hauv lub koom haum uas nws coj, thiab nws muab nws tus phoojywg pojniam tso tseg. Xyoo 2009, nws ua kevcai raus dej thiab ib xyoos tom qab ntawd xwb nws rau npe ua ib tug tho kev. Nws hloov hlo nws lub neej vim nws hlub Yehauvas heev. Nws muab Yehauvas saib hlob dua tej nws lub siab ntshaw.—Malakau 12:29, 30.

7. Tej twg yuav ntxias tau kom peb tso lub Nceeg Vaj tseg?

7 Coob leej ntau tus tau hloov hlo lawv lub neej kom lawv thiaj tau los teev tiam Yehauvas thiab zwm rau nws lub Nceeg Vaj. (Loos 12:2) Txawm peb twb hloov peb lub neej lawm los, peb yuav tau tshuaj ntshis peb lub siab, txhob pub ib yam dabtsi ntxias tau peb yuam kev. Tej zaum peb lub siab yuav ntshaw tej qhov txhia chaw hauv lub qab ntuj no lossis kev nkauj kev nraug. Tiamsis peb yuav tau tswj nrees peb lub siab. (Paj Lug 4:23; Mathai 5:27-29) Peb yuav tsum nco ntsoov tias Vajtswv lub Nceeg Vaj muaj nqes heev. Tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo yuav pab peb nco ntsoov li ntawd.

 TXOJ XOV ZOO UAS PEB TSHAJ TAWM CAWM TAU NEEG TXOJSIA

8. (1) Ua cas Povlauj ho muab tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo piv rau tej yam muaj nqes hauv tej tais av? (2) Povlauj puas saib txoj xov zoo rau nqe?

8 Yexus tau sam hwm kom peb mus tshaj tawm txoj xov zoo txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. (Mathai 28:19, 20) Tus tubtxib Povlauj muab tes haujlwm no piv rau tej yam muaj nqes uas nyob hauv tej tais av. (2 Khaulee 4:7; 1 Timaute 1:12) Tej tais av piv txog tibneeg uas yog noob txaug neeg txhaum. Tiamsis tej yam muaj nqes piv txog txoj xov zoo uas yuav cawm tau peb thiab cov uas cuab pob ntseg mloog peb qhia. Povlauj paub zoo li no, nws thiaj hais tias: “Kuv yeem ua txhua yam neeg rau txhua tus kom thiaj siv txhua txojkev pab tau qee leej dim.” (1 Khaulee 9:22) Povlauj kub siab tshaj tawm txoj xov zoo txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. (Nyeem Loos 1:14, 15; 2 Timaute 4:2.) Txawm muaj neeg tawm tsam nws los, nws paub tias txoj xov zoo muaj nqes heev, nws thiaj tshaj tawm tsis tseg. (1 Thexalaunika 2:2) Peb yuav xyaum Povlauj tus qauv li cas?

9. Peb yuav ua li cas qhia tias peb saib tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo rau nqe?

9 Povlauj yeej saib txoj xov zoo rau nqe heev, nws thiaj siv txhua lub sijhawm los qhia tibneeg. Povlauj thiab cov Khixatia thaum ub niaj hnub mus tshaj tawm txoj xov zoo rau txhua qhov, tsis hais hauv tej tsev los yog ntawm tej kev. (Tubtxib Tes Haujlwm 5:42; 20:20) Niaj hnub no, peb tseem mus tshaj tawm rau txhua qhov chaw ib yam li ntawd. Peb xav qhia tibneeg coob li coob tau. Yog peb ua tau ces peb kuj ua ib tug tho kev lossis ib tug pab tho kev. Peb kuj mus kawm tau lwm yam lus, mus pab tau lwm lub koom txoos, lossis mus tshaj tawm txoj xov zoo rau lwm lub tebchaws.—Tubtxib Tes Haujlwm 16:9, 10.

10. Vim Irene kub siab tshaj tawm txoj xov zoo, nws thiaj tau tej koob hmoov twg?

10 Irene [ai·lees] yog ib tug muam tsis muaj txiv uas nyob tebchaws U.S.A. Nws xav pab cov neeg Lav Xias (Russian) los paub Yehauvas. Yog li ntawd, xyoo 1993, nws thiaj mus koom pawg Lav Xias hauv lub nroog New York City [nws yauj xi·ti]. Thaum ntawd pawg ntawd tsuas muaj 20 tus tshaj tawm xwb. Irene twb siv zog kawm lus Lav Xias tau 20 lub xyoos lawm, tiamsis nws hais tias: “Kuv tseem hais tsis tau lus Lav Xias npliag.” Txawm li ntawd los, Yehauvas yeej foom koob hmoov rau Irene thiab pawg ntawd kawg li. Nimno lawv coob heev lawm, muaj 6 lub koom txoos Lav Xias hauv New York City. Irene pab tau 15 leeg los ua kevcai raus dej. Cov ntawd ib co tau mus ua haujlwm hauv Npe-ee, ua cov tho kev, thiab ua txwj laus. Irene hais tias: “Thaum kuv xav txog kuv lub neej, yeej tsis muaj ib yam uas yuav ua rau kuv xyiv fab npaum li tes haujlwm no.” Irene yeej saib tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo rau nqe heev tiag!

Koj puas saib tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo rau nqe thiab koj puas teem sijhawm mus qhia Vajlugkub txhua lub lim tiam? (Saib nqe 11, 12)

11. Txawm peb raug tawm tsam los, ua cas ho zoo rau peb mus tshaj tawm tsis tseg?

11 Txawm peb raug tawm tsam los, yog peb saib tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo rau nqe ces ib yam li Povlauj peb yeej yuav tuav rawv tes haujlwm ntawd tsis tso tseg li. (Tubtxib Tes Haujlwm 14:19-22) Lub caij 1930 txog 1944, peb cov kwvtij hauv tebchaws U.S.A. raug tsim txom hnyav heev, tiamsis lawv yeej tsis tso tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo tseg li. Thaum nom tswv txwv lawv los, cov  kwvtij kuj tsis ntshai mus nrog lawv hais plaub. Lub koom haum thiaj hais yeej ntau tshaj plaub. Xyoo 1943, Kwvtij Knorr [nuas] tham txog ib tshaj plaub uas peb tau hais yeej rau lub Rooj Txiav Txim Qeb Siab hauv tebchaws U.S.A. Kwvtij Knorr hais tias twb yog muaj cov kwvtij nkauj muam mus tshaj tawm tsis tseg, peb thiaj tau mus daws peb zaj hauv lub tsev txiav txim qeb siab ntawd. Nws qhuas tias vim muaj cov kwvtij thoob ntiajteb kub siab tshaj tawm txoj xov zoo tsis tseg, peb thiaj kov yeej cov uas tawm tsam peb. Kuj muaj dua lwm cov kwvtij nyob txawv tebchaws uas tau hais yeej tej plaub ntug zoo li hauv tebchaws U.S.A. thiab. Yog li ntawd, vim peb saib tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo rau nqe thiaj tsis muaj leejtwg txwv tau tes haujlwm no.

12. Koj yuav tsum ua li cas thiaj qhia tias koj saib tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo rau nqe?

12 Yog peb saib tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo rau nqe ces peb yuav tsis lam mus qhia Vajlugkub kom tau sijhawm xwb. Peb yuav ua txhua yam los “ua timkhawv txog txoj xov zoo.” (Tubtxib Tes Haujlwm 20:24; 2 Timaute 4:5) Cia peb kawm ntxiv seb thaum peb mus tshaj tawm, peb yuav qhia tibneeg txog tej twg.

SAIB QHOV TSEEB RAU NQE

13, 14. (1) Lub “txhab” uas Yexus qhia txog hauv Mathai 13:52 yog dabtsi? (2) Peb yuav ntxiv tej qhov txhia chaw rau peb lub txhab li cas?

13 Ib yam ntxiv uas Yehauvas tau pub rau peb yog qhov tseeb hauv nws Txojlus. Yehauvas yog tus Vajtswv uas qhia qhov tseeb xwb. (2 Xamuyee 7:28; Ntawv Nkauj 31:5) Nws siab dawb siab zoo, nws thiaj qhia qhov tseeb rau peb. Thaum peb nyeem nws Txojlus thiab nyeem tej ntaub ntawv uas nws lub koom haum tau luam tawm peb kawm tau qhov tseeb. Peb kuj kawm tau ntau yam thaum peb mus rooj sib txoos 3 hnub, rooj sib txoos 1  hnub, thiab tej kev sib txoos rau txhua lub lim tiam. Yog peb kub siab kawm, peb yuav nrhiav tau tej lus nyiaj lus kub muaj nqes heev. Yuav zoo yam li peb muaj ib lub txhab ntim puv nkaus “tej qhov txhia chaw tshiab thiab qub” huvsi. (Nyeem Mathai 13:52.) Yog peb nrhiav qhov tseeb li nrhiav nyiaj nrhiav kub ces Yehauvas yuav muab ntau yam ntxiv rau peb lub txhab. (Nyeem Paj Lug 2:4-7.) Peb yuav tshawb nrhiav qhov tseeb li cas?

14 Peb yuav tsum teem sijhawm los tshawb nrhiav phau Vajlugkub thiab tej ntaub ntawv uas lub koom haum luam tawm tsis tseg. Yog peb ua li ntawd, peb thiaj kawm tau tej ntsiab lus “tshiab” hauv phau Vajlugkub. (Yausua 1:8, 9; Ntawv Nkauj 1:2, 3) Thawj phau Tsom Faj Askiv uas luam tawm rau lub 7 Hli xyoo 1879 tau muab qhov tseeb piv rau lub paj zoo nkauj heev uas tuaj tom tiaj nrag. Muaj nroj ntau heev tuaj laum lub paj lawm. Yog peb xav nrhiav lub paj, peb yuav tsum ua tib zoo fawb thiaj nrhiav tau. Thaum peb nrhiav tau, puas yog tas li ntawd xwb? Tsis yog. Peb yeej xav nrhiav kom tau ntau lub ntxiv. Ib yam li ntawd, thaum peb kawm tau ib lub ntsiab tshiab hauv phau Vajlugkub, tsis yog tag li ntawd xwb. Peb yuav tsum kub siab nrhiav kom peb hajyam paub qhov tseeb zoo ntxiv.

15. (1) Tej qhov txhia chaw “qub” yog dabtsi? (2) Thaum koj pib kawm Vajlugkub, yam twg raug koj siab tshaj?

15 Tej qhov txhia chaw “qub” ho yog dabtsi? Yog tej yam tseeb uas peb kawm tau thaum peb xub kawm Vajlugkub. Thaum ntawd peb kawm tias Yehauvas yog tus tsim ib puas tsav yam thiab nws muaj ib lub ntsiab rau noob neej. Peb kuj kawm tias Vajtswv txib Yexus los tuag txhiv noob neej kom peb dim kev txhaum thiab kev tuag. Thiab peb kawm tias Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav muab kev txom nyem tshem tawm hauv lub ntiajteb no mus ces peb yuav ua neej kaj siab lug mus ib txhiab ib txhis.—Yauhas 3:16; Qhia Tshwm 4:11; 21:3, 4.

16. Thaum lub koom haum hloov tej uas peb qhia, peb yuav tau ua li cas?

16 Muaj tej lub caij Yehauvas lub koom haum kuj pom tias peb to taub qho nqe Vajlugkub yuam kev lawm, yog li ntawd, peb yuav tau hloov tej uas peb qhia. Thaum hloov li ntawd, zoo rau peb siv sijhawm los ua tib zoo kawm yam tshiab ntawd. (Tubtxib Tes Haujlwm 17:11; 1 Timaute 4:15) Tsis yog peb kawm kom peb paub seb qhov qub txawv qhov tshiab li cas xwb, tiamsis peb yuav tsum ua tib zoo kawm peb thiaj paub yam tshiab ntawd kom meej. Yog peb paub meej lawd, peb yuav cim tau zoo dua. Zoo yam li peb muab tej ntawd khaws cia rau hauv peb lub txhab. Ua cas ho zoo rau peb ua li ntawd?

17, 18. Lub hwj huam dawb huv pab tau peb li cas?

17 Yexus qhia tias Vajtswv lub hwj huam yuav pab kom peb nco tej uas peb tau kawm tas. (Yauhas 14:25, 26) Qhov ntawd pab tau peb heev thaum peb mus tshaj tawm txoj xov zoo. Ib tug kwvtij hu ua Peter [phij·tawj] tau pom li ntawd. Xyoo 1970, thaum Peter muaj 19 xyoos, nws tau mus ua haujlwm hauv lub Npe-ee uas nyob Askiv teb. Muaj ib hnub thaum nws mus tshaj tawm ib lub qhov rooj rau ib lub, nws ntsib ib tug txivneej uas muaj li 50 xyoo. Peter nug tus txivneej ntawd seb nws puas xav paub phau Vajlugkub. Tus txivneej ntawd yog ib tug Lanpi, nws thiaj xav tsis tas tias ib tug tub hluas tseem tuaj  qhia nws thiab. Tus txivneej thiaj sim Peter tias: “Tub, kuv nug koj seb phau ntawv Daniyee yog sau ua yam lus twg?” Peter thiaj teb tias, “Muaj tej tshooj yog sau ua lus Alas.” Tus Lanpi ntawd xav tsis thoob tias Peter tseem teb tau thiab. Peter los kuj xav tsis thoob li thiab. Ua cas Peter ho teb tau tus Lanpi ntawd? Twb yog Peter tau nyeem dua los lawm. Thaum Peter mus txog tsev nws thiaj rov mus tshawb cov Tsom Faj thiab cov Tsim Dheev! uas nws tau nyeem, nws mam nrhiav tau ib zaj kawm uas qhia tias phau Daniyee muaj tej nqe yog sau ua lus Alas. (Daniyee 2:4, hauv qab taw qhia) Yog li ntawd, lub hwj huam dawb huv yeej pab kom peb nco tau tej uas peb tau kawm, rau qhov tej ntawd twb nyob rau hauv peb lub txhab lawm.—Luka 12:11, 12; 21:13-15.

18 Yog peb saib qhov tseeb rau nqe ces peb yuav kub siab kawm Vajtswv Txojlus kom peb hajyam paub qhov tseeb zoo ntxiv. Peb yimhuab kawm ces peb yimhuab muaj lub siab tawv mus qhia lwm tus txog Yehauvas.

MUAB TEJ QHOV TXHIA CHAW UAS MUAJ NQES CEEV CIA

19. Vim li cas peb yuav tau muab tej qhov txhia chaw muaj nqes ceev cia?

19 Peb tau kawm hauv zaj no tias peb yuav tsum saib tej uas Yehauvas pub rau peb rau nqe. Tsis txhob cia Xatas thiab nws lub qab ntuj ua rau peb xav tias tej ntawd tsis tseem ceeb. Yog peb tsis faj ces peb yuav qaug rau kev khwv noj khwv haus, yuav xyaum ua neeg siab hlob ntshaw ntau tsav ntau yam, thiab ua lub neej noj tsau haus qaug. Tus tubtxib Yauhas tau qhia tias lub qab ntuj no thiab ib puas tsav yam nyob rau hauv tabtom yuav dua mus. (1 Yauhas 2:15-17) Cia peb nco Yehauvas txiaj ntsig rau tej uas nws tau pub rau peb. Tej ntawd yog tej qhov txhia chaw muaj nqes uas tsim nyog muab ceev cia.

20. Koj yuav muab tej qhov txhia chaw uas Yehauvas pub rau koj ceev cia li cas?

20 Yog muaj tej uas ua rau koj tsis mob siab Yehauvas lub Nceeg Vaj ces cia li muab tej ntawd tshem pov tseg. Cia li kub siab tshaj tawm txoj xov zoo thiab saib tes haujlwm ntawd rau nqe. Rau siab ntso tshawb nrhiav qhov tseeb hauv phau Vajlugkub. Yog koj ua li no ces koj yuav khaws tau “tej nyiaj txiag saum ntuj uas tsis txawj tag li. Qhov ntawd tub sab tuaj tsis tau ze thiab kab ntsaum ua tsis tau kom puam tsuaj. Rau qhov nej tej nyiaj txiag nyob qhovtwg, nej lub siab yeej nyob qhov ntawd.”—Luka 12:33, 34.